Daniel 7

CHAPTER 7

Daniel's Dream of the Four Beasts

εν τω πρώτα έτει Βαλτάσαρ βασιλέως Χαλδαίων Δανιήλ ενύπνιον είδε και αι οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κοίτης αυτού και το ενύπνιον αυτού έγραψεν και το κεφάλαιον των λόγων είπεν εγώ Δανιήλ εθεώρουν εν οράματί μου της νυκτός και ιδού οι τέσσαρες άνεμοι του ουρανού προσέβαλον εις την θάλασσαν την μεγάλην και τέσσαρα θηρία μεγάλα ανέβαινον εκ της θαλάσσης διαφέροντα αλλήλων το πρώτον ωσεί λέαινα και πτερά αυτής αετου εθεώρουν έως ου εξετίλη τα πτερά αυτής και εξήρθη από της γης και επί ποδών ανθρώπου εστάθη και καρδία ανθρώπου εδόθη αυτή και ιδού θηρίον δεύτερον όμοιον άρκω και εις μέρος εν εστάθη και τρία πλευρά εν τω στόματι αυτής αναμέσον των οδόντων αυτής και ούτως έλεγον αυτή ανάστηθι φάγε σάρκας πολλάς οπίσω αυτού εθεώρουν και ιδού έτερον θηρίον ωσεί πάρδαλις και αυτή πτερά τέσσαρα πετεινού υπεράνω αυτής και τέσσαρες κεφαλαί τω θηρίω και εξουσία εδόθη αυτή οπίσω τούτου εθεώρουν και ιδού θηρίον τέταρτον φοβερόν και εκθάμβον και ισχυρόν περισσώς και οι οδόντες αυτού σιδηροί μεγάλοι εσθίον και λεπτύνον και τα επίλοιπα τοις ποσίν αυτού συνεπάτει και αυτό διάφορον περισσώς παρά πάντα τα θηρία τα έμπροσθεν αυτού και κέρατα δέκα αυτώ προσενόουν τοις κέρασιν αυτού και ιδού κέρας έτερον μικρόν ανέβη εν μέσω αυτών και τρία κέρατα των έμπροσθεν αυτού εξερριζώθη από προσώπου αυτού και ιδού οφθαλμοί ωσεί οφθαλμοί ανθρώπου εν τω κέρατι τούτω και στόμα λαλούν μεγάλα

The Judgment Seat

εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο και το ένδυμα αυτού ωσεί χιών λευκόν και η θριξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν ο θρόνος αυτού φλοξ πυρός οι τροχοί αυτού πυρ φλέγον 10 ποταμός πυρός είλκεν εκπορευόμενος έμπροσθεν αυτού χίλιαι χιλιάδες ελειτούργουν αυτώ και μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν έμπροσθεν αυτού κριτήριον εκάθισε και βίβλοι ηνεώχθησαν 11 εθεώρουν τότε από φωνής των λόγων των μεγάλων ων το κέρας εκείνο ελάλει έως ανηρέθη το θηρίον και απώλετο και το σώμα αυτού εδόθη εις καύσιν πυρός 12 και των λοιπών θηρίων μετεστάθη η αρχή και μακρότης ζωής εδόθη αυτοίς έως χρόνου και καιρού 13 εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού και ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών έφθασε και ενώπιον αυτού προσηνέχθη 14 και αυτώ εδόθη η αρχή και η τιμή και η βασιλεία και πάντες οι λαοί φυλαί και γλώσσαι αυτώ δουλευσουσιν η εξουσία αυτού εξουσία αιώνιος ήτις ου παρελεύσεται και η βασιλεία αυτού ου διαφθαρήσεται 15 έφριξε το πνεύμά μου εγώ Δανιήλ εν τη έξει μου και αι οράσεις της κεφαλής μου συνετάρασσόν με 16 και προσήλθον ενί των εστηκότων και την ακρίβειαν εζήτουν παρ΄ αυτού μαθείν περί πάντων τούτων και είπε μοι την ακρίβειαν και την σύγκρισιν των λόγων εγνώρισέ μοι

Four Beasts -- Four Kingdoms

17 ταύτα τα θηρία τα μεγάλα τα τέσσαρα τέσσαρες βασιλείαι αναστήσονται επί της γης 18 αι αρθήσονται και παραλήψονται την βασιλείαν άγιοι υψίστου και καθέξουσιν αυτήν έως αιώνος και έως αιώνος των αιώνων 19 και εζήτουν ακριβώς περί του θηρίου του τετάρτου ότι ην διάφορον παρά παν θηρίον φοβερόν περισσώς οι οδόντες αυτού σιδηροί και οι όνυχες αυτού χαλκοί εσθίον και λεπτύνον και τα επίλοιπα τοις ποσίν αυτού συνεπάτει 20 και περί των κεράτων αυτού των δέκα των εν τη κεφαλή αυτού και του ετέρου του αναβάντος και εκτινάξαντος των προτέρων τρία κέρας εκείνο ω οι οφθαλμοί και στόμα λαλούν μεγάλα και η όρασις αυτού μείζων των λοιπών 21 εθεώρουν και το κέρας εκείνο εποίει πόλεμον μετά των αγίων και ίσχυσε προς αυτούς 22 έως ου ήλθεν ο παλαιός των ημερών και το κρίμα έδωκεν αγίοις υψίστου και ο καιρός έφθασε και την βασιλείαν κατέσχον οι άγιοι 23 και είπε το θηρίον το τέταρτον βασιλεία τετάρτη έσται εν τη γη ήτις υπερέξει πάσας τας βασιλείας και καταφάγεται πάσαν την γην και συμπατήσει αυτήν και κατακόψει 24 και τα δέκα κέρατα αυτού δέκα βασιλείς αναστήσονται και οπίσω αυτών αναστήσεται έτερος ος υπεροίσει πάντας τους έμπροσθεν και τρεις βασιλείς ταπεινώσει 25 και λόγους προς τον ύψιστον λαλήσει και τους αγίους υψίστου πλανήσει και υπονοήσει του αλλοιώσαι καιρούς και νόμον και δοθήσεται εν χειρί αυτού έως καιρού και καιρών και ήμισυ καιρού 26 και το κριτήριον καθίσει και την αρχήν μεταστήσουσι του αφανίσαι και του απολέσαι έως τέλους 27 και η βασιλεία και η εξουσία και η μεγαλωσύνη των βασιλέων των υποκάτω παντός του ουρανού εδόθη αγίοις υψίστου και η βασιλεία αυτού βασιλεία αιώνιος και πάσαι αι αρχαί αυτώ δουλεύσουσι και υπακούσονται 28 έως ώδε το πέρας του λόγου εγώ Δανιήλ επί πολύ οι διαλογισμοί μου συνετάρασσόν με και η μορφή μου ηλλοιώθη επ΄ εμοί και το ρήμα εν τη καρδία μου συνετήρησα
Copyright information for ABPGRK