Deuteronomy 2

CHAPTER 2

Inheritance of the Land

και επιστραφέντες απήραμεν εις την έρημον οδόν θάλασσαν ερυθράν ον τρόπον ελάλησε κύριος προς με και εκυκλώσαμεν το όρος το Σηείρ ημέρας πολλάς και είπε κύριος προς με ικανούσθω υμίν κυκλούν το όρος τούτο επιστράφητε ουν επί βορράν

Mount Seir Given to Esau

και τω λαώ έντειλαι λέγων υμείς παραπορεύεσθε διά των ορίων των αδελφών υμών υιών Ησαύ οι κατοικούσιν εν Σηείρ και φοβηθήσονται υμάς και ευλαβηθήσονται υμάς σφόδρα μη συνάψητε προς αυτούς πόλεμον ου γαρ μη δω υμίν από της γης αυτών ουδέ βήμα ποδός ότι εν κλήρω δέδωκα τω Ησαύ το όρος το Σηείρ αργυρίου βρώματα αγοράσατε παρ΄ αυτών και φάγεσθε και ύδωρ μέτρω λήψεσθε παρ΄ αυτών αργυρίου και πίεσθε ο γαρ κύριος ο θεός σου ηυλόγησέ σε εν παντί έργω των χειρών σου διάγνωθι πως διήλθες την έρημον την μεγάλην και φοβεράν εκείνην ιδού τεσσαράκοντα έτη κύριος ο θεός σου μετά σου ουκ επεδεήθης ρήματος και παρήλθομεν τους αδελφούς ημών υιούς Ησαύ τους κατοικούντας εν Σηείρ παρά την οδόν την αραβά από Ελών και από Γασίων Γαβέρ και επιστραφέντες παρήλθομεν οδόν έρημον Μωάβ

Moab Becomes Lot's Inheritance

και είπε κύριος προς με μη εχθραίνετε τοις Μωαβίταις και μη συνάψητε προς αυτούς πόλεμον ου γαρ μη δω υμίν από της γης αυτών εν κλήρω τοις γαρ υιοίς Λωτ δέδωκα την Αροήρ κληρονομείν 10 οι Ομμίν πρότεροι ενεκάθηντο επ΄ αυτής έθνος μέγα και πολύ και ισχυρόν ώσπερ οι Ενακίμ 11 Ραφαϊμ λογισθήσονται και ούτοι ώσπερ και οι Ενακίμ και οι Μωαβίται επονομάζουσιν αυτούς Σομμίν 12 και εν Σηείρ ενεκάθητο ο Χορραίος το πρότερον και οι υιοί Ησαύ απώλεσαν αυτούς και εξέτριψαν αυτούς από προσώπου αυτών και κατωκίσθησαν αντ΄ αυτών ον τρόπον εποίησε Ισραήλ την γην της κληρονομίας αυτού ην έδωκε κύριος αυτοίς 13 νυν ουν ανάστητε και απάρατε υμείς και παραπορεύεσθε την φάραγγα Ζαρέδ και παρήλθομεν την φάραγγα Ζαρέδ 14 και αι ημέραι ας παρεπορεύθημεν από Κάδης Βαρνή έως ου παρήλθομεν την φάραγγα Ζαρέδ τριάκοντα οκτώ έτη έως ου διέπεσε πάσα η γενεά ανδρών πολεμιστών αποθνήσκοντες απο της παρεμβολής καθότι ώμοσε κύριος ο θεός αυτοίς 15 και η χειρ του θεού ην επ΄ αυτοίς εξανάλωσαι αυτούς εκ μέσου της παρεμβολής έως ου διέπεσον 16 και εγενήθη επειδή έπεσον πάντες οι αποθνήσκοντες άνδρες πολεμισταί εκ μέσου του λαού 17 και ελάλησε κύριος προς με λέγων 18 συ παραπορεύση σήμερον τα όρια Μωάβ την Αροήρ 19 και προσάξετε εγγύς υιών Αμμάν μη εχθραίνετε αυτοίς μηδέ συνάψητε αυτοίς εις πόλεμον ου γαρ μη δω από της γης υιών Αμμάν σοι εν κλήρω ότι τοις υιοίς Λωτ δέδωκα αυτήν εν κλήρω

Anakim and Raphaim

20 γη Ραφαϊν λογισθήσεται και γαρ επ΄ αυτής κατώκουν οι Ραφαϊν το πρότερον και οι Αμμανίται επονομάζουσιν αυτούς Ζομμίν 21 έθνος μέγα και πολύ και δυνατώτερον υμών ώσπερ και οι Ενακίμ και απώλεσεν αυτούς κύριος από προσώπου αυτών και κατεκληρονόμησαν αυτούς και κατωκίσθησαν αντ΄ αυτών έως της ημέρας ταύτης 22 ώσπερ εποίησαν τοις υιός Ησαύ τοις κατοικούσιν εν Σηείρ ον τρόπον εξέτριψε τον Χορραίον από προσώπου αυτών και κατεκληρονόμησαν αυτούς και κατωκίσθησαν αντ΄ αυτών έως της ημέρας ταύτης 23 και οι Ευαίοι οι κατοικούντες εν Ασηρώθ έως Γάζης και οι Καππάδοκες οι εξελθόντες εκ Καππαδοκίας εξέτριψαν αυτούς και κατωκίσθησαν αντ΄ αυτών 24 νυν ουν ανάστητε και απάρατε και παρέλθετε υμείς την φάραγγα Αρνών ιδού παραδέδωκα εις τας χείράς σου τον Σηών βασιλέα Εσεβών τον Αμορραίον και την γην αυτού ενάρχου κληρονομείν συνάπτε προς αυτόν πόλεμον 25 εν τη ημέρα ταύτη ενάρχου δούναι τον τρόμον σου και τον φόβον σου επί προσώπου πάντων των εθνών των υποκάτω του ουρανού οίτινες ακούσαντες το όνομά σου ταραχθήσονται και ωδίνας έξουσιν από προσώπου σου 26 και απέστειλα πρέσβεις εκ της ερήμου Κεδαμώθ προς Σηών βασιλέα Εσεβών λόγοις ειρηνικοίς λέγων 27 παρελεύσομαι διά της γης σου εν τη οδώ πορεύσομαι ουκ εκκλινώ δεξιά ουδ΄ αριστερά 28 βρώματα αργυρίου αποδώση μοι και φάγομαι και ύδωρ αργυρίου αποδώση μοι και πίομαι πλην ότι παρελεύσομαι τοις ποσί 29 καθώς εποίησάν μοι οι υιοί Ησαύ οι κατοικούντες εν Σηείρ και οι Μωαβίται οι κατοικούντες εν Αρ έως αν παρέλθω τον Ιορδάνην εις την γην ην κύριος ο θεός ημών δίδωσιν ημίν 30 και ουκ ηθέλησε Σηών βασιλεύς Εσεβών παρελθείν ημάς δι΄ αυτού ότι εσκλήρυνε κύριος ο θεός ημών το πνεύμα αυτού και κατίσχυσε την καρδίαν αυτού ίνα παραδοθή εις τας χείρας σου ως εν τη ημέρα ταύτη 31 και είπε κύριος προς με ιδού ήργμαι παραδούναι προ προσώπου σου τον Σηών βασιλέα Εσεβών τον Αμορραίον και την γην αυτού έναρξαι κληρονομήσαι την γην αυτού 32 και εξήλθε Σηών βασιλεύς Εσεβών εις συνάντησιν ημίν αυτός και πας ο λαός αυτού εις πόλεμον εις Ιασά 33 και παρέδωκεν αυτόν κύριος ο θεός ημών προ προσώπου ημών εις τας χείρας ημών και επατάξαμεν αυτόν και τους υιούς αυτού και πάντα τον λαόν αυτού 34 και εκρατήσαμεν πασών των πόλεων αυτού εν τω καιρώ εκείνω και εξωλοθρεύσαμεν πάσαν πόλιν εξής και τας γυναίκας αυτών και τα τέκνα αυτών ου κατελίπομεν ζωγρίαν 35 πλην τα κτήνη επρονομεύσαμεν εαυτοίς και τα σκύλα των πόλεων ελάβομεν 36 εξ Αροήρ η εστι παρά το χείλος του χειμάρρου Αρνών και την πόλιν την ούσαν εν τη φάραγγι και έως όρους του Γαλαάδ ουκ εγενήθη πόλις ήτις διέφυγεν ημάς τας πάσας παρέδωκε κύριος ο θεός ημων εις τας χείρας ημών 37 πλην εις την γην υιών Αμμάν ου προσήλθομεν πάντα τα συγκυρούντα χειμάρρου Ιαβόκ και τας πόλεις τας εν τη ορεινή καθότι ενετείλατο ημίν κύριος ο θεός ημών
Copyright information for ABPGRK