Deuteronomy 29

CHAPTER 29

The LORD Preserves Israel

ούτοι οι λόγοι της διαθήκης ους ενετείλατο κύριος Μωυσή στήσαι τοις υιοίς Ισραήλ εν γη Μωάβ πλην της διαθήκης ης διέθετο αυτοίς εν Χωρήβ και εκάλεσε Μωυσής πάντας τους υιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς υμείς εωράκατε πάντα όσα εποίησε κύριος ο θεός υμών εν γη Αιγύπτω ενώπιον υμών Φαραώ και τοις θεράπουσιν αυτού και πάση τη γη αυτού τους πειρασμούς τους μεγάλους ους εωράκασιν οι οφθαλμοί σου τα σημεία και τα τέρατα τα μεγάλα εκείνα την χείρα την κραταιάν και τον βραχίονα τον υψηλόν και ουκ έδωκε κύριος ο θεός υμίν καρδίαν ειδέναι και οφθαλμούς βλέπειν και ώτα ακούειν έως της ημέρας ταύτης και ήγαγεν υμάς τεσσαράκοντα έτη εν τη ερήμω ουκ επαλαιώθη τα ιμάτια υμών και τα υποδήματα υμών ου κατετρίβη από των ποδών υμών άρτον ουκ εφάγετε οίνον και σίκερα ουκ επίετε ίνα γνώτε ότι ούτος κύριος ο θεός υμών και ήλθετε έως του τόπου τούτου και εξήλθε Σηών βασιλεύς Εσεβών και Ωγ βασιλεύς Βασάν εις συνάντησιν ημίν εν πολέμω και επατάξαμεν αυτούς και ελάβομεν την γην αυτών και εδώκαμεν αυτήν εν κλήρω τω Ρουβήν και τω Γαδδί και τω ημίσει φυλής Μανασσή

Guard the Covenant

και φυλάξεσθε πάντας τους λόγους της διαθήκης ταύτης ποιείν αυτούς ίνα συνήτε πάντα όσα ποιείτε 10 υμείς εστήκατε πάντες σήμερον έναντι κυρίου του θεού υμών οι αρχίφυλοι υμών και η γερουσία υμών και οι κριταί υμών και οι γραμματοεισαγωγείς υμών πας ανήρ Ισραήλ 11 αι γυναίκες υμών και τα τέκνα υμών και ο προσήλυτος ο εν μέσω της παρεμβολής υμών από ξυλοκόπου υμών και έως υδροφόρου υμών 12 παρελθείν εν τη διαθήκη κυρίου του θεού σου και εν ταις αραίς αυτού όσα κύριος ο θεός σου διατίθεται προς σε σήμερον 13 ίνα στήση σε αυτώ εις λαόν και αυτός έσται σου θεός ον τρόπον είπέ σοι και ον τρόπον ώμοσε τοις πατράσι σου Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ 14 και ουχ υμίν μόνοις εγώ διατίθεμαι την διαθήκην ταύτην και την αράν ταύτην 15 αλλά και τοις ώδε ούσι μεθ΄ υμών σήμερον έναντι κυρίου του θεού υμών και τοις μη ούσι μεθ΄ υμών ώδε σήμερον 16 ότι υμείς οίδατε ως κατωκήσαμεν εν γη Αιγύπτω ως παρήλθομεν εν μέσω των εθνών ους παρήλθετε 17 και ίδετε τα βδελύγματα αυτών και τα είδωλα αυτών ξύλον και λίθον αργύριον και χρυσίον α εστι παρ΄ αυτοίς 18 μη τις εστίν εν υμίν ανήρ η γυνή η πατριά η φυλή τίνος η διάνοια εξέκλινεν από κυρίου του θεού υμών πορεύεσθαι λατρεύειν τοις θεοίς των εθνών εκείνων μη τις εστίν εν υμίν ρίζα άνω φύουσα χολή και πικρία 19 και έσται εάν ακούση τα ρήματα της αράς ταύτης και επιφημίσηται εν τη καρδία αυτού λέγων οσιά μοι γένοιτο ότι εν τη αποπλανήσει της καρδίας μου πορεύσομαι ίνα μη συναπολέση ο αμαρτωλός τον αναμάρτητον 20 ου μη θελήσει ο θεός ευϊλατεύειν αυτώ αλλ΄ η τότε εκκαυθήσεται οργή κυρίου και ο ζήλος αυτού εν τω ανθρώπω εκείνω και κολληθήσονται εν αυτώ πάσαι αι αραί της διαθήκης ταύτης αι γεγραμμέναι εν τω βιβλίω του νόμου τούτου και εξαλείψει κύριος το όνομα αυτού εκ της υπό τον ουρανόν 21 και διαστελεί αυτόν κύριος εις κακά εκ πάντων των υιών Ισραήλ κατά πάσας τας αράς της διαθήκης τας γεγραμμένας εν τω βιβλίω του νόμου τούτου 22 και ερούσιν η γενεά η ετέρα οι υιοί υμών οι αναστήσονται μεθ΄ υμάς και ο αλλότριος ος αν έλθη εκ γης μακρόθεν και όψονται τας πληγάς της γης εκείνης και τας νόσους αυτής ας απέστειλε κύριος επ΄ αυτήν 23 θείον και άλας κατακεκαυμένον πάσα η γη αυτής ου σπαρήσεται ουδέ ανατελεί ουδέ μη αναβή επ΄ αυτής παν χλωρόν ώσπερ κατεστράφη Σόδομα και Γόμορρα Αδαμά και Σεβωίμ ας κατέστρεψε κύριος εν θυμώ και οργή 24 και ερούσι πάντα τα έθνη διατί εποίησε κύριος ούτω τη γη ταύτη τις ο θυμός της οργής ο μέγας ούτος 25 και ερούσιν ότι κατέλιπον την διαθήκην κυρίου του θεού των πατέρων αυτών α διέθετο τοις πατράσιν αυτών ότε εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου 26 και πορευθέντες ελάτρευσαν θεοίς ετέροις και προσεκύνησαν αυτοίς οις ουκ ηπίσταντο ουδέ διένειμεν αυτοίς 27 και ωργίσθη θυμώ κύριος επί την γην εκείνην επαγαγείν επ΄ αυτήν κατά πάσας τας αράς τας γεγραμμένας εν τω βιβλίω του νόμου τούτου 28 και εξήρεν αυτούς κύριος από της γης αυτών εν θυμώ και οργή και παροξυσμώ μεγάλω σφόδρα και εξέβαλεν αυτούς εις γην ετέραν ωσεί νυν 29 τα κρυπτά κυρίω τω θεώ ημών τα δε φανερά ημίν και τοις τέκνοις ημών εις τον αιώνα ποιείν πάντα τα ρήματα του νόμου τούτου
Copyright information for ABPGRK