Deuteronomy 32

CHAPTER 32

The Ode of Moses

πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω και ακουέτω η γη ρήματα εκ στόματός μου προσδοκάσθω ως υετός το απόφθεγμά μου και καταβήτω ως δρόσος τα ρήματά μου ως όμβρος επ΄ άγρωστιν και ωσεί νιφετός επί χόρτον ότι το όνομα κυρίου εκάλεσα δότε μεγαλωσύνην τω θεώ ημών θεός αληθινά τα έργα αυτού και πάσαι αι οδοί αυτού κρίσεις θεός πιστός και ουκ έστιν αδικία εν αυτώ δίκαιος και όσιος ο κύριος ημάρτοσαν ουκ αυτώ τέκνα μωμητά γενεά σκολιά και διεστραμμένη ταύτα κυρίω ανταποδίδοτε ούτω λαός μωρός και ουχί σοφός ουκ αυτός ούτός σου πατήρ εκτήσατό σε και εποίησέ σε και έπλασέ σε μνήσθητε ημέρας αιώνος σύνετε δη έτη γενεάς γενεών επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελεί σοι τους πρεσβυτέρους σου και ερούσί σοι ότε διεμέριζεν ο ύψιστος έθνη ως διέσπειρεν υιούς Αδάμ έστησεν όρια εθνών κατά αριθμόν αγγέλων θεού και εγενήθη μερίς κυρίου λαός αυτού Ιακώβ σχοίνισμα κληρονομίας αυτού Ισραήλ 10 αυτάρκησεν αυτόν εν τη γη ερήμω εν δίψει καύματος εν γη ανύδρω εκύκλωσεν αυτόν και επαίδευσεν αυτόν και διεφύλαξεν αυτόν ως κόρην οφθαλμού 11 ως αετός σκεπάσαι νοσσιάν αυτού και επί τοις νεοσσοίς αυτού επεπόθησε διείς τας πτέρυγας αυτού εδέξατο αυτούς και ανέλαβεν αυτούς επί των μεταφρένων αυτού 12 κύριος μόνος ήγεν αυτούς και ουκ ην μετ΄ αυτών θεός αλλότριος 13 ανεβίβασεν αυτούς επί την ισχύν της γης εψώμισεν αυτούς γενήματα αγρών εθήλασαν μέλι εκ πέτρας και έλαιον εκ στερεάς πέτρας 14 βούτυρον βοών και γάλα προβάτων μετά στέατος αρνών και κριών υιών ταύρων και τράγων μετά στέατος νεφρών πυρού και αίμα σταφυλής έπιον οίνον 15 και έφαγεν Ιακώβ και ενεπλήσθη και απελάκτισεν ο ηγαπημένος ελιπάνθη επαχύνθη επλατύνθη και εγκατέλιπε θεόν τον ποιήσαντα αυτόν και απέστη από θεού σωτήρος αυτού 16 παρώξυνάν με επ΄ αλλοτρίοις εν βδελύγμασιν αυτών εξεπίκρανάν με 17 έθυσαν δαιμονίοις και ου θεώ θεοίς οις ουκ ήδεισαν καινοί και πρόσφατοι ήκασιν οις ουκ ήδεισαν οι πατέρες αυτών 18 θεόν τον γεννήσαντά σε εγκατέλιπες και επελάθου θεού του τρέφοντός σε 19 και είδε κύριος και εζήλωσε και παρωξύνθη δι΄ οργήν υιών αυτών και θυγατέρων 20 και είπεν αποστρέψω το πρόσωπόν μου απ΄ αυτών και δείξω τι έσται αυτοίς επ΄ εσχάτων ότι γενεά εξεστραμμένη εστίν υιοί οις ουκ έστι πίστις εν αυτοίς 21 αυτοί παρεζήλωσάν με επ΄ ου θεώ παρώργισάν με εν τοις ειδώλοις αυτών καγώ παραζηλώσω αυτούς επ΄ ουκ έθνει επί έθνει ασυνέτω παροργιώ αυτούς 22 ότι πυρ εκκέκαυται εκ του θυμού μου καυθήσεται έως άδου κατωτάτου καταφάγεται γην και τα γενήματα αυτής φλέξει θεμέλια ορεών 23 συνάξω εις αυτούς κακά και τα βέλη μου συντελέσω εις αυτούς 24 τηκόμενοι λιμώ και βρώσει ορνέων και οπισθότονος ανίατος οδόντας θηρίων επαποστελώ εις αυτούς μετά θυμού συρόντων επί της γης 25 έξωθεν ατεκνώσει αυτούς μαχαίρα και εκ των ταμιείων φόβος νεανίσκος συν παρθένω θηλάζων μετα καθεστηκότος πρεσβύτου 26 είπα διασπερώ αυτούς παύσω δε εξ ανθρώπων το μνημόσυνον αυτών 27 ειμή δι΄ οργήν εχθρών ίνα μη μακροχρονίσωσι και ίνα μη συνεπιθώνται οι υπεναντίοι μη είπωσιν η χειρ ημών η υψηλή και ουχί κύριος εποίησε ταύτα πάντα 28 ότι έθνος απολωλεκός βουλήν εστι και ουκ έστιν εν αυτοίς επιστήμη 29 ουκ εφρόνησαν συνιέναι ταύτα καταδεξάσθωσαν εις τον επιόντα χρόνον 30 πως διώξεται εις χιλίους και δύο μετακινήσουσι μυριάδας ει μη ο θεός απέδοτο αυτούς και ο κύριος παρέδωκεν αυτούς 31 ότι ουκ εισίν ως ο θεός ημών οι θεοι αυτών οι δε εχθροί ημών ανόητοι 32 εκ γαρ αμπέλου Σοδόμων η άμπελος αυτών και η κληματίς αυτών εκ Γομόρρας η σταφυλή αυτών σταφυλή χολής βότρυς πικρίας αυτοίς 33 θυμός δρακόντων ο οίνος αυτών και θυμός ασπίδων ανίατος 34 ουκ ιδού ταύτα συνήκται παρ΄ εμοί και εσφράγισται εν τοις θησαυροίς μου 35 εν ημέρα εκδικήσεως ανταποδώσω εν καιρώ όταν σφαλή ο πους αυτών ότι εγγύς ημέρα απωλείας αυτών και πάρεστιν έτοιμα υμίν 36 ότι κρινεί κύριος τον λαόν αυτού και επί τοις δούλοις αυτού παρακληθήσεται είδε γαρ αυτούς παραλελυμένους και εκλελοιπότας εν επαγωγή και παρειμένους 37 και είπε κύριος που είσιν οι θεοί αυτών εφ΄ οις επεποίθεισαν επ΄ αυτοίς 38 ων το στέαρ των θυσιών αυτών ησθίετε και επίνετε τον οίνον των σπονδών αυτών αναστήτωσαν και βοηθησάτωσαν υμίν και γενηθήτωσαν υμίν σκεπασταί 39 ίδετε ίδετε ότι εγώ ειμι και ουκ έστι θεός πλην εμού εγώ αποκτενώ και ζην ποιήσω πατάξω καγώ ιάσομαι και ουκ έστιν ος εξελείται εκ των χειρών μου 40 ότι αρώ εις τον ουρανόν την χείρα μου και ομούμαι τη δεξιά μου και ερώ ζω εγώ εις τον αιώνα 41 ότι παροξυνώ ως αστραπήν την μάχαιράν μου και ανθέξεται κρίματος η χειρ μου και ανταποδώσω δίκην τοις εχθροίς και τοις μισούσί με ανταποδώσω 42 μεθύσω τα βέλη μου αφ΄ αίματος και η μάχαιρά μου φάγεται κρέα αφ΄ αίματος τραυματιών και αιχμαλωσίας από κεφαλής αρχόντων εχθρών 43 ευφράνθητε ουρανοί άμα αυτώ και προσκυνησάτωσαν αυτώ πάντες άγγελοι θεού ευφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού και ενισχυσάτωσαν αυτώ πάντες υιοί θεού ότι το αίμα των υιών αυτού εκδικείται και εκδικήσει και ανταποδώσει δίκην τοις εχθροίς και τοις μισούσιν αυτόν ανταποδώσει και εκκαθαριεί κύριος την γην του λαού αυτού 44 και έγραψε Μωυσής την ωδήν ταύτην εν τη ημέρα εκείνη και εδίδαξεν αυτήν τους υιούς Ισραήλ και προσήλθε Μωυσής και ελάλησε πάντας τους λόγους του νόμου τούτου εις τα ώτα του λαού αυτός και Ιησούς ο του Ναυή 45 και συνετέλεσε Μωυσής λαλών τους λόγους τούτους παντί Ισραήλ 46 και είπε προς αυτούς προσέχετε τη καρδία υμών επί πάντας τους λόγους τούτους ους εγώ διαμαρτύρομαι υμίν σήμερον α εντελείσθε τοις υιοίς υμών φυλάσσειν και ποιείν πάντας τους λόγους του νόμου τούτου 47 ότι ουχί λόγος κενός ούτος υμίν ότι αύτη η ζωή υμών και ένεκεν του λόγου τούτου μακροημερεύσετε επί της γης εις ην υμείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εκεί κληρονομήσαι αυτήν 48 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν εν τη ημέρα ταύτη λέγων 49 ανάβηθι εις το όρος το Αβαρίμ τούτο όρος Ναβαύ ο εστιν εν γη Μωάβ κατά πρόσωπον Ιεριχώ και ίδε την γην Χαναάν ην εγώ δίδωμι τοις υιοίς Ισραήλ εις κατάσχεσιν 50 και τελεύτα εν τω όρει εις ο αναβαίνεις εκεί και προστέθητι προς τον λαόν σου ον τρόπον απέθανεν Ααρών ο αδελφός σου εν Ωρ τω όρει και προσετέθη προς τον λαόν αυτού 51 διότι ηπειθήσατε τω ρήματί μου εν τοις υιοίς Ισραήλ επί του ύδατος αντιλογίας Κάδης εν τη ερήμω Σιν διότι ουχ ηγιάσατέ με εν τοις υιοίς Ισραήλ 52 ότι απέναντι όψει την γην και εκεί ουκ εισελεύση εις την γην ην εγώ δίδωμι τοις υιοίς Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK