Deuteronomy 32

CHAPTER 32

The Ode of Moses

1πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω και ακουέτω η γη ρήματα εκ στόματός μου 2προσδοκάσθω ως υετός το απόφθεγμά μου και καταβήτω ως δρόσος τα ρήματά μου ως όμβρος επ΄ άγρωστιν και ωσεί νιφετός επί χόρτον 3ότι το όνομα κυρίου εκάλεσα δότε μεγαλωσύνην τω θεώ ημών 4θεός αληθινά τα έργα αυτού και πάσαι αι οδοί αυτού κρίσεις θεός πιστός και ουκ έστιν αδικία εν αυτώ δίκαιος και όσιος ο κύριος 5ημάρτοσαν ουκ αυτώ τέκνα μωμητά γενεά σκολιά και διεστραμμένη 6ταύτα κυρίω ανταποδίδοτε ούτω λαός μωρός και ουχί σοφός ουκ αυτός ούτός σου πατήρ εκτήσατό σε και εποίησέ σε και έπλασέ σε 7μνήσθητε ημέρας αιώνος σύνετε δη έτη γενεάς γενεών επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελεί σοι τους πρεσβυτέρους σου και ερούσί σοι 8ότε διεμέριζεν ο ύψιστος έθνη ως διέσπειρεν υιούς Αδάμ έστησεν όρια εθνών κατά αριθμόν αγγέλων θεού 9και εγενήθη μερίς κυρίου λαός αυτού Ιακώβ σχοίνισμα κληρονομίας αυτού Ισραήλ 10αυτάρκησεν αυτόν εν τη γη ερήμω εν δίψει καύματος εν γη ανύδρω εκύκλωσεν αυτόν και επαίδευσεν αυτόν και διεφύλαξεν αυτόν ως κόρην οφθαλμού 11ως αετός σκεπάσαι νοσσιάν αυτού και επί τοις νεοσσοίς αυτού επεπόθησε διείς τας πτέρυγας αυτού εδέξατο αυτούς και ανέλαβεν αυτούς επί των μεταφρένων αυτού 12κύριος μόνος ήγεν αυτούς και ουκ ην μετ΄ αυτών θεός αλλότριος 13ανεβίβασεν αυτούς επί την ισχύν της γης εψώμισεν αυτούς γενήματα αγρών εθήλασαν μέλι εκ πέτρας και έλαιον εκ στερεάς πέτρας 14βούτυρον βοών και γάλα προβάτων μετά στέατος αρνών και κριών υιών ταύρων και τράγων μετά στέατος νεφρών πυρού και αίμα σταφυλής έπιον οίνον 15και έφαγεν Ιακώβ και ενεπλήσθη και απελάκτισεν ο ηγαπημένος ελιπάνθη επαχύνθη επλατύνθη και εγκατέλιπε θεόν τον ποιήσαντα αυτόν και απέστη από θεού σωτήρος αυτού 16παρώξυνάν με επ΄ αλλοτρίοις εν βδελύγμασιν αυτών εξεπίκρανάν με 17έθυσαν δαιμονίοις και ου θεώ θεοίς οις ουκ ήδεισαν καινοί και πρόσφατοι ήκασιν οις ουκ ήδεισαν οι πατέρες αυτών 18θεόν τον γεννήσαντά σε εγκατέλιπες και επελάθου θεού του τρέφοντός σε 19και είδε κύριος και εζήλωσε και παρωξύνθη δι΄ οργήν υιών αυτών και θυγατέρων 20και είπεν αποστρέψω το πρόσωπόν μου απ΄ αυτών και δείξω τι έσται αυτοίς επ΄ εσχάτων ότι γενεά εξεστραμμένη εστίν υιοί οις ουκ έστι πίστις εν αυτοίς 21αυτοί παρεζήλωσάν με επ΄ ου θεώ παρώργισάν με εν τοις ειδώλοις αυτών καγώ παραζηλώσω αυτούς επ΄ ουκ έθνει επί έθνει ασυνέτω παροργιώ αυτούς 22ότι πυρ εκκέκαυται εκ του θυμού μου καυθήσεται έως άδου κατωτάτου καταφάγεται γην και τα γενήματα αυτής φλέξει θεμέλια ορεών 23συνάξω εις αυτούς κακά και τα βέλη μου συντελέσω εις αυτούς 24τηκόμενοι λιμώ και βρώσει ορνέων και οπισθότονος ανίατος οδόντας θηρίων επαποστελώ εις αυτούς μετά θυμού συρόντων επί της γης 25έξωθεν ατεκνώσει αυτούς μαχαίρα και εκ των ταμιείων φόβος νεανίσκος συν παρθένω θηλάζων μετα καθεστηκότος πρεσβύτου 26είπα διασπερώ αυτούς παύσω δε εξ ανθρώπων το μνημόσυνον αυτών 27ειμή δι΄ οργήν εχθρών ίνα μη μακροχρονίσωσι και ίνα μη συνεπιθώνται οι υπεναντίοι μη είπωσιν η χειρ ημών η υψηλή και ουχί κύριος εποίησε ταύτα πάντα 28ότι έθνος απολωλεκός βουλήν εστι και ουκ έστιν εν αυτοίς επιστήμη 29ουκ εφρόνησαν συνιέναι ταύτα καταδεξάσθωσαν εις τον επιόντα χρόνον 30πως διώξεται εις χιλίους και δύο μετακινήσουσι μυριάδας ει μη ο θεός απέδοτο αυτούς και ο κύριος παρέδωκεν αυτούς 31ότι ουκ εισίν ως ο θεός ημών οι θεοι αυτών οι δε εχθροί ημών ανόητοι 32εκ γαρ αμπέλου Σοδόμων η άμπελος αυτών και η κληματίς αυτών εκ Γομόρρας η σταφυλή αυτών σταφυλή χολής βότρυς πικρίας αυτοίς 33θυμός δρακόντων ο οίνος αυτών και θυμός ασπίδων ανίατος 34ουκ ιδού ταύτα συνήκται παρ΄ εμοί και εσφράγισται εν τοις θησαυροίς μου 35εν ημέρα εκδικήσεως ανταποδώσω εν καιρώ όταν σφαλή ο πους αυτών ότι εγγύς ημέρα απωλείας αυτών και πάρεστιν έτοιμα υμίν 36ότι κρινεί κύριος τον λαόν αυτού και επί τοις δούλοις αυτού παρακληθήσεται είδε γαρ αυτούς παραλελυμένους και εκλελοιπότας εν επαγωγή και παρειμένους 37και είπε κύριος που είσιν οι θεοί αυτών εφ΄ οις επεποίθεισαν επ΄ αυτοίς 38ων το στέαρ των θυσιών αυτών ησθίετε και επίνετε τον οίνον των σπονδών αυτών αναστήτωσαν και βοηθησάτωσαν υμίν και γενηθήτωσαν υμίν σκεπασταί 39ίδετε ίδετε ότι εγώ ειμι και ουκ έστι θεός πλην εμού εγώ αποκτενώ και ζην ποιήσω πατάξω καγώ ιάσομαι και ουκ έστιν ος εξελείται εκ των χειρών μου 40ότι αρώ εις τον ουρανόν την χείρα μου και ομούμαι τη δεξιά μου και ερώ ζω εγώ εις τον αιώνα 41ότι παροξυνώ ως αστραπήν την μάχαιράν μου και ανθέξεται κρίματος η χειρ μου και ανταποδώσω δίκην τοις εχθροίς και τοις μισούσί με ανταποδώσω 42μεθύσω τα βέλη μου αφ΄ αίματος και η μάχαιρά μου φάγεται κρέα αφ΄ αίματος τραυματιών και αιχμαλωσίας από κεφαλής αρχόντων εχθρών 43ευφράνθητε ουρανοί άμα αυτώ και προσκυνησάτωσαν αυτώ πάντες άγγελοι θεού ευφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού και ενισχυσάτωσαν αυτώ πάντες υιοί θεού ότι το αίμα των υιών αυτού εκδικείται και εκδικήσει και ανταποδώσει δίκην τοις εχθροίς και τοις μισούσιν αυτόν ανταποδώσει και εκκαθαριεί κύριος την γην του λαού αυτού 44και έγραψε Μωυσής την ωδήν ταύτην εν τη ημέρα εκείνη και εδίδαξεν αυτήν τους υιούς Ισραήλ και προσήλθε Μωυσής και ελάλησε πάντας τους λόγους του νόμου τούτου εις τα ώτα του λαού αυτός και Ιησούς ο του Ναυή 45και συνετέλεσε Μωυσής λαλών τους λόγους τούτους παντί Ισραήλ 46και είπε προς αυτούς προσέχετε τη καρδία υμών επί πάντας τους λόγους τούτους ους εγώ διαμαρτύρομαι υμίν σήμερον α εντελείσθε τοις υιοίς υμών φυλάσσειν και ποιείν πάντας τους λόγους του νόμου τούτου 47ότι ουχί λόγος κενός ούτος υμίν ότι αύτη η ζωή υμών και ένεκεν του λόγου τούτου μακροημερεύσετε επί της γης εις ην υμείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εκεί κληρονομήσαι αυτήν 48και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν εν τη ημέρα ταύτη λέγων 49ανάβηθι εις το όρος το Αβαρίμ τούτο όρος Ναβαύ ο εστιν εν γη Μωάβ κατά πρόσωπον Ιεριχώ και ίδε την γην Χαναάν ην εγώ δίδωμι τοις υιοίς Ισραήλ εις κατάσχεσιν 50και τελεύτα εν τω όρει εις ο αναβαίνεις εκεί και προστέθητι προς τον λαόν σου ον τρόπον απέθανεν Ααρών ο αδελφός σου εν Ωρ τω όρει και προσετέθη προς τον λαόν αυτού 51διότι ηπειθήσατε τω ρήματί μου εν τοις υιοίς Ισραήλ επί του ύδατος αντιλογίας Κάδης εν τη ερήμω Σιν διότι ουχ ηγιάσατέ με εν τοις υιοίς Ισραήλ 52ότι απέναντι όψει την γην και εκεί ουκ εισελεύση εις την γην ην εγώ δίδωμι τοις υιοίς Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK