Deuteronomy 4

CHAPTER 4

Guard the Commandments

και νυν Ισραήλ άκουε των δικαιωμάτων και των κριμάτων όσα εγώ διδάσκω υμάς σήμερον ποιείν ίνα ζήτε και πολυπλασιασθήτε και εισελθόντες κληρονομήσητε την γην ην κύριος ο θεός των πατέρων υμών δίδωσιν υμίν ου προσθήσετε προς το ρήμα ο εγώ εντέλλομαι υμίν και ουκ αφελείτε απ΄ αυτού φυλάσσεσθε τας εντολάς κυρίου του θεού υμών όσα εγώ εντέλλομαι υμίν σήμερον οι οφθαλμοί υμών εωράκασι πάντα όσα εποίησε κύριος ο θεός ημών τω Βεελφεγώρ ότι πας άνθρωπος όστις επορεύθη οπίσω Βεελφεγώρ εξέτριψεν αυτόν κύριος ο θεός υμών εξ υμών υμείς δε οι προσκείμενοι κυρίω τω θεώ υμών ζήτε πάντες εν τη σήμερον ίδετε δέδειχα υμίν δικαιώματα και κρίσεις καθά ενετείλατό μοι κύριος ο θεός μου του ποιήσαι ούτως υμάς εν τη γη εις ην υμείς εισπορεύεσθε εκεί κληρονομήσαι αυτήν και φυλάξεσθε και ποιήσετε ότι αύτη η σοφία υμών και η σύνεσις υμών εναντίον πάντων των εθνών όσοι εάν ακούσωσι πάντα τα δικαιώματα ταύτα και ερούσιν ιδού λαός σοφός και επιστήμων το έθνος το μέγα τούτο ότι ποίον έθνος μέγα ω έστιν αυτώ θεός εγγίζων αυτοίς ως κύριος ο θεός ημών εν πάσιν οις αυτόν επικαλεσώμεθα και ποίον έθνος μέγα ω έστιν αυτώ δικαιώματα και κρίματα δίκαια κατά πάντα τον νόμον τούτον ον εγώ δίδωμι ενώπιον υμών σήμερον

Guard Your Life

πρόσεχε σεαυτώ και φύλαξον την ψυχήν σου σφόδρα μη επιλάθη πάντας τους λόγους ους εωράκασιν οι οφθαλμοί σου και μη αποστήτωσαν από της καρδίας σου πάσας τας ημέρας της ζωής σου και συμβιβάσεις τους υιούς σου και τους υιούς των υιών σου 10 ημέραν ην έστητε ενώπιον κυρίου του θεού σου εν Χωρήβ τη ημέρα της εκκλησίας ότι είπε κύριος προς με εκκλησίασον προς με τον λαόν και ακουσάτωσαν τα ρήματά μου όπως μάθωσι φοβείσθαί με πάσας τας ημέρας ας αυτοί ζώσιν επί της γης και τους υιούς αυτών διδάξωσι 11 και προσήλθετε και έστητε υπό το όρος και το όρος εκαίετο πυρί έως του ουρανού σκότος γνόφος και θύελλα 12 και ελάλησε κύριος προς υμάς εν τω όρει εκ μέσου του πυρός φωνήν ρημάτων υμείς ηκούσατε και ομοίωμα ουκ είδετε αλλ΄ η φωνήν 13 και ανήγγειλεν υμίν την διαθήκην αυτού ην ενετείλατο υμίν ποιείν τα δέκα ρήματα και έγραψεν αυτά επί δύο πλάκας λιθίνας 14 και εμοί ενετείλατο κύριος εν τω καιρώ εκείνω διδάξαι υμάς δικαιώματα και κρίσεις ποιείν υμάς αυτά επί της γης εις ην υμείς εισπορεύεσθε εκεί κληρονομήσαι αυτήν

A Warning to the Israelites

15 και φυλάξεσθε σφόδρα τας ψυχάς υμών ότι ουκ είδετε παν ομοίωμα εν τη ημέρα η ελάλησε κύριος προς υμάς εν Χωρήβ εν τω όρει εκ μέσου του πυρός 16 μη ανομήσητε και ποιήσητε υμίν αυτοίς γλυπτόν ομοίωμα πάσαν εικόνα ομοίωμα αρσενικού η θηλυκού 17 ομοίωμα παντός κτήνους των όντων επί της γης ομοίωμα παντός ορνέου πτερωτού ο πετάται υπό του ουρανού 18 ομοίωμα παντός ερπετού ο έρπει επί της γης ομοίωμα παντός ιχθύος όσα εστίν εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης 19 και μή ποτε αναβλέψας εις τον ουρανόν και ιδών τον ήλιον και την σελήνην και τους αστέρας και πάντα τον κόσμον του ουρανού πλανηθείς προσκυνήσης αυτοίς και λατρεύσης αυτοίς α απένειμε κύριος ο θεός σου αυτά πάσι τοις έθνεσι τοις υποκάτω του ουρανού 20 υμάς δε έλαβεν κύριος ο θεός και εξήγαγεν υμάς εκ της καμίνου της σιδηράς εξ Αιγύπτου είναι αυτώ λαόν έγκληρον ως εν τη ημέρα ταύτη 21 και κύριος ο θεός εθυμώθη μοι περί των λεγομένων υφ υμών και ώμοσεν ίνα μη διαβώ τον Ιορδάνην τούτον και ίνα μη εισέλθω εις την γην την αγαθήν ην κύριος ο θεός σου δίδωσι υμίν εν κλήρω 22 εγώ γαρ αποθνήσκω εν τη γη ταύτη και ου διαβαίνω τον Ιορδάνην τούτον υμείς δε διαβαίνετε και κληρονομήσετε την γην την αγαθήν ταύτην 23 προσέχετε υμείς μή ποτε επιλάθησθε την διαθήκην κυρίου του θεού υμών ην διέθετο προς υμάς και ποιήσητε υμίν εαυτοίς γλυπτόν ομοίωμα πάντων ων συνέταξέ σοι κύριος ο θεός σου 24 ότι κύριος ο θεός σου πυρ καταναλίσκον εστί θεος ζηλωτής 25 εάν δε γεννήσης υιοίς και υιούς των υιών σου και χρονίσητε επί της γης και ανομήσητε και ποιήσητε γλυπτόν ομοίωμα παντός και ποιήσητε το πονηρόν ενώπιον κυρίου του θεού ημών παροργίσαι αυτόν 26 διαμαρτύρομαι υμίν σήμερον τον τε ουρανόν και την γην ότι απωλεία απολείσθε από της γης εις ην υμείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εκεί κληρονομήσαι αυτήν ουχί πολυχρονιείτε ημέρας επ΄ αυτής αλλ΄ η εκτριβή εκτριβήσεσθε 27 και διασπερεί κύριος υμάς εν πάσι τοις έθνεσι και καταλειφθήσεσθε ολίγοι αριθμώ εν πάσι τοις έθνεσιν εις ους εισάξει κύριος υμάς εκεί 28 και λατρεύσετε εκεί θεοίς ετέροις έργοις χειρών ανθρώπων ξύλοις και λίθοις οι ουκ όψονται ουδέ ακούσωσιν ουδέ φάγωσιν ουδέ οσφρανθώσι 29 και εκζητήσετε εκεί κύριον τον θεόν υμών και ευρήσετε αυτόν όταν εκζητήσητε αυτόν εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου εν τη θλίψει σου 30 και ευρήσουσί σε πάντες οι λόγοι ούτοι επ΄ εσχάτου των ημερών και επιστραφήση προς κύριον τον θεόν σου και εισακούση της φωνής αυτού 31 ότι θεός οικτίρμων και ελεήμων κύριος ο θεός σου ουκ εγκαταλείψει σε ουδε μή εκτρίψη σε ουκ επιλήσεται την διαθήκην των πατέρων σου ην ώμοσεν αυτοίς 32 επερωτήσατε ημέρας προτέρας τας γενομένας προτέρας σου από της ημέρας ης έκτισεν ο θεός άνθρωπον επί της γης και επί το άκρον του ουρανού έως του άκρου του ουρανού ει γέγονε κατά το ρήμα το μέγα τούτο ει ηκούσται τοιουτον 33 ει ακήκοεν έθνος φωνήν θεού ζώντος λαλούντος εν μέσου του πυρός ον τρόπον ακήκοας συ και έζησας 34 ει επείρασεν ο θεός εισελθών λαβείν εαυτώ έθνος εκ μέσου έθνους εν πειρασμώ και εν σημείοις και εν τέρασι και εν πολέμω και εν χειρί κραταιά και εν βραχίονι υψηλώ και εν οράμασι μεγάλοις κατά πάντα όσα εποίησε κύριος ο θεός ημών εν Αιγύπτω ενώπιόν σου βλέποντας 35 ώστε ειδήναι σε ότι κύριος ο θεός σου αυτός θεός εστι και ουκ έστιν έτι πλην αυτού 36 εκ του ουρανού ακουστήν σοι εποίησε την φωνήν αυτού παιδεύσαί σε και επί της γης έδειξέ σοι το πυρ αυτού το μέγα και τα ρήματα αυτού ήκουσας εκ μέσου του πυρός 37 διά το αγαπήσαι αυτόν τους πατέρας σου και εξελέξατο το σπέρμα αυτών μετ΄ αυτούς υμάς και εξήγαγέ σε αυτός εν τη ισχύϊ αυτού τη μεγάλη εξ Αιγύπτου 38 εξολοθρεύσαι έθνη μεγάλα και ισχυρότερά σου προ προσώπου σου εισαγαγείν σε δούναί σοι την γην αυτών κληρονομείν καθώς έχεις σήμερον 39 και γνώση σήμερον και επιστραφήση τη διανοία ότι κύριος ο θεός σου ούτος θεός εν τω ουρανώ άνω και επί της γης κάτω και ουκ έστιν έτι πλην αυτού 40 και φυλάξη τας εντολάς αυτού και τα δικαιώματα αυτού όσας εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον ίνα ευ σοι γένηται και τοις υιοίς σου μετά σε όπως μακροήμεροι γένησθε επί της γης ης κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι πάσας τας ημέρας 41 τότε αφώρισε Μωυσής τρεις πόλεις πέραν του Ιορδάνου από ανατολών ηλίου 42 φυγείν εκεί τον φονευτήν ος αν φονεύση τον πλησίον ουκ ειδώς και ούτος ου μισών αυτόν προ της εχθές και της τρίτης και καταφεύξεται εις μίαν των πόλεων τούτων και ζήσεται 43 την Βοσόρ εν τη ερήμω εν τη γη τη πεδινή τω Ρουβήν και την Ραμώθ εν Γαλαάδ τω Γαδδί και την Γαυλών εν Βασάν τω Μανασσή 44 ούτος ο νόμος ον παρεθέτο Μωυσής ενώπιον υιών Ισραήλ 45 ταύτα τα μαρτύρια και τα δικαιώματα και τα κρίματα όσα ελάλησε Μωυσης τοις υιοίς Ισραήλ εν τη ερήμω εξελθόντων αυτών εκ γης Αιγύπτου 46 εν τω πέραν του Ιορδάνου εν φάραγγι εγγύς οίκου Φογώρ εν γη Σηών βασιλέως των Αμορραίων ος κατώκει εν Εσεβών ον επάταξε Μωυσής και οι υιοί Ισραήλ εξελθόντων αυτών εκ γης Αιγύπτου 47 και εκληρονόμησαν την γην αυτού και την γην Ωγ βασιλέως της Βασάν δύο βασιλέων των Αμορραίων οι ήσαν πέραν του Ιορδάνου κατά ανατολάς ηλίου 48 από Αροήρ η εστιν επί του χείλους χειμάρρου Αρνών και επί του όρους του Σηών ο εστιν Αερμών 49 πάσαν την αραβά πέραν του Ιορδάνου κατά ανατολάς ηλίου υπό Ασηδώθ την λαξευτήν
Copyright information for ABPGRK