Deuteronomy 11

CHAPTER 11

Love The LORD Your God

1και αγαπήσεις κύριον τον θεόν σου και φυλάξη τα φυλάγματα αυτού και τα δικαιώματα αυτού και τας εντολάς αυτού και τας κρίσεις αυτού πάσας τας ημέρας 2και γνώσεσθε σήμερον ότι ουχί τα παιδία υμών όσοι ουκ οίδασιν ουδέ έίδον την παιδείαν κυρίου του θεού σου και τα μεγαλεία αυτού και την χείρα την κραταιάν και τον βραχίονα τον υψηλόν 3και τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού όσα εποίησεν εν μέσω Αιγύπτου Φαραώ βασιλεί Αιγύπτου και πάση τη γη αυτού 4και όσα εποίησε την δύναμιν των Αιγυπτίων τα άρματα αυτών και την ίππον αυτών ως επέκλυσε το ύδωρ της θαλάσσης της ερυθράς επί προσώπου αυτών καταδιωκόντων αυτών εκ των οπίσω υμών και απώλεσεν αυτούς κύριος έως της σήμερον ημέρας 5και όσα εποίησεν υμίν εν τη ερήμω έως ήλθετε εις τον τόπον τούτον 6και όσα εποίησε τω Δαθάν και Αβιρών υιοίς Ελιάβ υιόυ Ρουβήν ους ανοίξασα η γη το στόμα αυτής κατέπιεν αυτούς και τους οίκους αυτών και τας σκηνάς αυτών και πάσαν αυτών την υπόστασιν την μετ΄ αυτών εν μέσω παντός Ισραήλ 7ότι οι οφθαλμοί υμών εώρων πάντα τα έργα κυρίου τα μεγάλα όσα εποίησεν εν υμίν σήμερον 8και φυλάξεσθε πάσας τας εντολάς αυτού όσας εγώ εντέλλομαι υμίν σήμερον ίνα ζήτε και πολυπλασιασθήτε και εισέλθητε και κληρονομησήτε την γην εις ην υμείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εκεί κληρονομήσαι αυτήν 9ίνα μακροημερεύσητε επί της γης ης ώμοσε κύριος τοις πατράσιν υμών δούναι αυτοίς και τω σπέρματι αυτών μετ΄ αυτούς γην ρέουσαν γάλα και μέλι 10έστι γαρ η γη εις ην εισπορεύη εκεί κληρονομήσαι αυτήν ουχ ώσπερ η γη Αιγύπτου εστίν όθεν εκπεπόρευσθε εκείθεν όταν σπείρωσι τον σπόρον και ποτίζωσι τοις ποσίν ωσεί κήπον λαχανείας 11η δε γη εις ην εισπορεύη εκεί κληρονομήσαι αυτήν γη ορεινή και πεδινή εκ του υετού του ουρανού πίεται ύδωρ 12γη ην κύριος ο θεός σου επισκοπείται αυτήν διαπαντός οι οφθαλμοί κυρίου του θεού σου επ΄ αυτής απ΄ αρχής του ενιαυτού και έως συντελείας του ενιαυτού 13εάν δε ακοή ακούσητε πάσας τας εντολάς αυτού όσας εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον αγαπάν κύριον τον θεόν σου και λατρεύειν αυτώ εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου 14και δώσει τον υετόν τη γη σου καθ΄ ώραν πρώϊμον και όψιμον και εισοίσεις τον σίτόν σου και τον οίνόν σου και το έλαιόν σου 15και δώσει χορτάσματα εν τοις αγροίς σου τοις κτήνεσί σου και φαγών και εμπλησθείς 16προσέχετε εαυτοίς μη πλατυνθή η καρδία υμών και παραβήτε και λατρεύσητε θεοίς ετέροις και προσκυνήσητε αυτοίς 17και θυμωθείς οργισθή κύριος εφ΄ υμίν και συσχή τον ουρανόν και ουκ έσται υετός και η γη ου δώσει τον καρπόν αυτής και απολείσθε εν τάχει από της γης της αγαθής ης κύριος έδωκεν υμίν

Affix The LORD's Words for a Sign

18και εμβαλείτε τα ρήματα ταύτα εις την καρδίαν υμών και εις την ψυχήν υμών και αφάψετε αυτά εις σημείον επί της χειρός υμών και έσται ασάλευτον προ οφθαλμών υμών 19και διδάξετε αυτά τα τέκνα υμών λαλείν αυτά καθημένους εν οίκω και πορευομένους εν οδώ και κοιταζομένους και διανισταμένους 20και γράψετε αυτά επί τας φλιάς των οικιών υμών και των πυλών υμών 21ίνα πληθυνθώσιν αι ημέραι υμών και αι ημέραι των υιών υμών επί της γης ης ώμοσε κύριος τοις πατράσιν υμών δούναι αυτοίς καθώς αι ημέραι του ουρανού επί της γης 22και έσται εάν ακοή ακούσητε πάσας τας εντολάς ταύτας ας εγώ εντέλλομαι υμίν σήμερον ποιείν αγαπάν κύριον τον θεόν υμών και πορεύεσθαι εν πάσαις ταις οδοίς αυτού και προσκολλάσθαι αυτώ 23και εκβαλεί κύριος πάντα τα έθνη ταύτα από προσώπου υμών και κληρονομήσετε έθνη μεγάλα και ισχυρότερα μάλλον η υμείς 24πάντα τον τόπον ον αν πατήση το ίχνος του ποδός υμών υμίν έσται από της ερήμου και Αντιλιβάνου και από του ποταμού του μεγάλου ποταμού Ευφράτου και έως της θαλάσσης της επί δυσμών έσται τα όρια υμών 25ουκ αντιστήσεται ουδείς κατά πρόσωπον υμών τον φόβον υμών και τον τρόμον υμών επιθήσει κύριος ο θεός υμών επί πρόσωπον πάσης της γης εφ΄ ης αν επιβήτε επ΄ αυτής ον τρόπον ελάλησε προς υμάς

Blessings and Curses

26ιδού εγώ δίδωμι ενώπιον υμών σήμερον ευλογίαν και κατάραν 27την ευλογίαν εάν ακούσητε τας εντολάς κυρίου του θεού υμών όσας εγώ εντέλλομαι υμίν σήμερον 28και την κατάραν εάν μη εισακούσητε τας εντολάς κυρίου του θεού υμών όσας εγώ εντέλλομαι υμίν σήμερον και πλανηθήτε από της οδού ης ενετειλάμην υμίν πορευθέντες λατρεύειν θεοίς ετέροις οις ουκ οίδατε 29και έσται όταν εισαγάγη σε κύριος ο θεός σου εις την γην εις ην διαβαίνεις εκεί κληρονομήσαι αυτήν και δώσεις την ευλογίαν επ΄ όρος Γαριζίν και την κατάραν επ΄ όρος Γεβάλ 30ουκ ιδού ταύτα πέραν του Ιορδάνου οπίσω οδόν δυσμών ηλίου εν γη Χαναάν το κατοικούν επί δυσμών εχόμενον του Γολγόλ πλησίον της δρυός της υψηλής 31υμείς γαρ διαβαίνετε τον Ιορδάνην εισελθόντες κληρονομήσαι την γην ην κύριος ο θεός ημών δίδωσιν υμίν εν κλήρω πάσας τας ημέρας και κληρονομήσετε και κατοικήσετε εν αυτή 32και φυλάξεσθε του ποιείν πάντα τα προστάγματα αυτού και τας κρίσεις ταύτας ας εγώ δίδωμι ενώπιον υμών σήμερον
Copyright information for ABPGRK