Deuteronomy 3

CHAPTER 3

Sixty Cities Defeated

1και επιστραφέντες ανέβημεν οδόν την εις Βασάν και εξήλθεν Ωγ βασιλεύς της Βασάν εις συνάντησιν ημίν αυτός και πας ο λαός αυτού εις πόλεμον εις Εδραϊμ 2και είπε κύριος προς με μη φοβηθής αυτόν ότι εις τας χείρας σου παραδέδωκα αυτόν και πάντα τον λαόν αυτού και πάσαν την γην αυτού και ποιήσεις αυτώ ώσπερ εποίησας Σηών βασιλεί των Αμορραίων ος κατώκει εν Εσεβών 3και παρέδωκεν αυτόν κύριος ο θεός ημών εις τας χείρας ημών και τον Ωγ βασιλέα της Βασάν και πάντα τον λαόν αυτού και επατάξαμεν αυτόν έως του μη καταλιπείν αυτού σπέρμα 4και εκρατήσαμεν πασών των πόλεων αυτού εν τω καιρώ εκείνω ουκ ην πόλις ην ουκ ελάβομεν παρ΄ αυτών εξήκοντα πόλεις πάντα τα περίχωρα Αργόβ βασιλέως Ωγ εν Βασάν 5πάσαι αύται πόλεις οχυραί τείχη υψηλά πύλαι και μοχλοί πλην των πόλεων των Φερεζαίων των πολλών σφόδρα 6εξωλοθρεύσαμεν αυτούς ώσπερ εποιήσαμεν τον Σηών βασιλέα Εσεβών και εξωλοθρεύσαμεν πάσαν πόλιν εξής και τας γυναίκας και τα τέκνα 7και πάντα τα κτήνη και τα σκύλα των πόλεων επρονομεύσαμεν εαυτοίς 8και ελάβομεν εν τω καιρώ εκείνω την γην εκ χειρών δύο βασιλέων των Αμορραίων οι ήσαν πέραν του Ιορδάνου από του χειμάρρου Αρνών έως όρους Ερμών 9οι Φοίνικες επονομάζουσι το Ερμών Σανιώρ και ο Αμορραίος επωνόμασεν αυτό Σανίρ 10πάσαι πόλεις Μισώρ και πάσα Γαλαάδ και πάσα Βασάν έως Ελκά και Εδραϊν πόλεις βασιλείας του Ωγ εν τη Βασάν 11ότι πλην Ωγ βασιλεύς Βασάν κατελείφθη από των Ραφαϊν ιδού η κλίνη αυτού κλίνη σιδηρά ιδού αύτη εν τη άκρα των υιών Αμμάν εννέα πηχέων το μήκος αυτής και τεσσάρων πηχέων το εύρος αυτής εν πήχει ανδρός

The Israelites Inherit the Land

12και την γην εκείνην εκληρονομήσαμεν εν τω καιρώ εκείνω από Αροήρ η εστι παρά το χείλος χειμάρρου Αρνών και το ήμισυ του όρους Γαδαάδ και τας πόλεις αυτού έδωκα τω Ρουβήν και τω Γαδ 13και το κατάλοιπον του Γαλαάδ και πάσαν την Βασάν βασιλείαν Ωγ έδωκα τω ημίσει φυλής Μανασσή και πάσαν περίχωρον Αργόβ πάσαν Βασάν εκείνην γη Ραφαϊν λογισθήσεται 14και Ιαήρ υιός Μανασσή έλαβε πάσαν την περίχωρον Αργόβ έως των ορίων Γεσουρί και Μαχαθί και επωνόμασεν αυτάς επί τω ονόματι αυτού την Βασάν Αβώθ Ιαήρ έως της ημέρας ταύτης 15και τω Μαχίρ έδωκα την Γαλαάδ 16και τω Ρουβήν και τω Γαδ έδωκα από της Γαλαάδ έως του χειμάρρου Αρνών μέσον του χειμάρρου όριον και έως του Ιαβόκ και ο χειμάρρους όριον τοις υιοίς Αμμάν 17και η αραβά και ο Ιορδάνης όριον από Χενερέθ και έως θαλάσσης αραβά θαλάσσης αλυκής υπό Ασηδώθ την Φάσγα από ανατολών 18και ενετειλάμην υμίν εν τω καιρώ εκείνω λέγων κύριος ο θεός υμών δέδωκεν υμίν την γην ταύτην εν κλήρω ενοπλισάμενοι προπορεύεσθε προ προσώπου των αδελφών υμών υιών Ισραήλ πας δυνατός 19πλην αι γυναίκες υμών και τα τέκνα υμών και τα κτήνη υμών οίδα ότι πολλά κτήνη υμίν κατοικείτωσαν εν ταις πόλεσιν υμών αις έδωκα υμίν 20έως αν καταπαύση κύριος ο θεός υμών τους αδελφού υμών ώσπερ και υμάς και κατακληρονομήσωσι και αυτοί την γην ην κύριος ο θεός ημών δίδωσιν αυτοίς εν τω πέραν του Ιορδάνου και επαναστραφήσεσθε έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού ην δέδωκα υμίν 21και τω Ιησού ενετειλάμην εν τω καιρώ εκείνω λέγων οι οφθαλμοί υμών εωράκασι πάντα όσα εποίησε κύριος ο θεός ημών τοις δυσί βασιλεύσι τούτοις ούτως ποιήσει κύριος πάσαις ταις βασιλείας εφ΄ αις συ διαβαίνεις εκεί 22ου φοβηθήσεσθε απ΄ αυτών ότι κύριος ο θεός ημών αυτός πολεμήσει περί υμών 23και εδεήθην κυρίου εν τω καιρώ εκείνω λέγων 24κύριε κύριε συ ήρξω δείξαι τω σω θεράποντι την ισχύν σου και την δύναμίν σου και την χείρα την κραταιάν και τον βραχίονα τον υψηλόν τις γαρ εστι θεός εν τω ουρανώ η επί της γης όστις ποιήσει καθά εποίησας συ κατά τα έργα σου και κατά την ισχύν σου 25διαβάς ουν όψομαι την γην την αγαθήν ταύτην την ούσαν πέραν του Ιορδάνου το όρος τούτο το αγαθόν και τον Αντιλίβανον 26και υπερείδε κύριος εμέ ένεκεν υμών και ουκ εισήκουσέ μου και είπε κύριος προς με ικανούσθω σοι μη προσθής έτι λαλήσαι προς με τον λόγον τούτον 27ανάβηθι επί την κορυφήν του λελαξευμένου και ανάβλεψον τοις οφθαλμοίς σου κατά θάλασσαν και βορράν και λίβα και ανατολάς και ίδε τοις οφθαλμοίς σου ότι ου διαβήση τον Ιορδάνην τούτον 28και έντειλαι Ιησού και κατίσχυσον αυτόν και παρακάλεσον αυτόν ότι ούτος διαβήσεται προ προσώπου του λαού τούτου και αυτός κατακληρονομήσει αυτοίς την γην ην εώρακας 29και ενεκαθήμεθα εν νάπη σύνεγγυς οίκου Φογώρ
Copyright information for ABPGRK