Ephesians 4

CHAPTER 4

Walk Worthy of the Calling

1παρακαλώ ούν υμάς εγώ ο δέσμιος εν κυρίω αξίως περιπατήσαι της κλήσεως ης εκλήθητε 2μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος μετά μακροθυμίας ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη 3σπουδάζοντες τηρείν την ενότητα του πνεύματος εν τω συνδέσμω της ειρήνης 4εν σώμα και εν πνεύμα καθώς και εκλήθητε εν μιά ελπίδι της κλήσεως υμών 5εις κύριος μία πίστις εν βάπτισμα 6εις θεός και πατήρ πάντων ο επί πάντων και διά πάντων και εν πάσιν υμίν

Gifts to the Saints

7ενί δε εκάστω ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του χριστού 8διό λέγει αναβάς εις ύψος ηχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν και έδωκε δόματα τοις ανθρώποις 9το δε ανέβη τι εστιν ει μη ότι και κατέβη πρώτον εις το κατώτερα μέρη της γης 10ο καταβάς αυτός εστι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών ίνα πληρώση τα πάντα 11και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους τους δε προφήτας τους δε ευαγγελιστάς τους δε ποιμένας και διδασκάλους 12προς τον καταρτισμόν των αγίων εις έργον διακονίας εις οικοδομήν του σώματος του χριστού 13μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του υιού του θεού εις άνδρα τέλειον εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του χριστού 14ίνα μηκέτι ώμεν νήπιοι κλυδωνιζόμενοι και περιφερόμενοι παντί ανέμω της διδασκαλίας εν τη κυβεία των ανθρώπων εν πανουργία προς την μεθοδείαν της πλάνης 15αληθεύοντες δε εν αγάπη αυξήσωμεν εις αυτόν τα πάντα ος εστιν η κεφαλή ο χριστός 16εξ ου παν το σώμα συναρμολογούμενον και συμβιβαζόμενον διά πάσης αφής της επιχορηγίας κατ΄ ενέργειαν εν μέτρω ενός εκάστου μέρους την αύξησιν του σώματος ποιείται εις οικοδομήν εαυτού εν αγάπη

Be Renewed in the Spirit of Your Mind

17τούτο ούν λέγω και μαρτύρομαι εν κυρίω μηκέτι υμάς περιπατείν καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατεί εν ματαιότητι του νοός αυτών 18εσκοτισμένοι τη διανοία όντες απηλλοτριωμένοι της ζωής του θεού διά την άγνοιαν την όυσαν εν αυτοίς διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών 19οίτινες απηλγηκότες εαυτούς παρέδωκαν τη ασελγεία εις εργασίαν ακαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία 20υμείς δε ουχ ούτως εμάθετε τον χριστόν 21είγε αυτόν ηκούσατε και εν αυτώ εδιδάχθητε καθώς εστιν αλήθεια εν τω Ιησού 22αποθέσθαι υμάς κατά την προτέραν αναστροφήν τον παλαιόν άνθρωπον τον φθειρόμενον κατά τας επιθυμίας της απάτης 23ανανεούσθαι δε τω πνεύματι του νοός υμών 24και ενδύσασθαι τον καινόν άνθρωπον τον κατά θεόν κτισθέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας 25διό αποθέμενοι το ψεύδος λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού ότι εσμέν αλλήλων μέλη 26οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε ο ήλιος μη επιδυέτω επί τω παροργισμώ υμών 27μηδέ δίδοτε τόπον τω διαβόλω 28ο κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω μάλλον δε κοπιάτω εργαζόμενος το αγαθόν ταις χερσίν ίνα έχη μεταδιδόναι τω χρείαν έχοντι 29πας λόγος σαπρός εκ του στόματος υμών μη εκπορευέσθω αλλ΄ ει τις αγαθός προς οικοδομήν της χρείας ίνα δω χάριν τοις ακούουσι 30και μη λυπείτε το πνεύμα το άγιον του θεού εν ω εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως 31πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθήτω αφ΄ υμών συν πάση κακία 32γίνεσθε δε εις αλλήλους χρηστοί εύσπλαγχνοι χαριζόμενοι εαυτοίς καθώς και ο θεός εχαρίσατο ημίν εν χριστω
Copyright information for ABPGRK