Ephesians 4

CHAPTER 4

Walk Worthy of the Calling

παρακαλώ ούν υμάς εγώ ο δέσμιος εν κυρίω αξίως περιπατήσαι της κλήσεως ης εκλήθητε μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος μετά μακροθυμίας ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη σπουδάζοντες τηρείν την ενότητα του πνεύματος εν τω συνδέσμω της ειρήνης εν σώμα και εν πνεύμα καθώς και εκλήθητε εν μιά ελπίδι της κλήσεως υμών εις κύριος μία πίστις εν βάπτισμα εις θεός και πατήρ πάντων ο επί πάντων και διά πάντων και εν πάσιν υμίν

Gifts to the Saints

ενί δε εκάστω ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του χριστού διό λέγει αναβάς εις ύψος ηχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν και έδωκε δόματα τοις ανθρώποις το δε ανέβη τι εστιν ει μη ότι και κατέβη πρώτον εις το κατώτερα μέρη της γης 10 ο καταβάς αυτός εστι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών ίνα πληρώση τα πάντα 11 και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους τους δε προφήτας τους δε ευαγγελιστάς τους δε ποιμένας και διδασκάλους 12 προς τον καταρτισμόν των αγίων εις έργον διακονίας εις οικοδομήν του σώματος του χριστού 13 μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του υιού του θεού εις άνδρα τέλειον εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του χριστού 14 ίνα μηκέτι ώμεν νήπιοι κλυδωνιζόμενοι και περιφερόμενοι παντί ανέμω της διδασκαλίας εν τη κυβεία των ανθρώπων εν πανουργία προς την μεθοδείαν της πλάνης 15 αληθεύοντες δε εν αγάπη αυξήσωμεν εις αυτόν τα πάντα ος εστιν η κεφαλή ο χριστός 16 εξ ου παν το σώμα συναρμολογούμενον και συμβιβαζόμενον διά πάσης αφής της επιχορηγίας κατ΄ ενέργειαν εν μέτρω ενός εκάστου μέρους την αύξησιν του σώματος ποιείται εις οικοδομήν εαυτού εν αγάπη

Be Renewed in the Spirit of Your Mind

17 τούτο ούν λέγω και μαρτύρομαι εν κυρίω μηκέτι υμάς περιπατείν καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατεί εν ματαιότητι του νοός αυτών 18 εσκοτισμένοι τη διανοία όντες απηλλοτριωμένοι της ζωής του θεού διά την άγνοιαν την όυσαν εν αυτοίς διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών 19 οίτινες απηλγηκότες εαυτούς παρέδωκαν τη ασελγεία εις εργασίαν ακαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία 20 υμείς δε ουχ ούτως εμάθετε τον χριστόν 21 είγε αυτόν ηκούσατε και εν αυτώ εδιδάχθητε καθώς εστιν αλήθεια εν τω Ιησού 22 αποθέσθαι υμάς κατά την προτέραν αναστροφήν τον παλαιόν άνθρωπον τον φθειρόμενον κατά τας επιθυμίας της απάτης 23 ανανεούσθαι δε τω πνεύματι του νοός υμών 24 και ενδύσασθαι τον καινόν άνθρωπον τον κατά θεόν κτισθέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας 25 διό αποθέμενοι το ψεύδος λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού ότι εσμέν αλλήλων μέλη 26 οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε ο ήλιος μη επιδυέτω επί τω παροργισμώ υμών 27 μηδέ δίδοτε τόπον τω διαβόλω 28 ο κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω μάλλον δε κοπιάτω εργαζόμενος το αγαθόν ταις χερσίν ίνα έχη μεταδιδόναι τω χρείαν έχοντι 29 πας λόγος σαπρός εκ του στόματος υμών μη εκπορευέσθω αλλ΄ ει τις αγαθός προς οικοδομήν της χρείας ίνα δω χάριν τοις ακούουσι 30 και μη λυπείτε το πνεύμα το άγιον του θεού εν ω εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως 31 πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθήτω αφ΄ υμών συν πάση κακία 32 γίνεσθε δε εις αλλήλους χρηστοί εύσπλαγχνοι χαριζόμενοι εαυτοίς καθώς και ο θεός εχαρίσατο ημίν εν χριστω
Copyright information for ABPGRK