Exodus 12

CHAPTER 12

The First Passover

1είπε δε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών εν γη Αιγύπτου λέγων 2ο μην ούτος υμίν αρχή μηνών πρώτος υμίν εστιν εν τοις μησί του ενιαυτού 3λάλησον προς πάσαν συναγωγήν των υιών Ισραήλ λέγων τη δέκατη του μηνός τούτου λαβέτωσαν έκαστος πρόβατον κατ΄ οίκους πατριών πρόβατον κατ΄ οικίαν 4εάν δε ολιγοστοί ώσιν εν τη οικία ώστε μη ικανούς είναι εις πρόβατον συλλήψεται μεθ΄ εαυτού τον γείτονα τον πλησίον αυτού κατά αριθμόν ψυχών έκαστος το αρκούν αυτώ συναριθμθήσεται εις πρόβατον 5πρόβατον τέλειον άρσεν άμωμον ενιαύσιον έσται υμίν από των αρνών και από των ερίφων λήψεσθε 6και έσται υμίν διατετηρημένον έως της τεσσαρεσκαιδεκάτης του μηνός τούτου και σφάξουσιν αυτό παν το πλήθος συναγωγής υιών Ισραήλ προς εσπέραν 7και λήψονται από του αίματος και θήσουσιν επί των δύο σταθμών και επί την φλιάν εν τοις οίκοις εν οις φάγωσιν αυτά εν αυτοίς 8και φάγονται τα κρέα τη νυκτί ταύτη οπτά πυρί και άζυμα επί πικρίδων έδονται 9ουκ έδεσθε επ΄ αυτών ωμόν ουδέ ηψημένον εν ύδατι αλλ΄ η οπτά πυρί κεφαλήν συν τοις ποσί και τοις ενδοσθίοις 10ουκ απολείψετε απ΄ αυτού εις το πρωϊ και οστούν ου συντρίψετε απ΄ αυτού τα δε καταλειπόμενα απ΄ αυτού έως πρωϊ εν πυρί κατακαύσετε 11ουτως δε φάγεσθε αυτό αι οσφύες υμών περιεζωσμέναι και τα υποδήματα εν τοις ποσίν υμών και αι βακτηρίαι υμών εν ταις χερσίν υμών και έδεσθε αυτό μετά σπουδής πάσχα εστί κυρίου 12και διελεύσομαι εν γη Αιγύπτω εν τη νυκτί ταύτη και πατάξω παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω από ανθρώπου έως κτήνους και εν πάσι τοις θεοίς Αιγυπτίων ποιήσω την εκδίκησιν εγώ κύριος 13και έσται το αίμα υμίν εν σημείω επί των οικιών εν αις υμείς εστέ εκεί και όψομαι το αίμα και σκεπάσω υμάς και ουκ έσται εν υμίν πληγή του εκτριβήναι όταν παίω εν γη Αιγύπτω

Holiday of Unleavened Bread

14και έσται η ημέρα αύτη υμίν μνημόσυνον και εορτάσετε αυτήν εορτήν κυρίω εις τας γενεάς υμών νόμιμον αιώνιον εορτάσετε αυτήν 15επτά ημέρας έδεσθε άζυμα από δε της ημέρας της πρώτης αφανιείτε ζύμην εκ των οικιών υμών πας ος αν φάγη ζύμην εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εξ Ισραήλ από της ημέρας της πρώτης έως της ημέρας της εβδόμης 16και η ημέρα η πρώτη κεκλήσεται αγία και η ημέρα η εβδόμη κλητή αγία έσται υμίν παν έργον λατρευτόν ου ποιήσετε εν αυταίς πλην όσα ποιηθήσεται πάση ψυχή τούτο μόνον ποιηθήσεται υμίν 17και φυλάξεσθε την εντολήν ταύτην εν γαρ τη ημέρα ταύτη εξάξω την δύναμιν υμών εκ γης Αιγύπτου και ποιήσετε την ημέραν ταύτην εις γενεάς υμών νόμιμον αιώνιον 18εναρχομένη τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα του μηνός του πρώτου αφ΄ εσπέρας έδεσθε άζυμα έως ημέρας μιάς και εικάδος του μηνός έως εσπέρας 19επτά ημέρας ζύμη ουχ ευρεθήσεται εν ταις οικίαις υμών πας ος αν φάγη ζυμωτόν εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ συναγωγής Ισραήλ εν τε τοις γειώραις και αυτόχθοσι της γης 20παν ζυμωτόν ουκ έδεσθε εν παντί κατοικητηρίω υμών έδεσθε άζυμα 21εκάλεσε δε Μωυσής πάσαν γερουσίαν Ισραήλ και είπε προς αυτούς απελθόντες λάβετε υμίν αυτοίς πρόβατον κατά συγγενείας υμών και θύσατε το πάσχα 22λήψεσθε δε δέσμην υσσώπου και βάψαντες από του αίματος του παρά την θύραν καθίζετε της φλιάς και επ΄ αμφοτέρων των σταθμών από του αίματος ο εστι παρά την θύραν υμείς δε ουκ εξελεύσεσθε έκαστος την θύραν του οίκου αυτού έως πρωϊ 23και παρελεύσεται κύριος παταξαι τους Αιγυπτίους και όψεται το αίμα επί της φλιάς και επ΄ αμφοτέρων των σταθμών και παρελεύσεται κύριος την θύραν και ουκ αφήσει τον ολοθρεύοντα εισελθείν εις τας οικίας υμών πατάξαι 24και φυλάξασθε το ρήμα τούτο το νόμιμον σεαυτώ και τοις υιοίς σου έως αιώνος 25εάν δε εισελθητε εις την γην ην αν δω κύριος υμίν καθότι ελάλησε φυλάξασθε την λατρείαν ταύτην 26και έσται εάν λέγωσι προς υμάς οι υιοί υμών τις η λατρεία αύτη 27και ερείτε αυτοίς θυσία το πάσχα τούτο κυρίω ως εσκέπασε τους οίκους των υιών Ισραήλ εν Αιγύπτω ηνίκα επάταξε τους Αιγυπτίους τους δε οίκους ημών ερρύσατο και κύψας ο λαός προσεκύνησε 28και απελθόντες εποίησαν οι υιοί Ισραήλ καθά ενετείλατο κύριος τω Μωυσή και Ααρών ούτως εποίησαν

Death of the First-born

29εγενήθη δε μεσούσης της νυκτός και κύριος επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω από πρωτοτόκου Φαραώ του καθημένου επί του θρόνου έως του πρωτοτόκου της αιχμαλωτίδος της εν τω λάκκω και παν πρωτότοκου κτήνους 30και ανέστη Φαραώ νυκτός και πάντες οι θεράποντες αυτού και πάντες οι Αιγύπτιοι και εγενήθη κραυγή μεγάλη εν πάση γη Αιγύπτω ου γαρ ην οικία εν η ουκ ην εν αυτή τεθνηκώς 31και εκάλεσε Φαραώ Μωυσήν και Ααρών νυκτός και είπεν αυτοίς ανάστητε και εξέλθετε εκ του λαού μου και υμείς και οι υιοί Ισραήλ βαδίζετε και λατρεύετε κυρίω τω θεώ υμών καθά λέγετε 32και τα πρόβατα και τους βόας υμών αναλαβόντες πορεύεσθε καθάπερ ειρήκατε ευλογήσατε δε καμέ 33και κατεβιάζοντο οι Αιγύπτιοι τον λαόν σπουδή εκβαλείν αυτούς από της γης είπαν γαρ ότι πάντες ημείς αποθνήσκομεν 34ανέλαβε δε ο λαός το σταίς αυτών προ του ζυμωθήναι τα φυράματα αυτών ενδεδεμένα εν τοις ιματίοις αυτών επί των ώμων 35οι δε υιοί Ισραήλ εποίησαν καθά συνέταξεν αυτοίς Μωυσής και ήτησαν παρά των Αιγυπτίων σκεύη αργυρά και χρυσά και ιματισμόν 36και κύριος έδωκε την χάριν τω λαώ αυτού εναντίον των Αιγυπτίων και έχρησαν αυτοίς και εσκυλεύσαν τους Αιγυπτίους

Israel Departs from Egypt

37απάραντες δε οι υιοί Ισραήλ εκ Ραμεσσή εις Σοχώθ εις εξακοσίας χιλιάδας πεζών οι άνδρες πλήν της αποσκευής 38και επίμικτος πολύς συνανέβη αυτοίς και πρόβατα και βόες και κτήνη πολλά σφόδρα 39και έπεψαν το σταις ο εξήνεγκαν εξ Αιγύπτου εγκρυφίας αζύμους ου γαρ εζυμώθη εξέβαλον γαρ αυτούς οι Αιγύπτιοι και ουκ ηδυνάθησαν υπομείναι ουδέ επισιτισμόν εποίησαν εαυτοίς εις την οδόν 40η δε κατοίκησις των υιών Ισραήλ ην κατωκησαν εν γη Αιγύπτω και εν γη Χαναάν αυτοί και οι πατέρες αυτών τετρακόσια τριάκοντα έτη 41και εγένετο μετά τα τετρακόσια και τριάκοντα έτη εξήλθε πάσα η δύναμις κυρίου εκ γης Αιγύπτου 42νυξ προφυλακής εστι τω κυρίω ώστε εξαγαγείν αυτούς εκ γης Αιγύπτου εκείνη η νυξ αύτη προφυλακή κυρίω ώστε πάσι τοις υιοίς Ισραήλ είναι εις γενεάς αυτών 43είπε δε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών ούτος ο νόμος του πάσχα πας αλλογενής ουκ έδεται απ΄ αυτού 44και πάντα οικέτην τινός η αργυρώνητον περιτεμείς αυτόν και τότε φάγεται απ΄ αυτού 45πάροικος η μισθωτός ουκ έδεται απ΄ αυτού 46εν οικία μία βρωθήσεται και ουκ εξοίσετε εκ της οικίας των κρεών έξω και οστούν ου συντρίψετε απ΄ αυτού 47πάσα συναγωγή υιών Ισραήλ ποιήσει αυτο 48εάν δε τις προσέλθη προς υμάς προσήλυτος και ποιή το πάσχα κυρίω περιτεμείς αυτού παν αρσενικόν και τότε προσελεύσεται ποιήσαι αυτό και έσται ώσπερ και ο αυτόχθων της γης πας απερίτμητος ουκ εδεται απ΄ αυτού 49νόμος εις έσται τω εγχωρίω και τω προσελθόντι προσηλύτω εν υμίν 50και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ καθά ενετείλατο κύριος τω Μωυσή και Ααρών προς αυτούς ούτως εποίησαν 51και εγένετο εν τη ημέρα εκείνη εξήγαγε κύριος τους υιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου συν δυνάμει αυτών
Copyright information for ABPGRK