Exodus 16

CHAPTER 16

The LORD Rains Bread

1απηραν δε εξ Ελείμ και ήλθοσαν πάσα συναγωγή υιών Ισραήλ εις την έρημον Σιν ο εστιν αναμέσον Ελείμ και αναμέσον Σινά τη δε πεντεκαιδεκάτη ημέρα τω μηνί τω δευτέρω εξεληλυθότων αυτών εκ γης Αιγύπτου 2διεγόγγυζε πάσα η συναγωγή των υιών Ισραήλ επί Μωυσήν και Ααρών 3και είπαν προς αυτούς οι υιοί Ισραήλ όφελον απεθάνομεν πληγέντες υπό κυρίου εν γη Αιγύπτου όταν εκαθίσαμεν επί των λεβήτων των κρεών και ησθίομεν άρτους εις πλησμονήν ότι εξηγάγετε ημάς εις την έρημον ταύτην αποκτείναι πάσαν την συναγωγήν ταύτην εν λιμώ 4είπε δε κύριος προς Μωυσήν ιδού εγώ ύω υμίν άρτους εκ του ουρανού και εξελεύσεται ο λαός και συλλέξουσι το της ημέρας εις ημέραν όπως πειράσω αυτούς ει πορεύσονται τω νόμω μου η ου 5και έσται εν τη ημέρα τη έκτη και ετοιμάσουσιν ο αν εισενέγκωσι και έσται διπλούν ο αν συναγάγωσι το καθ΄ ημέραν εις ημέραν 6είπε δε Μωυσής και Ααρών προς πάσαν συναγωγήν υιών Ισραήλ εσπέρας γνώσεσθε ότι κύριος εξήγαγεν υμάς εκ γης Αιγύπτου 7και πρωϊ όψεσθε την δόξαν κυρίου εν τω εισακούσαι τον γογγυσμόν υμών επί τω θεώ ημείς δε τι εσμέν ότι διαγογγύζετε καθ΄ ημών 8και είπε Μωυσής εν τω διδόναι κύριον υμίν εσπέρας κρέα φαγείν και άρτους τοπρωϊ εις πλησμονήν διά το εισακούσαι κύριον τον γογγυσμόν υμών ον υμείς διαγογγύζετε καθ΄ ημών ημείς δε τι εσμέν ου γαρ καθ΄ ημών ο γογγυσμός υμών εστιν αλλ΄ η κατά του θεού 9είπε δε Μωυσής προς Ααρών είπον πάση συναγωγή υιών Ισραήλ προσέλθετε εναντίον του θεού εισακήκοε γαρ τον γογγυσμόν υμών 10ηνίκα δε ελάλει Ααρών πάση συναγωγή υιών Ισραήλ και επεστράφησαν εις την έρημον και η δόξα κυρίου ώφθη εν νεφέλη

The LORD Sends the Mother-quail

11και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 12εισακήκοα τον γογγυσμόν των υιών Ισραήλ λάλησον προς αυτούς λέγων το προς εσπέραν έδεσθε κρέα και τοπρωϊ πλησθήσεσθε άρτων και γνώσεσθε ότι εγώ ειμι κύριος ο θεός υμών 13εγένετο δε εσπέρα και ανέβη ορτυγομήτρα και εκάλυψε την παρεμβολήν τοπρωϊ δε εγένετο καταπαυομένης της δρόσου κύκλω της παρεμβολής 14και ιδού επί πρόσωπον της ερήμου λεπτόν ωσεί κόριον λευκόν ωσεί πάγος επί της γης 15ιδόντες δε αυτό οι υιοί Ισραήλ είπαν έτερος τω ετέρω τι εστί τούτο ου γαρ ήδεισαν τι ην είπε δε Μωυσής προς αυτούς ούτος ο άρτος ον έδωκε κύριος υμίν φαγείν 16τούτο το ρήμα ο συνέταξε κύριος συναγάγετε απ΄ αυτού έκαστος εις τους καθήκοντας γόμορ κατά κεφαλήν κατά αριθμόν ψυχών υμών έκαστος εν τοις σκηναίς υμών συλλέξατε 17και εποίησαν ούτως οι υιοί Ισραήλ και συνέλεξαν ο το πολύ και ο το έλαττον 18και μετρήσαντες το γόμορ ουκ επλεόνασεν ο το πολύ και ο το έλαττον ουκ ηλαττόνησεν έκαστος εις τους καθήκοντας παρ΄ εαυτώ συνέλεξαν 19είπε δε Μωυσής προς αυτούς μηθείς καταλιπέτω απ΄ αυτού εις τοπρωϊ 20και ουκ ήκουσαν Μωυσή αλλά κατέλιπόν τινες απ΄ αυτού εις τοπρωϊ και εξέζεσε σκώληκας και επώζεσε και επικράνθη επ΄ αυτοίς Μωυσής 21και συνέλεξαν αυτό πρωϊ πρωϊ έκαστος το καθήκον αυτώ ηνίκα δε διεθέρμανεν ο ήλιος ετήκετο 22εγένετο δε τη ημέρα τη έκτη συνέλεξαν τα δέοντα διπλά δύο γόμορ τω ενί εισήλθοσαν δε πάντες οι άρχοντες της συναγωγής και ανήγγειλαν Μωυσή 23είπε δε Μωυσής προς αυτούς τούτο το ρήμά εστιν ο ελάλησε κύριος σάββατα ανάπαυσις αγία τω κυρίω άυριον όσα εάν πέσσητε πέσσετε και όσα εαν έψητε έψετε και παν το πλεονάζον καταλείπετε αυτό εις αποθήκην εις τοπρωϊ 24και κατέλιπον απ΄ αυτού εις τοπρωϊ καθά συνέταξεν αυτοίς Μωυσής και ουκ επώζεσεν ουδέ σκώληξ εγένετο εν αυτώ 25είπε δε Μωυσής φάγετε σήμερον αυτό έστι γαρ σάββατον τω κυρίω σήμερον ουχ ευρεθήσεται εν πεδίω 26εξ ημέρας συλλέξετε τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατον ότι ουκ εσται εν αυτή 27εγένετο δε εν τη εβδόμη ημέρα και εξήλθοσάν τινες εκ του λαού συλλέξαι και ουχ εύρον 28είπε δε κύριος προς Μωυσήν έως τίνος ου βούλεσθε εισακούειν τας εντολάς μου και τον νόμον μου 29ίδετε ο γαρ κύριος έδωκεν υμίν σάββατα την ημέραν ταύτην διά τούτο αυτός έδωκεν υμίν τη ημέρα τη έκτη άρτους δύο ημερών καθίσασθε έκαστος εις τους οίκους υμών παρ΄ εαυτώ μηδείς υμών εκπορευέσθω εκ του τόπου αυτού τη ημέρα τη εβδόμη 30και εσαββάτισεν ο λαός τη ημέρα τη εβδόμη 31και επωνόμασαν αυτό οι υιοί Ισραήλ το όνομα αυτού μαν ην δε ωσεί σπέρμα κορίου λευκόν το δε γεύμα αυτού ως εγκρίς εν μέλιτι 32είπε δε Μωυσής τούτο το ρήμα ο συνέταξε κύριος πλήσατε το γόμορ του μαν εις αποθήκην εις τας γενεάς υμών ίνα ίδωσι τον άρτον ον εφάγετε υμείς εν τη ερήμω ως εξήγαγεν υμάς κύριος εκ γης Αιγύπτου 33και είπε Μωυσής προς Ααρών λάβε στάμνον χρυσούν ένα και έμβαλε εις αυτόν πλήρες το γόμορ του μαν και αποθήσεις αυτό εναντίον του θεού εις διατήρησιν εις τας γενεάς υμών 34ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Μωυσή και απέθηκεν Ααρών αυτό εναντίον του μαρτυρίου εις διατήρησιν 35οι δε υιοί Ισραήλ έφαγον το μαν έτη τεσσαράκοντα έως ήλθον εις γην οικουμένην το μαν έφαγον έως παρεγένοντο εις μέρος της Φοινίκης 36το δε γόμορ το δέκατον των τριών μέτρων ην
Copyright information for ABPGRK