Exodus 16

CHAPTER 16

The LORD Rains Bread

απηραν δε εξ Ελείμ και ήλθοσαν πάσα συναγωγή υιών Ισραήλ εις την έρημον Σιν ο εστιν αναμέσον Ελείμ και αναμέσον Σινά τη δε πεντεκαιδεκάτη ημέρα τω μηνί τω δευτέρω εξεληλυθότων αυτών εκ γης Αιγύπτου διεγόγγυζε πάσα η συναγωγή των υιών Ισραήλ επί Μωυσήν και Ααρών και είπαν προς αυτούς οι υιοί Ισραήλ όφελον απεθάνομεν πληγέντες υπό κυρίου εν γη Αιγύπτου όταν εκαθίσαμεν επί των λεβήτων των κρεών και ησθίομεν άρτους εις πλησμονήν ότι εξηγάγετε ημάς εις την έρημον ταύτην αποκτείναι πάσαν την συναγωγήν ταύτην εν λιμώ είπε δε κύριος προς Μωυσήν ιδού εγώ ύω υμίν άρτους εκ του ουρανού και εξελεύσεται ο λαός και συλλέξουσι το της ημέρας εις ημέραν όπως πειράσω αυτούς ει πορεύσονται τω νόμω μου η ου και έσται εν τη ημέρα τη έκτη και ετοιμάσουσιν ο αν εισενέγκωσι και έσται διπλούν ο αν συναγάγωσι το καθ΄ ημέραν εις ημέραν είπε δε Μωυσής και Ααρών προς πάσαν συναγωγήν υιών Ισραήλ εσπέρας γνώσεσθε ότι κύριος εξήγαγεν υμάς εκ γης Αιγύπτου και πρωϊ όψεσθε την δόξαν κυρίου εν τω εισακούσαι τον γογγυσμόν υμών επί τω θεώ ημείς δε τι εσμέν ότι διαγογγύζετε καθ΄ ημών και είπε Μωυσής εν τω διδόναι κύριον υμίν εσπέρας κρέα φαγείν και άρτους τοπρωϊ εις πλησμονήν διά το εισακούσαι κύριον τον γογγυσμόν υμών ον υμείς διαγογγύζετε καθ΄ ημών ημείς δε τι εσμέν ου γαρ καθ΄ ημών ο γογγυσμός υμών εστιν αλλ΄ η κατά του θεού είπε δε Μωυσής προς Ααρών είπον πάση συναγωγή υιών Ισραήλ προσέλθετε εναντίον του θεού εισακήκοε γαρ τον γογγυσμόν υμών 10 ηνίκα δε ελάλει Ααρών πάση συναγωγή υιών Ισραήλ και επεστράφησαν εις την έρημον και η δόξα κυρίου ώφθη εν νεφέλη

The LORD Sends the Mother-quail

11 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 12 εισακήκοα τον γογγυσμόν των υιών Ισραήλ λάλησον προς αυτούς λέγων το προς εσπέραν έδεσθε κρέα και τοπρωϊ πλησθήσεσθε άρτων και γνώσεσθε ότι εγώ ειμι κύριος ο θεός υμών 13 εγένετο δε εσπέρα και ανέβη ορτυγομήτρα και εκάλυψε την παρεμβολήν τοπρωϊ δε εγένετο καταπαυομένης της δρόσου κύκλω της παρεμβολής 14 και ιδού επί πρόσωπον της ερήμου λεπτόν ωσεί κόριον λευκόν ωσεί πάγος επί της γης 15 ιδόντες δε αυτό οι υιοί Ισραήλ είπαν έτερος τω ετέρω τι εστί τούτο ου γαρ ήδεισαν τι ην είπε δε Μωυσής προς αυτούς ούτος ο άρτος ον έδωκε κύριος υμίν φαγείν 16 τούτο το ρήμα ο συνέταξε κύριος συναγάγετε απ΄ αυτού έκαστος εις τους καθήκοντας γόμορ κατά κεφαλήν κατά αριθμόν ψυχών υμών έκαστος εν τοις σκηναίς υμών συλλέξατε 17 και εποίησαν ούτως οι υιοί Ισραήλ και συνέλεξαν ο το πολύ και ο το έλαττον 18 και μετρήσαντες το γόμορ ουκ επλεόνασεν ο το πολύ και ο το έλαττον ουκ ηλαττόνησεν έκαστος εις τους καθήκοντας παρ΄ εαυτώ συνέλεξαν 19 είπε δε Μωυσής προς αυτούς μηθείς καταλιπέτω απ΄ αυτού εις τοπρωϊ 20 και ουκ ήκουσαν Μωυσή αλλά κατέλιπόν τινες απ΄ αυτού εις τοπρωϊ και εξέζεσε σκώληκας και επώζεσε και επικράνθη επ΄ αυτοίς Μωυσής 21 και συνέλεξαν αυτό πρωϊ πρωϊ έκαστος το καθήκον αυτώ ηνίκα δε διεθέρμανεν ο ήλιος ετήκετο 22 εγένετο δε τη ημέρα τη έκτη συνέλεξαν τα δέοντα διπλά δύο γόμορ τω ενί εισήλθοσαν δε πάντες οι άρχοντες της συναγωγής και ανήγγειλαν Μωυσή 23 είπε δε Μωυσής προς αυτούς τούτο το ρήμά εστιν ο ελάλησε κύριος σάββατα ανάπαυσις αγία τω κυρίω άυριον όσα εάν πέσσητε πέσσετε και όσα εαν έψητε έψετε και παν το πλεονάζον καταλείπετε αυτό εις αποθήκην εις τοπρωϊ 24 και κατέλιπον απ΄ αυτού εις τοπρωϊ καθά συνέταξεν αυτοίς Μωυσής και ουκ επώζεσεν ουδέ σκώληξ εγένετο εν αυτώ 25 είπε δε Μωυσής φάγετε σήμερον αυτό έστι γαρ σάββατον τω κυρίω σήμερον ουχ ευρεθήσεται εν πεδίω 26 εξ ημέρας συλλέξετε τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατον ότι ουκ εσται εν αυτή 27 εγένετο δε εν τη εβδόμη ημέρα και εξήλθοσάν τινες εκ του λαού συλλέξαι και ουχ εύρον 28 είπε δε κύριος προς Μωυσήν έως τίνος ου βούλεσθε εισακούειν τας εντολάς μου και τον νόμον μου 29 ίδετε ο γαρ κύριος έδωκεν υμίν σάββατα την ημέραν ταύτην διά τούτο αυτός έδωκεν υμίν τη ημέρα τη έκτη άρτους δύο ημερών καθίσασθε έκαστος εις τους οίκους υμών παρ΄ εαυτώ μηδείς υμών εκπορευέσθω εκ του τόπου αυτού τη ημέρα τη εβδόμη 30 και εσαββάτισεν ο λαός τη ημέρα τη εβδόμη 31 και επωνόμασαν αυτό οι υιοί Ισραήλ το όνομα αυτού μαν ην δε ωσεί σπέρμα κορίου λευκόν το δε γεύμα αυτού ως εγκρίς εν μέλιτι 32 είπε δε Μωυσής τούτο το ρήμα ο συνέταξε κύριος πλήσατε το γόμορ του μαν εις αποθήκην εις τας γενεάς υμών ίνα ίδωσι τον άρτον ον εφάγετε υμείς εν τη ερήμω ως εξήγαγεν υμάς κύριος εκ γης Αιγύπτου 33 και είπε Μωυσής προς Ααρών λάβε στάμνον χρυσούν ένα και έμβαλε εις αυτόν πλήρες το γόμορ του μαν και αποθήσεις αυτό εναντίον του θεού εις διατήρησιν εις τας γενεάς υμών 34 ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Μωυσή και απέθηκεν Ααρών αυτό εναντίον του μαρτυρίου εις διατήρησιν 35 οι δε υιοί Ισραήλ έφαγον το μαν έτη τεσσαράκοντα έως ήλθον εις γην οικουμένην το μαν έφαγον έως παρεγένοντο εις μέρος της Φοινίκης 36 το δε γόμορ το δέκατον των τριών μέτρων ην
Copyright information for ABPGRK