Exodus 34

CHAPTER 34

The Second Set of Tablets

και είπε κύριος προς Μωυσήν λάξευσον σεαυτώ δύο πλάκας λιθίνας καθ΄ώς και αι πρώται και ανάβηθι προς με εις το όρος και γράψω επί των πλακών τα ρήματα α ην εν ταις πλαξί ταις πρώταις ας συνέτριψας και γίνου έτοιμος εις τοπρωϊ και αναβήσεις επί το όρος το Σινά και στήση μοι εκει επ΄ άκρου του όρους και μηδείς αναβήτω μετά σου μηδέ οφθήτω εν παντί τω όρει και τα πρόβατα και οι βόες μη νεμέσθωσαν πλησίον του όρους εκείνου και ελάξευσε δύο πλάκας λιθίνας καθάπερ και αι πρώται και ορθρίσας Μωυσής τοπρωϊ ανέβη εις το όρος το Σινά καθότι συνέταξεν αυτώ κύριος και έλαβε Μωυσής μεθ΄ εαυτού τας δύο πλάκας τας λιθίνας και κατέβη κύριος εν νεφέλη και παρέστη αυτώ εκεί και εκάλεσε τω ονόματι κυρίου και παρήλθε κύριος προ προσώπου αυτού και εκάλεσε κύριος κύριος ο θεός οικτίρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνην διατηρών και ποιών έλεος εις χιλιάδας αφαιρών ανομίας και αδικίας και αμαρτίας και τον ένοχον ου καθαριεί επάγων ανομίας πατέρων επί τέκνα και επί τέκνα τέκνων επί τρίτην και τετάρτην γενεάν και σπεύσας Μωυσής κύψας επί την γην προσεκύνησε και είπεν ει εύρηκα χάριν ενώπιόν σου συμπορευθήτω ο κύριός μου μεθ΄ ημών ο λαός γαρ σκληροτράχηλός εστι και αφελείς συ τας αμαρτίας και τας ανομίας ημών και εσόμεθά σοι

The LORD Establishes a Covenant

10 και είπε κύριος προς Μωυσήν ιδού εγώ τίθημί σοι διαθήκην ενώπιον παντός του λαού σου και ποιήσω ένδοξα α ου γέγονεν εν πάση τη γη και εν παντί έθνει και όψεται πας ο λαός εν οις ει συ τα έργα κυρίου ότι θαυμαστά εστιν α εγώ ποιήσω σοι 11 πρόσεχε συ πάντα όσα εγώ εντέλλομαί σοι ιδού εγώ εκβαλλώ προ προσώπου υμών τον Αμορραίον και τον Χαναναίον και τον Χετταίον και τον Φερεζαίον και τον Ευαίον και τον Γεργεσαίον και τον Ιεβουσαίον 12 πρόσεχε σεαυτώ μή ποτε θης διαθήκην τοις εγκαθημένοις επί της γης εις ην εισπορεύη εις αυτήν μή ποτε γένηται πρόσκομμα εν υμίν 13 τους βωμούς αυτών καθελείτε και τας στήλας αυτών συντρίψετε και τα άλση αυτών εκκόψετε και τα γλυπτά των θεών αυτών κατακαύσετε πυρί 14 ου γαρ μη προσκυνήσητε θεώ ετέρω ο γαρ κύριος ο θεός ζηλωτόν όνομα θεός ζηλωτής εστι 15 μή ποτε θης διαθήκην τοις εγκαθημένοις επί της γης και εκπορνεύσωσιν οπίσω των θεών αυτών και θύσωσι τοις θεοίς αυτών και καλέσωσί σε και φάγης των θυσιών αυτών 16 και λάβης των θυγατέρων αυτών τοις υιοίς σου και των θυγατέρων σου δως τοις υιοίς αυτών και εκπορνεύσωσιν αι θυγατέρες σου οπίσω των θεών αυτών και εκπορνεύσουσιν τους υιούς σου οπίσω των θεών αυτών 17 και θεούς χωνευτούς ου ποιήσεις σεαυτώ

Concerning the Holidays

18 και την εορτήν των αζύμων φυλάξη επτά ημέρας φαγή άζυμα καθάπερ εντέταλμαί σοι εις τον καιρόν εν μηνί των νέων εν γαρ τω μηνί των νέων εξήλθες εξ Αιγύπτου 19 παν διανοίγον μήτραν εμοί τα αρσενικά πρωτότοκον μόσχου και προβατου 20 και πρωτότοκον υποζυγίου λυτρώση προβάτω εάν δε μη λυτρώση αυτό τιμήν δώσεις αυτού παν πρωτότοκον των υιών σου λυτρωση ουκ οφθήση ενώπιόν μου κενός 21 εξ ημέρας έργα τη δε ημέρα τη εβδόμη καταπαύσεις τω σπόρω και τω αμητώ καταπαύσις 22 και εορτήν εβδομάδων ποιήσεις μοι αρχήν θερισμού πυρών και εορτήν συναγωγής μεσούντος του ενιαυτού 23 τρεις καιρούς του ενιαυτού οφθήσεται παν αρσενικόν σου ενώπιον κυρίου του θεού Ισραήλ 24 όταν γαρ εκβάλω τα έθνη από προσώπου σου και πλατυνώ τα όριά σου ουκ επιθυμήσει ουδείς της γης σου ηνίκα αν αναβαίνης οφθήναι εναντίον κυρίου του θεού σου τρεις καιρούς του ενιαυτού 25 ου σφάξεις επί ζύμη αίμα θυσιασμάτων μου και ου κοιμηθήσεται εις τοπρωϊ θύματα εορτής του πάσχα 26 τα πρωτογεννήματα της γης σου εισοίσεις εις τον οίκον κυρίου του θεού σου ουχ εψήσεις άρνα εν γάλακτι μητρός αυτού 27 και είπε κύριος προς Μωυσήν γράψον σεαυτώ τα ρήματα ταύτα επι γαρ των λόγων τούτων τέθειμαί σοι διαθήκην και τω Ισραήλ 28 και ην εκεί Μωυσής έναντι κυρίου τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας άρτον ουκ έφαγε και ύδωρ ουκ έπιε και έγραψεν επί των πλακών τα ρήματα ταύτα της διαθήκης τους δέκα λόγους

The Face of Moses Glorified

29 ως δε κατέβαινε Μωυσής εκ του όρους Σινά και αι δύο πλάκες επί των χειρών Μωυσή καταβαίνοντος δε αυτού εκ του όρους και Μωυσής ουκ ήδει ότι δεδόξασται η όψις του χρωτός του προσώπου αυτού εν τω λαλείν αυτόν αυτώ 30 και είδεν Ααρών και πάντες οι υιοί Ισραήλ τον Μωυσήν και ην δεδοξασμένη η όψις του χρωτός του προσώπου αυτού και εφοβήθησαν εγγίσαι αυτώ 31 και εκάλεσεν αυτούς Μωυσής και επεστράφησαν προς αυτόν Ααρών και πάντες οι άρχοντες της συναγωγής και ελάλησεν αυτοίς Μωυσής 32 και μετά ταύτα προσήλθον προς αυτόν πάντες οι υιοί Ισραήλ και ενετείλατο αυτοίς πάντα όσα ελάλησε κύριος προς αυτόν εν τω όρει Σινά 33 και επειδή κατέπαυσε λαλών προς αυτούς επέθηκεν επί το πρόσωπον αυτού κάλυμμα 34 ηνίκα δ΄ αν εισεπορεύετο Μωυσής έναντι κυρίου λαλείν αυτώ περιηρείτο το κάλυμμα έως του εκπορεύεσθαι και εξελθών ελάλει πάσι τοις υιοίς Ισραήλ όσα ενετείλατο αυτώ κύριος 35 και είδον οι υιοί Ισραήλ το πρόσωπον Μωυσέως ότι δεδόξασται και περιέθηκε Μωυσής κάλυμμα επί το πρόσωπον αυτού έως αν εισέλθη συλλαλείν αυτώ
Copyright information for ABPGRK