Ezekiel 23

CHAPTER 23

The Two Harlot Sisters

και εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων υιέ ανθρώπου δύο γυναίκες ήσαν θυγατέρες μητρός μιάς και εξεπόρνευσαν εν Αιγύπτω εν τη νεότητι αυτών επόρνευσαν εκεί έπεσον οι μαστοί αυτών εκεί διεπαρθενεύθησαν και τα ονόματα αυτών Οολλά η πρεσβυτέρα και Οολιβά η αδελφή αυτής και εγένοντό μοι και έτεκον υιούς και θυγατέρας και τα ονόματα αυτών Σαμάρεια Οολλά και Ιερουσαλήμ Οολιβά

Aholah is Samaria

και εξεπόρνευσεν η Οολλά απ΄ εμού και επέθετο επί τους εραστάς αυτής επί τους Ασσυρίους τους εγγίζοντας αυτή ενδεδυκότας υακίνθινα ηγουμένους και στρατηγούς νεανίσκοι επιλέκτους πάντες ιππείς ιππαζομένους εφ΄ ίππων και έδωκε την πορνείαν αυτής επ΄ αυτούς τους επιλεκτούς υιούς Ασσυρίων πάντες και επί πάντας εφ΄ ους επέθετο εν πάσι τοις ενθυμήμασιν αυτής εμιαίνετο και την πορνείαν αυτής την εξ Αιγύπτου ουκ εγκατέλιπεν ότι μετ΄ αυτής εκοιμώντο εν νεότητι αυτής και αυτοί διεπαρθένευσαν αυτήν και εξέχεαν την πορνείαν αυτών επ΄ αυτήν διά τούτο παρέδωκα αυτήν εις χείρας των εραστών αυτής εις χείρας υιών Ασσυρίων εφ΄ ους επετίθετο 10 αυτοί απεκάλυψαν την αισχύνην αυτής υιούς και θυγατέρας αυτής έλαβον και αυτήν εν ρομφαία απέκτειναν και εγένετο λάλημα εις γυναίκας και εποίησαν εκδικήσεις εν αυτή

Aholibah is Jerusalem

11 και είδεν η αδελφή αυτής Οολιβά και διέφθειρε την επίθεσιν αυτής υπέρ αυτήν και την πορνείαν αυτής υπέρ την πορνείαν της αδελφής αυτής 12 επί τους υιούς των Ασσυρίων επέθετο ηγουμένους και στρατηγούς εγγύς αυτής ενδεδυκότας ευπάρυφα ιππείς ιππαζομένους εφ΄ ίππων νεανίσκους επιλέκτους πάντες 13 και ίδον ότι μεμίανται οδός μία των δύο 14 και προσέθετο επι την πορνείαν αυτής και ίδεν άνδρας εζωγραφημένους επί του τοίχου εικόνας Χαλδαίων εζωγραφημένους εν γραφίδι 15 εζωσμένους ποικίλματα επί τας οσφύας αυτών παραβαπτά επί των κεφαλών αυτών όψις τρισσή πάντων ομοίωμα υιών Βαβυλώνος Χαλδαίων γης πατρίδος αυτών 16 και επέθετο επ΄ αυτούς τη οράσει των οφθαλμών αυτής και εξαπέστειλεν αγγέλους προς αυτούς εις γην Χαλδαίων 17 και ήλθον προς αυτήν υιοί Βαβυλώνος εις κοίτην καταλυόντων και εμίαινον αυτήν επί τη πορνεία αυτών και εμιάνθη εν αυτοίς και απέστη η ψυχή αυτής απ΄ αυτών 18 και απεκάλυψε την πορνείαν αυτής και απεκάλυψεν την αισχύνην αυτής και απέστη η ψυχή μου απ΄ αυτής ον τρόπον απέστη η ψυχή μου από της αδελφής αυτής 19 και επλήθυνας την πορνείαν σου του αναμνήσαι ημέρας νεότητός σου εν αις επόρνευσας εν Αιγύπτω 20 και επέθου επί τους Χαλδαίους ων αι σάρκες αυτων ως σάρκες όνων και αιδοία ίππων τα αιδοία αυτών 21 και επεσκέψω την ανομίαν της νεότητός σου α εποίεις εν Αιγύπτω εν τω καταλύματί σου ου οι μαστοί της νεότητός σου έπεσον

Judgment against Jerusalem

22 διά τούτο Οολιβά τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος ιδού εγώ εξεγείρω τους εραστάς σου επί σε αφ΄ ων απέστη η ψυχή σου απ΄ αυτών και επάξω αυτούς επί σε κυκλόθεν 23 υιούς Βαβυλώνος και πάντας τους Χαλδαίους Φακούθ και Σουδέ και Κουδέ και πάντας υιούς Ασσυρίων μετ΄ αυτών νεανίσκους επιλέκτους ηγεμόνας και στρατηγούς πάντας τριστάτας και ονομαστούς ιππεύοντας εφ΄ ίππων 24 και ήξουσιν επί σε πάντες από βορρά μεθ΄ όπλων και αρμάτων και τροχών και πλήθους λαών και θώρακας και ασπίδας και περικεφαλαίας περιθήσονται επί σε και βαλούσιν επί σε φυλακήν κύκλω και δώσω προ προσώπου αυτών κρίμα και εκδικήσουσί σε εν τοις κρίμασιν αυτών 25 και δώσω τον ζηλόν μου εν σοι και ποιήσουσι μετά σου εν οργή θυμού μυκτηρά σου και τα ώτά σου αφελούσι και τους καταλοίπους σου εν ρομφαία καταβαλούσιν αυτοί υιούς σου και τας θυγατέρας σου λήψονται και τους καταλοίπους σου καταφάγεται πυρ 26 και εκδύσουσί σε τον ιματισμόν σου και λήψονται τα σκεύη της καυχήσεως σου 27 και αποστρέψω τας ασεβείας σου εκ σου και την πορνείαν σου εκ γης Αιγύπτου και ου μη άρης τους οφθαλμούς σου επ΄ αυτούς και Αιγύπτου ου μη μνησθή έτι 28 διότι τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος ιδού εγώ παραδίδωμί σε εις χείρας ων μισείς αφ΄ ων απέστη η ψυχή σου απ΄ αυτών 29 και ποιήσουσιν εν σοι εν μίσει και λήψονται πάντας τους πόνους σου και έση γυμνή και ασχημονούσα και αποκαλυφθήσεται η αισχύνη της πορνείας σου και της ασεβείας σου και η πορνεία σου 30 εποίησέ σοι ταύτα εν τω εκπορνεύσαι σε οπίσω των εθνών και εμιαίνου εν τοις ενθυμήμασιν αυτών 31 εν τη οδώ της αδελφής σου επορεύθης και δώσω το ποτήριον αυτής εις τας χείράς σου 32 τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος το ποτήριον της αδελφής σου πίεσαι το βαθύ και το πλατύ έσται εις γέλωτα και μυκτηρισμόν το πλεονάζον του συντελέσαι μέθην 33 και εκλύσεως πλησθήση ποτήριον αφανισμού και ποτήριον αδελφής σου Σαμαρείας 34 και πίεσαι αυτό και εκστραγγιείς και τα όστρακα αυτού κατατρώξη και τους μαστούς σου κατατιλείς και τας εορτάς σου και τας νουμηνίας σου αποστρέψω διότι εγώ λελάληκα λέγει Αδωναϊ κύριος 35 διά τούτο τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος ανθ΄ ων επέλαθου μου και απέρριψάς με οπίσω του σώματός σου και συ λάβε την ασέβειάν σου και την πορνείαν σου

Judgment against Aholah and Aholibah

36 και είπε κύριος προς με υιέ ανθρώπου ει κρινείς την Οολλάν και την Οολιβάν και απαγγελείς αυταίς τας ανομίας αυτών 37 ότι εμοιχώντο και αίμα εν ταις χερσίν αυτών και τοις ενθυμήμασιν αυτών εμοιχώντο και τα τέκνα αυτών α εγέννησάν μοι διήγαγον αυτά αυτοίς διά πυρός 38 έως και ταύτα εποίησάν μοι εμίαινον τα άγιά μου εν τη ημέρα εκείνη και τα σάββατά μου εβεβήλουν 39 και εν τω σφάζειν αυτούς τα τέκνα αυτών τοις ειδώλοις αυτών και εισεπορεύοντο εις τα άγιά μου εν τη ημέρα εκείνη του βεβήλουν αυτά και ιδού ούτως εποίουν εν μέσω του οίκου μου 40 και έπεμπον τοις ανδράσι τοις ερχομένοις μακρόθεν οις αγγέλους εξαπέστειλαν προς αυτούς και άμα τω έρχεσθαι αυτούς ευθύς ελούου και εστιβίζου τους οφθαλμούς σου και εκόσμου κόσμω 41 και εκάθου επί κλίνης εστρωμένης και τράπεζα κεκοσμημένη έμπροσθεν αυτης και το θυμίαμα μου και το έλαιόν μου ετίθης έμπροσθεν αυτών και ευφραίνοντο εν αυτοίς 42 και φωνήν αρμονίας ανεκρούοντο προς άνδρας εκ πλήθους ανθρώπων ήκοντας οινωμένους εκ της ερήμου και εδίδουν ψέλλια επί τας χείρας αυτών και στέφανον καυχήσεως επί τας κεφαλάς αυτών 43 και είπον ουκ εν τούτοις μοιχεύουσι και έργα πόρνης και αυτή εξεπόρνευσε 44 και εισεπορεύοντο προς αυτήν ον τρόπον εισπορεύονται προς γυναίκα πόρνην ούτως εισεπορεύοντο προς Οολλάν και προς Οολιβάν τας γυναίκας τας ανόμους του ποιήσαι ανομίαν 45 και άνδρες δίκαιοι αυτοί και εκδικήσουσιν αυτάς εκδικήσει μοιχαλίδων και κρίσει εκχέουσιν αίμα ότι μοιχαλίδες εισί και αίμα εν χερσίν αυτών 46 τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος ανάγαγε επ΄ αυτάς όχλον και δος εν αυταίς ταραχήν και διαρπαγήν 47 και λιθοβοληθήτωσαν λίθοις όχλων και κατακέντει αυτάς εν τοις ξίφεσιν αυτών υιούς αυτών και θυγατέρας αυτών αποκτενούσι και τους οίκους αυτών εμπρήσουσι 48 και αποστρέψω ασέβειαν εκ της γης και παιδευθήσονται πάσαι αι γυναίκες και ου μη ποιήσουσι κατά τας ασεβείας αυτών 49 και δοθήσεται η ασέβεια υμών εφ΄ υμάς και τας αμαρτίας των ενθυμημάτων υμών λήψεσθε και γνώσεσθε διότι εγώ κύριος
Copyright information for ABPGRK