Ezekiel 27

CHAPTER 27

A Lamentation against Sor

και εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων και συ υιέ ανθρώπου λάβε επί Σορ θρήνον και ερείς τη Σορ τη κατοικούση επί της εισόδου της θαλάσσης τω εμπορίω των λαών από νήσων πολλών τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος τη Σορ συ είπας εγώ περιέθηκα εμαυτή κάλλος μου εν καρδία θαλάσσης τα όριά σου υιοί σου περιέθηκάν σοι κάλλος κέδρος εκ Σάνειρ ωκοδομήθη σοι ταινίαι σανίδων κυπαρίσσου εκ του Λιβάνου ελήφθησαν του ποιήσαί σοι ιστούς ελατίνους εκ της Βασανίτιδος εποίησαν τας κώπας σου τα ιερά σου εποίησαν εξ ελέφαντος οίκους αλσώδεις από νήσων των Χετείμ βύσσος μετά ποικιλίας εξ Αιγύπτου εγένετό σοι εν στρωμνή του περιθείναί σοι δόξαν και περιβαλείν σε υάκινθος και πορφύρα εκ των νήσων Ελισαί και εγένετο περιβόλαιά σου και οι άρχοντές σου οι κατοικούντες Σιδώνα και Αράδιοι εγένοντο κωπηλάται σου οι σοφοί σου Σορ οι ήσαν εν σοι ούτοι κυβερνήταί σου οι πρεσβύτεροι Βιβλίων και οι σοφοί αυτών οι ήσαν εν σοι ούτοι ενίσχυον την βουλήν σου και πάντα τα πλοία της θαλάσσης και οι κωπηλάται αυτών εγένοντό σοι επί δυσμάς δυσμών 10 Πέρσαι και Λυδοί και Λίβυες ήσαν εν τη δυνάμει σου άνδρες πολεμισταί σου πέλτας και περικεφαλαίας εκρέμασαν εν σοι ούτοι έδωκαν την δόξαν σου 11 υιοί Αραδίων και η δύναμίς σου επί των τειχέων σου κύκλω αλλά και μηδοι εν τοις πύργοις σου ήσαν φυλακες τας φαρέτρας αυτών εκρέμασαν επί των ορμών σου κύκλω ούτοι ετελείωσάν σου το κάλλος 12 Καρχηδόνιοι έμποροί σου από πλήθους πάσης ισχύος σου αργύριον και χρυσίον και χαλκόν και σίδηρον και κασσίτερον και μόλιβδον έδωκαν την αγοράν σου 13 η Ελλάς και η σύμπασα και τα παρατείνοντα ούτοι ενεπορεύοντό σοι εν ψυχαίς ανθρώπων και σκεύη χαλκά έδωκαν τη εμπορία σου 14 εξ οίκου Θοργαμά ίππους και ιππείς και ημιόνους έδωκαν αγοράν σου 15 υιοί Ροδίων έμποροί σου από νήσων επλήθυναν την εμπορίαν σου οδόντας ελεφαντίνους και τοις εισαγομένοις αντεδίδους τους μισθούς σου 16 ανθρώπους εμπορίαν σου από πλήθους του συμμίκτου σου στακτήν και πορφύραν και βύσσον και ποικίλματα εκ Θαρσείς και Ρααμώθ και Κοδχόδ έδωκαν την αγοράν σου 17 Ιούδας και οι υιοί Ισραήλ ούτοι έμποροί σου εν πράσει σίτου και μύρων και πρώτον μέλι και έλαιον και ρητίνην έδωκαν εις τον σύμμικτόν σου 18 Δαμασκός εμπορία σου εν πλήθει έργων σου εκ πλήθους δυνάμεώς σου οίνος εκ Χελμόν και έριον στιλβον εκ Μιλήτου 19 Δαν και Ιαουάν και Μοόζηλ εις την αγοράν σου σίδηρος ειργασμένος και τροχοί εν τω συμμίκτω σου εισί 20 Δαιδάν έμποροί σου μετά κτηνών εκλεκτών εις άρματα 21 η Αραβία και πάντες οι άρχοντες Κηδάρ ούτοι έμποροί σου διά χειρός σου καμήλους και αμνούς και κριούς εν οις εμπορεύονταί σε 22 οι έμποροί σου Σαβά και Ραγμά αύτοι έμποροί σου μετά πρώτων ηδυσμάτων και λίθων χρηστών και χρυσόν έδωκαν την αγοράν σου 23 Χαράν και Χαναά και Αιδάν ούτοι έμποροί σου Σαβά και Ασσούρ και Χαλμάβ έμποροί σου 24 φέροντες εμπορίαν υάκινθον και θησαυρούς εκλεκτούς δεδεμένους εν σχοινίοις και κυπαρίσσινα 25 πλοία εν αυτοίς η εμποροί σου εν τω πλήθει των συμμίκτων σου και ενεπλήσθης και εβαρύνθης σφόδρα εν καρδία θαλασσών 26 εν ύδατι πολλώ ήγόν σε οι κωπηλάται σου το πνεύμα του νότου συνέτριψέ σε εν καρδία θαλάσσης 27 αι δυνάμεις σου και ο μισθός σου και οι σύμμικτοί σου και οι κωπηλάται σου και οι κυβερνήταί σου και οι σύμβουλοί σου και οι σύμμικτοί σου εκ των συμμίκτων σου και πάντες οι άνδρες οι πολεμισταί σου οι εν σοι και πάσα συναγωγή σου εν μέσω σου πεσούνται εν καρδία θαλάσσης εν τη ημέρα της πτώσεώς σου 28 προς την φωνήν της κραυγής σου οι κυβερνήταί σου φόβω φοβηθήσονται 29 και καταβήσονται από των πλοίων αυτών πάντες οι κωπηλάται σου και οι επιβάται και οι πρωρείς της θαλάσσης επί την γην στήσονται 30 και αλαλάξουσιν επί σε την φωνή αυτών και κεκράξονται πικρόν και επιθήσουσι γην επί την κεφαλήν αυτών και σποδόν υποστρώσονται 31 και ξυρήσονται επί σοι φαλάκρωμα και περιζώσονται σάκκον και κλαύσονται περί σου εν πικρασμώ ψυχής και κοπετόν πικρόν 32 λήψονται οι υιοί αυτών επί σε θρήνον και θρήνημα Σορ τις ώσπερ Τύρος κατασιγηθείσα εν μέσω της θαλάσσης 33 πόσον τινά εύρες μισθόν από της θαλάσσης ενέπλησας έθνη από του πλήθους σου και από του συμμίκτου σου επλούτησας πάντας βασιλείς της γης 34 νυν δε συνετρίβης εν τη θαλάσση εν βάθει ύδατος ο σύμμικτός σου και πάσα η συναγωγή σου εν μέσω σου έπεσον πάντες οι κωπηλάται σου 35 πάντες οι κατοικούντες τας νήσους στυγνάσουσιν επί σε και οι βασιλείς αυτών εκστάσει εκστήσονται και δακρύσει το πρόσωπον αυτών 36 έμποροί από εθνών εσύρισαν σε απώλεια εγένου και ουκέτι έση εις τον αιώνα
Copyright information for ABPGRK