Ezra 10

CHAPTER 10

Ezra and Israel Cry Out to God

και ως προσηύξατο Έσδρας και ως εξηγόρευσε κλαίων και προσπίπτων ενώπιον οίκου του θεού συνήχθησαν προς αυτόν από Ισραήλ εκκλησία πολλή σφόδρα άνδρες και γυναίκες και νεανίσκοι ότι κλαυθμώ μεγάλω έκλαυσεν ο λαός και απεκρίθη Σεχενίας υιός Ιεϊήλ από υιών Ηλάμ και είπε τω Έσδρα ημείς ησυνθετήσαμεν τω θεώ ημών και εκαθίσαμεν γυναίκας αλλοτρίας από των λαών της γης και νυν εστιν ελπίς τω Ισραήλ επί τούτω και νυν διαθώμεθα διαθήκην τω θεώ ημών εξαγαγείν πάσας τας γυναίκας και τα γεννώμενα εξ αυτών εν βουλή κυρίου και των τρεμόντων εν εντολαίς θεού ημών και ως ο νόμος γενηθήτω ανάστηθι ότι επί σε το ρήμα και ημείς μετά σου κραταιού και ποίησον και ανέστη Έσδρας και ώρκισε τους άρχοντας των ιερείς και Λευίτας και πάντα Ισραήλ του ποιήσαι κατά το ρήμα τούτο και ώμοσαν και ανέστη Έσδρας από προσώπου οίκου του θεού και επορεύθη εις γαζοφυλάκιον Ιωανάν υιόυ Ελισούβ και ηυλίσθη εκεί άρτον ουκ έφαγεν και ύδωρ ουκ έπιεν ότι επένθει επί τη ασυνθεσία της αποικίας και παρήνεγκαν φωνήν εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ πάσι τοις υιοίς της αποικίας του συναθροισθήναι εις Ιερουσαλήμ πας ος αν μη έλθη εις τρεις ημέρας ως αν η βουλή των αρχόντων και των πρεσβυτέρων αναθεματισθήσεται πάσα η ύπαρξις αυτού και αυτός διασταλήσεται από εκκλησίας της αποικίας και συνήχθησαν πάντες άνδρες Ιούδα και Βενιαμίν εις Ιερουσαλήμ εις τας τρεις ημέρας ούτος ο μην ο έννατος εν τη εικάδι του μηνός εκάθισε πας ο λαός εν πλατεία οίκου του θεού εν τρόμω περί του ρήματος και από του χειμώνος 10 και ανέστη Έσδρας ο ιερεύς και είπε προς αυτούς υμείς ησυνθετήκατε και εκαθίσατε γυναίκας αλλοτρίας του προσθείναι επί πλημμέλειαν Ισραήλ

Ezra Orders the Dismissal of Alien Wives

11 και νυν δότε αίνεσιν κυρίω τω θεώ των πατέρων ημών και ποιήσατε το αρεστόν ενώπιον αυτού και διαστάλητε από λαών της γης και από των γυναικών των αλλοτρίων 12 και απεκρίθησαν πάσα η εκκλησία φωνή μεγάλη και είπον κατά τους λόγους σου ους έφης ούτως ποιήσομεν 13 αλλά ο λαός πολύς και ο καιρός χειμερινός και ουκ έστι δύναμις στήναι έξω και το έργον ουκ εις ημέραν μίαν ουδέ δύο ότι επληθύναμεν του αδικήσαι εν τω ρήματι τούτω 14 στήτωσαν δη οι άρχοντες ημών τη πάση εκκλησία και πάσι τοις εν πόλεσιν ημών ος εκάθισε γυναίκας αλλοτρίας ελθέτωσαν εις καιρούς από συνταγών και μετ΄ αυτών οι πρεσβύτεροι πόλεως και πόλεως και κρίται του αποστρέψαι οργήν θυμού θεού ημών εξ ημών περί του ρήματος τούτου 15 πλην Ιωνάθαν υιός Ασαήλ και Ιαζίας υιός Θεκουέ μετ΄ εμού και Μεσολάμ και Σαβαθαϊ ο Λευίτης αντελαμβάνοντο αυτοίς 16 και εποίησαν ούτως οι υιοί της αποικίας και διεστάλησαν Έσδρας ο ιερεύς και άνδρες άρχοντες πατριών των οίκων και πάντες εν ονόμασιν ότι επέστρεψαν εν ημέρα μία του μηνός του δεκάτου εκζητήσαι το ρήμα 17 και ετέλεσαν εν πάσιν ανδράσιν οι εκάθισαν γυναίκες αλλοτρίας έως ημέρας μιάς του μηνός του πρώτου 18 και ευρέθησαν από υιών των ιερέων οι εκάθισαν γυναίκας αλλοτρίας από υιών Ιησού υιόυ Ιωσεδέκ και αδελφοί αυτού Μαασία και Ελιέζερ και Ιαρίβ και Γαδαλίας 19 και έδωκαν χείρα αυτών του εξενέγκαι γυναίκας εαυτών και πλημμελείας κριόν εκ προβάτων περί πλημμελήσεως αυτών 20 και από υιών Εμμήρ Ανανία και Ζαβδία 21 και από υιών Ηράμ Μαασία και Ελία και Σαμαρία και Ιεϊέλ και Οζίας 22 και από υιών Φασούρ Ελιωναϊ Μαασία Ισμαήλ και Ναθαναήλ και Ιωζαβάδ και Ηλασά 23 και από των Λευιτών Ιωσαβάδ και Σεμεεί και Κωλία αυτός Κωλίτας και Φεθεϊα και Ιούδας και Ελιέζερ 24 και από των αδόντων Ελιασάβ και από των πυλωρών Σολήν και Τελλήν και Ουρίας 25 και από Ισραήλ από υιών Φόρος Ραμία και Αζία και Μελχία και Μεϊμίν και Ελεάζαρ και Μελχίας και Βανέας 26 και από υιών Ηλάμ Ματθανίας και Ζαχαρίας και Ιαϊήλ και Αβδίας και Ιεριμώθ και Ηλία 27 και από των υιών Ζαθούα Ελιωναϊ Ελισούβ Ματθαναϊ και Ιαρμώθ και Ζαβάδ και Οζιζά 28 και από των υιών Βαβί Ιανάν και Ανανί και Ζαβού και Θαλί 29 και από των υιών Βαανί Μοσσολάμ και Μαλούχ και Αδαϊας και Ιασούβ και Σαάλ και Ραμώθ 30 και από των υιών Φαάθ Μωάβ Εδνέ και Χαλήλ και Βαναϊ και Μαασίας και Ματθανίας και Βεσσελεήλ και Βανουϊ και Μανασσή 31 και από των υιών Ηράμ Ελιέζερ Ιεσεϊα Μελχίας Σαμαϊ Σεμεών 32 Βενιαμίν Μελούχ και Σαμαρί 33 και από των υιών Ασήμ Ματθαναϊ Ματθαθά Ζαβάδ Ελιφαλέτ Ιερεμί Μανασσής και Σεμεϊ 34 και από των υιών Βανί Μοοδίας Αμράμ και Ουήλ 35 Βαναϊ Βαδαϊας Χελίας 36 Ουανία Μαριμώθ Ελιασίβ 37 Ματθανίας και Ματθανί 38 και εποίησαν οι υιοί Βαουνί και οι υιοί Σεμεϊ 39 και Σελεμίας και Νάθαν και Αδαϊας 40 και Μαχναδά και Σαρουά και Σεσεϊ 41 Εζριήλ και Σελεμίας και Σαμαρίας 42 και Σελλουμ και Αμαρίας και Ιωσήφ 43 από υιών Ναβού Ιεϊήλ Ματθαθίας Ζαβάδ Ζεβεννά Ιαδαϊ Ιωήλ και Βαναϊας 44 πάντες ούτοι έλαβον γυναίκας αλλοτρίας και εισί δε εξ αυτών των γυναικών αι εγέννησαν εξ αυτών υιούς
Copyright information for ABPGRK