Ezra 10

CHAPTER 10

Ezra and Israel Cry Out to God

1και ως προσηύξατο Έσδρας και ως εξηγόρευσε κλαίων και προσπίπτων ενώπιον οίκου του θεού συνήχθησαν προς αυτόν από Ισραήλ εκκλησία πολλή σφόδρα άνδρες και γυναίκες και νεανίσκοι ότι κλαυθμώ μεγάλω έκλαυσεν ο λαός 2και απεκρίθη Σεχενίας υιός Ιεϊήλ από υιών Ηλάμ και είπε τω Έσδρα ημείς ησυνθετήσαμεν τω θεώ ημών και εκαθίσαμεν γυναίκας αλλοτρίας από των λαών της γης και νυν εστιν ελπίς τω Ισραήλ επί τούτω 3και νυν διαθώμεθα διαθήκην τω θεώ ημών εξαγαγείν πάσας τας γυναίκας και τα γεννώμενα εξ αυτών εν βουλή κυρίου και των τρεμόντων εν εντολαίς θεού ημών και ως ο νόμος γενηθήτω 4ανάστηθι ότι επί σε το ρήμα και ημείς μετά σου κραταιού και ποίησον 5και ανέστη Έσδρας και ώρκισε τους άρχοντας των ιερείς και Λευίτας και πάντα Ισραήλ του ποιήσαι κατά το ρήμα τούτο και ώμοσαν 6και ανέστη Έσδρας από προσώπου οίκου του θεού και επορεύθη εις γαζοφυλάκιον Ιωανάν υιόυ Ελισούβ και ηυλίσθη εκεί άρτον ουκ έφαγεν και ύδωρ ουκ έπιεν ότι επένθει επί τη ασυνθεσία της αποικίας 7και παρήνεγκαν φωνήν εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ πάσι τοις υιοίς της αποικίας του συναθροισθήναι εις Ιερουσαλήμ 8πας ος αν μη έλθη εις τρεις ημέρας ως αν η βουλή των αρχόντων και των πρεσβυτέρων αναθεματισθήσεται πάσα η ύπαρξις αυτού και αυτός διασταλήσεται από εκκλησίας της αποικίας 9και συνήχθησαν πάντες άνδρες Ιούδα και Βενιαμίν εις Ιερουσαλήμ εις τας τρεις ημέρας ούτος ο μην ο έννατος εν τη εικάδι του μηνός εκάθισε πας ο λαός εν πλατεία οίκου του θεού εν τρόμω περί του ρήματος και από του χειμώνος 10και ανέστη Έσδρας ο ιερεύς και είπε προς αυτούς υμείς ησυνθετήκατε και εκαθίσατε γυναίκας αλλοτρίας του προσθείναι επί πλημμέλειαν Ισραήλ

Ezra Orders the Dismissal of Alien Wives

11και νυν δότε αίνεσιν κυρίω τω θεώ των πατέρων ημών και ποιήσατε το αρεστόν ενώπιον αυτού και διαστάλητε από λαών της γης και από των γυναικών των αλλοτρίων 12και απεκρίθησαν πάσα η εκκλησία φωνή μεγάλη και είπον κατά τους λόγους σου ους έφης ούτως ποιήσομεν 13αλλά ο λαός πολύς και ο καιρός χειμερινός και ουκ έστι δύναμις στήναι έξω και το έργον ουκ εις ημέραν μίαν ουδέ δύο ότι επληθύναμεν του αδικήσαι εν τω ρήματι τούτω 14στήτωσαν δη οι άρχοντες ημών τη πάση εκκλησία και πάσι τοις εν πόλεσιν ημών ος εκάθισε γυναίκας αλλοτρίας ελθέτωσαν εις καιρούς από συνταγών και μετ΄ αυτών οι πρεσβύτεροι πόλεως και πόλεως και κρίται του αποστρέψαι οργήν θυμού θεού ημών εξ ημών περί του ρήματος τούτου 15πλην Ιωνάθαν υιός Ασαήλ και Ιαζίας υιός Θεκουέ μετ΄ εμού και Μεσολάμ και Σαβαθαϊ ο Λευίτης αντελαμβάνοντο αυτοίς 16και εποίησαν ούτως οι υιοί της αποικίας και διεστάλησαν Έσδρας ο ιερεύς και άνδρες άρχοντες πατριών των οίκων και πάντες εν ονόμασιν ότι επέστρεψαν εν ημέρα μία του μηνός του δεκάτου εκζητήσαι το ρήμα 17και ετέλεσαν εν πάσιν ανδράσιν οι εκάθισαν γυναίκες αλλοτρίας έως ημέρας μιάς του μηνός του πρώτου 18και ευρέθησαν από υιών των ιερέων οι εκάθισαν γυναίκας αλλοτρίας από υιών Ιησού υιόυ Ιωσεδέκ και αδελφοί αυτού Μαασία και Ελιέζερ και Ιαρίβ και Γαδαλίας 19και έδωκαν χείρα αυτών του εξενέγκαι γυναίκας εαυτών και πλημμελείας κριόν εκ προβάτων περί πλημμελήσεως αυτών 20και από υιών Εμμήρ Ανανία και Ζαβδία 21και από υιών Ηράμ Μαασία και Ελία και Σαμαρία και Ιεϊέλ και Οζίας 22και από υιών Φασούρ Ελιωναϊ Μαασία Ισμαήλ και Ναθαναήλ και Ιωζαβάδ και Ηλασά 23και από των Λευιτών Ιωσαβάδ και Σεμεεί και Κωλία αυτός Κωλίτας και Φεθεϊα και Ιούδας και Ελιέζερ 24και από των αδόντων Ελιασάβ και από των πυλωρών Σολήν και Τελλήν και Ουρίας 25και από Ισραήλ από υιών Φόρος Ραμία και Αζία και Μελχία και Μεϊμίν και Ελεάζαρ και Μελχίας και Βανέας 26και από υιών Ηλάμ Ματθανίας και Ζαχαρίας και Ιαϊήλ και Αβδίας και Ιεριμώθ και Ηλία 27και από των υιών Ζαθούα Ελιωναϊ Ελισούβ Ματθαναϊ και Ιαρμώθ και Ζαβάδ και Οζιζά 28και από των υιών Βαβί Ιανάν και Ανανί και Ζαβού και Θαλί 29και από των υιών Βαανί Μοσσολάμ και Μαλούχ και Αδαϊας και Ιασούβ και Σαάλ και Ραμώθ 30και από των υιών Φαάθ Μωάβ Εδνέ και Χαλήλ και Βαναϊ και Μαασίας και Ματθανίας και Βεσσελεήλ και Βανουϊ και Μανασσή 31και από των υιών Ηράμ Ελιέζερ Ιεσεϊα Μελχίας Σαμαϊ Σεμεών 32Βενιαμίν Μελούχ και Σαμαρί 33και από των υιών Ασήμ Ματθαναϊ Ματθαθά Ζαβάδ Ελιφαλέτ Ιερεμί Μανασσής και Σεμεϊ 34και από των υιών Βανί Μοοδίας Αμράμ και Ουήλ 35Βαναϊ Βαδαϊας Χελίας 36Ουανία Μαριμώθ Ελιασίβ 37Ματθανίας και Ματθανί 38και εποίησαν οι υιοί Βαουνί και οι υιοί Σεμεϊ 39και Σελεμίας και Νάθαν και Αδαϊας 40και Μαχναδά και Σαρουά και Σεσεϊ 41Εζριήλ και Σελεμίας και Σαμαρίας 42και Σελλουμ και Αμαρίας και Ιωσήφ 43από υιών Ναβού Ιεϊήλ Ματθαθίας Ζαβάδ Ζεβεννά Ιαδαϊ Ιωήλ και Βαναϊας 44πάντες ούτοι έλαβον γυναίκας αλλοτρίας και εισί δε εξ αυτών των γυναικών αι εγέννησαν εξ αυτών υιούς
Copyright information for ABPGRK