Genesis 19

CHAPTER 19

Eradication of Sodom and Gomorrah

1ήλθον δε οι δύο άγγελοι εις Σόδομα εσπέρας Λωτ δε εκάθητο παρά την πόλιν Σοδόμων ιδών δε Λωτ εξανέστη εις συνάντησιν αυτοίς και προσεκύνησε τω προσώπω επί την γην 2και είπεν ιδού κύριοι εκκλίνατε εις τον οίκον του παιδός υμών και καταλύσατε και νίψασθε τους πόδας υμών και ορθρίσαντες απελεύσεσθε εις την οδόν υμών και είπον ουχι αλλ΄ εν τη πλατεία καταλύσομεν 3και κατεβιάζετο αυτούς και εξέκλιναν προς αυτόν και εισήλθον εις τον οίκον αυτού και εποίησεν αυτοίς πότον και αζύμους έπεψεν αυτοίς και έφαγον 4προ του κοιμηθήναι οι άνδρες της πόλεως οι Σοδομίται περιεκύκλωσαν την οικίαν από νεανίσκου έως πρεσβύτερου άπας ο λαός άμα 5και εξεκαλούντο τον Λωτ και έλεγον προς αυτόν που εισίν οι άνδρες οι εισελθόντες προς σε την νύκτα εξάγαγε αυτούς προς ημάς ίνα συγγενώμεθα αυτοίς 6εξήλθε δε Λωτ προς αυτούς προς το πρόθυρον την δε θύραν προσέωξεν οπίσω αυτού 7είπε δε προς αυτούς μηδαμώς αδελφοί μη πονηρεύσησθε 8εισί δε μοι δύο θυγατέρες αι ουκ έγνωσαν άνδρα εξάξω αυτάς προς υμάς και χράσθε αυταίς καθά αν αρέσκοι υμίν μόνον εις τους άνδρας τούτους μη ποιήσητε άδικον ου είνεκεν εισήλθον υπό την σκέπην των δοκών μου 9είπαν δε αυτώ απόστα εκεί εισήλθες παροικείν μη και κρίσιν κρίνειν νυν ουν σε κακώσομεν μάλλον η εκείνους και παρεβιάζοντο το άνδρα τον Λωτ σφόδρα και ήγγισαν συντρίψαι την θύραν 10εκτείναντες δε οι άνδρες τας χείρας εισεσπάσαντο τον Λωτ προς εαυτούς εις τον οίκον και την θύραν του οίκου απέκλεισαν 11τους δε άνδρας τους όντας επί της θύρας του οίκου επάταξαν εν αορασία από μικρού έως μεγάλου και παρελύθησαν ζητούντες την θύραν 12είπον δε οι άνδρες προς Λωτ εισί σοι ώδε γαμβροί η υιοί η θυγατέρες η είτις σοι άλλος εστίν εν τη πόλει εξάγαγε εκ του τόπου τούτου 13ότι ημείς απόλλυμεν τον τόπον τούτον ότι υψώθη η κραυγή αυτών έναντι κυρίου και απέστειλεν ημάς κύριος εκτρίψαι αυτήν 14εξήλθε δε Λωτ και ελάλησε προς τους γαμβρούς αυτού τους ειληφότας τας θυγατέρας αυτού και είπεν ανάστητε και εξέλθετε εκ του τόπου τούτου ότι εκτρίβει κύριος την πόλιν έδοξε δε γελοιάζειν εναντίον των γαμβρών αυτού 15ηνίκα δε όρθρος εγένετο εσπούδαζον οι άγγελοι τον Λωτ λέγοντες αναστάς λάβε την γυναίκά σου και τας δύο θυγατέρας σου ας έχεις και έξελθε ίνα μη και συ συναπόλη ταις ανομίαις της πόλεως 16και εταράχθησαν και εκράτησαν οι άγγελοι της χειρός αυτού και της χειρός της γυναικός αυτού και των χειρών των δύο θυγατέρων αυτού εν τω φείσασθαι κύριον αυτού 17και εγένετο ηνίκα εξήγαγον αυτούς έξω και είπον σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν μη περιβλέψη εις τα οπίσω μηδέ στης εν πάση τη περιχώρω εις το όρος σώζου μηποτε συμπαραληφθής 18είπε δε Λωτ προς αυτούς δέομαι κύριε 19επειδή εύρεν ο παις σου χάριν εναντίον σου και εμεγάλυνας την δικαιοσύνην σου ο ποιείς επ΄ εμέ του ζην την ψυχήν μου εγώ δε ου δυνήσομαι διασωθήναι εις το όρος μη καταλάβη με τα κακά και αποθάνω 20ιδού η πόλις αύτη εγγύς του καταφυγείν με εκεί η εστι μικρά εκεί σωθήσομαι ου μικρά εστι και ζήσεται η ψυχή μου ένεκέν σου 21και είπεν αυτώ ιδού εθαύμασά σου το πρόσωπον επί τω ρήματι τούτω του μη καταστρέψαι την πόλιν περί ης ελάλησας 22σπεύσον ουν του σωθήναι εκεί ου γαρ δυνήσομαι του ποιήσαι πράγμα έως του ελθείν σε εκεί διά τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως εκείνης Συγώρ 23ο ήλιος εξήλθεν επί την γην και Λωτ εισήλθεν εις Σηγώρ 24και κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορρα θείον και πυρ παρά κυρίου εξ ουρανού 25και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντας τους κατοικούντας εν ταις πόλεσι και τα ανατέλλοντα εκ της γης

Lot's Wife Becomes a Monument of Salt

26και επέβλεψεν η γυνή αυτού εις τα οπίσω και εγένετο στήλη αλός 27ώρθρισε δε Αβραάμ τω πρωϊ εις τον τόπον ου ειστήκει εναντίον κυρίου 28και επέβλεψεν επί πρόσωπον Σοδόμων και Γομόρρας και επί πρόσωπον της περιχώρου και είδε και ιδού ανέβαινε φλοξ εκ της γης ωσεί ατμίς καμίνου 29και εγένετο εν τω εκτρίψαι τον θεόν πάσας τας πόλεις της περιοίκου εμνήσθη ο θεός του Αβραάμ και εξαπέστειλε τον Λωτ εκ μέσου της καταστροφής εν τω καταστρέψαι τας πόλεις εν αις κατώκει εν αυταίς Λωτ

Incest Between Lot and His Daughters

30εξήλθε δε Λωτ εκ Σηγώρ και εκάθητο εν τω όρει και αι δύο θυγατέρες αυτού μετ΄ αυτού εφοβήθη γαρ κατοικήσαι εν Σηγώρ και κατώκησεν εν τω σπηλαίω αυτός και αι δύο θυγατέρες αυτού μετ΄ αυτού 31είπε δε η πρεσβυτέρα προς την νεωτέραν ο πατήρ ημών πρεσβύτερος και ουδείς εστιν επί της γης ος εισελεύσεται προς ημάς ως καθήκει πάση τη γη 32δεύρο και ποτίσωμεν τον πατέρα ημών οίνον και κοιμηθώμεν μετ΄ αυτού και εξαναστήσωμεν εκ του πατρός ημών σπέρμα 33επότισαν δε τον πατέρα αυτών οίνον εν τη νυκτί εκείνη και εισελθούσα η πρεσβυτέρα εκοιμήθη μετά του πατρός αυτής εν τη νυκτί εκείνη και ουκ ήδει εν τω κοιμηθήναι αυτήν και αναστήναι 34εγένετο δε εν τη επαύριον και είπεν η πρεσβυτέρα προς την νεωτέραν ιδού εκοιμήθην χθές μετά του πατρός ημών ποτίσωμεν αυτόν οίνον και εν τη νυκτί ταύτη και εισελθούσα κοιμήθητι μετ΄ αυτού και εξαναστήσωμεν εκ του πατρός ημών σπέρμα 35επότισαν δε και εν τη νυκτί εκείνη τον πατέρα αυτών οίνον και εισελθούσα η νεωτέρα εκοιμήθη μετά του πατρός αυτής και ουκ ήδει εν τω κοιμηθήναι αυτήν και αναστήναι 36και συνέλαβον αι δύο θυγατέρας Λωτ εκ του πατρός αυτών 37και έτεκεν η πρεσβυτέρα υιόν και εκάλεσε το όνομα αυτού Μωάβ λέγουσα εκ του πατρός μου ούτος πατήρ Μωαβιτών έως της σήμερον ημέρας 38έτεκε δε και η νεωτέρα υιόν και εκάλεσε το όνομα αυτού Αμμόν υιός γένους μου ούτος πατήρ Αμμονιτών έως της σήμερον ημέρας
Copyright information for ABPGRK