Genesis 19

CHAPTER 19

Eradication of Sodom and Gomorrah

ήλθον δε οι δύο άγγελοι εις Σόδομα εσπέρας Λωτ δε εκάθητο παρά την πόλιν Σοδόμων ιδών δε Λωτ εξανέστη εις συνάντησιν αυτοίς και προσεκύνησε τω προσώπω επί την γην και είπεν ιδού κύριοι εκκλίνατε εις τον οίκον του παιδός υμών και καταλύσατε και νίψασθε τους πόδας υμών και ορθρίσαντες απελεύσεσθε εις την οδόν υμών και είπον ουχι αλλ΄ εν τη πλατεία καταλύσομεν και κατεβιάζετο αυτούς και εξέκλιναν προς αυτόν και εισήλθον εις τον οίκον αυτού και εποίησεν αυτοίς πότον και αζύμους έπεψεν αυτοίς και έφαγον προ του κοιμηθήναι οι άνδρες της πόλεως οι Σοδομίται περιεκύκλωσαν την οικίαν από νεανίσκου έως πρεσβύτερου άπας ο λαός άμα και εξεκαλούντο τον Λωτ και έλεγον προς αυτόν που εισίν οι άνδρες οι εισελθόντες προς σε την νύκτα εξάγαγε αυτούς προς ημάς ίνα συγγενώμεθα αυτοίς εξήλθε δε Λωτ προς αυτούς προς το πρόθυρον την δε θύραν προσέωξεν οπίσω αυτού είπε δε προς αυτούς μηδαμώς αδελφοί μη πονηρεύσησθε εισί δε μοι δύο θυγατέρες αι ουκ έγνωσαν άνδρα εξάξω αυτάς προς υμάς και χράσθε αυταίς καθά αν αρέσκοι υμίν μόνον εις τους άνδρας τούτους μη ποιήσητε άδικον ου είνεκεν εισήλθον υπό την σκέπην των δοκών μου είπαν δε αυτώ απόστα εκεί εισήλθες παροικείν μη και κρίσιν κρίνειν νυν ουν σε κακώσομεν μάλλον η εκείνους και παρεβιάζοντο το άνδρα τον Λωτ σφόδρα και ήγγισαν συντρίψαι την θύραν 10 εκτείναντες δε οι άνδρες τας χείρας εισεσπάσαντο τον Λωτ προς εαυτούς εις τον οίκον και την θύραν του οίκου απέκλεισαν 11 τους δε άνδρας τους όντας επί της θύρας του οίκου επάταξαν εν αορασία από μικρού έως μεγάλου και παρελύθησαν ζητούντες την θύραν 12 είπον δε οι άνδρες προς Λωτ εισί σοι ώδε γαμβροί η υιοί η θυγατέρες η είτις σοι άλλος εστίν εν τη πόλει εξάγαγε εκ του τόπου τούτου 13 ότι ημείς απόλλυμεν τον τόπον τούτον ότι υψώθη η κραυγή αυτών έναντι κυρίου και απέστειλεν ημάς κύριος εκτρίψαι αυτήν 14 εξήλθε δε Λωτ και ελάλησε προς τους γαμβρούς αυτού τους ειληφότας τας θυγατέρας αυτού και είπεν ανάστητε και εξέλθετε εκ του τόπου τούτου ότι εκτρίβει κύριος την πόλιν έδοξε δε γελοιάζειν εναντίον των γαμβρών αυτού 15 ηνίκα δε όρθρος εγένετο εσπούδαζον οι άγγελοι τον Λωτ λέγοντες αναστάς λάβε την γυναίκά σου και τας δύο θυγατέρας σου ας έχεις και έξελθε ίνα μη και συ συναπόλη ταις ανομίαις της πόλεως 16 και εταράχθησαν και εκράτησαν οι άγγελοι της χειρός αυτού και της χειρός της γυναικός αυτού και των χειρών των δύο θυγατέρων αυτού εν τω φείσασθαι κύριον αυτού 17 και εγένετο ηνίκα εξήγαγον αυτούς έξω και είπον σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν μη περιβλέψη εις τα οπίσω μηδέ στης εν πάση τη περιχώρω εις το όρος σώζου μηποτε συμπαραληφθής 18 είπε δε Λωτ προς αυτούς δέομαι κύριε 19 επειδή εύρεν ο παις σου χάριν εναντίον σου και εμεγάλυνας την δικαιοσύνην σου ο ποιείς επ΄ εμέ του ζην την ψυχήν μου εγώ δε ου δυνήσομαι διασωθήναι εις το όρος μη καταλάβη με τα κακά και αποθάνω 20 ιδού η πόλις αύτη εγγύς του καταφυγείν με εκεί η εστι μικρά εκεί σωθήσομαι ου μικρά εστι και ζήσεται η ψυχή μου ένεκέν σου 21 και είπεν αυτώ ιδού εθαύμασά σου το πρόσωπον επί τω ρήματι τούτω του μη καταστρέψαι την πόλιν περί ης ελάλησας 22 σπεύσον ουν του σωθήναι εκεί ου γαρ δυνήσομαι του ποιήσαι πράγμα έως του ελθείν σε εκεί διά τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως εκείνης Συγώρ 23 ο ήλιος εξήλθεν επί την γην και Λωτ εισήλθεν εις Σηγώρ 24 και κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορρα θείον και πυρ παρά κυρίου εξ ουρανού 25 και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντας τους κατοικούντας εν ταις πόλεσι και τα ανατέλλοντα εκ της γης

Lot's Wife Becomes a Monument of Salt

26 και επέβλεψεν η γυνή αυτού εις τα οπίσω και εγένετο στήλη αλός 27 ώρθρισε δε Αβραάμ τω πρωϊ εις τον τόπον ου ειστήκει εναντίον κυρίου 28 και επέβλεψεν επί πρόσωπον Σοδόμων και Γομόρρας και επί πρόσωπον της περιχώρου και είδε και ιδού ανέβαινε φλοξ εκ της γης ωσεί ατμίς καμίνου 29 και εγένετο εν τω εκτρίψαι τον θεόν πάσας τας πόλεις της περιοίκου εμνήσθη ο θεός του Αβραάμ και εξαπέστειλε τον Λωτ εκ μέσου της καταστροφής εν τω καταστρέψαι τας πόλεις εν αις κατώκει εν αυταίς Λωτ

Incest Between Lot and His Daughters

30 εξήλθε δε Λωτ εκ Σηγώρ και εκάθητο εν τω όρει και αι δύο θυγατέρες αυτού μετ΄ αυτού εφοβήθη γαρ κατοικήσαι εν Σηγώρ και κατώκησεν εν τω σπηλαίω αυτός και αι δύο θυγατέρες αυτού μετ΄ αυτού 31 είπε δε η πρεσβυτέρα προς την νεωτέραν ο πατήρ ημών πρεσβύτερος και ουδείς εστιν επί της γης ος εισελεύσεται προς ημάς ως καθήκει πάση τη γη 32 δεύρο και ποτίσωμεν τον πατέρα ημών οίνον και κοιμηθώμεν μετ΄ αυτού και εξαναστήσωμεν εκ του πατρός ημών σπέρμα 33 επότισαν δε τον πατέρα αυτών οίνον εν τη νυκτί εκείνη και εισελθούσα η πρεσβυτέρα εκοιμήθη μετά του πατρός αυτής εν τη νυκτί εκείνη και ουκ ήδει εν τω κοιμηθήναι αυτήν και αναστήναι 34 εγένετο δε εν τη επαύριον και είπεν η πρεσβυτέρα προς την νεωτέραν ιδού εκοιμήθην χθές μετά του πατρός ημών ποτίσωμεν αυτόν οίνον και εν τη νυκτί ταύτη και εισελθούσα κοιμήθητι μετ΄ αυτού και εξαναστήσωμεν εκ του πατρός ημών σπέρμα 35 επότισαν δε και εν τη νυκτί εκείνη τον πατέρα αυτών οίνον και εισελθούσα η νεωτέρα εκοιμήθη μετά του πατρός αυτής και ουκ ήδει εν τω κοιμηθήναι αυτήν και αναστήναι 36 και συνέλαβον αι δύο θυγατέρας Λωτ εκ του πατρός αυτών 37 και έτεκεν η πρεσβυτέρα υιόν και εκάλεσε το όνομα αυτού Μωάβ λέγουσα εκ του πατρός μου ούτος πατήρ Μωαβιτών έως της σήμερον ημέρας 38 έτεκε δε και η νεωτέρα υιόν και εκάλεσε το όνομα αυτού Αμμόν υιός γένους μου ούτος πατήρ Αμμονιτών έως της σήμερον ημέρας
Copyright information for ABPGRK