Genesis 26

CHAPTER 26

Isaac Deceives Abimelech

εγένετο δε λιμός επί της γης χωρίς του λιμού του πρότερον ος εγένετο εν τω χρόνω του Αβραάμ επορεύθη δε Ισαάκ προς Αβιμέλεχ βασιλέα Φυλιστιείμ εις Γέραρα ώφθη δε αυτώ κύριος και είπε μη καταβής εις Αίγυπτον κατοίκησον δε εν τη γη η αν σοι είπω και παροίκει εν τη γη ταύτη και έσομαι μετά σου και ευλογήσω σε σοι γαρ και τω σπέρματί σου δώσω πάσαν την γην ταύτην και στήσω τον όρκον μου ον ώμοσα τω Αβραάμ τω πατρί σου και πληθυνώ το σπέρμα σου ως τους αστέρας του ουρανού και δώσω τω σπέρματί σου πάσαν την γην ταύτην και ευλογηθήσονται εν τω σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης ανθ΄ ων υπήκουσεν Αβραάμ ο πατήρ σου της εμής φωνής και εφύλαξε τα προστάγματά μου και τας εντολάς μου και τα δικαιώματά μου και τα νόμιμά μου κατώκησε δε Ισαακ εν Γεράροις επηρώτησαν δε οι άνδρες του τόπου περί Ρεβέκκας της γυναικός αυτού και είπεν αδελφή μου εστίν εφοβήθη γαρ ειπείν ότι γυνή μου εστί μη ποτε αποκτείνωσιν αυτόν οι άνδρες του τόπου περί Ρεβέκκας ότι ωραία τη όψει ην εγένετο δε πολυχρόνιος εκεί και παρακύψας Αβιμέλεχ ο βασιλεύς Γεράρων διά της θυρίδος είδε τον Ισαάκ παίζοντα μετά Ρεβέκκας της γυναικός αυτού εκάλεσε δε Αβιμέλεχ τον Ισαάκ και είπεν αυτώ άρα γε γυνή σου εστί τι ότι είπας αδελφή μου εστίν είπε δε αυτώ Ισαάκ είπα γαρ μη ποτε αποθάνω δι΄ αυτήν 10 είπε δε αυτώ Αβιμέλεχ τι τούτο εποίησας ημίν μικρού εκοιμήθη τις του γένους μου μετά της γυναικός σου και επήγαγες εφ΄ ημάς άγνοιαν 11 συνέταξε δε Αβιμέλεχ παντί τω λαώ αυτού λέγων πας ο αψάμενος του ανθρώπου τούτου και της γυναικός αυτού θανάτω ένοχος έσται 12 έσπειρε δε Ισαάκ εν τη γη εκείνη και εύρεν εν τω ενιαυτώ εκείνω εκατοστεύουσαν κριθήν ευλόγησε δε αυτόν κύριος 13 και υψώθη ο άνθρωπος και προβαίνων μείζων εγένετο έως ου μέγας εγένετο σφόδρα 14 εγένετο δε αυτώ κτήνη προβάτων και κτήνη βοών και γεώργια πολλά εζήλωσαν δε αυτόν οι Φυλιστιείμ

Combat Over the Wells

15 και πάντα τα φρέατα α ώρυξαν οι παίδες του πατρός αυτού ενέφραξαν αυτά εν τω χρόνω του πατρός αυτού οι Φυλιστιείμ και έπλησαν αυτά γης 16 είπε δε Αβιμέλεχ προς Ισαάκ άπελθε αφ΄ ημών ότι δυνατώτερος ημών εγένου σφόδρα 17 και απήλθεν Ισαάκ εκείθεν και κατέλυσεν εν τη φάραγγι Γεράρων και κατώκησεν εκεί 18 και πάλιν Ισαάκ ώρυξε τα φρέατα του ύδατος α ώρυξαν οι παίδες Αβραάμ του πατρός αυτού και ενέφραξαν αυτά οι Φυλιστιείμ μετά το αποθανείν Αβραάμ τον πατέρα αυτού και επωνόμασεν αυτοίς ονόματα κατά τα ονόματα α ωνόμασεν ο πατήρ αυτού 19 και ώρυξαν οι παίδες Ισαάκ εν τη φάραγγι Γεράρων και εύρον εκεί φρέαρ ύδατος ζώντος 20 και εμαχέσαντο οι ποιμένες Γεράρων μετά των ποιμένων Ισαάκ φάσκοντες αυτών είναι το ύδωρ και εκάλεσαν το όνομα του φρέατος αδικία ηδίκησαν γαρ αυτόν 21 απάρας δε εκείθεν ώρυξε φρέαρ έτερον εκρίνοντο δε και περί εκείνου και επωνόμασε το όνομα αυτού εχθρία 22 απάρας δε εκείθεν ώρυξε φρέαρ έτερον και ουκ εμαχέσαντο περί αυτού και επωνόμασε το όνομα αυτού ευρυχωρία λέγων διότι νυν επλάτυνε κύριος ημίν και ηύξησεν ημάς επί της γης 23 ανέβη δε εκείθεν επί το φρέαρ του όρκου 24 και ώφθη αυτώ κύριος εν τη νυκτί εκείνη και είπεν εγώ ειμι ο θεός Αβραάμ του πατρός σου μη φοβού μετά σου γαρ ειμι και ευλογήσω σε και πληθυνώ το σπέρμα σου δι΄ Αβραάμ τον πατέρα σου 25 και ωκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και επεκαλέσατο το όνομα κυρίου και έπηξεν εκεί την σκηνήν αυτού ώρυξαν δε εκεί οι παίδες Ισαάκ φρέαρ εν τη φάραγγι Γεράρων

Isaac's Covenant with Abimelech

26 και Αβιμέλεχ επορεύθη προς αυτόν από Γεράρων και Οχοζάθ ο νυμφαγωγός αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού 27 και είπεν αυτοίς Ισαάκ ινατί ήλθετε προς με υμείς δε εμισήσατε με και απεστείλατε με αφ΄ υμών 28 οι δε είπαν ιδόντες εωράκαμεν ότι κύριος ην μετά σου και είπαμεν γενέσθω αρά αναμέσον ημών και αναμέσον σου και διαθησόμεθα μετά σου διαθήκην 29 μη ποιήσαι μεθ΄ ημών κακόν καθότι ουκ εβδελυξάμεθά σε ημείς και ον τρόπον εχρησάμεθά σου καλώς και εξαπεστείλαμέν σε μετά ειρήνης και νυν ευλογημένος συ υπό κυρίου 30 και εποίησεν αυτοίς δοχήν και έφαγον και έπιον 31 και αναστάντες το πρωϊ ώμοσεν έκαστος τω πλησίον και εξαπέστειλεν αυτούς Ισαάκ και απώχοντο απ΄ αυτού μετά σωτηρίας 32 εγένετο δε εν τη ημέρα εκείνη και παραγενόμενοι οι παίδες Ισαάκ απήγγειλαν αυτώ περί του φρέατος ου ώρυξαν και είπαν ουχ έυρομεν ύδωρ 33 και εκάλεσεν αυτό όρκος διά τούτο εκάλεσεν όνομα τη πόλει εκείνη Φρέαρ όρκου έως της σήμερον ημέρας 34 ην δε Ησαύ ετών τεσσαράκοντα και έλαβε γυναίκα Ιουδίθ την θυγατέρα Βεώρ του Χετταίου και την Βασεμάθ θυγατέρα Ελώμ του Χετταίου 35 και ήσαν ερίζουσαι τω Ισαάκ και τη Ρεβέκκα
Copyright information for ABPGRK