Genesis 26

CHAPTER 26

Isaac Deceives Abimelech

1εγένετο δε λιμός επί της γης χωρίς του λιμού του πρότερον ος εγένετο εν τω χρόνω του Αβραάμ επορεύθη δε Ισαάκ προς Αβιμέλεχ βασιλέα Φυλιστιείμ εις Γέραρα 2ώφθη δε αυτώ κύριος και είπε μη καταβής εις Αίγυπτον κατοίκησον δε εν τη γη η αν σοι είπω 3και παροίκει εν τη γη ταύτη και έσομαι μετά σου και ευλογήσω σε σοι γαρ και τω σπέρματί σου δώσω πάσαν την γην ταύτην και στήσω τον όρκον μου ον ώμοσα τω Αβραάμ τω πατρί σου 4και πληθυνώ το σπέρμα σου ως τους αστέρας του ουρανού και δώσω τω σπέρματί σου πάσαν την γην ταύτην και ευλογηθήσονται εν τω σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης 5ανθ΄ ων υπήκουσεν Αβραάμ ο πατήρ σου της εμής φωνής και εφύλαξε τα προστάγματά μου και τας εντολάς μου και τα δικαιώματά μου και τα νόμιμά μου 6κατώκησε δε Ισαακ εν Γεράροις 7επηρώτησαν δε οι άνδρες του τόπου περί Ρεβέκκας της γυναικός αυτού και είπεν αδελφή μου εστίν εφοβήθη γαρ ειπείν ότι γυνή μου εστί μη ποτε αποκτείνωσιν αυτόν οι άνδρες του τόπου περί Ρεβέκκας ότι ωραία τη όψει ην 8εγένετο δε πολυχρόνιος εκεί και παρακύψας Αβιμέλεχ ο βασιλεύς Γεράρων διά της θυρίδος είδε τον Ισαάκ παίζοντα μετά Ρεβέκκας της γυναικός αυτού 9εκάλεσε δε Αβιμέλεχ τον Ισαάκ και είπεν αυτώ άρα γε γυνή σου εστί τι ότι είπας αδελφή μου εστίν είπε δε αυτώ Ισαάκ είπα γαρ μη ποτε αποθάνω δι΄ αυτήν 10είπε δε αυτώ Αβιμέλεχ τι τούτο εποίησας ημίν μικρού εκοιμήθη τις του γένους μου μετά της γυναικός σου και επήγαγες εφ΄ ημάς άγνοιαν 11συνέταξε δε Αβιμέλεχ παντί τω λαώ αυτού λέγων πας ο αψάμενος του ανθρώπου τούτου και της γυναικός αυτού θανάτω ένοχος έσται 12έσπειρε δε Ισαάκ εν τη γη εκείνη και εύρεν εν τω ενιαυτώ εκείνω εκατοστεύουσαν κριθήν ευλόγησε δε αυτόν κύριος 13και υψώθη ο άνθρωπος και προβαίνων μείζων εγένετο έως ου μέγας εγένετο σφόδρα 14εγένετο δε αυτώ κτήνη προβάτων και κτήνη βοών και γεώργια πολλά εζήλωσαν δε αυτόν οι Φυλιστιείμ

Combat Over the Wells

15και πάντα τα φρέατα α ώρυξαν οι παίδες του πατρός αυτού ενέφραξαν αυτά εν τω χρόνω του πατρός αυτού οι Φυλιστιείμ και έπλησαν αυτά γης 16είπε δε Αβιμέλεχ προς Ισαάκ άπελθε αφ΄ ημών ότι δυνατώτερος ημών εγένου σφόδρα 17και απήλθεν Ισαάκ εκείθεν και κατέλυσεν εν τη φάραγγι Γεράρων και κατώκησεν εκεί 18και πάλιν Ισαάκ ώρυξε τα φρέατα του ύδατος α ώρυξαν οι παίδες Αβραάμ του πατρός αυτού και ενέφραξαν αυτά οι Φυλιστιείμ μετά το αποθανείν Αβραάμ τον πατέρα αυτού και επωνόμασεν αυτοίς ονόματα κατά τα ονόματα α ωνόμασεν ο πατήρ αυτού 19και ώρυξαν οι παίδες Ισαάκ εν τη φάραγγι Γεράρων και εύρον εκεί φρέαρ ύδατος ζώντος 20και εμαχέσαντο οι ποιμένες Γεράρων μετά των ποιμένων Ισαάκ φάσκοντες αυτών είναι το ύδωρ και εκάλεσαν το όνομα του φρέατος αδικία ηδίκησαν γαρ αυτόν 21απάρας δε εκείθεν ώρυξε φρέαρ έτερον εκρίνοντο δε και περί εκείνου και επωνόμασε το όνομα αυτού εχθρία 22απάρας δε εκείθεν ώρυξε φρέαρ έτερον και ουκ εμαχέσαντο περί αυτού και επωνόμασε το όνομα αυτού ευρυχωρία λέγων διότι νυν επλάτυνε κύριος ημίν και ηύξησεν ημάς επί της γης 23ανέβη δε εκείθεν επί το φρέαρ του όρκου 24και ώφθη αυτώ κύριος εν τη νυκτί εκείνη και είπεν εγώ ειμι ο θεός Αβραάμ του πατρός σου μη φοβού μετά σου γαρ ειμι και ευλογήσω σε και πληθυνώ το σπέρμα σου δι΄ Αβραάμ τον πατέρα σου 25και ωκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και επεκαλέσατο το όνομα κυρίου και έπηξεν εκεί την σκηνήν αυτού ώρυξαν δε εκεί οι παίδες Ισαάκ φρέαρ εν τη φάραγγι Γεράρων

Isaac's Covenant with Abimelech

26και Αβιμέλεχ επορεύθη προς αυτόν από Γεράρων και Οχοζάθ ο νυμφαγωγός αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού 27και είπεν αυτοίς Ισαάκ ινατί ήλθετε προς με υμείς δε εμισήσατε με και απεστείλατε με αφ΄ υμών 28οι δε είπαν ιδόντες εωράκαμεν ότι κύριος ην μετά σου και είπαμεν γενέσθω αρά αναμέσον ημών και αναμέσον σου και διαθησόμεθα μετά σου διαθήκην 29μη ποιήσαι μεθ΄ ημών κακόν καθότι ουκ εβδελυξάμεθά σε ημείς και ον τρόπον εχρησάμεθά σου καλώς και εξαπεστείλαμέν σε μετά ειρήνης και νυν ευλογημένος συ υπό κυρίου 30και εποίησεν αυτοίς δοχήν και έφαγον και έπιον 31και αναστάντες το πρωϊ ώμοσεν έκαστος τω πλησίον και εξαπέστειλεν αυτούς Ισαάκ και απώχοντο απ΄ αυτού μετά σωτηρίας 32εγένετο δε εν τη ημέρα εκείνη και παραγενόμενοι οι παίδες Ισαάκ απήγγειλαν αυτώ περί του φρέατος ου ώρυξαν και είπαν ουχ έυρομεν ύδωρ 33και εκάλεσεν αυτό όρκος διά τούτο εκάλεσεν όνομα τη πόλει εκείνη Φρέαρ όρκου έως της σήμερον ημέρας 34ην δε Ησαύ ετών τεσσαράκοντα και έλαβε γυναίκα Ιουδίθ την θυγατέρα Βεώρ του Χετταίου και την Βασεμάθ θυγατέρα Ελώμ του Χετταίου 35και ήσαν ερίζουσαι τω Ισαάκ και τη Ρεβέκκα
Copyright information for ABPGRK