Genesis 37

CHAPTER 37

Joseph's Dreams

1κατώκει δε Ιακώβ εν τη γη ου παρώκησεν ο πατήρ αυτού εν γη Χαναάν 2αύται αι γενέσεις Ιακώβ Ιωσήφ δε δέκα και επτά ετών ην ποιμαίνων τα πρόβατα του πατρός αυτού μετά των αδελφών αυτού ων νέος μετά των υιών Βαλλάς και μετά των υιών Ζελφάς των γυναικών του πατρός αυτού κατήνεγκαν δε κατά Ιωσήφ ψόγον πονηρόν προς Ισραήλ τον πατέρα αυτών 3Ιακώβ δε ηγάπα τον Ιωσήφ παρά πάντας τους υιούς αυτού ότι υιός γήρως ην αυτώ εποίησε δε αυτώ χιτώνα ποικίλον 4ιδόντες δε οι αδελφοί αυτού ότι αυτόν ο πατήρ φιλεί εκ πάντων των υιών αυτού εμίσησαν αυτόν και ουκ ηδύναντο λαλείν αυτώ ουδέν ειρηνικόν 5ενυπνιασθείς δε Ιωσήφ ενύπνιον απήγγειλεν αυτό τοις αδελφοίς αυτού 6και είπεν αυτοίς ακούσατε του ενυπνίου τούτου ου ενυπνιάσθην 7ώμην υμάς δεσμεύειν δράγματα εν μέσω τω πεδίω και ανέστη το εμόν δράγμα και ωρθώθη περιστραφέντα δε τα δράγματα υμών προσεκύνησαν το εμόν δράγμα 8είπον δε αυτώ οι αδελφοί αυτού μη βασιλεύων βασιλεύσεις εφ΄ ημάς η κυριεύων κυριεύσεις ημών και προσέθεντο έτι μισείν αυτόν ένεκεν των ενυπνίων αυτού και ένεκεν των ρημάτων αυτού 9είδε δε ενύπνιον έτερον και διηγήσατο αυτό τω πατρί αυτού και τοις αδελφοίς αυτού και είπεν ιδού ενυπνιασάμην ενύπνιον έτερον ώσπερ ο ήλιος και η σελήνη και ένδεκα αστέρες προσεκύνουν με 10και επετίμησεν αυτώ ο πατήρ αυτού και είπεν αυτώ τι το ενύπνιον τούτο ο ενυπνιάσθης άρά γε ελθόντες ελευσόμεθα εγώ τε και η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου προσκυνήσαί σοι επί την γην 11εζήλωσαν δε αυτόν οι αδελφοί αυτού ο δε πατήρ αυτού διετήρησε το ρήμα 12επορεύθησαν δε οι αδελφοί αυτού βόσκειν τα πρόβατα του πατρός αυτών εις Συχέμ 13και είπεν Ισραήλ προς Ιωσήφ ουχί οι αδελφοί σου ποιμαίνουσιν εις Συχέμ δεύρο αποστείλω σε προς αυτούς είπε δε αυτώ ιδού εγώ 14είπε δε αυτώ Ισραήλ πορευθείς ίδε ει υγιαίνουσιν οι αδελφοί σου και τα πρόβατα και ανάγγειλόν μοι και απέστειλεν αυτόν εκ της κοιλάδος της Χεβρών και ήλθεν εις Συχέμ 15και εύρεν αυτόν άνθρωπος πλανώμενον εν τω πεδίω ηρώτησε δε αυτόν ο άνθρωπος λέγων τι ζητείς 16ο δε είπε τους αδελφούς μου ζητώ απάγγειλόν μοι που βόσκουσιν 17είπε δε αυτώ ο άνθρωπος απήρκασιν εντεύθεν ήκουσα γαρ αυτών λεγόντων πορευθώμεν εις Δωθαείμ και επορεύθη Ιωσήφ κατόπισθεν των αδελφών αυτού και εύρεν αυτούς εν Δωθαείμ

Joseph Sold into Egypt

18προείδον δε αυτόν μακρόθεν προ του εγγίσαι αυτόν προς αυτούς και επονηρεύοντο του αποκτείναι αυτόν 19είπε δε έκαστος προς τον αδελφόν αυτού ιδού ο ενυπνιαστής εκείνος έρχεται 20νυν ουν δεύτε αποκτείνωμεν αυτόν και ρίψωμεν αυτόν εις ένα των λάκκων και ερούμεν θηρίον πονηρόν κατέφαγεν αυτόν και οψόμεθα τι έσται τα ενύπνια αυτού 21ακούσας δε Ρουβήν εξείλετο αυτόν εκ των χειρών αυτών και είπεν ου πατάξωμεν αυτόν εις ψυχήν 22είπε δε αυτοίς Ρουβήν μη εκχέητε αίμα εμβάλετε αυτόν εις ένα των λάκκων τούτων των εν τη ερήμω χείρα δε μη επενέγκητε αυτώ όπως εξέληται αυτόν εκ των χειρών αυτών και αποδώ αυτόν τω πατρί αυτού 23εγένετο δε ηνίκα ήλθεν Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού εξέδυσαν Ιωσήφ τον χιτώνα τον ποικίλον τον περί αυτόν 24και λαβόντες αυτόν έρριψαν αυτόν εις τον λάκκον ο δε λάκκος κενός ύδωρ ουκ είχεν 25εκάθισαν δε φαγείν άρτον και αναβλέψαντες τοις οφθαλμοίς είδον και ιδού οδοιπόροι Ισμαηλίται ήρχοντο εκ Γαλαάδ και αι κάμηλοι αυτών έγεμον θυμιαμάτων και ρητίνης και στακτής επορεύοντο δε καταγαγείν εις Αίγυπτον 26είπε δε Ιούδας προς τους αδελφούς αυτού τι χρήσιμον εάν αποκτείνωμεν τον αδελφόν ημών και κρύψωμεν το αίμα αυτού 27δεύτε αποδώμεθα αυτόν τοις Ισμαηλίταις τούτοις αι δε χείρες ημών μη έστωσαν επ΄ αυτόν ότι αδελφός ημών και σαρξ ημών εστιν ήκουσαν δε οι αδελφοί αυτού 28και παρεπορεύοντο οι άνθρωποι οι Μαδιηναίοι έμποροι και εξείλκυσαν και ανεβίβασαν τον Ιωσήφ εκ του λάκκου και απέδοντο τον Ιωσήφ τοις Ισμαηλίταις είκοσι χρυσών και κατήγαγον τον Ιωσήφ εις Αίγυπτον 29ανέστρεψε δε Ρουβήν επί τον λάκκον και ουχ ορά τον Ιωσήφ εν τω λάκκω και διέρρηξε τα ιμάτια αυτού 30και επέστρεψε προς τους αδελφούς αυτού και είπε το παιδάριον ουκ έστιν εγώ δε που πορεύσομαι έτι 31λαβόντες δε τον χιτώνα του Ιωσήφ έσφαξαν έριφον αιγών και εμόλυναν τον χιτώνα τω αίματι 32και απέστειλαν τον χιτώνα τον ποικίλον και εισήνεγκαν τω πατρί αυτών και είπον τούτον εύρομεν επίγνωθι ει χιτών του υιόυ σου εστίν η ου 33και επέγνω αυτόν και είπε χιτών του υιού μου εστί θηρίον πονηρόν κατέφαγεν αυτόν θηρίον ήρπασε τον Ιωσήφ 34διέρρηξε δε Ιακώβ τα ιμάτια αυτού και επέθετο σάκκον επί την οσφύν αυτού και επένθει τον υιόν αυτού ημέρας πολλάς 35συνήχθησαν δε πάντες οι υιοί αυτού και αι θυγατέρες και ήλθον παρακαλέσαι αυτόν και ουκ ήθελε παρακαλείσθαι λέγων ότι καταβήσομαι προς τον υιόν μου πενθών εις άδου και έκλαυσεν αυτόν ο πατήρ αυτού 36οι δε Μαδιηναίοι απέδοντο τον Ιωσήφ εις Αίγυπτον τω Πετεφρή τω σπάδοντι Φαραώ αρχιμαγείρω
Copyright information for ABPGRK