Genesis 37

CHAPTER 37

Joseph's Dreams

κατώκει δε Ιακώβ εν τη γη ου παρώκησεν ο πατήρ αυτού εν γη Χαναάν αύται αι γενέσεις Ιακώβ Ιωσήφ δε δέκα και επτά ετών ην ποιμαίνων τα πρόβατα του πατρός αυτού μετά των αδελφών αυτού ων νέος μετά των υιών Βαλλάς και μετά των υιών Ζελφάς των γυναικών του πατρός αυτού κατήνεγκαν δε κατά Ιωσήφ ψόγον πονηρόν προς Ισραήλ τον πατέρα αυτών Ιακώβ δε ηγάπα τον Ιωσήφ παρά πάντας τους υιούς αυτού ότι υιός γήρως ην αυτώ εποίησε δε αυτώ χιτώνα ποικίλον ιδόντες δε οι αδελφοί αυτού ότι αυτόν ο πατήρ φιλεί εκ πάντων των υιών αυτού εμίσησαν αυτόν και ουκ ηδύναντο λαλείν αυτώ ουδέν ειρηνικόν ενυπνιασθείς δε Ιωσήφ ενύπνιον απήγγειλεν αυτό τοις αδελφοίς αυτού και είπεν αυτοίς ακούσατε του ενυπνίου τούτου ου ενυπνιάσθην ώμην υμάς δεσμεύειν δράγματα εν μέσω τω πεδίω και ανέστη το εμόν δράγμα και ωρθώθη περιστραφέντα δε τα δράγματα υμών προσεκύνησαν το εμόν δράγμα είπον δε αυτώ οι αδελφοί αυτού μη βασιλεύων βασιλεύσεις εφ΄ ημάς η κυριεύων κυριεύσεις ημών και προσέθεντο έτι μισείν αυτόν ένεκεν των ενυπνίων αυτού και ένεκεν των ρημάτων αυτού είδε δε ενύπνιον έτερον και διηγήσατο αυτό τω πατρί αυτού και τοις αδελφοίς αυτού και είπεν ιδού ενυπνιασάμην ενύπνιον έτερον ώσπερ ο ήλιος και η σελήνη και ένδεκα αστέρες προσεκύνουν με 10 και επετίμησεν αυτώ ο πατήρ αυτού και είπεν αυτώ τι το ενύπνιον τούτο ο ενυπνιάσθης άρά γε ελθόντες ελευσόμεθα εγώ τε και η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου προσκυνήσαί σοι επί την γην 11 εζήλωσαν δε αυτόν οι αδελφοί αυτού ο δε πατήρ αυτού διετήρησε το ρήμα 12 επορεύθησαν δε οι αδελφοί αυτού βόσκειν τα πρόβατα του πατρός αυτών εις Συχέμ 13 και είπεν Ισραήλ προς Ιωσήφ ουχί οι αδελφοί σου ποιμαίνουσιν εις Συχέμ δεύρο αποστείλω σε προς αυτούς είπε δε αυτώ ιδού εγώ 14 είπε δε αυτώ Ισραήλ πορευθείς ίδε ει υγιαίνουσιν οι αδελφοί σου και τα πρόβατα και ανάγγειλόν μοι και απέστειλεν αυτόν εκ της κοιλάδος της Χεβρών και ήλθεν εις Συχέμ 15 και εύρεν αυτόν άνθρωπος πλανώμενον εν τω πεδίω ηρώτησε δε αυτόν ο άνθρωπος λέγων τι ζητείς 16 ο δε είπε τους αδελφούς μου ζητώ απάγγειλόν μοι που βόσκουσιν 17 είπε δε αυτώ ο άνθρωπος απήρκασιν εντεύθεν ήκουσα γαρ αυτών λεγόντων πορευθώμεν εις Δωθαείμ και επορεύθη Ιωσήφ κατόπισθεν των αδελφών αυτού και εύρεν αυτούς εν Δωθαείμ

Joseph Sold into Egypt

18 προείδον δε αυτόν μακρόθεν προ του εγγίσαι αυτόν προς αυτούς και επονηρεύοντο του αποκτείναι αυτόν 19 είπε δε έκαστος προς τον αδελφόν αυτού ιδού ο ενυπνιαστής εκείνος έρχεται 20 νυν ουν δεύτε αποκτείνωμεν αυτόν και ρίψωμεν αυτόν εις ένα των λάκκων και ερούμεν θηρίον πονηρόν κατέφαγεν αυτόν και οψόμεθα τι έσται τα ενύπνια αυτού 21 ακούσας δε Ρουβήν εξείλετο αυτόν εκ των χειρών αυτών και είπεν ου πατάξωμεν αυτόν εις ψυχήν 22 είπε δε αυτοίς Ρουβήν μη εκχέητε αίμα εμβάλετε αυτόν εις ένα των λάκκων τούτων των εν τη ερήμω χείρα δε μη επενέγκητε αυτώ όπως εξέληται αυτόν εκ των χειρών αυτών και αποδώ αυτόν τω πατρί αυτού 23 εγένετο δε ηνίκα ήλθεν Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού εξέδυσαν Ιωσήφ τον χιτώνα τον ποικίλον τον περί αυτόν 24 και λαβόντες αυτόν έρριψαν αυτόν εις τον λάκκον ο δε λάκκος κενός ύδωρ ουκ είχεν 25 εκάθισαν δε φαγείν άρτον και αναβλέψαντες τοις οφθαλμοίς είδον και ιδού οδοιπόροι Ισμαηλίται ήρχοντο εκ Γαλαάδ και αι κάμηλοι αυτών έγεμον θυμιαμάτων και ρητίνης και στακτής επορεύοντο δε καταγαγείν εις Αίγυπτον 26 είπε δε Ιούδας προς τους αδελφούς αυτού τι χρήσιμον εάν αποκτείνωμεν τον αδελφόν ημών και κρύψωμεν το αίμα αυτού 27 δεύτε αποδώμεθα αυτόν τοις Ισμαηλίταις τούτοις αι δε χείρες ημών μη έστωσαν επ΄ αυτόν ότι αδελφός ημών και σαρξ ημών εστιν ήκουσαν δε οι αδελφοί αυτού 28 και παρεπορεύοντο οι άνθρωποι οι Μαδιηναίοι έμποροι και εξείλκυσαν και ανεβίβασαν τον Ιωσήφ εκ του λάκκου και απέδοντο τον Ιωσήφ τοις Ισμαηλίταις είκοσι χρυσών και κατήγαγον τον Ιωσήφ εις Αίγυπτον 29 ανέστρεψε δε Ρουβήν επί τον λάκκον και ουχ ορά τον Ιωσήφ εν τω λάκκω και διέρρηξε τα ιμάτια αυτού 30 και επέστρεψε προς τους αδελφούς αυτού και είπε το παιδάριον ουκ έστιν εγώ δε που πορεύσομαι έτι 31 λαβόντες δε τον χιτώνα του Ιωσήφ έσφαξαν έριφον αιγών και εμόλυναν τον χιτώνα τω αίματι 32 και απέστειλαν τον χιτώνα τον ποικίλον και εισήνεγκαν τω πατρί αυτών και είπον τούτον εύρομεν επίγνωθι ει χιτών του υιόυ σου εστίν η ου 33 και επέγνω αυτόν και είπε χιτών του υιού μου εστί θηρίον πονηρόν κατέφαγεν αυτόν θηρίον ήρπασε τον Ιωσήφ 34 διέρρηξε δε Ιακώβ τα ιμάτια αυτού και επέθετο σάκκον επί την οσφύν αυτού και επένθει τον υιόν αυτού ημέρας πολλάς 35 συνήχθησαν δε πάντες οι υιοί αυτού και αι θυγατέρες και ήλθον παρακαλέσαι αυτόν και ουκ ήθελε παρακαλείσθαι λέγων ότι καταβήσομαι προς τον υιόν μου πενθών εις άδου και έκλαυσεν αυτόν ο πατήρ αυτού 36 οι δε Μαδιηναίοι απέδοντο τον Ιωσήφ εις Αίγυπτον τω Πετεφρή τω σπάδοντι Φαραώ αρχιμαγείρω
Copyright information for ABPGRK