Genesis 41

CHAPTER 41

Joseph Interprets Pharaoh's Dreams

εγένετο δε μετά δύο έτη ημερών Φαραώ είδεν ενύπνιον ώετο έσταναι επί του ποταμού και ιδού ώσπερ εκ του ποταμού ανέβαινον επτά βόες καλαί τω είδει και εκλεκταί ταις σαρξί και εβόσκοντο εν τω άχι άλλαι δε επτά βόες ανέβαινον μετά ταύτας εκ του ποταμού αισχραί τω είδει και λεπταί ταις σαρξί και ενέμοντο παρά τας βόας παρά το χείλος του ποταμού και κατέφαγον αι επτά βόες αι αισχραί και λεπταί ταις σαρξί τας επτά βόας τας καλάς τω είδει και τας εκλεκτάς ηγέρθη δε Φαραώ και ενυπνιάσθη το δεύτερον και ιδού επτά στάχυες ανέβαινον εν τω πυθμένι ενί εκλεκτοί και καλοί και ιδού επτά στάχυες λεπτοί και ανεμόφθοροι ανεφύοντο μετ΄ αυτούς και κατέπιον οι επτά στάχυες οι λεπτοί και ανεμόφθοροι τους επτά στάχυας τους εκλεκτούς και τους πλήρεις ηγέρθη δε Φαραώ και ην ενύπνιον εγένετο δε πρωϊ και εταράχθη η ψυχή αυτού και αποστείλας εκάλεσε πάντας τους εξηγητάς Αιγύπτου και πάντας τους σοφούς αυτής και διηγήσατο αυτοίς Φαραώ το ενύπνιον αυτού και ουκ ην ο απαγγέλλων αυτό τω Φαραώ και ελάλησεν ο αρχιοινοχόος προς Φαραώ λέγων την αμαρτίαν μου αναμιμνήσκω σήμερον 10 Φαραώ ωργίσθη τοις παισίν αυτού και έθετο ημάς εν φυλακή εν τω οίκω του αρχιμαγείρου εμέ τε και τον αρχισιτοποιόν 11 και είδομεν ενύπνιον αμφότεροι εν νυκτί μία εγώ και αυτός έκαστος κατά το αυτού ενύπνιον είδομεν 12 ην δε εκεί μεθ΄ ημών νεανίσκος παις Εβραίος του αρχιμαγείρου και διηγησάμεθα αυτώ και συνέκρινεν ημίν 13 εγενήθη δε καθώς συνέκρινεν ημίν ούτω και συνέβη εμε τε αποκατασταθήναι επί την αρχήν μου εκείνον δε κρεμασθήναι 14 αποστείλας δε Φαραώ εκάλεσε τον Ιωσήφ και εξήγαγον αυτόν από του οχυρώματος και εξύρησαν αυτόν και ήλλαξαν την στολήν αυτού και ήλθε προς Φαραώ 15 είπε δε Φαραώ προς Ιωσήφ ενύπνιον εώρακα και ο συγκρίνων ουκ έστιν αυτό εγώ δε ακήκοα περί σου λεγόντων ακούσαντά σε ενύπνια συγκρίναι αυτά 16 αποκριθείς δε Ιωσήφ τω Φαραώ είπεν άνευ του θεού ουκ αποκριθήσεται το σωτήριον Φαραώ 17 ελάλησε δε Φαραώ τω Ιωσήφ λέγων εν τω ύπνω μου ώμην εστάναι παρά το χείλος του ποταμού 18 και ώσπερ εκ του ποταμού ανέβαινον επτά βόες καλαί τω είδει και εκλεκταί ταις σαρξί και ενέμοντο εν τω άχι 19 και ιδού επτά βόες έτεραι ανέβαινον οπίσω αυτών εκ του ποταμού πονηραί και αισχραί τω είδει και λεπταί ταις σαρξίν οίας ουκ είδον τοιαύτας εν όλη γη Αιγύπτου αισχροτέρας 20 και κατέφαγον αι επτά βόες αι αισχραί και λεπταί τας επτά βόας τας πρώτας τας καλάς και τας εκλεκτάς 21 και εισήλθον εις τας κοιλίας αυτών και ου διάδηλοι εγένοντο ότι εισήλθον εις τας κοιλίας αυτών και αι όψεις αυτών αισχραί καθά και την αρχήν εξεγερθείς δε εκοιμήθην 22 και είδον πάλιν εν τω ύπνω μου και ώσπερ επτά στάχυες ανέβαινον εν πυθμένι ενί πλήρεις και καλοί 23 άλλοι δε επτά στάχυες λεπτοί και ανεμόφθοροι ανεφύοντο εχόμενοι αυτών 24 και κατέπιον οι επτά στάχυες οι λεπτοί και ανεμόφθοροι τους επτά στάχυας τους καλούς και τους πλήρεις είπα ουν τοις εξηγηταίς και ουκ ην ο απαγγέλλων μοι αυτό 25 και είπεν Ιωσήφ τω Φαραώ το ενύπνιον Φαραώ εν εστιν όσα ο θεός ποιεί έδειξε τω Φαραώ 26 αι επτά βόες αι καλαί επτά έτη εστί και οι επτά στάχυες οι καλοί επτά έτη εστί το ενύπνιον Φαραώ εν εστι 27 και αι επτά βόες αι λεπταί αι αναβαίνουσαι οπίσω αυτών επτά έτη εστί και οι επτά στάχυες οι λεπτοί και ανεμόφθοροι επτά έτη εστίν έσονται επτά έτη λιμού 28 το δε ρήμα ο είρηκα Φαραώ όσα ο θεός ποιει έδειξε τω Φαραώ 29 ιδού επτά έτη έρχεται ευθηνία πολλή εν πάση γη Αιγύπτου 30 ήξει δε επτά έτη λιμού μετά ταύτα και επιλήσονται της πλησμονής της εσομένης εν όλη γη Αιγύπου και αναλώσει ο λιμός την γην 31 και ουκ επιγνωσθήσεται η ευθηνία επί της γης από του λιμού του εσομένου μετά ταύτα ισχυρός γαρ έσται σφόδρα 32 περί δε του δευτερώσαι το ενύπνιον Φαραώ δις ότι αληθές έσται το ρήμα το παρά του θεού και ταχυνεί ο θεός του ποιήσαι αυτό 33 νυν ουν σκέψαι άνθρωπον φρόνιμον και συνετόν και κατάστησον αυτόν επί γης Αιγύπτου 34 και ποιησάτω Φαραώ και καταστησάτω τοπάρχας επί της γης και αποπεμπτωσάτωσαν πάντα τα γεννήματα της γης Αιγύπτου των επτά ετών της ευθηνίας 35 και συναγαγέτωσαν πάντα τα βρώματα των επτά ετών των ερχομένων των καλών τούτων και συναχθήτω ο σίτος υπό χείρα Φαραώ βρώματα εν ταις πόλεσι φυλαχθήτω 36 και έσται τα βρώματα τα πεφυλαγμένα εν τη γη εις τα επτά έτη του λιμού α έσονται εν γη Αιγύπτου και ουκ εκτριβήσεται η γη εν τω λιμώ 37 ήρεσε δε το ρήμα εναντίον Φαραώ και εναντίον πάντων των παίδων αυτού

Joseph Made Ruler Over Egypt

38 και είπε Φαράω τοις παισίν αυτού μη ευρήσομεν άνθρωπον τοιούτον ος έχει πνεύμα θεού εν αυτώ 39 είπε δε Φαραώ τω Ιωσήφ επειδή έδειξεν ο θεός σοι πάντα ταύτα ουκ έστιν άνθρωπος φρονιμώτερος και συνετώτερός σου 40 συ έση επί τω οίκω μου και επί τω στόματί σου υπακούσεται πας ο λαός μου πλην τον θρόνον υπερέξω σου εγώ 41 είπε δε Φαραώ τω Ιωσήφ ιδού καθίστημί σε σήμερον επί πάσης της γης Αιγύπτου 42 και περιελόμενος Φαραώ τον δακτύλιον από της χειρός αυτού περιέθηκεν αυτόν επί την χείρα Ιωσήφ και ενέδυσεν αυτόν στολήν βυσσίνην και περιέθηκε κλοιόν χρυσούν περί τον τράχηλον αυτού 43 και ανεβίβασεν αυτόν επί το άρμα το δεύτερον των αυτού και εκήρυξεν έμπροσθεν αυτού κήρυξ και κατέστησεν αυτόν εφ΄ όλης γης Αιγύπτου 44 είπε δε Φαραώ τω Ιωσήφ εγώ Φαραώ άνευ σου ουκ εξαρεί ουθείς την χείρα αυτού επί πάσης γης Αιγύπτου 45 και εκάλεσε Φαραώ το όνομα Ιωσήφ Ψονθομφανήχ και έδωκεν αυτώ την Ασενέθ θυγατέρα Πετεφρή ιερέως Ηλιουπόλεως αυτώ εις γυναίκα 46 Ιωσήφ δε ην ετών τριάκοντα ότε έστη εναντίον Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου εξήλθε δε Ιωσήφ εκ προσώπου Φαραώ και διήλθε πάσαν γην Αιγύπτου 47 και εποίησεν η γη εν τοις επτά έτεσι της ευθηνίας δράγματα 48 και συνήγαγε πάντα τα βρώματα των επτά ετών εν οις ην η ευθηνία εν τη γη Αιγύπτου και έθηκε τα βρώματα εν ταις πόλεσι βρώματα των πεδίων της πόλεως των κύκλω αυτής έθηκεν εν αύτη 49 και συνήγαγεν Ιωσήφ σίτον ωσεί την άμμον της θαλάσσης πολύν σφόδρα έως ουκ ηδύνατο αριθμήσαι ου γαρ ην αριθμός 50 τω δε Ιωσήφ εγένοντο υιοί δύο προ του ελθείν τα επτά έτη του λιμού ους έτεκεν αυτώ Ασενέθ η θυγάτηρ Πετεφρή ιερέως Ηλιουπόλεως 51 εκάλεσε δε Ιωσήφ το όνομα του πρωτοτόκου Μανασσή ότι επιλαθέσθαι με εποίησεν ο θεός πάντων των πόνων μου και πάντων των του πατρός μου 52 το δε όνομα του δευτέρου εκάλεσεν Εφραίμ ότι ηύξησέ με ο θεός εν γη ταπεινώσεώς μου 53 παρήλθον δε τα επτά έτη της ευθηνίας α εγένοντο εν τη γη Αιγύπτου 54 και ήρξατο τα επτά έτη του λιμού έρχεσθαι καθά είπεν Ιωσήφ και εγένετο λιμός εν πάση τη γη εν δε πάση τη γη Αιγύπτου ήσαν άρτοι 55 και επείνασε πάσα η γη Αιγύπτου έκραξε δε ο λαός προς Φαραώ περί άρτων είπε δε Φαραώ πάσι τοις Αιγυπτίοις πορεύεσθε προς Ιωσήφ και ο αν είπε υμίν ποιήσατε 56 και ο λιμός ην επί προσώπου πάσης της γης ανέωξε δε Ιωσήφ πάντας τους σιτοβολώνας και επώλει πάσι τοις Αιγυπτίοις 57 και πάσαι αι χώραι ήλθον εις Αίγυπτον αγοράζειν προς Ιωσήφ επεκράτησε γαρ ο λιμός εν πάση τη γη
Copyright information for ABPGRK