Genesis 42

CHAPTER 42

Joseph's Brothers Seek Food in Egypt

ιδών δε Ιακώβ ότι έστι σίτου πράσις εν Αιγύπτω είπε προς τους υιούς αυτού ινατί ραθυμείτε ιδού ακήκοα ότι έστι σίτος εν Αιγύπτω κατάβητε εκεί και πρίασθε ημίν μικρά βρώματα ίνα ζώμεν και μη αποθάνωμεν κατέβησαν δε οι αδελφοί Ιωσήφ οι δέκα πριάσθαι σίτον εξ Αιγύπτου τον δε Βενιαμίν τον αδελφόν Ιωσήφ ουκ απέστειλε μετά των αδελφω αυτού είπε γαρ μή ποτε συμβή αυτώ μαλακία ήλθον δε οι υιοί Ισραήλ αγοράζειν μετά των ερχομένων ην γαρ ο λιμός εν γη Χαναάν Ιωσήφ δε ην ο άρχων της γης ούτος επώλει παντί τω λαώ της γης ελθόντες δε οι αδελφοί Ιωσήφ προσεκύνησαν αυτώ επί πρόσωπον επί την γην ιδών δε Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού επέγνω και ηλλοτριούτο απ΄ αυτών και ελάλησεν αυτοίς σκληρά και είπεν αυτοίς πόθεν ήκατε οι δε είπαν εκ γης Χαναάν αγοράσαι βρώματα επέγνω δε Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού αυτοί δε ουκ επέγνωσαν αυτόν και εμνήσθη Ιωσήφ των ενυπνίων αυτού ων είδεν αυτός και είπεν αυτοίς κατάσκοποί εστε κατανοήσαι τα ίχνη της χώρας ήκατε 10 οι δε είπαν ουχί κύριε οι παίδές σου ήλθομεν πρίασθαι βρώματα 11 πάντες εσμέν υιοί ενός ανθρώπου ειρηνικοί εσμέν ουκ εισίν οι παίδές σου κατάσκοποι 12 είπε δε αυτοίς ουχί αλλά τα ίχνη της γης ήλθετε ιδείν 13 οι δε είπαν δώδεκα εσμέν οι παίδές σου αδελφοί εν γη Χαναάν και ιδού ο νεώτερος ημών μετά του πατρός ημών σήμερον ο δε έτερος ουχ υπάρχει 14 είπε δε αυτοίς Ιωσήφ τούτό εστιν ο είρηκα υμίν λέγων ότι κατάσκοποί εστε 15 εν τούτω φανείσθε νη την υγίειαν Φαραώ ου μη εξέλθητε εντεύθεν εάν μη ο αδελφός υμών ο νεώτερος έλθη ώδε 16 αποστείλατε εξ υμών ένα και λάβετε τον αδελφόν υμών υμείς δε απάχθητε έως του φανερά γενέσθαι τα ρήματα υμών ει αληθεύετε η ου ει δε μη νη την υγίειαν Φαραώ η μην κατάσκοποί εστε 17 και έθετο αυτούς εν φυλακή ημέρας τρεις 18 είπε δε αυτοίς τη ημέρα τη τρίτη τούτο ποιήσατε και ζήσεσθε τον θεόν γαρ εγώ φοβούμαι 19 ει ειρηνικοί εστέ αδελφός υμών κατασχεθήτω εις εν τη φυλακή αυτοί δε βαδίσατε και απαγάγετε τον αγορασμόν της σιτοδοσίας υμών 20 και τον αδελφόν υμών τον νεώτερον αγάγετε προς με και πιστευθήσονται τα ρήματα υμών ει δε μη αποθανείσθε εποίησαν δε ούτως 21 και είπεν έκαστος προς τον αδελφόν αυτού ναι εν αμαρτίαις γαρ εσμέν περί του αδελφού ημών ότι υπερείδομεν την θλίψιν της ψυχής αυτού ότε κατεδέετο ημών και ουκ εισηκούσαμεν αυτού και ένεκεν τούτου επήλθεν εφ΄ ημάς η θλίψις αύτη 22 αποκριθείς δε Ρουβήν είπεν αυτοίς ουκ ελάλησα υμίν λέγων μη αδικήσητε το παιδάριον και ουκ εισηκούσατέ μου και ιδού το αίμα αυτού εκζητείται 23 αυτοί δε ουκ ήδεισαν ότι ακούει Ιωσήφ ο γαρ ερμηνευτής αναμέσον αυτών ην 24 αποστραφείς δε απ΄ αυτών έκλαυσεν Ιωσήφ και πάλιν προσήλθε προς αυτούς και είπεν αυτοίς και έλαβε τον Συμεών απ΄ αυτών και έδησεν αυτόν εναντίον αυτών 25 ενετείλατο δε Ιωσήφ εμπλήσαι τα αγγεία αυτών σίτου και αποδούναι το αργύριον αυτών εκάστω εις τον σάκκον αυτού και δούναι αυτοίς επισιτισμόν εις την οδόν και εγενήθη αυτοίς ούτως 26 και επιθέντες τον σίτον επί τους όνους αυτών απήλθον εκείθεν 27 λύσας δε εις τον μάρσιππον αυτού δούναι χορτάσματα τοις όνοις αυτού ου κατέλυσαν και είδε τον δεσμόν του αργυρίου αυτού και ην επάνω του στόματος του μαρσίππου 28 και είπε τοις αδελφοίς αυτού απεδόθη μοι το αργύριον και ιδού τούτο εν τω μαρσίππω μου και εξέστη η καρδία αυτών και εταράχθησαν προς αλλήλους λέγοντες τι τούτο εποίησεν ο θεός ημίν

Joseph's Brothers Return to Canaan

29 ήλθον δε προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών εις γην Χαναάν και απήγγειλαν αυτώ πάντα τα συμβάντα αυτοίς λέγοντες 30 λελάληκεν ο άνθρωπος ο κύριος της γης προς ημάς σκληρά και έθετο ημάς εν φυλακή ως κατασκοπεύοντας την γην 31 είπαμεν δε αυτώ ειρηνικοί εσμέν ουκ εσμέν κατάσκοποι 32 δώδεκα αδελφοί εσμέν υιοί του πατρός ημών ο εις ουχ υπάρχει ο δε μικρότερος μετά του πατρός ημών σήμερον εν γη Χαναάν 33 είπε δε ημίν ο άνθρωπος ο κύριος της γης εν τούτω γνώσομαι ότι ειρηνικοί εστέ αδελφόν υμών άφετε ένα ώδε μετ΄ εμού τον δε αγορασμόν της σιτοδοσίας του οίκου υμών λαβόντες απέλθετε 34 και αγάγετε προς με τον αδελφόν υμών τον νεώτερον και γνώσομαι ότι ου κατάσκοποί εστε αλλ΄ ότι ειρηνικοί εστέ και τον αδελφόν υμών αποδώσω υμίν και τη γη εμπορεύεσθε 35 εγένετο δε εν τω κατακενούν αυτούς τους σάκκους αυτών και ην εκάστου ο δεσμός του αργυρίου εν τω σάκκω αυτών και είδον τους δεσμούς του αργυρίου αυτών αυτοί και ο πατήρ αυτών και εφοβήθησαν 36 είπε δε αυτοίς Ιακώβ ο πατήρ αυτών εμέ ητεκνώσατε Ιωσήφ ουκ έστι Συμεών ου έστι και τον Βενιαμίν λήψεσθε επ΄ εμέ εγένετο ταύτα πάντα 37 είπε δε Ρουβήν τω πατρί αυτόυ λέγων τους δύο υιούς μου απόκτεινον εάν μη αγάγω αυτόν προς σε δος αυτόν εις την χείρά μου καγώ ανάξω αυτόν προς σε 38 ο δε είπεν ου καταβήσεται ο υιός μου μεθ΄ υμών ότι ο αδελφός αυτού απέθανε και αυτός μόνος καταλέλειπται και συμβήσεται αυτόν μαλακισθήναι εν τη οδώ η αν πορεύσηθε και κατάξετέ μου το γήρας μετά λύπης εις άδου
Copyright information for ABPGRK