Genesis 42

CHAPTER 42

Joseph's Brothers Seek Food in Egypt

1ιδών δε Ιακώβ ότι έστι σίτου πράσις εν Αιγύπτω είπε προς τους υιούς αυτού ινατί ραθυμείτε 2ιδού ακήκοα ότι έστι σίτος εν Αιγύπτω κατάβητε εκεί και πρίασθε ημίν μικρά βρώματα ίνα ζώμεν και μη αποθάνωμεν 3κατέβησαν δε οι αδελφοί Ιωσήφ οι δέκα πριάσθαι σίτον εξ Αιγύπτου 4τον δε Βενιαμίν τον αδελφόν Ιωσήφ ουκ απέστειλε μετά των αδελφω αυτού είπε γαρ μή ποτε συμβή αυτώ μαλακία 5ήλθον δε οι υιοί Ισραήλ αγοράζειν μετά των ερχομένων ην γαρ ο λιμός εν γη Χαναάν 6Ιωσήφ δε ην ο άρχων της γης ούτος επώλει παντί τω λαώ της γης ελθόντες δε οι αδελφοί Ιωσήφ προσεκύνησαν αυτώ επί πρόσωπον επί την γην 7ιδών δε Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού επέγνω και ηλλοτριούτο απ΄ αυτών και ελάλησεν αυτοίς σκληρά και είπεν αυτοίς πόθεν ήκατε οι δε είπαν εκ γης Χαναάν αγοράσαι βρώματα 8επέγνω δε Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού αυτοί δε ουκ επέγνωσαν αυτόν 9και εμνήσθη Ιωσήφ των ενυπνίων αυτού ων είδεν αυτός και είπεν αυτοίς κατάσκοποί εστε κατανοήσαι τα ίχνη της χώρας ήκατε 10οι δε είπαν ουχί κύριε οι παίδές σου ήλθομεν πρίασθαι βρώματα 11πάντες εσμέν υιοί ενός ανθρώπου ειρηνικοί εσμέν ουκ εισίν οι παίδές σου κατάσκοποι 12είπε δε αυτοίς ουχί αλλά τα ίχνη της γης ήλθετε ιδείν 13οι δε είπαν δώδεκα εσμέν οι παίδές σου αδελφοί εν γη Χαναάν και ιδού ο νεώτερος ημών μετά του πατρός ημών σήμερον ο δε έτερος ουχ υπάρχει 14είπε δε αυτοίς Ιωσήφ τούτό εστιν ο είρηκα υμίν λέγων ότι κατάσκοποί εστε 15εν τούτω φανείσθε νη την υγίειαν Φαραώ ου μη εξέλθητε εντεύθεν εάν μη ο αδελφός υμών ο νεώτερος έλθη ώδε 16αποστείλατε εξ υμών ένα και λάβετε τον αδελφόν υμών υμείς δε απάχθητε έως του φανερά γενέσθαι τα ρήματα υμών ει αληθεύετε η ου ει δε μη νη την υγίειαν Φαραώ η μην κατάσκοποί εστε 17και έθετο αυτούς εν φυλακή ημέρας τρεις 18είπε δε αυτοίς τη ημέρα τη τρίτη τούτο ποιήσατε και ζήσεσθε τον θεόν γαρ εγώ φοβούμαι 19ει ειρηνικοί εστέ αδελφός υμών κατασχεθήτω εις εν τη φυλακή αυτοί δε βαδίσατε και απαγάγετε τον αγορασμόν της σιτοδοσίας υμών 20και τον αδελφόν υμών τον νεώτερον αγάγετε προς με και πιστευθήσονται τα ρήματα υμών ει δε μη αποθανείσθε εποίησαν δε ούτως 21και είπεν έκαστος προς τον αδελφόν αυτού ναι εν αμαρτίαις γαρ εσμέν περί του αδελφού ημών ότι υπερείδομεν την θλίψιν της ψυχής αυτού ότε κατεδέετο ημών και ουκ εισηκούσαμεν αυτού και ένεκεν τούτου επήλθεν εφ΄ ημάς η θλίψις αύτη 22αποκριθείς δε Ρουβήν είπεν αυτοίς ουκ ελάλησα υμίν λέγων μη αδικήσητε το παιδάριον και ουκ εισηκούσατέ μου και ιδού το αίμα αυτού εκζητείται 23αυτοί δε ουκ ήδεισαν ότι ακούει Ιωσήφ ο γαρ ερμηνευτής αναμέσον αυτών ην 24αποστραφείς δε απ΄ αυτών έκλαυσεν Ιωσήφ και πάλιν προσήλθε προς αυτούς και είπεν αυτοίς και έλαβε τον Συμεών απ΄ αυτών και έδησεν αυτόν εναντίον αυτών 25ενετείλατο δε Ιωσήφ εμπλήσαι τα αγγεία αυτών σίτου και αποδούναι το αργύριον αυτών εκάστω εις τον σάκκον αυτού και δούναι αυτοίς επισιτισμόν εις την οδόν και εγενήθη αυτοίς ούτως 26και επιθέντες τον σίτον επί τους όνους αυτών απήλθον εκείθεν 27λύσας δε εις τον μάρσιππον αυτού δούναι χορτάσματα τοις όνοις αυτού ου κατέλυσαν και είδε τον δεσμόν του αργυρίου αυτού και ην επάνω του στόματος του μαρσίππου 28και είπε τοις αδελφοίς αυτού απεδόθη μοι το αργύριον και ιδού τούτο εν τω μαρσίππω μου και εξέστη η καρδία αυτών και εταράχθησαν προς αλλήλους λέγοντες τι τούτο εποίησεν ο θεός ημίν

Joseph's Brothers Return to Canaan

29ήλθον δε προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών εις γην Χαναάν και απήγγειλαν αυτώ πάντα τα συμβάντα αυτοίς λέγοντες 30λελάληκεν ο άνθρωπος ο κύριος της γης προς ημάς σκληρά και έθετο ημάς εν φυλακή ως κατασκοπεύοντας την γην 31είπαμεν δε αυτώ ειρηνικοί εσμέν ουκ εσμέν κατάσκοποι 32δώδεκα αδελφοί εσμέν υιοί του πατρός ημών ο εις ουχ υπάρχει ο δε μικρότερος μετά του πατρός ημών σήμερον εν γη Χαναάν 33είπε δε ημίν ο άνθρωπος ο κύριος της γης εν τούτω γνώσομαι ότι ειρηνικοί εστέ αδελφόν υμών άφετε ένα ώδε μετ΄ εμού τον δε αγορασμόν της σιτοδοσίας του οίκου υμών λαβόντες απέλθετε 34και αγάγετε προς με τον αδελφόν υμών τον νεώτερον και γνώσομαι ότι ου κατάσκοποί εστε αλλ΄ ότι ειρηνικοί εστέ και τον αδελφόν υμών αποδώσω υμίν και τη γη εμπορεύεσθε 35εγένετο δε εν τω κατακενούν αυτούς τους σάκκους αυτών και ην εκάστου ο δεσμός του αργυρίου εν τω σάκκω αυτών και είδον τους δεσμούς του αργυρίου αυτών αυτοί και ο πατήρ αυτών και εφοβήθησαν 36είπε δε αυτοίς Ιακώβ ο πατήρ αυτών εμέ ητεκνώσατε Ιωσήφ ουκ έστι Συμεών ου έστι και τον Βενιαμίν λήψεσθε επ΄ εμέ εγένετο ταύτα πάντα 37είπε δε Ρουβήν τω πατρί αυτόυ λέγων τους δύο υιούς μου απόκτεινον εάν μη αγάγω αυτόν προς σε δος αυτόν εις την χείρά μου καγώ ανάξω αυτόν προς σε 38ο δε είπεν ου καταβήσεται ο υιός μου μεθ΄ υμών ότι ο αδελφός αυτού απέθανε και αυτός μόνος καταλέλειπται και συμβήσεται αυτόν μαλακισθήναι εν τη οδώ η αν πορεύσηθε και κατάξετέ μου το γήρας μετά λύπης εις άδου
Copyright information for ABPGRK