Genesis 43

CHAPTER 43

Joseph's Brothers Return to Egypt

1ο δε λιμός ενίσχυσεν επί της γης 2εγένετο δε ηνίκα συνετέλεσαν καταφαγείν τον σίτον ον ήνεγκαν εξ Αιγύπτου και είπεν αυτοίς ο πατήρ αυτών πάλιν πορευθέντες πριάσθε ημίν μικρά βρώματα 3είπε δε αυτώ Ιούδας λέγων διαμαρτυρία μεμαρτύρηται ημίν ο άνθρωπος ο κύριος της γης λέγων ουκ όψεσθε το πρόσωπόν μου εάν μη ο αδελφός υμών ο νεώτερος μεθ΄ υμών ελθη 4ει μεν ουν αποστέλλης τον αδελφόν ημών μεθ΄ ημών καταβησόμεθα και αγοράσομέν σοι βρώματα 5ει δε μη αποστέλλης τον αδελφόν ημών μεθ΄ ημών ου πορευσόμεθα ο γαρ άνθρωπος είπεν ημίν λέγων ουκ όψεσθέ μου το πρόσωπον εάν μη ο αδελφός υμών ο νεώτερος μεθ΄ υμών η 6είπε δε Ισραήλ τι εκακοποιήσατε με αναγγείλαντες τω ανθρώπω ότι έστιν υμίν αδελφός 7οι δε είπαν ερωτών επηρώτησεν ημάς ο άνθρωπος και την γενεάν ημών λέγων ει έτι ο πατήρ υμών ζη και ει έστιν υμίν αδελφός και απηγγείλαμεν αυτώ κατά την επερώτησιν ταύτην μη είδομεν ότι ερεί ημίν αγάγετε τον αδελφόν υμών 8είπε δε Ιούδας προς Ισραήλ τον πατέρα αυτού απόστειλον το παιδάριον μετ΄ εμού και αναστάντες πορευσόμεθα ίνα ζώμεν και μη αποθάνωμεν και ημείς και συ και η αποσκευή ημών 9εγώ εκδέχομαι αυτόν εκ χειρός μου ζήτησον αυτόν εάν μη αγάγω αυτόν προς σε και στήσω αυτόν εναντίον σου ημαρτηκώς έσομαι εις σε πάσας τας ημέρας 10ει μη γαρ εβραδύναμεν ήδη αν υπεστρέψαμεν δις 11είπε δε αυτοίς Ισραήλ ο πατήρ αυτών ει ούτως εστί τούτο ποιήσατε λάβετε από των καρπών της γης εν τοις αγγείοις υμών και καταγάγετε τω ανθρώπω δώρα της ρητίνης και του μέλιτος και θυμίαμα και στάκτην και τερέβινθον και κάρυα 12και το αργύριον δισσόν λάβετε εν ταις χερσίν υμών και το αργύριον το αποστραφέν εν τοις μαρσίπποις υμών αποστρέψατε μεθ΄ υμών μή ποτε αγνόημά εστι 13και τον αδελφόν υμών λάβετε και αναστάντες κατάβητε προς τον άνθρωπον 14ο δε θεός μου δώη υμίν χάριν εναντίον του ανθρώπου και αποστείλαι τον αδελφόν υμών τον ένα και τον Βενιαμίν εγώ μεν γαρ καθάπερ ητέκνωμαι ητέκνωμαι 15λαβόντες δε οι άνδρες τα δώρα ταύτα και το αργύριον διπλούν έλαβον εν ταις χερσίν αυτών και τον Βενιαμίν και αναστάντες κατέβησαν εις Αίγυπτον και έστησαν εναντίον Ιωσήφ 16είδε δε Ιωσήφ αυτούς και τον Βενιαμίν τον αδελφόν αυτού τον ομομήτριον και είπε τω επί της οικίας αυτού εισάγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν και σφάξον θύματα και ετοίμασον μετ΄ εμού γαρ φάγονται οι άνθρωποι άρτους την μεσημβρίαν 17εποίησε δε ο άνθρωπος καθά είπεν Ιωσήφ και εισήγαγε τους ανθρώπους εις τον οίκον Ιωσήφ 18ιδόντες δε οι άνδρες ότι εισήχθησαν εις τον οίκον Ιωσήφ είπαν διά το αργύριον το αποστραφέν εν τοις μαρσίπποις ημών την αρχήν ημείς εισαγόμεθα του συκοφαντήσαι ημάς και επιθέσθαι ημίν του λαβείν ημάς εις παίδας και τους όνους ημών 19προσελθόντες δε προς τον άνθρωπον τον επί του οίκου του Ιωσήφ ελάλησαν αυτώ εν τω πυλώνι του οίκου 20λέγοντες δεόμεθα κύριε κατέβημεν την αρχήν πρίασθαι βρώματα 21εγένετο δε ηνίκα ήλθομεν εις το καταλύσαι και ηνοίξαμεν τους μαρσίππους ημών και τόδε το αργύριον εκάστου εν τω μαρσίππω αυτού το αργύριον ημών εν σταθμώ απεστρέψαμεν νυν εν ταις χερσίν ημών 22και αργύριον έτερον ηνέγκαμεν μεθ΄ εαυτών αγοράσαι βρώματα ουκ οίδαμεν τις ενέβαλε το αργύριον εις τους μαρσίππους ημών 23είπε δε αυτοίς ίλεως υμίν μη φοβείσθε ο θεός υμών και ο θεός των πατέρων υμών έδωκεν υμίν θησαυρούς εν τοις μαρσίπποις υμών και το αργύριον υμών ευδοκιμούν απέχω και εξήγαγε προς αυτούς τον Σιμεών 24και ήνεγκεν ύδωρ νίψαι τους πόδας αυτών και έδωκε χορτάσματα τοις όνοις αυτών 25ητοίμασαν δε τα δώρα έως του ελθείν εις Ιωσήφ μεσημβρίας ήκουσαν γαρ ότι εκεί μέλλει αριστάν 26εισήλθε δε Ιωσήφ εις την οικίαν και προσήνεγκαν αυτώ τα δώρα α είχον εν ταις χερσίν αυτών εις τον οίκον και προσεκύνησαν αυτώ επί πρόσωπον επί την γην 27ηρώτησε δε αυτούς πως έχετε και είπεν αυτοίς ει υγιαίνει ο πατήρ υμών ο πρεσβύτης ον είπατε έτι ζη 28οι δε είπαν υγιαίνει ο παις σου ο πατήρ ημών έτι ζη και είπεν ευλογητός ο άνθρωπος εκείνος τω θεώ και κύψαντες προσεκύνησαν αυτώ 29αναβλέψας δε τοις οφθαλμοίς αυτού είδε Βενιαμίν τον αδελφόν αυτού τον ομομήτριον και είπεν ούτος ο αδελφός υμών ο νεώτερος ον είπατε προς με αγαγείν και είπεν ο θεός ελεήσαι σε τέκνον 30εταράχθη δε Ιωσήφ συνεστρέφετο γαρ τα έντερα αυτού επί τω αδελφώ αυτού και εζήτει κλαύσαι εισελθών δε εις το ταμείον έκλαυσεν εκεί 31και νιψάμενος το πρόσωπον εξελθών ενεκρατεύσατο και είπε παράθετε άρτους 32και παρέθηκαν αυτώ μόνω και αυτοίς καθ΄ εαυτούς και τοις Αιγυπτίοις τοις συνδειπνούσι μετ΄ αυτού καθ΄ εαυτούς ου γαρ εδύναντο οι Αιγύπτιοι συνεσθίειν μετά των Εβραίων άρτους βδέλυγμα γαρ έστι τοις Αιγυπτίοις 33εκάθισαν δε εναντίον αυτού ο πρωτότοκος κατά τα πρέσβεια αυτού και ο νεώτερος κατά την νεότητα αυτού εξίσταντο δε οι άνθρωποι έκαστος προς τον αδελφόν αυτού 34ήραν δε μερίδας παρ΄ αυτού προς αυτούς εμεγαλύνθη δε η μερίς Βενιαμίν παρά τας μερίδας πάντων πενταπλασίως προς τας εκείνων έπιον δε και εμεθύσθησαν μετ΄ αυτού
Copyright information for ABPGRK