Genesis 43

CHAPTER 43

Joseph's Brothers Return to Egypt

ο δε λιμός ενίσχυσεν επί της γης εγένετο δε ηνίκα συνετέλεσαν καταφαγείν τον σίτον ον ήνεγκαν εξ Αιγύπτου και είπεν αυτοίς ο πατήρ αυτών πάλιν πορευθέντες πριάσθε ημίν μικρά βρώματα είπε δε αυτώ Ιούδας λέγων διαμαρτυρία μεμαρτύρηται ημίν ο άνθρωπος ο κύριος της γης λέγων ουκ όψεσθε το πρόσωπόν μου εάν μη ο αδελφός υμών ο νεώτερος μεθ΄ υμών ελθη ει μεν ουν αποστέλλης τον αδελφόν ημών μεθ΄ ημών καταβησόμεθα και αγοράσομέν σοι βρώματα ει δε μη αποστέλλης τον αδελφόν ημών μεθ΄ ημών ου πορευσόμεθα ο γαρ άνθρωπος είπεν ημίν λέγων ουκ όψεσθέ μου το πρόσωπον εάν μη ο αδελφός υμών ο νεώτερος μεθ΄ υμών η είπε δε Ισραήλ τι εκακοποιήσατε με αναγγείλαντες τω ανθρώπω ότι έστιν υμίν αδελφός οι δε είπαν ερωτών επηρώτησεν ημάς ο άνθρωπος και την γενεάν ημών λέγων ει έτι ο πατήρ υμών ζη και ει έστιν υμίν αδελφός και απηγγείλαμεν αυτώ κατά την επερώτησιν ταύτην μη είδομεν ότι ερεί ημίν αγάγετε τον αδελφόν υμών είπε δε Ιούδας προς Ισραήλ τον πατέρα αυτού απόστειλον το παιδάριον μετ΄ εμού και αναστάντες πορευσόμεθα ίνα ζώμεν και μη αποθάνωμεν και ημείς και συ και η αποσκευή ημών εγώ εκδέχομαι αυτόν εκ χειρός μου ζήτησον αυτόν εάν μη αγάγω αυτόν προς σε και στήσω αυτόν εναντίον σου ημαρτηκώς έσομαι εις σε πάσας τας ημέρας 10 ει μη γαρ εβραδύναμεν ήδη αν υπεστρέψαμεν δις 11 είπε δε αυτοίς Ισραήλ ο πατήρ αυτών ει ούτως εστί τούτο ποιήσατε λάβετε από των καρπών της γης εν τοις αγγείοις υμών και καταγάγετε τω ανθρώπω δώρα της ρητίνης και του μέλιτος και θυμίαμα και στάκτην και τερέβινθον και κάρυα 12 και το αργύριον δισσόν λάβετε εν ταις χερσίν υμών και το αργύριον το αποστραφέν εν τοις μαρσίπποις υμών αποστρέψατε μεθ΄ υμών μή ποτε αγνόημά εστι 13 και τον αδελφόν υμών λάβετε και αναστάντες κατάβητε προς τον άνθρωπον 14 ο δε θεός μου δώη υμίν χάριν εναντίον του ανθρώπου και αποστείλαι τον αδελφόν υμών τον ένα και τον Βενιαμίν εγώ μεν γαρ καθάπερ ητέκνωμαι ητέκνωμαι 15 λαβόντες δε οι άνδρες τα δώρα ταύτα και το αργύριον διπλούν έλαβον εν ταις χερσίν αυτών και τον Βενιαμίν και αναστάντες κατέβησαν εις Αίγυπτον και έστησαν εναντίον Ιωσήφ 16 είδε δε Ιωσήφ αυτούς και τον Βενιαμίν τον αδελφόν αυτού τον ομομήτριον και είπε τω επί της οικίας αυτού εισάγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν και σφάξον θύματα και ετοίμασον μετ΄ εμού γαρ φάγονται οι άνθρωποι άρτους την μεσημβρίαν 17 εποίησε δε ο άνθρωπος καθά είπεν Ιωσήφ και εισήγαγε τους ανθρώπους εις τον οίκον Ιωσήφ 18 ιδόντες δε οι άνδρες ότι εισήχθησαν εις τον οίκον Ιωσήφ είπαν διά το αργύριον το αποστραφέν εν τοις μαρσίπποις ημών την αρχήν ημείς εισαγόμεθα του συκοφαντήσαι ημάς και επιθέσθαι ημίν του λαβείν ημάς εις παίδας και τους όνους ημών 19 προσελθόντες δε προς τον άνθρωπον τον επί του οίκου του Ιωσήφ ελάλησαν αυτώ εν τω πυλώνι του οίκου 20 λέγοντες δεόμεθα κύριε κατέβημεν την αρχήν πρίασθαι βρώματα 21 εγένετο δε ηνίκα ήλθομεν εις το καταλύσαι και ηνοίξαμεν τους μαρσίππους ημών και τόδε το αργύριον εκάστου εν τω μαρσίππω αυτού το αργύριον ημών εν σταθμώ απεστρέψαμεν νυν εν ταις χερσίν ημών 22 και αργύριον έτερον ηνέγκαμεν μεθ΄ εαυτών αγοράσαι βρώματα ουκ οίδαμεν τις ενέβαλε το αργύριον εις τους μαρσίππους ημών 23 είπε δε αυτοίς ίλεως υμίν μη φοβείσθε ο θεός υμών και ο θεός των πατέρων υμών έδωκεν υμίν θησαυρούς εν τοις μαρσίπποις υμών και το αργύριον υμών ευδοκιμούν απέχω και εξήγαγε προς αυτούς τον Σιμεών 24 και ήνεγκεν ύδωρ νίψαι τους πόδας αυτών και έδωκε χορτάσματα τοις όνοις αυτών 25 ητοίμασαν δε τα δώρα έως του ελθείν εις Ιωσήφ μεσημβρίας ήκουσαν γαρ ότι εκεί μέλλει αριστάν 26 εισήλθε δε Ιωσήφ εις την οικίαν και προσήνεγκαν αυτώ τα δώρα α είχον εν ταις χερσίν αυτών εις τον οίκον και προσεκύνησαν αυτώ επί πρόσωπον επί την γην 27 ηρώτησε δε αυτούς πως έχετε και είπεν αυτοίς ει υγιαίνει ο πατήρ υμών ο πρεσβύτης ον είπατε έτι ζη 28 οι δε είπαν υγιαίνει ο παις σου ο πατήρ ημών έτι ζη και είπεν ευλογητός ο άνθρωπος εκείνος τω θεώ και κύψαντες προσεκύνησαν αυτώ 29 αναβλέψας δε τοις οφθαλμοίς αυτού είδε Βενιαμίν τον αδελφόν αυτού τον ομομήτριον και είπεν ούτος ο αδελφός υμών ο νεώτερος ον είπατε προς με αγαγείν και είπεν ο θεός ελεήσαι σε τέκνον 30 εταράχθη δε Ιωσήφ συνεστρέφετο γαρ τα έντερα αυτού επί τω αδελφώ αυτού και εζήτει κλαύσαι εισελθών δε εις το ταμείον έκλαυσεν εκεί 31 και νιψάμενος το πρόσωπον εξελθών ενεκρατεύσατο και είπε παράθετε άρτους 32 και παρέθηκαν αυτώ μόνω και αυτοίς καθ΄ εαυτούς και τοις Αιγυπτίοις τοις συνδειπνούσι μετ΄ αυτού καθ΄ εαυτούς ου γαρ εδύναντο οι Αιγύπτιοι συνεσθίειν μετά των Εβραίων άρτους βδέλυγμα γαρ έστι τοις Αιγυπτίοις 33 εκάθισαν δε εναντίον αυτού ο πρωτότοκος κατά τα πρέσβεια αυτού και ο νεώτερος κατά την νεότητα αυτού εξίσταντο δε οι άνθρωποι έκαστος προς τον αδελφόν αυτού 34 ήραν δε μερίδας παρ΄ αυτού προς αυτούς εμεγαλύνθη δε η μερίς Βενιαμίν παρά τας μερίδας πάντων πενταπλασίως προς τας εκείνων έπιον δε και εμεθύσθησαν μετ΄ αυτού
Copyright information for ABPGRK