Genesis 48

CHAPTER 48

Jacob Blesses Joseph's Sons

εγένετο δε μετά τα ρήματα ταύτα και απήγγελη τω Ιωσήφ ότι ο πατήρ σου ενοχλείται και αναλαβών τους δύο υιούς αυτού τον Μανασσή και τον Εφραίμ ήλθε προς Ιακώβ απηγγέλη δε τω Ιακώβ λέγοντες ιδού ο υιός σου Ιωσήφ έρχεται προς σε και ενισχύσας Ισραήλ εκάθισεν επί την κλίνην και είπεν Ιακώβ τω Ιωσήφ ο θεός μου ώφθη μοι εν Λούζα εν γη Χαναάν και ευλόγησε με και είπέ μοι ιδού εγώ αυξανώ σε και πληθυνώ σε και ποιήσω σε εις συναγωγάς εθνών και δώσω σοι την γην ταύτην και τω σπέρματί σου μετά σε εις κατάσχεσιν αιώνιον νυν ουν οι δύο υιοί σου οι γενόμενοί σοι εν γη Αιγύπτω προ του με ελθείν προς σε εις Αίγυπτον εμοί εισιν Εφραίμ και Μανασσή ως Ρουβήν και Συμεών έσονταί μοι τα δε έκγονα α εάν γεννήσης μετά ταύτα σοι έσονται επί τω ονόματι των αδελφών αυτών κληθήσονται εν τοις εκείνων κλήροις εγώ δε ηνίκα ηρχόμην εκ Μεσοποταμίας της Συρίας απέθανε Ραχήλ η μήτηρ σου εν γη Χαναάν εγγίζοντός μου κατά τον ιππόδρομον Χαβραθά της γης προ του ελθείν Εφραθά και κατώρυξα αυτήν εν τη οδώ του ιπποδρόμου αύτη έστι Βηθλεέμ ιδών δε Ισραήλ τους υιούς Ιωσήφ είπε τίνες σοι ούτοι είπε δε Ιωσήφ τω πατρί αυτού υιοί μου εισίν ους έδωκέ μοι ο θεός ενταύθα και είπεν Ιακώβ προσάγαγέ μοι αυτούς ίνα ευλογήσω αυτούς 10 οι δε οφθαλμοι Ισραήλ εβαρύνθησαν από του γήρους και ουκ ηδύνατο βλέπειν και ήγγισεν αυτούς προς αυτόν και εφίλησεν αυτούς και περιέλαβεν αυτούς 11 και είπεν Ισραήλ προς Ιωσήφ ιδού του προσώπου σου ουκ εστερήθην και ιδού έδειξέ μοι ο θεός και το σπέρμα σου 12 και εξήγαγεν αυτούς Ιωσήφ εκ των γονάτων αυτού και προσεκύνησαν αυτώ επί πρόσωπον επί της γης 13 λαβών δε Ιωσήφ τους δύο υιός αυτού τον τε Εφραίμ εν τη δεξιά εξ αριστερών δε Ισραήλ τον δε Μανασσή εν τη αριστερά εκ δεξιών δε Ισραήλ και ήγγισεν αυτούς αυτώ 14 εκτείνας δε Ισραήλ την χείρα την δεξιάν επέθηκεν επί την κεφαλήν Εφραίμ ούτος δε ην ο νεώτερος και την αριστεράν επί την κεφαλήν Μανασσή εναλλάξ τας χείρας 15 και ευλόγησεν αυτούς και είπεν ο θεός ω ευηρέστησαν οι πατέρες μου ενώπιον αυτού Αβραάμ και Ισαάκ ο θεός ο τρέφων με εκ νεότητος μου έως της ημέρας ταύτης 16 ο άγγελος ο ρυόμενός με εκ πάντων των κακών ευλογήσαι τα παιδία ταύτα και επικληθήσεται αυτοίς το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ και πληθυνθείησαν εις πλήθος πολύ επί της γης 17 ιδών δε Ιωσήφ ότι επέβαλεν ο πατήρ αυτού την χείρα την δεξιάν αυτού επί την κεφαλήν Εφραίμ βαρύ αυτώ κατεφάνη και αντελάβετο Ιωσήφ της χειρός του πατρός αυτού αφελείν αυτήν από της κεφαλής Εφραίμ επί την κεφαλήν Μανασσή 18 είπε δε Ιωσήφ τω πατρί αυτού ουχ ούτως πάτερ ούτος γαρ ο πρωτότοκος επίθες την δεξιάν σου επί την κεφαλήν αυτού 19 και ουκ ηθέλησεν αλλ΄ είπεν οίδα τέκνον οίδα και ούτος έσται εις λαόν και ούτος υψωθήσεται αλλ΄ ο αδελφός αυτού ο νεώτερος μείζων αυτού έσται και το σπέρμα αυτού έσται εις πλήθος εθνών 20 και ευλόγησεν αυτούς εν τη ημέρα εκείνη λέγων εν υμίν ευλογηθήσεται Ισραήλ λέγοντες ποιήσαι σε ο θεός ως Εφραίμ και ως Μανασσή και έθηκε τον Εφραίμ έμπροσθεν του Μανασσή 21 είπε δε Ισραήλ τω Ιωσήφ ιδού εγώ αποθνήσκω και έσται ο θεός μεθ΄ υμών και αποστρέψει υμάς εις την γην των πατέρων υμών 22 εγώ δε δίδωμί σοι Σίκιμα εξαίρετον υπέρ τους αδελφούς σου ην έλαβον εκ χειρός Αμμορραίων εν μαχαίρα μου και τόξω
Copyright information for ABPGRK