Hebrews 10

CHAPTER 10

The New Covenant

1σκιάν γαρ έχων ο νόμος των μελλόντων αγαθών ουκ αυτήν την εικόνα των πραγμάτων κατ΄ ενιαυτόν ταις αυταίς θυσίαις ας προσφέρουσιν εις το διηνεκές ουδέποτε δύναται τους προσερχομένους τελειώσαι 2επεί ουκ αν επαύσαντο προσφερόμεναι διά το μηδεμίαν έχειν έτι συνείδησιν αμαρτιών τους λατρεύοντας άπαξ κεκαθαρμένους 3αλλ΄ εν αυταίς ανάμνησις αμαρτιών κατ΄ ενιαυτόν 4αδύνατον γαρ αίμα ταύρων και τράγων αφαιρείν αμαρτίας 5διό εισερχόμενος εις τον κόσμον λέγει θυσίαν και προσφοράν ουκ ηθέλησας σώμα δε κατηρτίσω μοι 6ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ευδόκησας 7τότε είπον ιδού ήκω εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περί εμού του ποιήσαι ο θεός το θέλημά σου 8ανώτερον λέγων ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ηθέλησας ουδέ ευδόκησας αίτινες κατά τον νόμον προσφέρονται 9τότε είρηκεν ιδού ήκω του ποιήσαι ο θεός το θέλημά σου αναιρεί το πρώτον ίνα το δεύτερον στήση 10εν ω θελήματι ηγιασμένοι εσμέν διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού χριστού εφάπαξ 11και πας μεν ιερεύς έστηκε καθ΄ ημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκις προσφέρων θυσίας αίτινες ουδέποτε δύνανται περιελείν αμαρτίας 12αυτός δε μίαν υπέρ αμαρτιών προσενέγκας θυσίαν εις το διηνεκές εκάθισεν εν δεξιά του θεού 13το λοιπόν εκδεχόμενος έως τεθώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού 14μία γαρ προσφορά τετελείωκεν εις το διηνεκές τους αγιαζομένους 15μαρτυρεί δε ημίν και το πνεύμα το άγιον μετά γαρ το προειρηκέναι 16αύτη η διαθήκη ην διαθήσομαι προς αυτούς μετά τας ημέρας εκείνας λέγει κύριος διδούς νόμους μου επί καρδίας αυτών και επί των διανοιών αυτών επιγράψω αυτούς 17και των αμαρτιών αυτών και των ανομιών αυτών ου μη μνησθώ έτι 18όπου δε άφεσις τούτων ουκέτι προσφορά περί αμαρτίας 19έχοντες ούν αδελφοί παρρησίαν εις την είσοδον των αγίων εν τω αίματι του Ιησού 20ην ενεκαίνισεν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν διά του καταπετάσματος τουτ΄ έστι της σαρκός αυτού 21και ιερέα μέγαν επί τον οίκον του θεού 22προσερχώμεθα μετά αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως ερραντισμένοι τας καρδίας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένοι το σώμα ύδατι καθάρω 23κατέχωμεν την ομολογίαν της ελπίδος ακλινή πιστός γαρ ο επαγγειλάμενος 24και κατανοώμεν αλλήλους εις παροξυσμόν αγάπης και καλών έργων 25μη εγκαταλείποντες την επισυναγωγήν εαυτών καθώς έθος τισίν αλλά παρακαλούντες και τοσούτω μάλλον όσω βλέπετε εγγίζουσαν την ημέραν 26εκουσίως γαρ αμαρτανόντων ημών μετά το λαβείν την επίγνωσιν της αληθείας ουκέτι περί αμαρτιών απολείπεται θυσία 27φοβερά δε τις εκδοχή κρίσεως και πυρός ζήλος εσθίειν μέλλοντος τους υπεναντίους 28αθετήσας τις νόμον Μωϋσεως χωρίς οικτιρμών επί δυσίν η τρισί μάρτυσιν αποθνήσκει 29πόσω δοκείτε χείρονος αξιωθήσεται τιμωρίας ο τον υιόν του θεού καταπατήσας και το αίμα της διαθήκης κοινόν ηγησάμενος εν ω ηγιάσθη και το πνεύμα της χάριτος ενυβρίσας 30οίδαμεν γαρ τον ειπόντα εμοί εκδίκησις εγώ ανταποδώσω λέγει κύριος και πάλιν κύριος κρινεί τον λαόν αυτού 31φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας θεού ζώντος 32αναμιμνήσκεσθε δε τας πρότερον ημέρας εν αις φωτισθέντες πολλήν άθλησιν υπεμείνατε παθημάτων 33τούτο μεν ονειδισμοίς τε και θλίψεσι θεατριζόμενοι τούτο δε κοινωνοί των ούτως αναστρεφομένων γενηθέντες 34και γαρ τοις δεσμοίς μου συνεπαθήσατε και την αρπαγήν των υπαρχόντων υμών μετά χαράς προσεδέξασθε γινώσκοντες έχειν εν εαυτοίς κρείττονα ύπαρξιν εν ουρανοίς και μένουσαν 35μη αποβάλητε ούν την παρρησίαν υμών ήτις έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην 36υπομονής γαρ έχετε χρείαν ίνα το θέλημα του θεού ποιήσαντες κομίσησθε την επαγγελίαν 37έτι γαρ μικρόν όσον όσον ο ερχόμενος ήξει και ου χρονιεί 38ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται και εάν υποστείληται ουκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτώ 39ημείς δε ουκ εσμέν υποστολής εις απώλειαν αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής
Copyright information for ABPGRK