Hebrews 11

CHAPTER 11

Examples of Belief

έστι δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων εν ταύτη γαρ εμαρτυρήθησαν οι πρεσβύτεροι πίστει νοούμεν κατηρτίσθαι τους αιώνας ρήματι θεού εις το μη εκ φαινομένων τα βλεπόμενα γεγονέναι πίστει πλείονα θυσίαν Άβελ παρά Καϊν προσήνεγκε τω θεώ δι΄ ης εμαρτυρήθη είναι δίκαιος μαρτυρούντος επί τοις δώροις αυτού του θεού και δι΄ αυτής αποθανών έτι λαλείται πίστει Ενώχ μετετέθη του μη ιδείν θάνατον και ουχ ευρίσκετο διότι μετέθηκεν αυτόν ο θεός προ γαρ της μεταθέσεως αυτού μεμαρτύρηται ευηρεστηκέναι τω θεώ χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσαι πιστεύσαι γαρ δει τον προσερχόμενον τω θεώ ότι έστι και τοις εκζητούσιν αυτόν μισθαποδότης γίνεται πίστει χρηματισθείς Νώε περί των μηδέπω βλεπομένων ευλαβηθείς κατεσκεύασε κιβωτόν εις σωτηρίαν του οίκου αυτού δι΄ ης κατέκρινε τον κόσμον και της κατά πίστιν δικαιοσύνης εγένετο κληρονόμος πίστει καλούμενος Αβραάμ υπήκουσεν εξελθείν εις τον τόπον ον έμελλε λαμβάνειν εις κληρονομίαν και εξήλθε μη επιστάμενος που έρχεται πίστει παρώκησεν εις την γην της επαγγελίας ως αλλοτρίαν εν σκηναίς κατοικήσας μετά Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της επαγγελίας της αυτής 10 εξεδέχετο γαρ την τους θεμελίους έχουσαν πόλιν ης τεχνίτης και δημιουργός ο θεός 11 πίστει και αυτή Σάρρα δύναμιν εις καταβολήν σπέρματος έλαβε και παρά καιρόν ηλικίας έτεκεν επεί πιστόν ηγήσατο τον επαγγειλάμενον 12 διό και αφ΄ ενός εγεννήθησαν και ταύτα νενεκρωμένου καθώς τα άστρα του ουρανού τω πλήθει και ως η άμμος η παρά το χείλος της θαλάσσης η αναρίθμητος 13 κατά πίστιν απέθανον ούτοι πάντες μη λαβόντες τας επαγγελίας αλλά πόρρωθεν αυτάς ιδόντες και πεισθεντες και ασπασάμενοι και ομολογήσαντες ότι ξένοι και παρεπίδημοί εισιν επί της γης 14 οι γαρ τοιαύτα λέγοντες εμφανίζουσιν ότι πατρίδα επιζητούσι 15 και ει μεν εκείνης εμνημόνευον αφ΄ ης εξήλθον είχον αν καιρόν ανακάμψαι 16 νυν δε κρείττονος ορέγονται τουτ΄ έστιν επουρανίου διό ουκ επαισχύνεται αυτούς ο θεός θεός επικαλείσθαι αυτών ητοίμασε γαρ αυτοίς πόλιν 17 πίστει προσενήνοχεν Αβραάμ τον Ισαάκ πειραζόμενος και τον μονογενή προσέφερεν ο τας επαγγελίας αναδεξάμενος 18 προς ον ελαλήθη ότι εν Ισαάκ κληθήσεταί σοι σπέρμα 19 λογισάμενος ότι και εκ νεκρών εγείρειν δυνατός ο θεός όθεν αυτόν και εν παραβολή εκομίσατο 20 πίστει περί μελλόντων ευλόγησεν Ισαάκ τον Ιακώβ και τον Ησαύ 21 πίστει Ιακώβ αποθνήσκων έκαστον των υιών Ιωσήφ ευλόγησε και προσεκύνησεν επί το άρκον της ράβδου αυτού 22 πίστει Ιωσήφ τελευτών περί της εξόδου των υιών Ισραήλ εμνημόνευσε και περί των οστέων αυτού ενετείλατο 23 πίστει Μωϋσης γεννηθείς εκρύβη τρίμηνον υπό των πατέρων αυτού διότι είδον αστείον το παιδίον και ουκ εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως 24 πίστει Μωϋσης μέγας γενόμενος ηρνήσατο λέγεσθαι υιός θυγατρός Φαράω 25 μάλλον ελόμενος συγκακουχείσθαι τω λαώ του θεού η πρόσκαιρον έχειν αμαρτίαις απόλαυσιν 26 μείζονα πλούτον ηγησάμενος των εν Αιγύπτω θησαυρών τον ονειδισμόν του χριστού απέβλεπε γαρ εις την μισθαποδοσίαν 27 πίστει κατέλιπεν Αίγυπτου μη φοβηθείς τον θυμόν του βασιλέως τον γαρ αόρατον ως ορών εκαρτέρησε 28 πίστει πεποίηκε το πάσχα και την πρόσχυσιν του αίματος ίνα μη ο ολοθρεύων τα πρωτότοκα θίγη αυτών 29 πίστει διέβησαν την ερυθράν θάλασσαν ως διά ξηράς ης πείραν λαβόντες οι Αιγύπτιοι κατεπόθησαν 30 πίστει τα τείχη Ιεριχώ έπεσε κυκλωθέντα επί επτά ημέρας 31 πίστει Ραάβ η πόρνη ου συναπώλετο τοις απειθήσασι δεξαμένη τους κατασκόπους μετ΄ ειρήνης 32 και τι έτι λέγω επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος περί Γεδεών Βαράκ τε και Σαμψών και Ιεφθάε Δαβίδ τε και Σαμουήλ και των προφητών 33 οι διά πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας ειργάσαντο δικαιοσύνην επέτυχον επαγγελιών έφραξαν στόματα λεόντων 34 έσβεσαν δύναμιν πυρός έφυγον στόματα μαχαίρας ενεδυναμώθησαν από ασθενείας εγενήθησαν ισχυροί εν πολέμω παρεμβολάς έκλιναν αλλοτρίων 35 έλαβον γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών άλλοι δε ετυμπανίσθησαν ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν ίνα κρείττονος αναστάσεως τύχωσιν 36 έτεροι δε εμπαιγμών και μαστίγων πείραν έλαβον έτι δε δεσμών και φυλακής 37 ελιθάσθησαν επρίσθησαν επειράσθησαν εν φόνω μαχαίρας απέθανον περιήλθον εν μηλωταίς εν αιγείοις δέρμασιν υστερούμενοι θλιβόμενοι κακουχούμενοι 38 ων ουκ ην άξιος ο κόσμος εν ερημίαις πλανώμενοι και όρεσι και σπηλαίοις και τας οπαίς της γης 39 και ούτοι πάντες μαρτυρηθέντες διά της πίστεως ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν 40 του θεού περί ημών κρείττόν τι προβλεψαμένου ίνα μη χωρίς ημών τελειωθώσι
Copyright information for ABPGRK