Hebrews 12

CHAPTER 12

Christ the Perfection of Belief

τοιγαρούν και ημείς τοσούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων όγκον αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν δι΄ υπομονής τρέχωμεν τον προκείμενον ημίν αγώνα αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν ος αντί της προκειμένης αυτώ χαράς υπέμεινε σταυρόν αισχύνης καταφρονήσας εν δεξιά τε του θρόνου του θεού κεκάθικεν αναλογίσασθε γαρ τον τοιαύτην υπομεμενηκότα υπό των αμαρτωλών εις αυτόν αντιλογίαν ίνα μη κάμητε ταις ψυχαίς υμών εκλυόμενοι ούπω μέχρις αίματος αντικατέστητε προς την αμαρτίαν ανταγωνιζόμενοι και εκλέλησθε της παρακλήσεως ήτις υμίν ως υιοίς διαλέγεται υιέ μου μη ολιγώρει παιδείας κυρίου μηδέ εκλύου υπ΄ αυτού ελεγχόμενος ον γαρ αγαπά κύριος παιδεύει μαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται ει παιδείαν υπομένετε ως υιοίς υμίν προσφέρεται ο θεός τις γαρ εστιν υιός ον ου παιδεύει πατήρ ει δε χωρίς εστε παιδείας ης μέτοχοι γεγόνασι πάντες άρα νόθοι εστέ και ουχ υιοί είτα τους μεν της σαρκός ημών πατέρας είχομεν παιδευτάς και ενετρεπόμεθα ου πολλώ μάλλον υποταγησόμεθα τω πατρί των πνευμάτων και ζήσομεν 10 οι μεν γαρ προς ολίγας ημέρας κατά το δοκούν αυτοίς επαίδευον ο δε επί το συμφέρον εις το μεταλαβείν της αγιότητος αυτού 11 πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν ου δοκεί χαράς είναι αλλά λύπης ύστερον δε καρπόν ειρηνικόν τοις δι΄ αυτής γεγυμνασμένοις αποδίδωσι δικαιοσύνης

Christian Instruction

12 διό τας παρειμένας χείρας και τα παραλελυμένα γόνατα ανορθώσατε 13 και τροχιάς ορθάς ποιήσατε τοις ποσίν υμών ίνα μη το χωλόν εκτραπή ιαθή δε μάλλον 14 ειρήνην διώκετε μετά πάντων και τον αγιασμόν ου χωρίς ουδείς όψεται τον κύριον 15 επισκοπούντες μη τις υστερών από της χάριτος του θεού μη τις ρίζα πικρίας άνω φύουσα ενοχλή και διά ταύτης μιανθώσι πολλοί 16 μη τις πόρνος η βέβηλος ως Ησαύ ος αντί βρώσεως μιάς απέδοτο τα πρωτοτόκια αυτού 17 ίστε γαρ ότι και μετέπειτα θέλων κληρονομήσαι την ευλογίαν απεδοκιμάσθη μετανοίας γαρ τόπον ουχ εύρε καίπερ μετά δακρύων εκζητήσας αυτήν 18 ου γαρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένω όρει και κεκαυμένω πυρί και γνόφω και σκότω και θυέλλη 19 και σάλπιγγος ήχω και φωνή ρημάτων ης οι ακούσαντες παρητήσαντο μη προστεθήναι αυτοίς λόγον 20 ουκ έφερον γαρ το διαστελλόμενον καν θηρίον θίγη του όρους λιθοβοληθήσεται η βολίδι κατατοξευθήσεται 21 και ούτω φοβερόν ην το φανταζόμενον Μωϋσης είπεν έκφοβός ειμι και έντρομος 22 αλλά προσεληλύθατε Σιών όρει και πόλει θεού ζώντος Ιερουσαλήμ επουρανίω και μυριάσιν αγγέλων 23 πανηγύρει και εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανοίς απογεγραμμένων και κριτή θεώ πάντων και πνεύματι δικαίων τετελειωμένων 24 και διαθήκης νέας μεσίτη Ιησού και αίματι ραντισμού κρείττον λαλούντι παρά τον Άβελ 25 βλέπετε μη παραιτήσησθε τον λαλούντα ει γαρ εκείνοι ουκ έφυγον τον επί γης παραιτησάμενοι χρηματίζοντα πολλώ μάλλον ημείς οι τον απ΄ ουρανών αποστρεφόμενοι 26 ου η φωνή την γην εσάλευσε τότε νυν δε επήγγελται λέγων έτι άπαξ εγώ σείω ου μόνον την γην αλλά και τον ουρανόν 27 το δε έτι άπαξ δηλοί των σαλευομένων την μετάθεσιν ως πεποιημένων ίνα μείνη τα μη σαλευόμενα 28 διό βασιλείαν ασάλευτον παραλαμβάνοντες έχωμεν χάριν δι΄ ης λατρεύωμεν ευαρέστως τω θεώ μετά αιδούς και ευλαβείας 29 και γαρ ο θεός ημών πυρ καταναλίσκον
Copyright information for ABPGRK