Hebrews 9

CHAPTER 9

The Old and New Covenants Compared

1είχε μεν ούν και η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας το τε άγιον κοσμικόν 2σκηνή γαρ κατεσκευάσθη η πρώτη εν η η τε λυχνία και η τράπεζα και η πρόθεσις των άρτων ήτις λέγεται άγια 3μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα σκηνή η λεγομένη άγια αγίων 4χρυσούν έχουσα θυμιατήριον και την κιβωτόν της διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίω εν η στάμνος χρυσή έχουσα το μάννα και η ράβδος Ααρών η βλαστήσασα και αι πλάκες της διαθήκης 5υπεράνω δε αυτής χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα το ιλαστήριον περί ων ουκ έστι νυν λέγειν κατά μέρος 6τούτων δε ούτω κατεσκευασμένων εις μεν την πρώτην σκηνήν διά πάντος εισίασιν οι ιερείς τας λατρείας επιτελούντες 7εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού μόνος ο αρχιερεύς ου χωρίς αίματος ο προσφέρει υπέρ εαυτού και των του λαού αγνοημάτων 8τούτο δηλούντος του πνεύματος του αγίου μήπω πεφανερώσθαι την των αγίων οδόν έτι της πρώτης σκηνής εχούσης στάσιν 9ήτις παραβολή εις τον καιρόν τον ενεστηκότα καθ΄ ον δώρά τε και θυσίαι προσφέρονται μη δυνάμεναι κατά συνείδησιν τελειώσαι τον λατρεύοντα 10μόνον επί βρώμασι και πόμασι και διαφόροις βαπτισμοίς και δικαιώμασι σαρκός μέχρι καιρού διορθώσεως επικείμενα 11χριστός δε παραγενόμενος αρχιερεύς των μελλόντων αγαθών διά της μείζονος και τελειοτέρας σκηνής ου χειροποιήτου τουτ΄ έστιν ου ταύτης της κτίσεως 12ουδέ δι΄ αίματος τράγων και μόσχων διά δε του ιδίου αίματος εισήλθεν εφάπαξ εις τα άγια αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος 13ει γαρ το αίμα ταύρων και τράγων και σποδός δάμαλεως ραντίζουσα τους κεκοινωμένους αγιάζει προς την της σαρκός καθαρότητα 14πόσω μάλλον το αίμα του χριστού ος διά πνεύματος αιωνίου εαυτόν προσήνεγκεν άμωμον τω θεώ καθαριεί την συνείδησιν υμών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν θεώ ζώντι 15και διά τούτο διαθήκης καινής μεσίτης εστίν όπως θανάτου γενομένου εις απολύτρωσιν των επί τη πρώτη διαθήκη παραβάσεων την επαγγελίαν λάβωσιν οι κεκλημένοι της αιωνίου κληρονομίας 16όπου γαρ διαθήκη θάνατον ανάγκη φέρεσθαι του διαθεμένου 17διαθήκη γαρ επί νεκροίς βεβαία επεί μήποτε ισχύει ότε ζη ο διαθέμενος 18όθεν ουδ΄ η πρώτη χωρίς αίματος εγκεκαίνισται 19λαληθείσης γαρ πάσης εντολής κατά τον νόμον υπό Μωϋσέως παντί τω λαώ λαβών το αίμα των μόσχων και τράγων μετά ύδατος και ερίου κοκκίνου και υσσώπου αυτό τε το βιβλίον και πάντα τον λαόν ερράντισε 20λέγων τούτο τα αίμα της διαθήκης ης ενετείλατο προς υμάς ο θεός 21και την σκηνήν δε και πάντα τα σκεύη της λειτουργίας τω αίματι ομοίως ερράντισε 22και σχεδόν εν αίματι πάντα καθαρίζεται κατά τον νόμον και χωρίς αιματεκχυσίας ου γίνεται άφεσις 23ανάγκη ούν τα μεν υποδείγματα των εν τοις ουρανοίς τούτοις καθαρίζεσθαι αυτά δε τα επουρανία κρείττοσι θυσίαις παρά ταύτας 24ου γαρ εις χειροποίητα άγια εισήλθεν ο χριστός αντίτυπα των αληθινών αλλ΄ εις αυτόν τον ουρανόν νυν εμφανισθήναι τω προσώπω του θεού υπέρ ημών 25ουδ΄ ίνα πολλάκις προσφέρη εαυτόν ώσπερ ο αρχιερεύς εισέρχεται εις τα άγια κατ΄ ενιαυτόν εν αίματι αλλοτρίω 26επεί έδει αυτόν πολλάκις παθείν από καταβολής κόσμου νυν δε άπαξ επί συντελεία των αιώνων εις αθέτησιν αμαρτίας διά της θυσίας αυτού πεφανέρωται 27και καθ΄ όσον απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν μετά δε τούτο κρίσις 28ούτω και ο χριστός άπαξ προσενεχθείς εις το πολλών ανενεγκείν αμαρτίας εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσεται τοις αυτόν απεκδεχομένοις εις σωτηρίαν
Copyright information for ABPGRK