Hebrews 9

CHAPTER 9

The Old and New Covenants Compared

είχε μεν ούν και η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας το τε άγιον κοσμικόν σκηνή γαρ κατεσκευάσθη η πρώτη εν η η τε λυχνία και η τράπεζα και η πρόθεσις των άρτων ήτις λέγεται άγια μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα σκηνή η λεγομένη άγια αγίων χρυσούν έχουσα θυμιατήριον και την κιβωτόν της διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίω εν η στάμνος χρυσή έχουσα το μάννα και η ράβδος Ααρών η βλαστήσασα και αι πλάκες της διαθήκης υπεράνω δε αυτής χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα το ιλαστήριον περί ων ουκ έστι νυν λέγειν κατά μέρος τούτων δε ούτω κατεσκευασμένων εις μεν την πρώτην σκηνήν διά πάντος εισίασιν οι ιερείς τας λατρείας επιτελούντες εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού μόνος ο αρχιερεύς ου χωρίς αίματος ο προσφέρει υπέρ εαυτού και των του λαού αγνοημάτων τούτο δηλούντος του πνεύματος του αγίου μήπω πεφανερώσθαι την των αγίων οδόν έτι της πρώτης σκηνής εχούσης στάσιν ήτις παραβολή εις τον καιρόν τον ενεστηκότα καθ΄ ον δώρά τε και θυσίαι προσφέρονται μη δυνάμεναι κατά συνείδησιν τελειώσαι τον λατρεύοντα 10 μόνον επί βρώμασι και πόμασι και διαφόροις βαπτισμοίς και δικαιώμασι σαρκός μέχρι καιρού διορθώσεως επικείμενα 11 χριστός δε παραγενόμενος αρχιερεύς των μελλόντων αγαθών διά της μείζονος και τελειοτέρας σκηνής ου χειροποιήτου τουτ΄ έστιν ου ταύτης της κτίσεως 12 ουδέ δι΄ αίματος τράγων και μόσχων διά δε του ιδίου αίματος εισήλθεν εφάπαξ εις τα άγια αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος 13 ει γαρ το αίμα ταύρων και τράγων και σποδός δάμαλεως ραντίζουσα τους κεκοινωμένους αγιάζει προς την της σαρκός καθαρότητα 14 πόσω μάλλον το αίμα του χριστού ος διά πνεύματος αιωνίου εαυτόν προσήνεγκεν άμωμον τω θεώ καθαριεί την συνείδησιν υμών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν θεώ ζώντι 15 και διά τούτο διαθήκης καινής μεσίτης εστίν όπως θανάτου γενομένου εις απολύτρωσιν των επί τη πρώτη διαθήκη παραβάσεων την επαγγελίαν λάβωσιν οι κεκλημένοι της αιωνίου κληρονομίας 16 όπου γαρ διαθήκη θάνατον ανάγκη φέρεσθαι του διαθεμένου 17 διαθήκη γαρ επί νεκροίς βεβαία επεί μήποτε ισχύει ότε ζη ο διαθέμενος 18 όθεν ουδ΄ η πρώτη χωρίς αίματος εγκεκαίνισται 19 λαληθείσης γαρ πάσης εντολής κατά τον νόμον υπό Μωϋσέως παντί τω λαώ λαβών το αίμα των μόσχων και τράγων μετά ύδατος και ερίου κοκκίνου και υσσώπου αυτό τε το βιβλίον και πάντα τον λαόν ερράντισε 20 λέγων τούτο τα αίμα της διαθήκης ης ενετείλατο προς υμάς ο θεός 21 και την σκηνήν δε και πάντα τα σκεύη της λειτουργίας τω αίματι ομοίως ερράντισε 22 και σχεδόν εν αίματι πάντα καθαρίζεται κατά τον νόμον και χωρίς αιματεκχυσίας ου γίνεται άφεσις 23 ανάγκη ούν τα μεν υποδείγματα των εν τοις ουρανοίς τούτοις καθαρίζεσθαι αυτά δε τα επουρανία κρείττοσι θυσίαις παρά ταύτας 24 ου γαρ εις χειροποίητα άγια εισήλθεν ο χριστός αντίτυπα των αληθινών αλλ΄ εις αυτόν τον ουρανόν νυν εμφανισθήναι τω προσώπω του θεού υπέρ ημών 25 ουδ΄ ίνα πολλάκις προσφέρη εαυτόν ώσπερ ο αρχιερεύς εισέρχεται εις τα άγια κατ΄ ενιαυτόν εν αίματι αλλοτρίω 26 επεί έδει αυτόν πολλάκις παθείν από καταβολής κόσμου νυν δε άπαξ επί συντελεία των αιώνων εις αθέτησιν αμαρτίας διά της θυσίας αυτού πεφανέρωται 27 και καθ΄ όσον απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν μετά δε τούτο κρίσις 28 ούτω και ο χριστός άπαξ προσενεχθείς εις το πολλών ανενεγκείν αμαρτίας εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσεται τοις αυτόν απεκδεχομένοις εις σωτηρίαν
Copyright information for ABPGRK