Jeremiah 3

CHAPTER 3

The Harlotry of Israel

1εάν εξαποστείλη ανήρ την γυναίκα αυτού και απέλθη απ΄ αυτού και γένηται ανδρί ετέρω μη ανακάμπτουσα ανακάμψει προς αυτόν έτι ου μιαινομένη μιανθήσεται η γυνή εκείνη και συ εξεπόρνευσας εν ποιμέσι πολλοίς και ανέκαμπτες προς με λέγει κύριος 2άρον τους οφθαλμούς σου εις ευθείαν και ίδε που ουχί εξεφύρθης επί ταις οδοίς εκάθισας αυτοίς ωσεί κορώνη ερημουμένη και εμίανας την γην εν ταις πορνείαις σου και εν ταις κακίαις σου 3και έσχες ποιμένας πολλούς εις πρόσκομμά σου όψις πόρνης εγένετό σοι απηναισχύντησας προς πάντας 4ουχ εως νυν με εκάλεσας και πατέρα και αρχηγόν της παρθενίας σου 5μη διαμενεί εις τον αιώνα η φυλαχθήσεται εις νίκος ιδού ελάλησας και εποίησας τα πονηρά ταύτα και ηδυνάσθης

The LORD Divorces Israel

6και είπε κύριος προς με εν ταις ημέραις Ιωσίου του βασιλέως είδες α εποίησε μοι η κατοικία του Ισραήλ επορεύθη επί παν όρος υψηλόν και υποκάτω παντός ξύλου αλσώδους και επόρνευσεν εκεί 7και είπα μετά το πορνεύσαι αυτήν ταύτα πάντα προς με ανάστρεψον και ουκ ανέστρεψε και είδε την ασυνθεσίαν αυτής η ασύνθετος Ιούδα 8και είδον διότι περί πάντων ανθ΄ ων κατελείφθη εν αυτοίς εμοιχάτο η κατοικία του Ισραήλ και εξαπέστειλα αυτήν και έδωκα αυτή βιβλίον αποστασίου εις τας χείρας αυτής και ουκ εφοβήθη η ασύνθετος Ιούδα και επορεύθη και επόρνευσε και αυτή 9και εγένετο εις ουδέν η πορνεία αυτής και εμοίχευσε εις το ξύλον και τον λίθον 10και εν πάσι τούτοις ουκ επεστράφη προς με η ασύνθετος Ιούδα εξ όλης της καρδίας αυτής αλλ΄ επί ψεύδει 11και είπε κύριος προς με εδικαίωσε την ψυχήν αυτής Ισραήλ από της ασυνθέτου Ιούδα 12πορεύου και ανάγνωθι τους λόγους τούτους προς βορράν και ερείς επιστράφητι προς με η κατοικία του Ισραήλ λέγει κύριος και ου μη στηρίσω το πρόσωπόν μου εφ΄ υμάς ότι ελεήμων εγώ ειμι λέγει κύριος και ου μηνιώ υμίν εις τον αιώνα 13πλην γνώθι την αδικίαν σου ότι εις κύριον τον θεόν σου ησέβησας και διέχεας τας οδούς σου εις αλλοτρίους υποκάτω παντός ξύλου αλσώδους της δε φωνής μου ουχ υπήκουσας λέγει κύριος

The Gathering of Israel from All Nations

14επιστράφητε υιοί αφεστηκότες λέγει κύριος διότι εγώ κατακυριεύσω υμών και λήψομαι υμάς ένα εκ πόλεως και δύο εκ πατριάς και εισάξω υμάς εις Σιών 15και δώσω υμίν ποιμένας κατά την καρδίαν μου και ποιμανούσιν υμάς ποιμαίνοντες μετ΄ επιστήμης 16και έσται εάν πληθυνθήτε και αυξηθήτε επί της γης λέγει κύριος εν ταις ημέραις εκείναις ουκ ερούσιν έτι κιβωτός διαθήκης αγίου Ισραήλ ουκ αναβήσεται επί καρδίαν ουδέ ονομασθήσεται ουδέ επισκεφθήσεται και ου ποιηθήσεται έτι 17εν ταις ημέραις εκείναις και εν τω καιρώ εκείνω καλέσουσι την Ιερουσαλήμ θρόνος κυρίου και συναχθήσονται εις αυτήν πάντα τα έθνη και ου πορεύσονται έτι οπίσω των ενθυμημάτων της καρδίας αυτών της πονηράς 18εν ταις ημέραις εκείναις συνελεύσονται ο οίκος Ιούδα επί τον οίκον του Ισραήλ και ήξουσιν επιτοαυτό από γης βορρά και από πασών των χωρών επί την γην ην κατεκληρονόμησα τους πατέρας αυτών 19και εγώ είπα γένοιτο κύριε ότι τάξω σε εις τέκνα και δώσω σοι γην εκλεκτήν κληρονομίαν θεού παντοκράτορος εθνών και είπα πατέρα καλέσετέ με και απ΄ εμού ουκ αποστραφήσεσθε 20πλήν ως αθετεί γυνή εις τον συνόντα αυτή ούτως ηθέτησεν εις εμέ ο οίκος Ισραήλ λέγει κύριος 21φωνή εκ χειλέων ηκούσθη κλαυθμού και δεήσεως υιών Ισραήλ ότι ηδίκησαν εν ταις οδοίς αυτών επελάθοντο θεού αγίου αυτών 22επιστράφητε υιοί επιστρέφοντες και ιάσομαι τα συντρίμματα υμών ιδού οίδε ημείς εσόμεθά σοι ότι συ κύριος ο θεός ημών ει 23όντως εις ψεύδος ήσαν οι βουνοί και η δύναμις των ορέων πλην διά κυρίου του θεού ημών η σωτηρία του Ισραήλ 24η δε αισχύνη κατηνάλωσε τους μόχθους των πατέρων ημών από νεότητος ημών τα πρόβατα αυτών και τους μόσχους αυτών τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών 25εκοιμήθημεν εν τη αισχύνη ημών και επέκαλυψεν ημάς η ατιμία ημών διότι έναντίον του θεού ημών ημάρτομεν ημείς και οι πατέρες ημών από νεότητος ημών έως της ημέρας ταύτης και ουχ υπηκούσαμεν της φωνής κυρίου του θεού ημών
Copyright information for ABPGRK