Jeremiah 46

CHAPTER 46

A Day of Vengeance

και εγένετο ρήμα κυρίου προς Ιερεμίαν τον προφήτην επί πάντα έθνη εις Αιγύπτον επί δυνάμει Φαραώ Νεχαώ βασιλέως Αιγύπτου ος ην επί τω ποταμώ Ευφράτη εν Καρχάμης ον επάταξε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος ο εν τω έτει τω τετάρτω του Ιωακείμ υιόυ Ιωσίου βασιλέως Ιούδα αναλάβετε όπλα και ασπίδας και προσαγάγετε εις πόλεμον επισάξατε τους ίππους επίβητε οι ιππείς και κατάστητε εν ταις περικεφαλαίαις υμών προβάλλετε τα δόρατα και ενδύσασθε τους θώρακας υμών τι ότι αυτοί πτοούνται και αποχωρούσιν εις το οπίσω διότι οι ισχυροί αυτών κοπήσονται φυγή έφυγον και ουκ ανέστρεψαν περιεχόμενοι κυκλόθεν λέγει κύριος μη φευγέτω ο κούφος και μη ανασωζέσθω ο ισχυρός επί βορράν τα παρά τον ποταμόν Ευφράτην ησθένησαν και πεπτώκασι τι ούτος ως ποταμός αναβήσεται και ως ποταμοί κυμαίνουσιν ύδωρ ύδατα Αιγύπτου ως ποταμός αναβήσεται και είπεν αναβήσομαι και κατακαλύψω την γην και απολώ πόλιν και τους κατοικούντας εν αυτή επίβητε επί τους ίππους και παρασκευάσατε τα άρματα εξέλθετε οι μαχηταί Αιθυιόπων και Λιβύες καθωπλισμένοι όπλοις και Λυδοί ανάβητε εντείνατε τόξον 10 και η ημέρα εκείνη τω κυρίω θεώ των δυνάμεων ημέρα εκδικήσεως του εκδικήσαι τους εχθρούς αυτού και καταφάγεται η μάχαιρα και εμπλησθήσεται και μεθυσθήσεται από του αίματος αυτών ότι θυσία τω κυρίω σαβαώθ επί γην βορρά επί ποταμώ Ευφράτη 11 ανάβηθι Γαλαάδ και λάβε ρητίνην τη παρθένω θυγατρί Αιγύπτου εις κενόν επλήθυνας ιάματά σου ωφέλεια ουκ έστιν σοι 12 ήκουσαν έθνη φωνήν σου και της κραυγής σου επλήσθη η γη ότι μαχητής προς μαχητήν ησθένησεν επιτοαυτό έπεσον αμφότεροι

The Word to Nebuchadnezzar

13 α ελάλησε κύριος εν χειρί Ιερεμίου του προφήτου του ελθείν Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Βαβυλώνος του κόψαι την γην Αιγύπτου 14 αναγγείλατε εις Αίγυπτον και ακουστόν ποιήσατε εις Μαγδωλόν και παραγγείλατε εις Μεμφίν και εν Τάφναις είπατε επίστηθι και ετοίμασον ότι κατέφαγε μάχαιρα την σμίλακά σου 15 διατί έφυγεν οπίσω ο μόσχος ο εκλεκτός σου ουκ έμεινεν ότι κύριος παρέλυσεν αυτόν 16 και το πλήθός σου ησθένησε και έπεσε και έκαστος προς τον πλησίον αυτού ελάλει αναστώμεν και αναστρέψωμεν προς τον λαόν ημών και εις την πατρίδα ημών από προσώπου μαχαίρας Ελληνικής 17 καλέσατε το όνομα Φαραώ Νεχαώ βασιλέως Αιγύπτου σαών εσβειέ μωήδ 18 ζω εγώ λέγει ο βασιλεύς κύριος των δυνάμεων ότι ως το Θαβώρ εν τοις όρεσι και ως ο Κάρμηλος ο εν τη θαλάσση ήξει 19 σκεύη αποικισμού ποίησον σεαυτή κατοικούσα θυγάτηρ Αιγύπτου ότι Μεμφίς εις αφανισμόν έσται και κληθήσεται ουαί παρά το μη υπάρχειν κατοικούντας εν αυτή 20 δάμαλις κεκαλλωπισμένη Αίγυπτος απόσπασμα από βορρά ήλθεν επ΄ αυτήν 21 και οι μισθωτοί αυτής εν αυτή ώσπερ μόσχοι σιτευτοί τρεφόμενοι εν αυτή διότι και αυτοί απεστράφησαν και έφυγον ομοθυμαδόν ουκ έστησαν ότι ημέρα απωλείας ήλθεν επ΄ αυτούς και καιρός εκδικήσεως αυτών 22 φωνή αυτής ως όφεως συρίζοντος ότι εν άμμω πορεύσονται εν αξίναις ήξουσιν επ΄ αυτήν ως κόπτοντες ξύλα 23 εκκόψατε τον δρυμόν αυτής λέγει κύριος ότι ου μη εικασθή ότι πληθυνεί υπέρ ακρίδα και ουκ έστιν αυτοίς αριθμός 24 κατησχύνθη η θυγάτηρ Αιγύπτου παρεδόθη εις χείρας λαού από βορρά 25 λέγει κύριος των δυνάμεων ο θεός Ισραήλ ιδού εγώ εκδικώ τον Αμμών υιόν αυτής επί Αίγυπτον και επί τους θεού αυτής και επί τους βασιλείς αυτής και επί Φαραώ και επί τους πεποιθότας επ΄ αυτώ 26 και δώσω αυτούς εις χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτών και εις χείρα Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλώνος και εις χείρα των δούλων αυτού και μετά ταύτα κατοικηθήσεται ώσπερ εν ταις ημέραις ταις αρχαίαις λέγει κύριος 27 συ δε μη φοβηθής δούλός μου Ιακώβ μηδέ πτοηθής Ισραήλ ότι ιδού σώζω σε μακρόθεν και το σπέρμα σου εκ της αιχμαλωσίας αυτών και αναστρέψει Ιακώβ και ησυχάσει και υπνώσει και ουκ έσται ο παρενοχλών αυτόν 28 μη φοβού παις μου Ιακώβ λέγει κύριος ότι μετά σου ειμί εγώ ότι ποιήσω συντέλειαν εν παντί έθνει εις ους έξωσά σε εκεί σε δε ου μη ποιήσω εκλείπειν και παιδεύσω σε εις κρίμα και αθώον ουκ αθωώσω σε
Copyright information for ABPGRK