Jeremiah 49

CHAPTER 49

Judgment against Ammon

τοις υιοίς Αμμών ούτως είπε κύριος μη υιοί ουκ εισίν εν Ισραήλ η παραληψόμενος ουκ έστιν αυτών διατί παρέλαβε Μολχόμ τον Γαδ και ο λαός αυτών εν πόλεσιν αυτών ενοικεί διά τούτο ιδού ημέραι έρχονται φησί κύριος και ακουτιώ επί Ραββάθ υιών Αμμών θόρυβον πολέμου και έσονται εις άβατον και εις απώλειαν και οι βωμοί αυτής εν πυρί κατακαυθήσονται και παραλήψεται Ισραήλ την αρχήν αυτού λέγει κύριος αλάλαξον Εσεβών ότι ώλετο Γαϊ κεκράξατε θυγατέρες Ραββάθ περιζώσασθε σάκκους επιληπτεύεσθε και κόψασθε επί Μολχόμ ότι εν αποικία βαδιούνται οι ιερείς αυτού και οι άρχοντες αυτού άμα τι αγαλλιάσθε εν Εμακείμ θυγάτηρ της ιταμίας η πεποιθύια επί τοις θησαυροίς αυτής η λέγουσα τις ελεύσεται εις εμέ ιδού εγώ φέρω επί σε φόβον είπε κύριος των δυνάμεων από πάσης της περιοίκου σου και διασπαρήσεσθε έκαστος εις πρόσωπον αυτού και ουκ έσται ο συνάγων τους αλωμένους και μετά ταύτα επιστρέψω την αιχμαλωσίαν υιών Αμμών λέγει κύριος τη Ιδουμαία τάδε λέγει κύριος ουκ έστιν έτι σοφία εν Θαιμάν απώλετο βουλή εκ συνετών ώχετο σοφία αυτών ηπατήθη ο τόπος αυτών βαθύνατε εαυτοίς εις κάθισιν οι κατοικούντες εν Δαιδάν ότι δύσκολα εποίησεν ήγαγον αυτόν εν χρόνω ω επεσκεψάμην επ΄ αυτόν ότι τρυγηταί ήλθόν σοι οι ου καταλείψουσί σοι καταλείμματα ωσεί κλέπται εν νυκτί επιθήσουσι χείρας αυτών 10 ότι εγώ κατέσυρα τον Ησαύ ανεκάλυψα τα κρυπτά αυτών κρυβήναι ου μη δύνωνται ώλοντο διά χείρα αδελφού αυτού και γείτονος αυτού και ουκ έστιν 11 υπολειπέσθαι ορφανόν σου ίνα ζήσηται και εγώ ζήσομαι και χήραι σου επ΄ εμέ ελπιούσιν 12 ότι τάδε λέγει κύριος ιδού οις ουκ ην νόμος πιείν το ποτήριον έπιον και συ αθωωμένη ου μη αθωωθής ότι πιών πίεσαι 13 ότι κατ΄ εμαυτού ώμοσα λέγει κύριος ότι εις άβατον και εις ονειδισμόν και εις κατάρασιν έση εν μέσω αυτής και πάσαι αι πόλεις αυτής έσονται έρημοι εις τον αιώνα 14 ακοήν ήκουσα παρά κυρίου και αγγέλους εις έθνη απέστειλε συνάχθητε και παραγένεσθε εις αυτήν ανάστητε εις πόλεμον 15 ιδού μικρόν δέδωκά σε εν έθνεσιν ευκαταφρόνητον εν ανθρώποις 16 η παιγνία σου ενεχείρησέ σοι ιταμία καρδίας σου κατέλυσε τρυμαλιάς πετρών συνέλαβεν ισχύν βουνού υψηλού ότι εάν υψώσης ώσπερ αετός νοσσιάν σου λέγει κύριος εκείθεν καθελώ σε 17 και έσται η Ιδουμαία εις άβατον πας ο παραπορευόμενος επ΄ αυτήν εκστήσεται και συριεί επί πάσαν την πληγήν αυτής 18 ώσπερ κατεστράφη Σόδομα και Γόμαρρα και αι πάροικοι αυτής είπε κύριος ου μη καθίσει εκεί άνθρωπος και ου μη κατοικήσει εκεί υιός ανθρώπου 19 ιδού ώσπερ λέων αναβήσεται εκ μέσου του Ιορδάνου εις τόπον Αιθάμ ότι ταχύ εκδιώξω αυτούς απ΄ αυτής και τους νεανίσκους επ΄ αυτής επιστήσατε ότι τις ώσπερ εγώ και τις αντιστήσεταί μοι και τις ούτος ποιμήν ος στήσεται κατά προσωπόν μου 20 διά τούτο ακούσατε βουλήν κυρίου ην εβουλεύσατο επί την Ιδουμαίαν και λογισμόν αυτού ον ελογίσατο επί τους κατοικούντας Θαιμάν εάν μη συμψησθώσι τα ελάχιστα των προβάτων εάν μη αβατωθή επ΄ αυτούς κατάλυσις αυτών 21 από φωνής πτώσεως αυτών εσείσθη η γη κραυγή σου εν θαλάσση ηκούσθη 22 ιδού ώσπερ αετός αναβήσεται και όψεται και εκτενεί τας πτέρυγας επ΄ οχυρώματα αυτής και έσται η καρδία των ισχυρών της Ιδουμαίας εν τη ημέρα εκείνη ως καρδία γυναικός ωδινούσης

Judgment against Damascus

23 τη Δαμασκώ κατησχύνθη Ημάθ και Αρφάδ ότι ήκουσαν ακοήν πονηράν εξέστησαν εθυμώθησαν αναπαύσασθαι ου μη δύνωνται 24 εξελύθη Δαμασκός απεστράφη εις φυγήν τρόμος επελάβετο αυτής στένωσις και οδύναι κατείχον αυτήν ωσεί ωδίνουσαν 25 πως ουχί εγκατέλιπε πόλιν αινήν κώμην ηγάπημενην 26 διά τούτο πεσούνται νεανίσκοι εν πλατείαις σου και πάντες οι άνδρες οι πολεμισταί σου πεσούνται εν τη ημέρα εκείνη φησί κύριος των δυνάμεων 27 και καύσω πυρ εν τείχει Δαμασκού και καταφάγεται άμφοδα υιόυ Άδερ 28 τη Κηδάρ και τη βασιλίσση της αυλής ην επάταξε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος ούτως είπε κύριος ανάστητε και ανάβητε επί Κηδάρ και πλήξατε τους υιούς Κεδέμ 29 σκηνάς αυτών και τα πρόβατα αυτών λήψονται ιμάτια αυτών και πάντα τα σκεύη αυτών και καμήλους αυτών λήψονται εαυτοίς και καλέσατε επ΄ αυτούς απώλειαν κυκλόθεν 30 φεύγετε λίαν εβαθύνατε εις κάθισιν καθήμενοι εν τη αυλή λέγει κύριος ότι εβουλεύσατο εφ΄ υμάς Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος βουλήν και ελογίσατο εφ΄ υμάς λογισμόν 31 ανάστηθι και ανάβηθι επί έθνος ευσταθούν καθήμενον εις αναψυχήν οις ουκ εισί θύραι ου μοχλοί μόνοι καταλύουσι 32 και έσονται οι κάμηλοι αυτών εις προνομήν και πλήθος κτηνών αυτών εις απώλειαν και λικμήσω αυτούς παντί πνεύματι κεκαρμένους προ προσώπου αυτών εκ παντός πέραν αυτών οίσω την τροπήν αυτών είπε κύριος 33 και έσται η αυλή διατριβή στρουθών και άβατος έως αιώνος ου μη καθίση εκεί άνθρωπος και ου μη κατοικήση εκεί υιός ανθρώπου

Judgment Against Elam

34 και εγένετο ρήμα κυρίου προς Ιερεμίαν τον προφήτης κατά της Αιλάμ εν αρχή βασιλείας Σεδεκίας βασιλέως Ιούδα λέγων 35 τάδε λέγει κύριος των δυνάμεων ιδού εγώ συνετρίψω το τόξον Αιλάμ αρχή δυναστείας αυτών 36 και επάξω επί Αιλάμ τέσσαρας ανέμους εκ των τεσσάρων άκρων του ουρανού και διασπερώ αυτούς εν πάσι τοις ανέμοις τούτοις και ουκ έσται έθνος ο ουχ ήξει οι εξωσμένοι Αιλάμ 37 και πτοήσω αυτούς εναντίον των εχθρών αυτών των ζητούντων την ψυχήν αυτών και επάξω επ΄ αυτούς κακόν κατά την οργήν του θυμού μου λέγει κύριος και επαποστελώ οπίσω αυτών την μάχαιραν μου έως του εξαναλώσαι αυτούς 38 και θήσω τον θρόνον μου εν Αιλάμ και εξαποστελώ εκείθεν βασιλέα και μεγιστάνας λέγει κύριος 39 και έσται επ΄ εσχατών των ημερών αποστρέψω την αιχμαλωσίαν Αιλάμ λέγει κύριος
Copyright information for ABPGRK