Jeremiah 51

CHAPTER 51

The LORD Awakens against Babylon

τάδε λέγει κύριος ιδού εγώ εξεγείρω επί Βαβυλώνα και επί τους κατοικούντας Χαλδαίους άνεμον καύσωνα διαφθείροντα και εξαποστελώ επί Βαβυλώνα υβριστάς και καθυβρίσουσιν αυτήν και λυμανούνται την γην αυτής ουαί επί Βαβυλώνα κυκλόθεν εν ημέρα κακώσεως αυτής επ΄ αυτή τεινέτω ο τείνων το τόξον αυτού και περιθέσθω α εστιν όπλα αυτού και μη φείσησθε επί τους νεανίσκους αυτής και αφανίσατε πάσαν την δύναμιν αυτής και πεσούνται τραυματίαι εν γη Χαλδαίων και κατακεκεντημένοι έξωθεν αυτής διότι ουκ εχήρευσεν Ισραήλ και Ιούδας από θεού αυτών από κυρίου παντοκράτορος ότι η γη αυτών επλήσθη αδικίας από των αγίων Ισραήλ φεύγετε εκ μέσου Βαβυλώνος και ανασώζετε έκαστος την ψυχήν αυτού μη απορριφήτε εν τη αδικία αυτής ότι καιρός εκδικήσεως αυτής εστι παρά κυρίου ανταπόδομα αυτός ανταποδίδωσιν αυτή ποτήριον χρυσούν Βαβυλών εν χειρί κυρίου μεθύσκον πάσαν την γην από του οίνου αυτής επίοσαν έθνη διά τούτο εσαλεύθησαν και άφνω έπεσε Βαβυλών και συνετρίβη θρηνείτε αυτήν λάβετε ρητίνην τη διαφθορά αυτής είπως ιαθήσεται ιατρεύσαμεν την Βαβυλώνα και ουκ ιάθη εγκαταλίπωμεν αυτήν και απέλθωμεν έκαστος εις την γην αυτού ότι ήγγικεν εις ουρανόν το κρίμα αυτής εξήρεν έως των άστρων 10 εξήνεγκε κύριος το κρίμα αυτού δεύτε και αναγγείλωμεν εν Σιών τα έργα κυρίου του θεού ημών 11 παρασκευάζετε τα τοξεύματα πληρούτε τας φαρέτρας ήγειρε κύριος το πνεύμα βασιλέως Μήδων ότι εις Βαβυλώνα η οργή αυτού εξολοθρεύσαι αυτήν ότι εκδίκησις παρά κυρίου εστιν εκδίκησις λαού αυτού 12 επί τειχέων Βαβυλώνος άρατε σημείον επιστήσατε φυλακάς ετοιμάσατε όπλα ότι ενεχείρησεν και ποιήσει κύριος όσα ελάλησεν επί τους κατοικούντας Βαβυλώνα 13 κατασκηνούντας εφ΄ ύδασι πολλοίς και επί πλήθει θησαυρών αυτής ήκει το πέρας σου αληθώς εις τα σπλάγχνα σου 14 ότι ώμοσε κύριος κατά του βραχίονος αυτού διότι πληρώσω σε ανθρώπων ωσεί ακρίδων και φθέγξονται επί σε οι καταβαίνοντες 15 ο ποιών γην εν τη ισχύϊ αυτού ετοιμάζων οικουμένην εν τη σοφία αυτού εν τη συνέσει αυτού εξέτεινε τον ουρανόν 16 εις φωνήν έθετο πλήθος ήχους ύδατος εν ουρανώ και ανήγαγε νεφέλας απ΄ εσχάτου της γης αστραπάς εις υετόν εποίησε και εξήγαγε φως εκ θησαυρών αυτού 17 εμωράνθη πας άνθρωπος από γνώσεως κατησχύνθη πας χρυσοχόος από των γλυπτών αυτών ότι ψευδή εχώνευσαν ουκ έστι πνεύμα εν αυτοίς 18 μάταιά εστιν έργα μεμωκημένα εν καιρώ επισκέψεως αυτών απολούνται 19 ου τοιαύτη μερίς τω Ιακώβ ότι ο πλάσας τα πάντα αυτός εστι κληρονομία αυτού κύριος των δυνάμεων όνομα αυτώ 20 διασκορπίζεις συ μοι σκεύη πολέμου και διασκορπιώ εν σοι έθνη και εξαρώ εκ σου βασιλείς 21 και διασκορπιώ εν σοι ίππον και επιβάτην αυτού και διασκορπιώ εν σοι άρματα και αναβάτας αυτών 22 και διασκορπιώ εν σοι άνδρα και γυναίκα και διασκορπιώ εν σοι πρεσβύτην και παιδίον και διασκορπιώ εν σοι νεανίσκον και παρθένον 23 και διασκορπιώ εν σοι ποιμένα και το ποίμνιον αυτού και διασκορπιώ εν σοι γεωργόν και το γεώργιον αυτού και διασκορπιώ εν σοι ηγεμόνας και στρατηγούς σου 24 και ανταποδώσω τη Βαβυλώνι και πάσι τοις κατοικούσι Χαλδαίοις πάσας τας κακίας αυτών ας εποίησαν επί Σιών κατ΄ οφθαλμούς υμών λέγει κύριος 25 ιδού εγώ προς σε το όρος το διεφθαρμένον το διαφθείρον πάσαν την γην και εκτενώ την χείρα μου επί σε και κατακυλίω σε από των πετρών και δώσω σε ως όρος εμπεπυρισμένον 26 και ου μη λάβωσιν από σου λίθον εις γωνίαν και λίθον εις θεμέλιον ότι εις αφανισμόν αιώνιον έση λέγει κύριος 27 άρατε σημείον επί της γης σαλπίσατε εν έθνεσι σάλπιγγι αγιάσατε επ΄ αυτήν έθνη παραγγείλατε επ΄ αυτήν βασιλείαις Αραράτ παρ΄ εμού και τοις Ασκαναζαίοις επιστήσατε επ΄ αυτήν βελοστάσεις αναβιβάσατε επ΄ αυτήν ίππων ως ακρίδων πλήθος 28 αναβιβάσατε επ΄ αυτήν έθνη τον βασιλέα των Μήδων και πάσης της γης τους ηγουμένους αυτού και πάντας τους στρατηγούς αυτού 29 εσείσθη η γη και επόνεσε διότι εξανέστη επί Βαβυλώνα λογισμός κυρίου του θείναι την γην Βαβυλώνος εις αφανισμόν και μη κατοικείσθαι αυτήν 30 εξέλιπε μαχητής Βαβυλώνος του πολεμείν καθήσονται εκεί εν περιοχή εθραύσθη η δυναστεία αυτών εγενήθησαν ωσεί γυναίκες ενεπυρίσθη τα σκηνώματα αυτής συνετρίβησαν οι μοχλοί αυτής 31 διώκων εις απάντησιν διώκοντος διώξεται και αναγγέλλων εις απάντησιν αναγγέλλοντος του αναγγείλαι τω βασιλεί Βαβυλώνος ότι εάλωκεν η πόλις αυτού 32 απ΄ εσχάτου των διαβάσεων αυτού ελήφθησαν και τα συστηματα αυτού ενεπυρίσθησαν εν πυρί και άνδρες αυτού οι πολεμισταί εξέρχονται 33 διότι τάδε λέγει κύριος των δυνάμεων ο θεός Ισραήλ οίκοι βασιλέως Βαβυλώνος ως άλων ώριμος αλοηθήσεται έτι μικρόν και ήξει ο αμητός αυτής 34 κατέφαγέ με εμερίσατό με Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος κατέλαβέ με σκότος λεπτόν κατέπιέ με ως δράκων έπλησε την κοιλίαν αυτού από της τρυφής μου 35 έξωσάν με οι μόχθοι μου και αι ταλαιπωρίαι μου εις Βαβυλώνα ερεί κατοικούσα Σιών και το αίμα μου επί τους κατοικούντας Χαλδαίους ερεί Ιερουσαλήμ 36 διά τούτο τάδε λέγει κύριος ιδού εγώ κρινώ την αντίδικόν σου και εκδικήσω την εκδίκησίν σου και ερημώσω την θάλασσαν αυτής και ξηρανώ την πηγήν αυτής 37 και έσται Βαβυλών εις αφανισμόν κατοίκησις δρακόντων αφανισμός συριγμός και ου κατοικηθήσεται 38 ως λέοντες εξηγέρθησαν άμα και ως σκύμνοι λεόντων 39 εν τη θερμασία αυτών δώσω πότημα αυτοίς και μεθύσω αυτούς όπως καρωθώσι και υπνώσωσιν ύπνον αιώνιον και ου μη εγερθώσι λέγει κύριος 40 καταβίβασον αυτούς ως άρνας εις σφαγήν και ως κριούς μετ΄ ερίφων 41 πως εάλω Σεσάκ και εθηρεύθη το καύχημα πάσης της γης πως εγένετο Βαβυλών εις αφανισμόν εν τοις έθνεσιν 42 ανέβη επί Βαβυλώνα η θάλασσα εν ήχω κυμάτων αυτής και κατεκαλύφθη 43 εγενήθησαν αι πόλεις αυτής εις αφανισμόν γη άνυδρος και άβατος ου κατοικήσει εν αυτή ουδείς ουδέ μη καταλυσή εν αυτή υιός ανθρώπου 44 και εκδικήσω επί Βαβυλώνα και εξοίσω α κατέπιεν εκ του στόματος αυτής και ου μη συναχθώσι προς αυτήν έτι τα έθνη και γε τείχος Βαβυλώνος πεσείται 45 εξέλθετε από μέσου αυτού λαός εμός και σώσατε έκαστος την εαυτού ψυχήν από οργής θυμού κυρίου 46 μήποτε απαλωθή η καρδία υμών και φοβηθήτε διά την ακοήν η ακουσθήσεται εν τη γη και ήξει εν ενιαυτώ ακοή και μετά τον ενιαυτόν ακοή ταλαιπωρία και αδικία επί της γης και κυριεύων επί κυριεύοντα 47 διά τούτο ιδού ημέραι έρχονται και εκδικήσω επί τα γλυπτά Βαβυλώνος και πάσα η γη αυτών αισχυνθήσεται πάντες τραυματίαι αυτής πεσούνται εν μέσω αυτής 48 και ευφρανθήσονται επί Βαβυλώνα οι ουρανοί και η γη και πάντα τα εν αυτοίς ότι από βορρά έρχονται προς αυτόν εξολοθρεύοντες λέγει κύριος 49 και γε Βαβυλών πεσείν εποίησε τους τραυματίας Ισραήλ και εν Βαβυλώνι πεσούνται τραυματίαι πάσης της γης 50 ανασωζόμενοι από ρομφαίας πορεύεσθε και μη ιστάσθε μνήσθητε οι μακρόθεν του κυρίου και Ιερουσαλήμ αναβήτω επί την καρδίαν υμών 51 ησχύνθημεν ότι ηκούσαμεν ονειδισμόν ημών κατεκάλυψέν ατιμία το πρόσωπον ημών ότι εισήλθον αλλογενείς εις τα άγια ημών εις οίκον κυρίου 52 διά τούτο ιδού ημέραι έρχονται λέγει κύριος και εκδικήσω επί τα γλυπτά αυτής και εν πάση τη γη αυτής πεσούνται τραυματίαι 53 ότι εάν αναβή Βαβυλών ως ο ουρανός και ότι εάν οχυρώση ύψος ισχύος αυτής παρ΄ εμού ήξουσιν εξολοθρεύοντες αυτήν λέγει κύριος 54 φωνή κραυγής εν Βαβυλώνι και συντριβή μεγάλη εν γη Χαλδαίων 55 ότι εξωλόθρευσε κύριος την Βαβυλώνα και απώλεσεν απ΄ αυτής φωνήν μεγάλην ηχούσαν ως ύδατα πολλά έδωκεν εις όλεθρον φωνήν αυτής 56 ότι ήλθεν επί Βαβυλώνα ταλαιπωρία εάλωσαν οι μαχηταί αυτής επτοήται τόξον αυτών ότι ο θεός ανταποδίδωσιν αυτοίς 57 κύριος ανταποδίδωσιν αυτή την ανταπόδοσιν και μεθύσει μέθη τους ηγεμόνας αυτής και τους σοφούς αυτής και τους στρατηγούς αυτής λέγει ο βασιλεύς κύριος παντοκράτωρ όνομα αυτώ 58 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ τείχος Βαβυλώνος επλατύνθη κατασκαπτόμενον κατασκαφήσεται και αι πύλαι αυτής αι υψηλαί εν πυρί εμπυρισθήσονται και κοπιάσουσι λαοί εις κενόν και έθνη εν αρχή εκλείψουσιν 59 ο λόγος ον ενετείλατο κύριος Ιερεμία τω προφήτη ειπείν τω Σαραϊα υιώ Νηρίου υιόυ Μαασαίου ότε επορεύετο παρά Σεδεκίου βασιλέως Ιούδα εις Βαβυλώνα εν τω έτει τω τετάρτω της βασιλείας αυτού και Σαραϊας άρχων δώρων 60 και έγραψεν Ιερεμίας πάντα τα κακά α ήξει επί Βαβυλώνα εν βιβλίω πάντας τους λόγους τούτους τους γεγραμμένους επί Βαβυλώνα 61 και είπεν Ιερεμίας προς Σαραϊαν όταν έλθης εις Βαβυλώνα και όψη και αναγνώση πάντας τους λόγους τούτους 62 και ερείς κύριε συ ελάλησας επί τον τόπον τούτον του εξολοθρεύσαι αυτόν και του μη είναι εν αυτώ κατοικούντας από ανθρώπου έως κτήνους ότι αφανισμός εις τον αιώνα έσται 63 και έσται όταν παύση του αναγινώσκειν το βιβλίον τούτο και επιδήσεις επ΄ αυτό λίθον και ρίψεις αυτόν εις μέσον του Ευφράτου 64 και ερείς ούτως καταδύσεται Βαβυλών και ου μη αναστή από προσώπου των κακών ων εγώ επάγω επ΄ αυτήν και εκλείψει έως τούτου τα ρήματα του Ιερεμίου
Copyright information for ABPGRK