Jeremiah 52

CHAPTER 52

The Reign of Zedekiah

όντος εικοστού και ενός έτους Σεδεκίου εν τω βασιλεύειν αυτόν και ένδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και όνομα τη μητρί αυτού Αμίταλ θυγάτηρ Ιερεμίου εκ Λοβενά και εποίησε το πονηρόν ενώπιον κυρίου κατά πάντα όσα εποίησε Ιωακίμ ότι οργή κυρίου ην εν Ιερουσαλήμ και εν Ιούδα έως ου του αποβαλείν αυτούς από προσώπου αυτού και αφέστησε Σεδεκίας επί τον βασιλέα Βαβυλώνος

The Fall of Jerusalem

και εγένετο εν τω έτει τω εννάτω της βασιλείας αυτού εν μηνί τω δεκάτω δεκάτη του μηνός ήλθε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος και πάσα η δύναμις αυτού επί Ιερουσαλήμ και παρενέβαλον επ΄ αυτήν και ωκοδόμησαν απ΄ αυτήν περίτειχος κύκλω και ήλθεν η πόλις εις συνοχήν έως ενδεκάτου έτους τω βασιλεί Σεδεκία εν μηνί τω τετάρτω εννάτη του μηνός και εστερεώθη ο λιμός εν τη πόλει και ουκ ήσαν άρτοι τω λαώ της γης και διεκόπη η πόλις και πάντες οι άνδρες οι πολεμισταί έφυγον και εξήλθον νυκτός κατά την οδόν της πύλης αναμέσον του τείχους και του προτειχίσματος ο ην κατά τον κήπον του βασιλέως και οι Χαλδαίοι επί της πόλεως κύκλω και επορεύθησαν οδόν εις άραβα και κατεδίωξεν η δύναμις των Χαλδαίων οπίσω του βασιλέως και κατέλαβον αυτόν εν τω πέραν Ιεριχώ και πάντες οι παίδες αυτού διεσπάρησαν απ΄ αυτού και συνέλαβον τον βασιλέα και ήγαγον αυτόν προς τον βασιλέα Βαβυλώνος εις Δεβλαθά εν γη Αιμάθ και ελάλησεν αυτώ μετά κρίσεως 10 και έσφαξε ο βασιλεύς Βαβυλώνος τους υιούς Σεδεκίου κατ΄ οφθαλμούς αυτού και πάντας τους άρχοντας Ιούδα έσφαξεν εν Δεβλαθά 11 και τους οφθαλμούς Σεδεκίου εξετύφλωσε και έδησεν αυτόν εν πέδαις και ήγαγεν αυτόν ο βασιλεύς Βαβυλώνος εις Βαβυλώνα και έδωκεν αυτόν εις οικίαν μύλωνος έως ημέρας ης απέθανε

The Destruction of The LORD's House

12 και εν τω μηνί τω πέμπτω δεκάτη του μηνός ήλθε Ναβουζαρδάν ο αρχιμάγειρος ο εστώς κατά πρόσωπον του βασιλέως Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ 13 και ενέπρησε τον οίκον κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και πάσας τας οικίας της πόλεως και πάσαν οικίαν μεγάλην ενέπρησεν εν πυρί 14 και παν τείχος Ιερουσαλήμ κύκλω καθείλεν η δύναμις των Χαλδαίων η μετά του αρχιμαγείρου 15 και από των πενήτων του λαού και το λοιπόν του λαού και τους καταλειφθέντας εν τη πόλει και τους εμπεπτωκότας οι ενέπεσαν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος και το περισσόν του όχλου μετηρεν ο αρχιμάγειρος 16 και από των πενήτων της γης κατέλιπεν ο αρχιμάγειρος εις αμπελουργούς και εις γεωργούς 17 και τους στύλους τους χαλκούς τους εν οίκω κυρίου και τας βάσεις και την θάλασσαν την χαλκήν την εν οίκω κυρίου συνέτριψαν οι Χαλδαίοι και έλαβον τον χαλκόν αυτών εις Βαβυλώνα 18 και την στεφάνην και τας φιάλας και τας κρεάγρας και πάντα τα σκεύη χαλκά εν οις ελειτούργουν εν αυτοίς 19 και τας απφώθ και τας μασμαρώθ και τους υποχυτήρας και τας λυχνίας και τας θυϊσκας και τους κυάθους α ην χρυσά χρυσά και α ην αργυρά αργυρά έλαβεν ο αρχιμάγειρος 20 και οι στύλοι δύο και η θάλασσα μία και οι μόσχοι δώδεκα χαλκοί υποκάτω της θαλάσσης α εποίησεν ο βασιλεύς Σολομών εις οίκον κυρίου ουκ ην σταθμός του χαλκού αυτών 21 και οι στύλοι οκτωκαίδεκα πηχέων ύψος του στύλου του ενός και σπαρτίον δώδεκά πηχεών περιεκύκλου αυτόν και το πάχος αυτού δακτύλων τεσσάρων κύκλω 22 και γήσσος επ΄ αυτοίς χαλκού και πέντε πηχεών το μήκος υπεροχή του γήσσου του ενός και δίκτυον και ροαί επί του γήσσου κύκλω τα πάντα χαλκά κατά ταύτα τω στύλω τω δευτέρω και ροαί 23 και ήσαν αι ροαί εννενηκονταέξ το εν μέρος και ήσαν πάσαι αι ροαί επί του δικτύου κύκλω εκατόν

Exile to Babylon

24 και έλαβεν ο αρχιμάγειρος τον Σαραϊαν τον ιερέα τον πρώτον και τον Σοφωνίαν τον ιερέα τον δευτερεύοντα και τους τρεις τους φυλάσσοντας την οδόν 25 και εκ της πόλεως έλαβεν ευνούχον ένα ος ην επιστάτης των ανδρών των πολεμιστών και επτά άνδρας ονομαστούς τους εν προσώπω του βασιλέως τους ευρεθέντας εν τη πόλει και τον γραμματέα των δυνάμεων τον γραμματεύοντα τω λαώ της γης και εξήκοντα ανθρώπους εκ του λαού της γης τους ευρεθέντας εν μέσω της πόλεως 26 και έλαβεν αυτούς Ναβουζαρδάν ο αρχιμάγειρος και ήγαγεν αυτούς προς βασιλέα Βαβυλώνος εις Δεβλαθά 27 και επάταξεν αυτούς βασιλεύς Βαβυλώνος εν Δεβλαθά εν γη Ημάθ και μετετέθη Ιούδα από της γης αυτού 28 ούτός εστιν ο λαός ον μετέθηκεν Ναβουχοδονόσορ εν έτει εβδόμω Ιουδαίους τρεις χιλιάδας και εικοσιτρείς 29 εν έτει ογδόω και δεκάτω Ναβουχοδονόσορ μετέθηκεν από Ιερουσαλήμ ψυχάς οκτακοσίας τριάκοντα δύο 30 εν έτει τρίτω και εικοστώ Ναβουχοδονόσορ μετέθηκεν ο αρχιμάγειρος Ιουδαίων ψυχάς επτακοσίας τεσσαρακονταπέντε πάντες αι ψυχαί τέσσαρες χιλιάδες και εξακόσιαι 31 και εγένετο εν τω τριακοστώ και εβδόμω έτει αποικισθέντος του Ιωακείμ βασιλέως Ιούδα εν τω δωδεκάτω μηνί εν τη πέμπτη και εικάδι του μηνός έλαβεν Ουλαιμαδαράχ βασιλεύς Βαβυλώνος εν τω ενιαυτώ ω εβασίλευσε την κεφαλήν Ιωακείμ βασιλέως Ιούδα και εξήγαγεν αυτόν εξ οικίας ης εφυλάσσετο 32 και ελάλησεν αυτώ χρηστά και έδωκε τον θρόνον αυτού επάνω των θρόνων των βασιλέων των μετ΄ αυτού εν Βαβυλώνι 33 και ήλλαξε την στολήν της φυλακής αυτού και ήσθιεν άρτον διαπαντός κατά πρόσωπον αυτού πάσας τας ημέρας ας έζησε 34 και η σύνταξις αυτώ εδίδοτο διαπαντός παρά του βασιλέως Βαβυλώνος εξ ημέρας εις ημέραν έως ημέρας ης απέθανε
Copyright information for ABPGRK