Job 1

CHAPTER 1

Job's Character and Possessions

ανθρωπός τις ην εν γη Ους Ιωβ όνομα αυτώ και ην ο άνθρωπος εκείνος αληθινός άμωμος ανήρ απλούς και ευθύς και φοβούμενος τον θεόν απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος εγένοντο δε αυτώ υιοί επτά και θυγατέρες τρεις και ην τα κτήνη αυτού πρόβατα επτακισχίλια κάμηλοι τρισχίλιαι ζεύγη βοών πεντακόσια και όνοι θήλεια νομάδες πεντακόσιαι και υπηρεσία πολλή σφόδρα και έργα μεγάλα ην αυτώ επί της γης και ην άνθρωπος εκείνος μέγας των αφ΄ ηλίου ανατολών συμπορευόμενοι δε οι υιοί αυτού προς αλλήλους εποίουν πότον έκαστος την εαυτού ημέραν συμπαραλαμβάνοντες άμα και τας τρεις αδελφάς αυτών εσθίειν και πίνειν μετ΄ αυτών και ως αν συνετελέσθησαν αι ημέραι του πότου απέστελλεν Ιωβ και εκαθάριζεν αυτούς ανιστάμενος τοπρωϊ και προσεφέρων περί αυτών θυσίας κατά τον αριθμόν αυτών έλεγε γαρ Ιωβ μήποτε ήμαρτον και ευλόγησαν θεόν επί καρδίας αυτών οι υιοί μου ούτως ουν εποίει Ιωβ πάσας τας ημέρας

The Devil Comes to The LORD

και εγένετο η ημέρα αύτη και ιδού ήλθον οι υιοί του θεού παραστήναι ενώπιον του κυρίου και ο διάβολος ήλθε εν μέσω αυτών και είπεν ο κύριος τω διαβόλω πόθεν παραγέγονας και αποκριθείς ο διάβολος τω κυρίω είπε περιελθών την γην και εμπεριπατήσας την υπ΄ ουρανόν πάρειμι και είπεν αυτώ ο κύριος προσέσχες ουν τη διανοία σου κατά του θεράποντός μου Ιωβ ότι ουκ έστιν αυτώ όμοιος των επί της γης άνθρωπος άμεμπτος ανήρ απλούς και ευθύς και φοβούμενος τον θεόν απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος απεκρίθη δε ο διάβολος και είπεν έναντι του κυρίου μη δωρεάν Ιωβ φοβείται τον θεόν 10 ουχί συ περιέφραξας αυτού και τα έσω της οικίας αυτού και τα έξω και πάντων των όντων αυτώ κύκλω τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησας και τα κτήνη αυτού πολλά εποίησας επί της γης 11 αλλά απόστειλον την χείρά σου και άψαι πάντων ων έχει ημήν εις πρόσωπόν σου ευλογήσει σε 12 τότε είπεν ο κύριος τω διαβόλω ιδού πάντα όσα εστίν αυτώ δίδωμι εν τη χειρί σου αλλ΄ αυτού μη άψη και εξήλθεν ο διάβολος παρά του κυρίου 13 και ην ως η ημέρα αύτη οι υιοί Ιωβ και αι θυγατέρες αυτού έπινον οίνον εν τη οικία του αδελφού αυτών του πρεσβυτέρου

Job Loses His Children and Possessions

14 και ιδού άγγελος ήλθε προς Ιωβ και είπεν αυτώ τα ζεύγη των βοών ηροτρία και αι θήλειαι όνοι εβόσκοντο εχόμεναι αυτών 15 και επέπεσε Σαβά και ηχμαλώτευσαν αυτάς και τους παίδας απέκτειναν εν μαχαίραις σωθείς δε εγώ μόνος ήλθον του απαγγείλαί σοι 16 έτι τούτου λαλούντος ήλθεν έτερος και είπε προς Ιωβ πυρ παρά του θεού έπεσεν εκ του ουρανού και κατέκαυσε τα πρόβατα και τους ποιμένας κατέφαγεν όμοιως και σωθείς εγώ μόνος ήλθον του απαγγείλαί σοι 17 έτι τούτου λαλούντος ήλθεν έτερος άγγελος και είπε προς Ιωβ οι Χαλδαίοι επέθηκαν τρεις αρχάς και εκύκλωσαν τας καμήλους και ηχμαλώτευσαν αυτάς και τους παίδας απέκτειναν εν μαχαίραις εσώθην δε εγώ μόνος και ήλθον του απαγγείλαί σοι 18 έτι τούτου λαλούντος άλλος άγγελος έρχεται λέγων τω Ιωβ των υιών σου και των θυγατέρων σου εσθιόντων και πινόντων παρά τω αδελφώ αυτών τω πρεσβυτέρω 19 εξαίφνης πνεύμα μέγας επήλθεν εκ της ερήμου και ήψατο των τεσσάρων γωνιών της οικίας και έπεσεν η οικία επί τα παιδία σου και ετελεύτησαν εσώθην δε εγώ μόνος και ήλθον του απαγγείλαί σοι 20 ούτως αναστάς Ιωβ διέρρηξε τα ιμάτια αυτού και εκείρατο την κόμην της κεφαλής αυτού και πεσών χαμαί προσεκύνησε 21 και είπεν αυτός γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου γυμνός και απελεύσομαι εκεί ο κύριος έδωκεν ο κύριος αφείλατο ως τω κυρίω έδοξεν ούτως και εγένετο είη τον όνομα κυρίου ευλογημένον 22 εν τούτοις πάσι τοις συμβεβηκόσιν αυτώ ουδέν ήμαρτεν Ιωβ εναντίον του κυρίου και ουκ έδωκεν αφροσύνην τω θεώ
Copyright information for ABPGRK