Job 1

CHAPTER 1

Job's Character and Possessions

1ανθρωπός τις ην εν γη Ους Ιωβ όνομα αυτώ και ην ο άνθρωπος εκείνος αληθινός άμωμος ανήρ απλούς και ευθύς και φοβούμενος τον θεόν απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος 2εγένοντο δε αυτώ υιοί επτά και θυγατέρες τρεις 3και ην τα κτήνη αυτού πρόβατα επτακισχίλια κάμηλοι τρισχίλιαι ζεύγη βοών πεντακόσια και όνοι θήλεια νομάδες πεντακόσιαι και υπηρεσία πολλή σφόδρα και έργα μεγάλα ην αυτώ επί της γης και ην άνθρωπος εκείνος μέγας των αφ΄ ηλίου ανατολών 4συμπορευόμενοι δε οι υιοί αυτού προς αλλήλους εποίουν πότον έκαστος την εαυτού ημέραν συμπαραλαμβάνοντες άμα και τας τρεις αδελφάς αυτών εσθίειν και πίνειν μετ΄ αυτών 5και ως αν συνετελέσθησαν αι ημέραι του πότου απέστελλεν Ιωβ και εκαθάριζεν αυτούς ανιστάμενος τοπρωϊ και προσεφέρων περί αυτών θυσίας κατά τον αριθμόν αυτών έλεγε γαρ Ιωβ μήποτε ήμαρτον και ευλόγησαν θεόν επί καρδίας αυτών οι υιοί μου ούτως ουν εποίει Ιωβ πάσας τας ημέρας

The Devil Comes to The LORD

6και εγένετο η ημέρα αύτη και ιδού ήλθον οι υιοί του θεού παραστήναι ενώπιον του κυρίου και ο διάβολος ήλθε εν μέσω αυτών 7και είπεν ο κύριος τω διαβόλω πόθεν παραγέγονας και αποκριθείς ο διάβολος τω κυρίω είπε περιελθών την γην και εμπεριπατήσας την υπ΄ ουρανόν πάρειμι 8και είπεν αυτώ ο κύριος προσέσχες ουν τη διανοία σου κατά του θεράποντός μου Ιωβ ότι ουκ έστιν αυτώ όμοιος των επί της γης άνθρωπος άμεμπτος ανήρ απλούς και ευθύς και φοβούμενος τον θεόν απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος 9απεκρίθη δε ο διάβολος και είπεν έναντι του κυρίου μη δωρεάν Ιωβ φοβείται τον θεόν 10ουχί συ περιέφραξας αυτού και τα έσω της οικίας αυτού και τα έξω και πάντων των όντων αυτώ κύκλω τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησας και τα κτήνη αυτού πολλά εποίησας επί της γης 11αλλά απόστειλον την χείρά σου και άψαι πάντων ων έχει ημήν εις πρόσωπόν σου ευλογήσει σε 12τότε είπεν ο κύριος τω διαβόλω ιδού πάντα όσα εστίν αυτώ δίδωμι εν τη χειρί σου αλλ΄ αυτού μη άψη και εξήλθεν ο διάβολος παρά του κυρίου 13και ην ως η ημέρα αύτη οι υιοί Ιωβ και αι θυγατέρες αυτού έπινον οίνον εν τη οικία του αδελφού αυτών του πρεσβυτέρου

Job Loses His Children and Possessions

14και ιδού άγγελος ήλθε προς Ιωβ και είπεν αυτώ τα ζεύγη των βοών ηροτρία και αι θήλειαι όνοι εβόσκοντο εχόμεναι αυτών 15και επέπεσε Σαβά και ηχμαλώτευσαν αυτάς και τους παίδας απέκτειναν εν μαχαίραις σωθείς δε εγώ μόνος ήλθον του απαγγείλαί σοι 16έτι τούτου λαλούντος ήλθεν έτερος και είπε προς Ιωβ πυρ παρά του θεού έπεσεν εκ του ουρανού και κατέκαυσε τα πρόβατα και τους ποιμένας κατέφαγεν όμοιως και σωθείς εγώ μόνος ήλθον του απαγγείλαί σοι 17έτι τούτου λαλούντος ήλθεν έτερος άγγελος και είπε προς Ιωβ οι Χαλδαίοι επέθηκαν τρεις αρχάς και εκύκλωσαν τας καμήλους και ηχμαλώτευσαν αυτάς και τους παίδας απέκτειναν εν μαχαίραις εσώθην δε εγώ μόνος και ήλθον του απαγγείλαί σοι 18έτι τούτου λαλούντος άλλος άγγελος έρχεται λέγων τω Ιωβ των υιών σου και των θυγατέρων σου εσθιόντων και πινόντων παρά τω αδελφώ αυτών τω πρεσβυτέρω 19εξαίφνης πνεύμα μέγας επήλθεν εκ της ερήμου και ήψατο των τεσσάρων γωνιών της οικίας και έπεσεν η οικία επί τα παιδία σου και ετελεύτησαν εσώθην δε εγώ μόνος και ήλθον του απαγγείλαί σοι 20ούτως αναστάς Ιωβ διέρρηξε τα ιμάτια αυτού και εκείρατο την κόμην της κεφαλής αυτού και πεσών χαμαί προσεκύνησε 21και είπεν αυτός γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου γυμνός και απελεύσομαι εκεί ο κύριος έδωκεν ο κύριος αφείλατο ως τω κυρίω έδοξεν ούτως και εγένετο είη τον όνομα κυρίου ευλογημένον 22εν τούτοις πάσι τοις συμβεβηκόσιν αυτώ ουδέν ήμαρτεν Ιωβ εναντίον του κυρίου και ουκ έδωκεν αφροσύνην τω θεώ
Copyright information for ABPGRK