Joel 2

CHAPTER 2

The Day of The LORD

σαλπίσατε εν σάλπιγγι εν Σιών κηρύξατε εν όρει αγίω μου και συγχυθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες την γην ότι πάρεστιν η ημέρα κυρίου ότι εγγύς ημέρα σκότους και γνόφου ημέρα νεφέλης και ομίχλης ως όρθρος χυθήσεται επί τα όρη λαός πολύς και ισχυρός όμοιος αυτώ ου γέγονεν από του αιώνος και μετ΄ αυτόν ουκ προστεθήσεται έως ετών εις γενεάς γενεών τα έμπροσθεν αυτού πυρ αναλίσκον και οπίσω αυτού αναπτομένη φλοξ ως παράδεισος τρυφής η γη προ προσώπου αυτού και τα οπίσω αυτού πεδίον αφανισμού και ανασωζόμενος ουκ έσται αυτώ ως όρασις ίππων η όψις αυτών και ως ιππείς ούτως καταδιώξονται ως φωνή αρμάτων επί τας κορυφάς των ορέων εξαλούνται και ως φωνή φλογός πυρός κατεσθιούσης καλάμην και ως λαός πολύς και ισχυρός παρατασσόμενος εις πόλεμον από προσώπου αυτού συντριβήσονται λαοί παν πρόσωπον ως πρόσκαυμα χύτρας ως μαχηταί δραμούνται και ως άνδρες πολεμισταί αναβήσονται επί τα τείχη και έκαστος εν τη οδώ αυτού πορεύσεται και ου μη εκκλίνωσι τας τρίβους αυτών και έκαστος από του αδελφού αυτού ουκ αφέξεται καταβαρυνόμενοι εν τοις όπλοις αυτών πορεύσονται και εν τοις βέλεσιν πεσούνται και ου μη συντελεσθώσι της πόλεως επιλήψονται και επί των τειχέων δραμούνται επί ταις οικίας αναβήσονται και διά των θυρίδων εισελεύσονται ως κλέπται 10 προ προσώπου αυτού συγχυθήσεται η γη και σεισθήσεται ο ουρανός ο ήλιος και η σελήνη συσκοτάσουσι και τα άστρα δύσουσι φέγγος αυτών 11 και κύριος δώσει φωνήν αυτού προ προσώπου δυνάμεως αυτού ότι πολλή εστι σφόδρα η παρεμβολή αυτού ότι ισχυρά έργα λόγων αυτού διότι μεγάλη η ημέρα κυρίου επιφανής σφόδρα και τις έσται ικανός αυτή

Tear Your Hearts and not your Garments

12 και νυν λέγει κύριος επιστράφητε προς με εξ όλης της καρδίας υμών εν νηστεία και κλαυθμώ και κοπετώ 13 και διαρρήξατε τας καρδίας υμών και μη τα ιμάτια υμών και επιστρέψατε προς κύριον τον θεόν υμών ότι ελεήμων και οικτίρμων εστί μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί ταις κακίας 14 τις οίδεν ει επιστρέψει και μετανοήσει και υπολείψεται οπίσω αυτού ευλογίαν και θυσίαν και σπονδήν κυρίω τω θεώ ημών 15 σαλπίσατε σάλπιγγι εν Σιών αγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείαν 16 συναγάγετε λαόν αγιάσατε εκκλησίαν εκλέξασθε πρεσβυτέρους συναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστούς εξελθέτω νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και νύμφη εκ του παστού αυτής 17 αναμέσον της κρηπίδος και του θυσιαστηρίου κλαύσονται οι ιερείς οι λειτουργούντες τω κυρίω και ερούσι φείσαι κύριε του λαού σου και μη δως την κληρονομίαν σου εις όνειδος του κατάρξαι αυτών έθνη όπως μη είπωσιν εν τοις έθνεσι που εστιν ο θεός αυτών

The LORD Spares the Land

18 και εζήλωσε κύριος την γην αυτού και εφείσατο του λαού αυτού 19 και απεκρίθη κύριος και είπε τω λαώ αυτού ιδού εγώ εξαποστέλω υμίν τον σίτον και τον οίνον και το έλαιον και εμπλησθήσεσθε αυτών και ου δώσω υμάς ουκέτι εις ονειδισμόν εν τοις έθνεσι 20 και τον από βορρά εκδιώξω αφ΄ υμών και εξώσω αυτόν εις γην άνυδρον και αφανιώ το πρόσωπον αυτού εις την θάλασσαν την πρώτην και τα οπίσω αυτού εις την θάλασσαν την εσχάτην και αναβήσεται η σαπρία αυτού και αναβήσεται ο βρόμος αυτού ότι εμεγάλυνε τα έργα αυτού 21 θάρσει γη χαίρε και ευφραίνου ότι εμεγάλυνε κύριος του ποιήσαι 22 θαρσείτε κτήνη του πεδίου ότι βεβλάστηκε τα πεδία της ερήμου ότι ξύλον ήνεγκε καρπόν αυτού συκή και άμπελος έδωκαν ισχύν αυτών 23 και τα τέκνα Σιών χαίρετε και ευφραίνεσθε επί κυρίω θεώ υμών διότι έδωκεν υμίν τα βρώματα εις δικαιοσύνην και βρέξει υμίν υετόν πρώϊμον και όψιμον καθώς έμπροσθεν 24 και πλησθήσονται αι άλωνες σίτου και υπερεκχυθήσονται αι ληνοί οίνου και ελαίου 25 και ανταποδώσω υμίν αντί των ετών ων κατέφαγεν η ερυσίβη και ο βρούχος και ακρίς και η κάμπη η δύναμίς μου η μεγάλη ην εξαπέστειλα εις υμάς 26 και φάγεσθε βρώσει και εμπλησθήσεσθε και αινέσετε το όνομα κυρίου του θεού υμών ος εποίησε μεθ΄ υμών εις θαυμάσια και ου μη καταισχυνθή ο λαός μου εις τον αιώνα 27 και επιγνώσεσθε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ ειμί και εγώ κύριος ο θεός υμών και ουκ έστιν έτι πλην εμού και ου μη καταισχυνθώσιν έτι ο λαός μου εις τον αιώνα

Spirit Poured Out

28 και έσται μετά ταύτα εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν υιοί υμών και αι θυγατέρες υμών και οι πρεσβύτεροι υμών ενύπνια ενυπνιασθήσονται και οι νεανίσκοι υμών οράσεις όψονται 29 και γε επί τους δούλους και επί τας δούλας εν ταις ημέραις εκείναις εκχεώ από του πνεύματός μου 30 και δώσω τέρατα εν τω ουρανώ και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού 31 ο ήλιος μεταστραφήσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν ελθείν την ημέραν κυρίου την μεγάλην και επιφανή 32 και έσται πας ος αν επικαλέσηται το όνομα κυρίου σωθήσεται ότι εν τω όρει Σιών και εν Ιερουσαλήμ έσται ανασωζόμενος καθότι είπε ο κύριος και ευαγγελιζόμενος ους ο κύριος προσκέκληται
Copyright information for ABPGRK