Joel 2

CHAPTER 2

The Day of The LORD

1σαλπίσατε εν σάλπιγγι εν Σιών κηρύξατε εν όρει αγίω μου και συγχυθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες την γην ότι πάρεστιν η ημέρα κυρίου ότι εγγύς 2ημέρα σκότους και γνόφου ημέρα νεφέλης και ομίχλης ως όρθρος χυθήσεται επί τα όρη λαός πολύς και ισχυρός όμοιος αυτώ ου γέγονεν από του αιώνος και μετ΄ αυτόν ουκ προστεθήσεται έως ετών εις γενεάς γενεών 3τα έμπροσθεν αυτού πυρ αναλίσκον και οπίσω αυτού αναπτομένη φλοξ ως παράδεισος τρυφής η γη προ προσώπου αυτού και τα οπίσω αυτού πεδίον αφανισμού και ανασωζόμενος ουκ έσται αυτώ 4ως όρασις ίππων η όψις αυτών και ως ιππείς ούτως καταδιώξονται 5ως φωνή αρμάτων επί τας κορυφάς των ορέων εξαλούνται και ως φωνή φλογός πυρός κατεσθιούσης καλάμην και ως λαός πολύς και ισχυρός παρατασσόμενος εις πόλεμον 6από προσώπου αυτού συντριβήσονται λαοί παν πρόσωπον ως πρόσκαυμα χύτρας 7ως μαχηταί δραμούνται και ως άνδρες πολεμισταί αναβήσονται επί τα τείχη και έκαστος εν τη οδώ αυτού πορεύσεται και ου μη εκκλίνωσι τας τρίβους αυτών 8και έκαστος από του αδελφού αυτού ουκ αφέξεται καταβαρυνόμενοι εν τοις όπλοις αυτών πορεύσονται και εν τοις βέλεσιν πεσούνται και ου μη συντελεσθώσι 9της πόλεως επιλήψονται και επί των τειχέων δραμούνται επί ταις οικίας αναβήσονται και διά των θυρίδων εισελεύσονται ως κλέπται 10προ προσώπου αυτού συγχυθήσεται η γη και σεισθήσεται ο ουρανός ο ήλιος και η σελήνη συσκοτάσουσι και τα άστρα δύσουσι φέγγος αυτών 11και κύριος δώσει φωνήν αυτού προ προσώπου δυνάμεως αυτού ότι πολλή εστι σφόδρα η παρεμβολή αυτού ότι ισχυρά έργα λόγων αυτού διότι μεγάλη η ημέρα κυρίου επιφανής σφόδρα και τις έσται ικανός αυτή

Tear Your Hearts and not your Garments

12και νυν λέγει κύριος επιστράφητε προς με εξ όλης της καρδίας υμών εν νηστεία και κλαυθμώ και κοπετώ 13και διαρρήξατε τας καρδίας υμών και μη τα ιμάτια υμών και επιστρέψατε προς κύριον τον θεόν υμών ότι ελεήμων και οικτίρμων εστί μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί ταις κακίας 14τις οίδεν ει επιστρέψει και μετανοήσει και υπολείψεται οπίσω αυτού ευλογίαν και θυσίαν και σπονδήν κυρίω τω θεώ ημών 15σαλπίσατε σάλπιγγι εν Σιών αγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείαν 16συναγάγετε λαόν αγιάσατε εκκλησίαν εκλέξασθε πρεσβυτέρους συναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστούς εξελθέτω νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και νύμφη εκ του παστού αυτής 17αναμέσον της κρηπίδος και του θυσιαστηρίου κλαύσονται οι ιερείς οι λειτουργούντες τω κυρίω και ερούσι φείσαι κύριε του λαού σου και μη δως την κληρονομίαν σου εις όνειδος του κατάρξαι αυτών έθνη όπως μη είπωσιν εν τοις έθνεσι που εστιν ο θεός αυτών

The LORD Spares the Land

18και εζήλωσε κύριος την γην αυτού και εφείσατο του λαού αυτού 19και απεκρίθη κύριος και είπε τω λαώ αυτού ιδού εγώ εξαποστέλω υμίν τον σίτον και τον οίνον και το έλαιον και εμπλησθήσεσθε αυτών και ου δώσω υμάς ουκέτι εις ονειδισμόν εν τοις έθνεσι 20και τον από βορρά εκδιώξω αφ΄ υμών και εξώσω αυτόν εις γην άνυδρον και αφανιώ το πρόσωπον αυτού εις την θάλασσαν την πρώτην και τα οπίσω αυτού εις την θάλασσαν την εσχάτην και αναβήσεται η σαπρία αυτού και αναβήσεται ο βρόμος αυτού ότι εμεγάλυνε τα έργα αυτού 21θάρσει γη χαίρε και ευφραίνου ότι εμεγάλυνε κύριος του ποιήσαι 22θαρσείτε κτήνη του πεδίου ότι βεβλάστηκε τα πεδία της ερήμου ότι ξύλον ήνεγκε καρπόν αυτού συκή και άμπελος έδωκαν ισχύν αυτών 23και τα τέκνα Σιών χαίρετε και ευφραίνεσθε επί κυρίω θεώ υμών διότι έδωκεν υμίν τα βρώματα εις δικαιοσύνην και βρέξει υμίν υετόν πρώϊμον και όψιμον καθώς έμπροσθεν 24και πλησθήσονται αι άλωνες σίτου και υπερεκχυθήσονται αι ληνοί οίνου και ελαίου 25και ανταποδώσω υμίν αντί των ετών ων κατέφαγεν η ερυσίβη και ο βρούχος και ακρίς και η κάμπη η δύναμίς μου η μεγάλη ην εξαπέστειλα εις υμάς 26και φάγεσθε βρώσει και εμπλησθήσεσθε και αινέσετε το όνομα κυρίου του θεού υμών ος εποίησε μεθ΄ υμών εις θαυμάσια και ου μη καταισχυνθή ο λαός μου εις τον αιώνα 27και επιγνώσεσθε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ ειμί και εγώ κύριος ο θεός υμών και ουκ έστιν έτι πλην εμού και ου μη καταισχυνθώσιν έτι ο λαός μου εις τον αιώνα

Spirit Poured Out

28και έσται μετά ταύτα εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν υιοί υμών και αι θυγατέρες υμών και οι πρεσβύτεροι υμών ενύπνια ενυπνιασθήσονται και οι νεανίσκοι υμών οράσεις όψονται 29και γε επί τους δούλους και επί τας δούλας εν ταις ημέραις εκείναις εκχεώ από του πνεύματός μου 30και δώσω τέρατα εν τω ουρανώ και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού 31ο ήλιος μεταστραφήσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν ελθείν την ημέραν κυρίου την μεγάλην και επιφανή 32και έσται πας ος αν επικαλέσηται το όνομα κυρίου σωθήσεται ότι εν τω όρει Σιών και εν Ιερουσαλήμ έσται ανασωζόμενος καθότι είπε ο κύριος και ευαγγελιζόμενος ους ο κύριος προσκέκληται
Copyright information for ABPGRK