John 1

CHAPTER 1

The Word

1εν αρχή ην ο λόγος και ο λόγος ην προς τον θεόν και θεός ην ο λόγος 2ούτος ην εν αρχή προς τον θεόν 3πάντα δι΄ αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν 4εν αυτώ ζωή ην και η ζωή ην το φως των ανθρώπων 5και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν

John the Baptist

6εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά θεού όνομα αυτώ Ιωάννης 7ούτος ήλθεν εις μαρτυρίαν ίνα μαρτυρήση περί του φωτός ίνα πάντες πιστεύσωσιν δι΄ αυτού 8ουκ ην εκείνος το φως αλλ΄ ίνα μαρτυρήση περί του φωτός 9ην το φως το αληθινόν ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον 10εν τω κόσμω ην και ο κόσμος δι΄ αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω 11εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον 12όσοι δε έλαβον αυτόν έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα θεού γενέσθαι τοις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού 13οι ουκ εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός αλλ΄ εκ θεού εγεννήθησαν

The Word Became Flesh

14και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας 15Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγων ούτος ην ον είπον ο οπίσω μου ερχόμενος έμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτός μου ην 16και εκ του πληρώματος αυτού ημείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος 17ότι ο νόμος διά Μωσέως εδόθη η χάρις και η αλήθεια διά Ιησού Χριστού εγένετο 18θεόν ουδείς εώρακε πώποτε ο μονογενής υιός ο ων εις τον κόλπον του πατρός εκείνος εξηγήσατο 19και αύτη εστίν η μαρτυρία του Ιωάννου ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λευϊτας ίνα ερωτήσωσιν αυτόν συ τις ει 20και ωμολόγησε και ουκ ηρνήσατο και ωμολόγησεν ότι ουκ ειμί εγώ ο Χριστός 21και ηρώτησαν αυτόν τι ούν Ηλίας ει συ και λέγει ουκ ειμί ο προφήτης ει συ και απεκρίθη ου 22είπον ούν αυτώ τις ει ίνα απόκρισιν δώμεν τοις πέμψασιν ημάς τι λέγεις περί σεαυτού 23έφη εγώ φωνή βοώντος εν τη ερήμω ευθύνατε την οδόν κυρίου καθώς είπεν Ησαϊας ο προφήτης 24και οι απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων 25και ηρώτησαν αυτόν και είπον αυτώ τι ούν βαπτίζεις ει συ ουκ ει ο Χριστός ούτε Ηλίας ούτε ο προφήτης 26απεκρίθη αυτοίς ο Ιωάννης λέγων εγώ βαπτίζω εν ύδατι μέσος δε υμών έστηκεν ον υμείς ουκ οίδατε 27αυτός εστιν ο οπίσω μου ερχόμενος ος έμπροσθέν μου γέγονεν ου εγώ ουκ ειμί άξιος ίνα λύσω αυτού το ιμάντα του υποδήματος 28ταύτα εν Βηθανία εγένετο πέραν του Ιορδάνου όπου ην Ιωάννης βαπτίζων

The Lamb of God

29τη επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει ίδε ο αμνός του θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου 30ούτός εστι περί ου εγώ είπον οπίσω μου έρχεται ανήρ ος έμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτός μου ην 31καγώ ουκ ήδειν αυτόν αλλ΄ ίνα φανερωθή τω Ισραήλ διά τούτο ήλθον εγώ εν τω ύδατι βαπτίζων 32και εμαρτύρησεν Ιωάννης λέγων ότι τεθέαμαι το πνεύμα καταβαίνον ωσεί περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ΄ αυτόν 33καγώ ουκ ήδειν αυτόν αλλ΄ ο πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι εκείνός μοι είπεν εφ΄ ον αν ίδης το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ΄ αυτόν ούτός εστιν ο βαπτίζων εν πνεύματι αγίω 34καγώ εώρακα και μεμαρτύρηκα ότι ούτός εστιν ο υιός του θεού

Two Disciples Follow Jesus

35τη επαύριον πάλιν ειστήκει ο Ιωάννης και εξ των μαθητών αυτού δύο 36και εμβλέψας τω Ιησού περιπατούντι λέγει ίδε ο αμνός του θεού 37και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθηταί λαλούντος και ηκολούθησαν τω Ιησού 38στραφείς δε ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας λέγει αυτοίς τι ζητείτε οι δε είπον αυτώ ραββί ο λέγεται ερμηνευόμενον διδάσκαλε που μένεις 39λέγει αυτοίς έρχεσθε και ίδετε ήλθον και είδον που μένει και παρ΄ αυτώ έμειναν την ημέραν εκείνην ώρα δε ην ως δεκάτη 40ην Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτώ 41ευρίσκει ούτος πρώτος τον αδελφόν τον ίδιον Σίμωνα και λέγει αυτώ ευρήκαμεν τον μεσίαν ο εστι μεθερμηνευόμενον Χριστός 42και ήγαγεν αυτόν προς τον Ισηούν εμβλέψας δε αυτώ ο Ιησούς είπε συ ει Σίμων ο υιός Ιωνά συ κληθήση Κηφάς ο ερμηνεύεται πέτρος

Philip and Nathanael

43τη επαύριον ηθέλησεν εξελθείν εις την Γαλιλαίαν και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτώ ο Ιησούς ακολούθει μοι 44ην δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου 45ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθανήλ και λέγει αυτώ ον έγραψε Μωσής εν τω νόμω και οι προφήται ευρήκαμεν Ιησούν τον υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ 46και είπεν αυτώ Ναθανήλ εκ Ναζαρέτ δύναταί τι αγαθόν είναι λέγει αυτώ Φίλιππος έρχου και ίδε 47είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού ίδε αληθώς Ισραηλίτης εν ω δόλος ουκ έστι 48λέγει αυτώ Ναθαναήλ πόθεν με γινώσκεις απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτώ προ του σε Φίλιππον φωνήσαι όντα υπό την συκήν είδόν σε 49απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτώ ραββί συ ει ο υιός του θεού συ ει ο βασιλεύς του Ισραήλ 50απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ ότι είπόν σοι είδόν σε υποκάτω της συκής πιστεύεις μείζων τούτων όψει 51και λέγει αυτώ αμήν αμήν λέγω υμίν απ΄ άρτι όψεσθε τον ουρανόν ανεωγότα και τους αγγέλους του θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον υιόν του ανθρώπου
Copyright information for ABPGRK