John 10

CHAPTER 10

The Good Shepherd

αμήν αμήν λέγω υμίν ο μη εισερχόμενος διά της θύρας εις την αυλήν των προβάτων αλλά αναβαίνων αλλαχόθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής ο δε εισερχόμενος διά της θύρας ποιμήν εστι των προβάτων τούτω ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ΄ όνομα και εξάγει αυτά και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλη έμπροσθεν αυτών πορεύεται και τα πρόβατα αυτώ ακολουθεί ότι οίδασι την φωνήν αυτού αλλοτρίω δε ου μη ακολουθήσωσιν αλλά φεύξονται απ΄ αυτού ότι ουκ οίδασι των αλλοτρίων την φωνήν ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτοίς ο Ιησούς εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τίνα ην α ελάλει αυτοίς είπεν ούν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς αμήν αμήν λέγω υμίν ότι εγώ ειμι η θύρα των προβάτων πάντες όσοι ήλθον κλέπται εισί και λησταί αλλ΄ ουκ ήκουσαν αυτών τα πρόβατα εγώ ειμι η θύρα δι΄ εμού εάν τις εισέλθη σωθήσεται και εισελεύσεται και εξελεύσεται και νομήν ευρήσει 10 ο κλέπτης ουκ έρχεται ει μη ίνα κλέψη και θύση και απολέση εγώ ήλθον ίνα ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν 11 εγώ ειμι ο ποιμήν ο καλός ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων 12 ο μισθωτός δε και ουκ ων ποιμήν ου ουκ εισί τα πρόβατα ίδια θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφίησι τα πρόβατα και φεύγει και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα 13 ο δε μισθωτός φεύγει ότι μισθωτός εστι και ου μέλει αυτώ περί των προβάτων 14 εγώ ειμι ο ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα εμά και γινώσκομαι υπό των εμών 15 καθώς γινώσκει με ο πατήρ καγώ γινώκσω τον πατέρα και την ψυχήν μου τίθημι υπέρ των προβάτων 16 και αλλά πρόβατα έχω α ουκ έστιν εκ της αυλής ταύτης κακείνά με δει αγαγείν και της φωνής μου ακούσουσι και γενήσεται μία ποίμνη εις ποιμήν 17 διά τούτο ο πατήρ με αγαπά ότι εγώ τίθημι την ψυχήν μου ίνα πάλιν λάβω αυτήν 18 ουδείς αίρει αυτήν απ΄ εμού αλλ΄ εγώ τίθημι αυτήν απ΄ εμαυτού εξουσίαν έχω θείναι αυτήν και εξουσίαν έχω πάλιν λαβείν αυτήν ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου 19 σχίσμα ουν πάλιν εγένετο εν τοις Ιουδαίοις διά τους λόγους τούτους 20 έλεγον δε πολλοί εξ αυτών δαιμόνιον έχει και μαίνεται τι αυτού ακούετε 21 άλλοι έλεγον ταύτα τα ρήματα ουκ έστι δαιμονιζομένου μη δαιμόνιον δύναται τυφλών οφθαλμούς ανοίγειν

Jesus at the Feast of Rededication

22 εγένετο δε τα εγκαίνια εν Ιεροσολύμοις και χειμών ην 23 και περιεπάτει ο Ιησούς εν τω ιερώ εν τη στοά Σολομώντος 24 εκύκλωσαν ούν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτώ έως πότε την ψυχήν ημών αίρεις ει συ ει ο Χριστός είπε ημίν παρρησία 25 απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς είπον υμίν και ου πιστεύετε τα έργα α εγώ ποιώ εν τω ονόματι του πατρός μου ταύτα μαρτυρεί περί εμού 26 αλλ΄ υμείς ου πιστεύετε ου γαρ εστε εκ των προβάτων των εμών καθώς είπον υμίν 27 τα πρόβατα τα εμά της φωνής μου ακούει καγώ γινώσκω αυτά και ακολουθούσί μοι 28 καγώ ζωήν αιώνιον δίδωμι αυτοίς και ου μη απόλωνται εις τον αιώνα και ουχ αρπάσει τις αυτά εκ της χειρός μου 29 ο πατήρ μου ος δέδωκέ μοι μείζων πάντων εστί και ουδείς δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου 30 εγώ και ο πατήρ εν εσμεν

Jesus Accused of Blasphemy

31 εβάστασαν ούν πάλιν λίθους οι Ιουδαίοι ίνα λιθάσωσιν αυτόν 32 απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς πολλά καλά έργα έδειξα υμίν εκ του πατρός μου διά ποίον αυτών έργον λιθάζετέ με 33 απεκρίθησαν αυτώ οι Ιουδαίοι λέγοντες περί καλού εργού ου λιθάζομέν σε αλλά περί βλασφημίας και ότι συ άνθρωπος ων ποιείς σεαυτόν θεόν 34 απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς ουκ έστι γεγραμμένον εν τω νόμω υμών εγώ είπα θεοί εστε 35 ει εκείνους είπε θεούς προς ους ο λόγος του θεού εγένετο και ου δύναται λυθήναι η γραφή 36 ον ο πατήρ ηγίασεν και απέστειλεν εις τον κόσμον υμείς λέγετε ότι βλασφημείς ότι είπον υιός του θεού ειμι 37 ει ου ποιώ τα έργα του πατρός μου μη πιστεύετέ μοι 38 ει δε ποιώ καν εμοί μη πιστεύητε τοις έργοις πιστεύσατε ίνα γνώτε και πιστεύσητε ότι εν εμοί ο πατήρ καγώ εν αυτώ 39 εζήτουν ούν πάλιν αυτόν πιάσαι και εξήλθεν εκ της χειρός αυτών 40 και απήλθε πάλιν πέραν του Ιορδάνου εις τον τόπον όπου ην Ιωάννης το πρώτον βαπτίζων και έμεινεν εκεί 41 και πολλοί ήλθον προς αυτόν και έλεγον ότι Ιωάννης μεν σημείον εποίησεν ουδέν πάντα δε όσα είπεν Ιωάννης περί τούτου αληθή ην 42 και επίστευσαν πολλοί εκεί εις αυτόν
Copyright information for ABPGRK