John 10

CHAPTER 10

The Good Shepherd

1αμήν αμήν λέγω υμίν ο μη εισερχόμενος διά της θύρας εις την αυλήν των προβάτων αλλά αναβαίνων αλλαχόθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής 2ο δε εισερχόμενος διά της θύρας ποιμήν εστι των προβάτων 3τούτω ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ΄ όνομα και εξάγει αυτά 4και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλη έμπροσθεν αυτών πορεύεται και τα πρόβατα αυτώ ακολουθεί ότι οίδασι την φωνήν αυτού 5αλλοτρίω δε ου μη ακολουθήσωσιν αλλά φεύξονται απ΄ αυτού ότι ουκ οίδασι των αλλοτρίων την φωνήν 6ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτοίς ο Ιησούς εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τίνα ην α ελάλει αυτοίς 7είπεν ούν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς αμήν αμήν λέγω υμίν ότι εγώ ειμι η θύρα των προβάτων 8πάντες όσοι ήλθον κλέπται εισί και λησταί αλλ΄ ουκ ήκουσαν αυτών τα πρόβατα 9εγώ ειμι η θύρα δι΄ εμού εάν τις εισέλθη σωθήσεται και εισελεύσεται και εξελεύσεται και νομήν ευρήσει 10ο κλέπτης ουκ έρχεται ει μη ίνα κλέψη και θύση και απολέση εγώ ήλθον ίνα ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν 11εγώ ειμι ο ποιμήν ο καλός ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων 12ο μισθωτός δε και ουκ ων ποιμήν ου ουκ εισί τα πρόβατα ίδια θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφίησι τα πρόβατα και φεύγει και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα 13ο δε μισθωτός φεύγει ότι μισθωτός εστι και ου μέλει αυτώ περί των προβάτων 14εγώ ειμι ο ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα εμά και γινώσκομαι υπό των εμών 15καθώς γινώσκει με ο πατήρ καγώ γινώκσω τον πατέρα και την ψυχήν μου τίθημι υπέρ των προβάτων 16και αλλά πρόβατα έχω α ουκ έστιν εκ της αυλής ταύτης κακείνά με δει αγαγείν και της φωνής μου ακούσουσι και γενήσεται μία ποίμνη εις ποιμήν 17διά τούτο ο πατήρ με αγαπά ότι εγώ τίθημι την ψυχήν μου ίνα πάλιν λάβω αυτήν 18ουδείς αίρει αυτήν απ΄ εμού αλλ΄ εγώ τίθημι αυτήν απ΄ εμαυτού εξουσίαν έχω θείναι αυτήν και εξουσίαν έχω πάλιν λαβείν αυτήν ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου 19σχίσμα ουν πάλιν εγένετο εν τοις Ιουδαίοις διά τους λόγους τούτους 20έλεγον δε πολλοί εξ αυτών δαιμόνιον έχει και μαίνεται τι αυτού ακούετε 21άλλοι έλεγον ταύτα τα ρήματα ουκ έστι δαιμονιζομένου μη δαιμόνιον δύναται τυφλών οφθαλμούς ανοίγειν

Jesus at the Feast of Rededication

22εγένετο δε τα εγκαίνια εν Ιεροσολύμοις και χειμών ην 23και περιεπάτει ο Ιησούς εν τω ιερώ εν τη στοά Σολομώντος 24εκύκλωσαν ούν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτώ έως πότε την ψυχήν ημών αίρεις ει συ ει ο Χριστός είπε ημίν παρρησία 25απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς είπον υμίν και ου πιστεύετε τα έργα α εγώ ποιώ εν τω ονόματι του πατρός μου ταύτα μαρτυρεί περί εμού 26αλλ΄ υμείς ου πιστεύετε ου γαρ εστε εκ των προβάτων των εμών καθώς είπον υμίν 27τα πρόβατα τα εμά της φωνής μου ακούει καγώ γινώσκω αυτά και ακολουθούσί μοι 28καγώ ζωήν αιώνιον δίδωμι αυτοίς και ου μη απόλωνται εις τον αιώνα και ουχ αρπάσει τις αυτά εκ της χειρός μου 29ο πατήρ μου ος δέδωκέ μοι μείζων πάντων εστί και ουδείς δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου 30εγώ και ο πατήρ εν εσμεν

Jesus Accused of Blasphemy

31εβάστασαν ούν πάλιν λίθους οι Ιουδαίοι ίνα λιθάσωσιν αυτόν 32απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς πολλά καλά έργα έδειξα υμίν εκ του πατρός μου διά ποίον αυτών έργον λιθάζετέ με 33απεκρίθησαν αυτώ οι Ιουδαίοι λέγοντες περί καλού εργού ου λιθάζομέν σε αλλά περί βλασφημίας και ότι συ άνθρωπος ων ποιείς σεαυτόν θεόν 34απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς ουκ έστι γεγραμμένον εν τω νόμω υμών εγώ είπα θεοί εστε 35ει εκείνους είπε θεούς προς ους ο λόγος του θεού εγένετο και ου δύναται λυθήναι η γραφή 36ον ο πατήρ ηγίασεν και απέστειλεν εις τον κόσμον υμείς λέγετε ότι βλασφημείς ότι είπον υιός του θεού ειμι 37ει ου ποιώ τα έργα του πατρός μου μη πιστεύετέ μοι 38ει δε ποιώ καν εμοί μη πιστεύητε τοις έργοις πιστεύσατε ίνα γνώτε και πιστεύσητε ότι εν εμοί ο πατήρ καγώ εν αυτώ 39εζήτουν ούν πάλιν αυτόν πιάσαι και εξήλθεν εκ της χειρός αυτών 40και απήλθε πάλιν πέραν του Ιορδάνου εις τον τόπον όπου ην Ιωάννης το πρώτον βαπτίζων και έμεινεν εκεί 41και πολλοί ήλθον προς αυτόν και έλεγον ότι Ιωάννης μεν σημείον εποίησεν ουδέν πάντα δε όσα είπεν Ιωάννης περί τούτου αληθή ην 42και επίστευσαν πολλοί εκεί εις αυτόν
Copyright information for ABPGRK