John 11

CHAPTER 11

The Death of Lazarus

1ην δε τις ασθενών Λάζαρος από Βηθανίας εκ της κώμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής 2ην δε Μαρια η αλείψασα τον κύριον μύρω και εκμάξασα τους πόδας αυτού ταις θριξίν αυτής ης ο αδελφός Λάζαρος ησθένει 3απέστειλαν ούν αι αδελφαί προς αυτόν λέγουσαι κύριε ίδε ον φιλείς ασθενεί 4ακούσας δε ο Ιησούς είπεν αύτη η ασθένεια ουκ έστι προς θάνατον αλλ΄ υπέρ της δόξης του θεού ίνα δοξασθή ο υιός του θεού δι΄ αυτής 5ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον 6ως ουν ήκουσεν ότι ασθενεί τότε μεν έμεινεν εν ω ην τόπω δύο ημέρας 7έπειτα μετά τούτο λέγει τοις μαθηταίς άγωμεν εις την Ιουδαίαν πάλιν 8λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί ραββί νυν εζήτουν σε λιθάσαι οι Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις εκεί 9απεκρίθη ο Ιησούς ουχί δώδεκά εισιν ώραι της ημέρας εάν τις περιπατή εν τη ημέρα ου προσκόπτει ότι το φως του κόσμου τούτου βλέπει 10εάν δε τις περιπατή εν τη νυκτί προσκόπτει ότι το φως ουκ έστιν εν αυτώ 11ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει αυτοίς Λάζαρος ο φίλος ημών κεκοίμηται αλλά πορεύομαι ίνα εξυπνίσω αυτόν 12είπον ούν οι μαθηταί αυτού κύριε ει κεκοίμηται σωθήσεται 13ειρήκει δε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού εκείνοι δε έδοξαν ότι περί της κοιμήσεως του ύπνου λέγει 14τότε ούν είπεν αυτοίς ο Ιησούς παρρησία Λάζαρος απέθανε 15και χαίρω δι΄ υμάς ίνα πιστεύσητε ότι ουκ ήμην εκεί αλλ΄ άγωμεν προς αυτόν 16είπεν ουν Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος τοις συμμαθηταίς άγωμεν και ημείς ίνα αποθάνωμεν μετ΄ αυτού 17ελθων ούν ο Ιησούς εύρεν αυτόν τέσσαρας ημέρας ήδη έχοντα εν τω μνημείω 18ην δε η Βηθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως από σταδίων δεκαπέντε 19και πολλοί εκ των Ιουδαίων εληλύθεισαν προς τας περί Μάρθαν και Μαρίαν ίνα παραμυθήσωνται αυτάς περί του αδελφού αυτών 20η ούν Μάρθα ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται υπήντησεν αυτώ Μαρία δε εν τω οίκω εκαθέζετο 21είπεν ουν η Μάρθα προς τον Ιησούν κύριε ει ης ώδε ο αδελφός μου ουκ αν ετεθνήκει 22αλλά και νυν οίδα ότι όσα αν αιτήση τον θεόν δώσει σοι ο θεός 23λέγει αυτή ο Ιησούς αναστήσεται ο αδελφός σου 24λέγει αυτώ Μάρθα οίδα ότι αναστήσεται εν τη αναστάσει εν τη εσχάτη ημέρα

The Resurrection and the Life

25είπεν αυτή ο Ιησούς εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται 26και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα πιστεύεις τούτο 27λέγει αυτώ ναι κύριε εγώ πεπίστευκα ότι συ ει ο Χριστός ο υιός του θεού ο εις τον κόσμον ερχόμενος 28και ταύτα ειπούσα απήλθε και εφώνησεν Μαρίαν την αδελφήν αυτής λάθρα ειπούσα ο διδάσκαλος πάρεστι και φωνεί σε 29εκείνη ως ήκουσεν εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν 30ούπω δε εληλύθει ο Ιησούς εις την κώμην αλλ΄ ην εν τω τόπω όπου υπήντησεν αυτώ η Μάρθα 31οι ουν Ιουδαίοι οι όντες μετ΄ αυτής εν τη οικία και παραμυθούμενοι αυτήν ιδόντες την Μαρίαν ότι ταχέως ανέστη και εξήλθεν ηκολούθησαν αυτή λέγοντες ότι υπάγει εις το μνημείον ίνα κλαύση εκεί 32η ούν Μαρία ως ήλθεν όπου ην ο Ιησούς ιδούσα αυτόν έπεσεν εις τους πόδας αυτού λέγουσα αυτώ κύριε ει ης ώδε ουκ αν απέθανέ μου ο αδελφός 33Ιησούς ούν ως είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθόντας αυτή Ιουδαίους κλαίοντας ενεβριμήσατο τω πνεύματι και ετάραξεν εαυτόν 34και είπε που τεθείκατε αυτόν λέγουσιν αυτώ κύριε έρχου και ίδε 35εδάκρυσεν ο Ιησούς 36έλεγον ουν οι Ιουδαίοι ίδε πως εφίλει αυτόν 37τινές δε εξ αυτών είπον ουκ ηδύνατο ούτος ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού ποιήσαι ίνα και ούτος μη αποθάνη

Lazarus Raised from the Dead

38Ιησούς ούν πάλιν εμβριμώμενος εν εαυτώ έρχεται εις το μνημείον ην δε σπήλαιον και λίθος επέκειτο επ΄ αυτώ 39λέγει ο Ιησούς άρατε τον λίθον λέγει αυτώ η αδελφή του τεθνηκότος Μάρθα κύριε ήδη όζει τεταρταίος γαρ εστι 40λέγει αυτή ο Ιησούς ουκ είπόν σοι ότι εάν πιστεύσης όψει την δόξαν του θεού 41ήραν ουν τον λίθον ου ην ο τεθνηκώς κείμενος ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω και είπε πάτερ ευχαριστώ σοι ότι ήκουσάς μου 42εγώ δε ήδειν ότι πάντοτέ μου ακούεις αλλά διά τον όχλον τον περιεστώτα είπον ίνα πιστεύσωσιν ότι συ με απέστειλας 43και ταύτα είπων φωνή μεγάλη εκραύγασε Λάζαρε δεύρο έξω 44και εξήλθεν ο τεθνηκώς δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας κειρίαις και η όψις αυτού σουδαρίω περιεδέδετο λέγει αυτοίς ο Ιησούς λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν 45πολλοί ουν εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαρίαν και θεασάμενοι α εποίησεν ο Ιησούς επίστευσαν εις αυτόν 46τινές δε εξ αυτών απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπον αυτοίς α εποίησεν ο Ιησούς 47συνήγαγον ούν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συνεδρίον και έλεγον τι ποιούμεν ότι ούτος ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί 48εάν αφώμεν αυτόν ούτως πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν και ελεύσονται οι Ρωμαίοι και αρούσιν ημών και τον τόπον και το έθνος 49εις δε τις εξ αυτών Καϊάφας αρχιερεύς ων του ενιαυτό εκείνου είπεν αυτοίς υμείς ουκ οίδατε ουδέν 50ουδέ διαλογίζεσθε ότι συμφέρει ημίν ίνα εις άνθρωπος αποθάνη υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόληται 51τούτο δε αφ΄ εαυτού ουκ είπεν αλλά αρχιερεύς ων του ενιαυτού εκείνου προεφήτευσεν ότι έμελλεν ο Ιησούς αποθνήσκειν υπέρ του έθνους 52και ουχ υπέρ του έθνους μόνον αλλ΄ ίνα και τα τέκνα του θεού τα διεσκορπισμένα συναγάγη εις εν 53απ΄ εκείνης ούν της ημέρας συνεβουλεύσαντο ίνα αποκτείνωσιν αυτόν 54Ιησούς ούν ουκέτι παρρησία περιεπάτει εν τοις Ιουδαίοις αλλά απήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύς της ερήμου εις Εφραϊμ λεγομένην πόλιν κακεί διέτριβε μετά των μαθηών αυτού 55ην δε εγγύς το πάσχα των Ιουδαίων και ανέβησαν πολλοί εις Ιεροσόλυμα εκ της χώρας προ του πάσχα ίνα αγνίσωσιν εαυτούς 56εζήτουν ουν τον Ιησούν και έλεγον μετ΄ αλλήλων εν τω ιερώ εστηκότες τι δοκεί υμίν ότι ου μη έλθη εις την εορτήν 57δεδώκεισαν δε και οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι εντολήν ίνα εάν τις γνω που εστι μηνύση όπως πιάσωσιν αυτόν
Copyright information for ABPGRK