John 11

CHAPTER 11

The Death of Lazarus

ην δε τις ασθενών Λάζαρος από Βηθανίας εκ της κώμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής ην δε Μαρια η αλείψασα τον κύριον μύρω και εκμάξασα τους πόδας αυτού ταις θριξίν αυτής ης ο αδελφός Λάζαρος ησθένει απέστειλαν ούν αι αδελφαί προς αυτόν λέγουσαι κύριε ίδε ον φιλείς ασθενεί ακούσας δε ο Ιησούς είπεν αύτη η ασθένεια ουκ έστι προς θάνατον αλλ΄ υπέρ της δόξης του θεού ίνα δοξασθή ο υιός του θεού δι΄ αυτής ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον ως ουν ήκουσεν ότι ασθενεί τότε μεν έμεινεν εν ω ην τόπω δύο ημέρας έπειτα μετά τούτο λέγει τοις μαθηταίς άγωμεν εις την Ιουδαίαν πάλιν λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί ραββί νυν εζήτουν σε λιθάσαι οι Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις εκεί απεκρίθη ο Ιησούς ουχί δώδεκά εισιν ώραι της ημέρας εάν τις περιπατή εν τη ημέρα ου προσκόπτει ότι το φως του κόσμου τούτου βλέπει 10 εάν δε τις περιπατή εν τη νυκτί προσκόπτει ότι το φως ουκ έστιν εν αυτώ 11 ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει αυτοίς Λάζαρος ο φίλος ημών κεκοίμηται αλλά πορεύομαι ίνα εξυπνίσω αυτόν 12 είπον ούν οι μαθηταί αυτού κύριε ει κεκοίμηται σωθήσεται 13 ειρήκει δε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού εκείνοι δε έδοξαν ότι περί της κοιμήσεως του ύπνου λέγει 14 τότε ούν είπεν αυτοίς ο Ιησούς παρρησία Λάζαρος απέθανε 15 και χαίρω δι΄ υμάς ίνα πιστεύσητε ότι ουκ ήμην εκεί αλλ΄ άγωμεν προς αυτόν 16 είπεν ουν Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος τοις συμμαθηταίς άγωμεν και ημείς ίνα αποθάνωμεν μετ΄ αυτού 17 ελθων ούν ο Ιησούς εύρεν αυτόν τέσσαρας ημέρας ήδη έχοντα εν τω μνημείω 18 ην δε η Βηθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως από σταδίων δεκαπέντε 19 και πολλοί εκ των Ιουδαίων εληλύθεισαν προς τας περί Μάρθαν και Μαρίαν ίνα παραμυθήσωνται αυτάς περί του αδελφού αυτών 20 η ούν Μάρθα ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται υπήντησεν αυτώ Μαρία δε εν τω οίκω εκαθέζετο 21 είπεν ουν η Μάρθα προς τον Ιησούν κύριε ει ης ώδε ο αδελφός μου ουκ αν ετεθνήκει 22 αλλά και νυν οίδα ότι όσα αν αιτήση τον θεόν δώσει σοι ο θεός 23 λέγει αυτή ο Ιησούς αναστήσεται ο αδελφός σου 24 λέγει αυτώ Μάρθα οίδα ότι αναστήσεται εν τη αναστάσει εν τη εσχάτη ημέρα

The Resurrection and the Life

25 είπεν αυτή ο Ιησούς εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται 26 και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα πιστεύεις τούτο 27 λέγει αυτώ ναι κύριε εγώ πεπίστευκα ότι συ ει ο Χριστός ο υιός του θεού ο εις τον κόσμον ερχόμενος 28 και ταύτα ειπούσα απήλθε και εφώνησεν Μαρίαν την αδελφήν αυτής λάθρα ειπούσα ο διδάσκαλος πάρεστι και φωνεί σε 29 εκείνη ως ήκουσεν εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν 30 ούπω δε εληλύθει ο Ιησούς εις την κώμην αλλ΄ ην εν τω τόπω όπου υπήντησεν αυτώ η Μάρθα 31 οι ουν Ιουδαίοι οι όντες μετ΄ αυτής εν τη οικία και παραμυθούμενοι αυτήν ιδόντες την Μαρίαν ότι ταχέως ανέστη και εξήλθεν ηκολούθησαν αυτή λέγοντες ότι υπάγει εις το μνημείον ίνα κλαύση εκεί 32 η ούν Μαρία ως ήλθεν όπου ην ο Ιησούς ιδούσα αυτόν έπεσεν εις τους πόδας αυτού λέγουσα αυτώ κύριε ει ης ώδε ουκ αν απέθανέ μου ο αδελφός 33 Ιησούς ούν ως είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθόντας αυτή Ιουδαίους κλαίοντας ενεβριμήσατο τω πνεύματι και ετάραξεν εαυτόν 34 και είπε που τεθείκατε αυτόν λέγουσιν αυτώ κύριε έρχου και ίδε 35 εδάκρυσεν ο Ιησούς 36 έλεγον ουν οι Ιουδαίοι ίδε πως εφίλει αυτόν 37 τινές δε εξ αυτών είπον ουκ ηδύνατο ούτος ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού ποιήσαι ίνα και ούτος μη αποθάνη

Lazarus Raised from the Dead

38 Ιησούς ούν πάλιν εμβριμώμενος εν εαυτώ έρχεται εις το μνημείον ην δε σπήλαιον και λίθος επέκειτο επ΄ αυτώ 39 λέγει ο Ιησούς άρατε τον λίθον λέγει αυτώ η αδελφή του τεθνηκότος Μάρθα κύριε ήδη όζει τεταρταίος γαρ εστι 40 λέγει αυτή ο Ιησούς ουκ είπόν σοι ότι εάν πιστεύσης όψει την δόξαν του θεού 41 ήραν ουν τον λίθον ου ην ο τεθνηκώς κείμενος ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω και είπε πάτερ ευχαριστώ σοι ότι ήκουσάς μου 42 εγώ δε ήδειν ότι πάντοτέ μου ακούεις αλλά διά τον όχλον τον περιεστώτα είπον ίνα πιστεύσωσιν ότι συ με απέστειλας 43 και ταύτα είπων φωνή μεγάλη εκραύγασε Λάζαρε δεύρο έξω 44 και εξήλθεν ο τεθνηκώς δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας κειρίαις και η όψις αυτού σουδαρίω περιεδέδετο λέγει αυτοίς ο Ιησούς λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν 45 πολλοί ουν εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαρίαν και θεασάμενοι α εποίησεν ο Ιησούς επίστευσαν εις αυτόν 46 τινές δε εξ αυτών απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπον αυτοίς α εποίησεν ο Ιησούς 47 συνήγαγον ούν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συνεδρίον και έλεγον τι ποιούμεν ότι ούτος ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί 48 εάν αφώμεν αυτόν ούτως πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν και ελεύσονται οι Ρωμαίοι και αρούσιν ημών και τον τόπον και το έθνος 49 εις δε τις εξ αυτών Καϊάφας αρχιερεύς ων του ενιαυτό εκείνου είπεν αυτοίς υμείς ουκ οίδατε ουδέν 50 ουδέ διαλογίζεσθε ότι συμφέρει ημίν ίνα εις άνθρωπος αποθάνη υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόληται 51 τούτο δε αφ΄ εαυτού ουκ είπεν αλλά αρχιερεύς ων του ενιαυτού εκείνου προεφήτευσεν ότι έμελλεν ο Ιησούς αποθνήσκειν υπέρ του έθνους 52 και ουχ υπέρ του έθνους μόνον αλλ΄ ίνα και τα τέκνα του θεού τα διεσκορπισμένα συναγάγη εις εν 53 απ΄ εκείνης ούν της ημέρας συνεβουλεύσαντο ίνα αποκτείνωσιν αυτόν 54 Ιησούς ούν ουκέτι παρρησία περιεπάτει εν τοις Ιουδαίοις αλλά απήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύς της ερήμου εις Εφραϊμ λεγομένην πόλιν κακεί διέτριβε μετά των μαθηών αυτού 55 ην δε εγγύς το πάσχα των Ιουδαίων και ανέβησαν πολλοί εις Ιεροσόλυμα εκ της χώρας προ του πάσχα ίνα αγνίσωσιν εαυτούς 56 εζήτουν ουν τον Ιησούν και έλεγον μετ΄ αλλήλων εν τω ιερώ εστηκότες τι δοκεί υμίν ότι ου μη έλθη εις την εορτήν 57 δεδώκεισαν δε και οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι εντολήν ίνα εάν τις γνω που εστι μηνύση όπως πιάσωσιν αυτόν
Copyright information for ABPGRK