John 12

CHAPTER 12

Mary Anoints the Feet of Jesus

ο ούν Ιησούς προ εξ ημέρων του πάσχα ήλθεν εις Βηθανίαν όπου ην Λάζαρος ο τεθνηκώς ον ήγειρεν εκ νεκρών εποίησαν ούν αυτώ δείπνον εκεί και η Μάρθα διηκόνει ο δε Λάζαρος εις ην των ανακειμένων αυτώ η ούν Μαρία λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολυτίμου ήλειψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε ταις θριξίν αυτής τους πόδας αυτού η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου λέγει ούν εις εκ των μαθητών αυτού Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης ο μέλλων αυτόν παραδιδόναι διατί τούτο το μύρον ουκ επράθη τριακοσίων δηναρίων και εδόθη πτωχοίς είπε δε τούτο ουχ ότι περί των πτωχών έμελλεν αυτώ αλλ΄ ότι κλέπτης ην και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλλόμενα εβάσταζεν είπεν ουν ο Ιησούς άφες αυτήν εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε μεθ΄ εαυτών εμέ δε ου πάντοτε έχετε έγνω ουν όχλος πολύς εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστι και ήλθον ου διά τον Ιησούν μόνον αλλ΄ ίνα και τον Λάζαρον ίδωσιν ον ήγειρεν εκ νεκρών 10 εβουλεύσαντο δε οι αρχιερείς ίνα και τον Λάζαρον αποκτείνωσιν 11 ότι πολλοί δι΄ αυτόν υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν

Jesus Enters into Jerusalem

12 τη επαύριον όχλος πολύς ο ελθών εις την εορτήν ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα 13 έλαβον τα βαϊα των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτώ και έκραζον ωσαννά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι κυρίου ο βασιλεύς του Ισραήλ 14 ευρών δε ο Ιησούς ονάριον εκάθισεν επ΄ αυτό καθώς εστι γεγραμμένον 15 μη φοβού θύγατερ Σιών ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πώλον όνου 16 ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι μαθηταί αυτού το πρώτον αλλ΄ ότε εδοξάσθη ο Ιησούς τότε εμνήσθησαν ότι ταύτα ην επ΄ αυτώ γεγραμμένα και ταύτα εποίησαν αυτώ 17 εμαρτύρει ούν ο όχλος ο ων μετ΄ αυτού ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγειρεν αυτόν εκ νεκρών 18 διά τούτο και υπήντησεν αυτώ ο όχλος ότι ήκουσε τούτο αυτόν πεποιηκέναι το σημείον 19 οι ουν Φαρισαίοι είπον προς εαυτούς θεωρείτε ότι ουκ ωφελείτε ουδέν ίδε ο κόσμος οπίσω αυτού απήλθεν

Jesus Foretells of His own Death

20 ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή 21 ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τω από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτόν λέγοντες κύριε θέλομεν τον Ιησούν ιδείν 22 έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τω Ιησού 23 ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου 24 αμήν αμήν λέγω υμίν εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνη αυτός μόνος μένει εάν δε αποθάνη πολύν καρπόν φέρει 25 ο φιλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ο μισών την ψυχήν αυτού εν τω κόσμω τούτω εις ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν 26 εάν εμοί διακονή τις εμοί ακολουθείτω και όπου ειμί εγώ εκεί και ο διάκονος ο εμός έσται και εάν τις εμοί διακονή τιμήσει αυτόν ο πατήρ 27 νυν η ψυχή μου τετάρακται και τι είπω πάτερ σώσόν με εκ της ώρας ταύτης αλλά διά τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην 28 πάτερ δόξασόν σου το όνομα ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού και εδόξασα και πάλιν δοξάσω 29 ο ουν όχλος ο εστώς και ακούσας έλεγεν βροντήν γεγονέναι άλλοι έλεγον άγγελος αυτώ λελάληκεν 30 απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν ου δι΄ εμέ αύτη η φωνή γέγονεν αλλά δι΄ υμάς 31 νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου νυν ο άρχων του κόσμου τούτου εκβληθήσεται έξω 32 καγώ εάν υψωθώ εκ της γης πάντας ελκύσω προς εμαυτόν 33 τούτο δε έλεγε σημαίνων ποίω θανάτω ήμελλεν αποθνήσκειν 34 απεκρίθη αυτώ ο όχλος ημείς ηκούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα και πως συ λέγεις ότι δει υψωθήναι τον υιόν του ανθρώπου τις εστιν ούτος ο υιός του ανθρώπου 35 είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς έτι μικρόν χρόνον το φως μεθ΄ υμών εστι περιπατείτε έως το φως έχετε ίνα μη σκοτία υμάς καταλάβη και ο περιπατών εν τη σκοτία ουκ οίδε που υπάγει 36 έως το φως έχετε πιστεύετε εις το φως ίνα υιοί φωτός γένησθε ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και απελθών εκρύβη απ΄ αυτών 37 τοσαύτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτών ουκ επίστευον εις αυτόν 38 ίνα ο λόγος Ησαϊου του προφήτου πληρωθή ον είπεν κύριε τις επίστευσε τη ακοή ημών και ο βραχίων κυρίου τίνι απεκαλύφθη 39 διά τούτο ουκ ηδύναντο πιστεύειν ότι πάλιν είπεν Ησαϊας 40 τετύφλωκεν αυτών τους οφθαλμούς και πεπώρωκεν αυτών την καρδίαν ίνα μη ίδωσι τοις οφθαλμοίς και νοήσωσι τη καρδία και επιστραφώσι και ιάσωμαι αυτούς 41 ταύτα είπεν Ησαϊας ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού 42 όμως μέντοι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν αλλά διά τους Φαρισαίους ουχ ωμολόγουν ίνα μη αποσυνάγωγοι γένωνται 43 ηγάπησαν γαρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον ήπερ την δόξαν του θεού 44 Ιησούς δε έκραξε και είπεν ο πιστεύων εις εμέ ου πιστεύει εις εμέ αλλ΄ εις τον πέμψαντά με 45 και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέμψαντά με 46 εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ίνα πας ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνη 47 και εάν τις μου ακούση των ρημάτων και μη πιστεύση εγώ ου κρίνω αυτόν ου γαρ ήλθον ίνα κρίνω τον κόσμον αλλ΄ ίνα σώσω τον κόσμον 48 ο άθετων εμέ και μη λαμβάνων τα ρήματά μου έχει τον κρίνοντα αυτόν ο λόγος ον ελάλησα εκείνος κρινεί αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα 49 ότι εγώ εξ εμαυτού ουκ ελάλησα αλλ΄ ο πέμψας με πατήρ αυτός μοι εντολήν έδωκε τι είπω και τι λαλήσω 50 και οίδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιός εστιν α ούν λαλώ εγώ καθώς είρηκέ μοι ο πατήρ ούτως λαλώ
Copyright information for ABPGRK