John 18

CHAPTER 18

Jesus Prays in the Garden

1ταύτα ειπών ο Ιησούς εξήλθε συν τοις μαθηταίς αυτού πέραν του χειμάρρου των Κέδρων όπου ην κήπος εις ον εισήλθεν αυτός και οι μαθηταί αυτού 2ήδει δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν τον τόπον ότι πολλάκις συνήχθη ο Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού

Judas Delivers Up Jesus

3ο ούν Ιούδας λαβών την σπείραν και εκ των αρχιερέων και Φαρισαίων υπηρέτας έρχεται εκεί μετά φανών και λαμπάδων και όπλων 4Ιησούς ούν ειδώς πάντα τα ερχόμενα επ΄ αυτόν εξελθών είπεν αυτοίς τίνα ζητείτε 5απεκρίθησαν αυτώ Ιησούν τον Ναζωραίον λέγει αυτοίς ο Ιησούς εγώ ειμι ειστήκει δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν μετ΄ αυτών 6ως ουν είπεν αυτοίς ότι εγώ ειμι απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμαί 7πάλιν ούν αυτούς επηρώτησε τίνα ζητείτε οι δε είπον Ιησούν τον Ναζωραίον 8απεκρίθη ο Ιησούς είπον υμίν ότι εγώ ειμι ει ούν εμέ ζητείτε άφετε τούτους υπάγειν 9ίνα πληρωθή ο λόγος ον είπεν ότι ους δέδωκάς μοι ουκ απώλεσα εξ αυτών ουδένα 10Σίμων ουν Πέτρος έχων μάχαιραν είλκυσεν αυτήν και έπαισε τον του αρχιερέως δούλον και απέκοψεν αυτού το ωτίον το δεξιόν ην δε όνομα τω δούλω Μάλχος 11είπεν ουν ο Ιησούς τω Πέτρω βάλε την μάχαιράν σου εις την θήκην το ποτήριον ο δέδωκέ μοι ο πατήρ ου μη πίω αυτό 12η ουν σπείρα και ο χιλίαρχος και οι υπηρέται των Ιουδαίων συνέλαβον τον Ιησούν και έδησαν αυτόν 13και απήγαγον αυτόν προς Άνναν πρώτον ην γαρ πενθερός του Καϊάφα ος ην αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου 14ην δε Καϊάφας ο συμβουλεύσας τοις Ιουδαίοις ότι συμφέρει ένα άνθρωπον απολέσθαι υπέρ του λαού

Peter Denies Jesus

15ηκολούθει δε τω Ιησού Σίμων Πέτρος και άλλος μαθητής ο δε μαθητής εκείνος ην γνωστός τω αρχιερεί και συνεισήλθε τω Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως 16ο δε Πέτρος ειστήκει προς τη θύρα έξω εξήλθεν ούν ο μαθητής ο άλλος ος ην γνωστός τω αρχιερεί και είπε τη θυρωρώ και εισήγαγεν τον Πέτρον 17λέγει ούν η παιδίσκη η θυρωρός τω Πέτρω μη και συ εκ των μαθητών ει του ανθρώπου τούτου λέγει εκείνος ουκ ειμί 18ειστήκεισαν δε οι δούλοι και οι υπηρέται ανθρακιάν πεποιηκότες ότι ψύχος ην και εθερμαίνοντο ην δε μετ΄ αυτών ο Πέτρος εστώς και θερμαινόμενος

Jesus is Questioned by the Chief Priest

19ο ουν αρχιερεύς ηρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού 20απεκρίθη αυτώ ο Ιησούς εγώ παρρησία ελάλησα τω κόσμω εγώ πάντοτε εδίδαξα εν τη συναγωγή και εν τω ιερώ όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συνέρχονται και εν κρυπτώ ελάλησα ουδέν 21τι με επερωτάς επερώτησον τους ακηκοότας τι ελάλησα αυτοίς ίδε ούτοι οίδασιν α είπον εγώ 22ταύτα δε αυτού ειπόντος εις των υπηρετών παρεστηκώς έδωκε ράπισμα τω Ιησού ειπών ούτως αποκρίνη τω αρχιερεί 23απεκρίθη αυτώ ο Ιησούς ει κακώς ελάλησα μαρτύρησον περί του κακού ει δε καλώς τι με δέρεις 24απέστειλεν αυτόν ο Άννας δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα 25ην δε Σίμων Πέτρος εστώς και θερμαινόμενος είπον ουν αυτώ μη και συ εκ των μαθητών αυτού ει ηρνήσατο εκείνος και είπεν ουκ ειμί 26λέγει εις εκ των δούλων του αρχιερέως συγγενής ων ου απέκοψε Πέτρος το ωτίον ουκ εγώ σε είδον εν τω κήπω μετ΄ αυτού 27πάλιν ουν ηρνήσατο ο Πέτρος και ευθέως αλέκτωρ εφώνησεν 28άγουσιν ουν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πραιτώριον ην δε πρωϊα και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πραιτώριον ίνα μη μιανθώσιν αλλ΄ ίνα φάγωσι το πάσχα

Jesus Before Pilate

29εξήλθεν ουν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε τίνα κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου 30απεκρίθησαν και είπον αυτώ ει μη ην ούτος κακοποιός ουκ αν σοι παρεδώκαμεν αυτόν 31είπεν ουν αυτοίς ο Πιλάτος λάβετε αυτόν υμείς και κατά τον νόμον υμών κρίνατε αυτόν είπον ούν αυτώ οι Ιουδαίοι ημίν ουκ έξεστιν αποκτείναι ουδένα 32ίνα ο λόγος του Ιησού πληρωθή ον είπε σημαίνων ποίω θανάτω ήμελλεν αποθνήσκειν 33εισήλθεν ούν εις το πραιτώριον πάλιν ο Πιλάτος και εφώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτώ συ ει ο βασιλεύς των Ιουδαίων 34απεκρίθη αυτώ ο Ιησούς αφ΄ εαυτού συ τούτο λέγεις η άλλοι σοι είπον περί εμού 35απεκρίθη ο Πιλάτος μήτι εγώ Ιουδαίός ειμι το έθνος το σον και οι αρχειρείς παρέδωκάν σε εμοί τι εποίησας 36απεκρίθη ο Ιησούς η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου ει εκ του κόσμου τούτου ην η βασιλεία η εμή οι υπηρέται αν οι εμοί ηγωνίζοντο ίνα μη παραδοθώ τοις Ιουδαίοις νυν δε η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εντεύθεν 37είπεν ουν αυτώ ο Πιλάτος ουκούν βασιλεύς ει συ απεκρίθη ο Ιησούς συ λέγεις ότι βασιλεύς ειμι εγώ εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον ίνα μαρτυρήσω τη αληθεία πας ο ων εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής 38λέγει αυτώ ο Πιλάτος τι εστιν αλήθεια και τούτο ειπών πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτοίς εγώ ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτώ 39έστι δε συνήθεια υμίν ίνα ένα υμίν απολύσω εν τω πάσχα βούλεσθε ούν υμίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων 40εκραύγασαν ούν πάλιν πάντες λέγοντες μη τούτον αλλά τον Βαραββάν ην δε ο Βαραββάς ληστής
Copyright information for ABPGRK