John 19

CHAPTER 19

The Crown of Thorns

τότε ούν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε και οι στρατιώται πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών επέθηκαν αυτού τη κεφαλή και ιμάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και εδίδουν αυτώ ραπίσματα εξήλθεν ούν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτοίς ίδε άγω υμίν αυτόν έξω ίνα γνώτε ότι εν αυτώ ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εξήλθεν ουν ο Ιησούς έξω φορών τον ακάνθινον στέφανον και το πορφυρούν ιμάτιον και λέγει αυτοίς ίδε ο άνθρωπος

The Jews Ask to Crucify Jesus

ότε ούν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέται εκραύγασαν λέγοντες σταύρωσον σταύρωσον αυτόν λέγει αυτοίς ο Πιλάτος λάβετε αυτόν υμείς και σταυρώσατε εγώ γαρ ουχ ευρίσκω εν αυτώ αιτίαν απεκρίθησαν αυτώ οι Ιουδαίοι ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανείν ότι εαυτόν υιόν θεού εποίησεν ότε ουν ήκουσεν ο Πιλάτος τούτον τον λόγον μάλλον εφοβήθη και εισήλθεν εις το πραιτώριον πάλιν και λέγει τω Ιησού πόθεν ει συ ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτώ 10 λέγει ουν αυτώ ο Πιλάτος εμοί ου λαλείς ουκ οίδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσαί σε και εξουσίαν έχω απολύσαί σε 11 απεκρίθη ο Ιησούς ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ΄ εμού ει μη ην σοι δεδομένον άνωθεν διά τούτο ο παραδιδούς με σοι μείζονα αμαρτίαν έχει 12 εκ τούτου εζήτει ο Πιλάτος απολύσαι αυτόν οι δε Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες εάν τούτον απολύσης ουκ ει φίλος του Καίσαρος πας ο βασιλέα εαυτόν ποιών αντιλέγει τω Καίσαρι 13 ο ούν Πιλάτος ακούσας τούτον τον λόγον ήγαγεν έξω τον Ιησούν και εκάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον Εβραϊστί δε Γαββαθά 14 ην δε παρασκευή του πάσχα ώρα δε ωσεί έκτη και λέγει τοις Ιουδαίοις ίδε ο βασιλεύς υμών 15 οι δε εκραύγασαν άρον άρον σταύρωσον αυτόν λέγει αυτοίς ο Πιλάτος τον βασιλέα υμών σταυρώσω απεκρίθησαν οι αρχιερείς ουκ έχομεν βασιλέα ει μη Καίσαρα 16 τότε ούν παρέδωκεν αυτόν αυτοίς ίνα σταυρωθή παρέλαβον δε τον Ιησούν και ήγαγον

The Crucifixion

17 και βαστάζων τον σταυρόν αυτού εξήλθεν εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον ος λέγεται Εβραϊστί Γολγοθά 18 όπου αυτόν εσταύρωσαν και μετ΄ αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν μέσον δε τον Ιησούν 19 έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθηκεν επί του σταυρού ην δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων 20 τούτον ούν τον τίτλον πολλοί ανέγνωσαν των Ιουδαίων ότι εγγύς ην ο τόπος της πόλεως όπου εσταυρώθη ο Ιησούς και ην γεγραμμένον Εβραϊστί Ελληνιστί Ρωμαϊστί 21 έλεγον ούν τω Πιλάτω οι αρχιερείς των Ιουδαίων μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων αλλ΄ ότι εκείνος είπε βασιλεύς ειμι των Ιουδαίων 22 απεκρίθη ο Πιλάτος ο γέγραφα γέγραφα

The Soldiers Cast Lots

23 οι ουν στρατιώται ότε εσταύρωσαν τον Ιησούν έλαβον τα ιμάτια αυτόν και εποίησαν τέσσαρα μέρη εκάστω στρατιώτη μέρος και τον χιτώνα ην δε ο χιτών άρραφος εκ των άνωθεν υφαντός δι΄ όλου 24 είπον ούν προς αλλήλους μη σχίσωμεν αυτού αλλά λάχωμεν περί αυτού τίνος έσται ίνα η γραφή πληρωθή η λέγουσα διεμερίσαντο τα ίματιά μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον οι μεν ουν στρατιώται ταύτα εποίησαν 25 ειστήκεισαν δε παρά τω σταυρώ του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η του Κλωπά και Μαρία η Μαγδαληνή 26 Ιησούς ούν ιδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα λέγει τη μητρί αυτού γύναι ίδε ο υιός σου 27 είτα λέγει τω μαθητή ιδού η μήτηρ σου και απ΄ εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια

Jesus Delivers Up His Spirit

28 μετά τούτο ιδών ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεσται ίνα τελειωθή η γραφή λέγει διψώ 29 σκεύος ούν έκειτο όξους μεστόν οι δε πλήσαντες σπόγγον όξους και υσσώπω περιθέντες προσήνεγκαν αυτού τω στόματι 30 ότε ούν έλαβεν το όξος ο Ιησούς είπε τετέλεσται και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκεν το πνεύμα 31 οι ουν Ιουδαίοι ίνα μη μείνη επί του σταυρού τα σώματα εν τω σαββάτω επεί παρασκευή ην ην γαρ μεγάλη η ημέρα εκείνου του σαββάτου ηρώτησαν τον Πιλάτον ίνα κατεαγώσιν αυτών τα σκέλη και αρθώσιν 32 ήλθον ουν οι στρατιώται και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του συσταυρωθέντος αυτώ 33 επί δε τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνηκότα ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη 34 αλλ΄ εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένυξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και ύδωρ 35 και ο εωρακώς μεμαρτύρηκε και αληθινή εστίν η μαρτυρία αυτού κακείνος οίδεν ότι αληθή λέγει ίνα υμείς πιστεύσητε 36 εγένετο γαρ ταύτα ίνα η γραφή πληρωθή οστούν ου συντριβήσεται αυτού 37 και πάλιν ετέρα γραφή λέγει όψονται εις ον εξεκέντησαν

The Burial of Jesus

38 μετά δε ταύτα ηρώτησε τον Πιλάτον ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ων μαθητής του Ιησού κεκρυμμένος δε διά τον φόβον των Ιουδαίων ίνα άρη το σώμα του Ιησού και επέτρεψεν ο Πιλάτος ήλθεν ουν και ήρε το σώμα του Ιησού 39 ήλθε δε και Νικόδημος ο ελθών προς τον Ιησούν νυκτός το πρώτον φέρων μίγμα σμύρνης και αλόης ως λίτρας εκατόν 40 έλαβον ουν το σώμα του Ιησού και έδησαν αυτό εν οθονίοις μετά των αρωμάτων καθώς έθος εστί τοις Ιουδαίος ενταφιάζειν 41 ην δε εν τω τόπω όπου εσταυρώθη κήπος και εν τω κήπω μνημείον καινόν εν ω ουδέπω ουδείς ετέθη 42 εκεί ούν διά την παρασκευήν των Ιουδαίων ότι εγγύς ην το μνημείον έθηκαν τον Ιησούν
Copyright information for ABPGRK