John 4

CHAPTER 4

The Woman of Samaria

1ως ούν έγνω ο κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι Ιησούς πλείονας μαθητάς ποιεί και βαπτίζει η Ιωάννης 2καίτοιγε Ιησούς αυτός ουκ εβάπτιζεν αλλ΄ οι μαθηταί αυτού 3αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθεν εις την Γαλιλαίαν 4έδει δε αυτόν διέρχεσθαι διά της Σαμαρείας 5έρχεται ούν εις πόλιν της Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ τω υιώ αυτού 6ην δε εκεί πηγή του Ιακώβ ο ούν Ιησούς κεκοπιακώς εκ της οδοιπορίας εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή ώρα ην ωσεί έκτη 7έρχεται γυνή εκ της Σαμαρείας αντλήσαι ύδωρ λέγει αυτή ο Ιησούς δος μοι πιείν 8οι γαρ μαθηταί αυτού απεληλύθεισαν εις την πόλιν ίνα τροφάς αγοράσωσι 9λέγει ουν αυτώ η γυνή η Σαμαρείτις πως συ Ιουδαίος ων παρ΄ εμού πιείν αιτείς ούσης γυναικός Σαμαρείτιδος ου γαρ συγχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρείταις 10απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή ει ήδεις την δωρέαν του θεού και τις εστιν ο λέγων σοι δος μοι πιείν συ αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σοι ύδωρ ζων 11λέγει αυτώ η γυνή κύριε ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ εστί βαθύ πόθεν ούν έχεις το ύδωρ το ζων 12μη συ μείζων ει του πατρός ημών Ιακώβ ος έδωκεν ημίν το φρέαρ και αυτός εξ αυτού έπιε και οι υιοί αυτού και τα θρέμματα αυτού 13απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτή πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψήσει πάλιν 14ος δ αν πίη εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτώ ου μη διψήση εις τον αιώνα αλλά το ύδωρ ο δώσω αυτώ γενήσεται εν αυτώ πηγή ύδατος αλλομένου εις ζωήν αιώνιον 15λέγει προς αυτόν η γυνή κύριε δος μοι τούτο το ύδωρ ίνα μη διψώ μηδέ έρχωμαι ενθάδε αντλείν 16λέγει αυτή ο Ιησούς ύπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ ενθάδε 17απεκρίθη η γυνή και είπεν ουκ έχω άνδρα λέγει αυτή ο Ιησούς καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω 18πέντε γαρ άνδρας έσχες και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ τούτο αληθές είρηκας 19λέγει αυτώ η γυνή κύριε θεωρώ ότι προφήτης ει συ 20οι πατέρες ημών εν τω όρει τούτω προσεκύνησαν και υμείς λέγετε ότι εν Ιεροσολύμοις εστίν ο τόπος όπου δει προσκυνείν 21λέγει αυτή ο Ιησούς γύναι πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν τω όρει τούτω ούτε εν Ιεροσολύμοις προσκυνήσετε τω πατρί 22υμείς προσκυνείτε ο ουκ οίδατε ημείς προσκυνούμεν ο οίδαμεν ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν 23αλλ΄ έρχεται ώρα και νυν εστιν ότε οι αληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσιν τω πατρί εν πνεύματι και αληθεία και γαρ ο πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν

God is Spirit

24πνεύμα ο θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν 25λέγει αυτώ η γυνή οίδα ότι μεσίας έρχεται ο λέγομενος Χριστός όταν έλθη εκείνος αναγγελεί ημίν πάντα 26λέγει αυτή ο Ιησούς εγώ ειμι ο λαλών σοι 27και επί τούτω ήλθον οι μαθηταί αυτού και εθαύμασαν ότι μετά γυναικός ελάλει ουδείς μέντοι είπε τι ζητείς η τι λαλείς μετ΄ αυτής 28αφήκεν ουν την υδρίαν αυτής η γυνή και απήλθεν εις την πόλιν και λέγει τοις ανθρώποις 29δεύτε ίδετε άνθρωπον ος είπέ μοι πάντα όσα εποίησα μήτι ούτός εστιν ο Χριστός 30εξήλθον ούν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν 31εν δε τω μεταξύ ηρώτων αυτόν οι μαθηταί λέγοντες ραββί φάγε 32ο δε είπεν αυτοίς εγώ βρώσιν έχω φαγείν ην υμείς ουκ οίδατε 33έλεγον ούν οι μαθηταί προς αλλήλους μη τις ήνεγκεν αυτώ φαγείν 34λέγει αυτοίς ο Ιησούς εμόν βρώμά εστιν ίνα ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον 35ουχ υμείς λέγετε ότι έτι τετράμηνός εστι και ο θερισμός έρχεται ιδού λέγω υμίν επάρατε τους οφθαλμούς υμών και θεάσασθε τας χώρας ότι λευκαί εισι προς θερισμόν ήδη 36και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπόν εις ζωήν αιώνιον ίνα και ο σπείρων ομού χαίρη και ο θερίζων 37εν γαρ τούτω ο λόγος εστίν ο αληθινός ότι άλλος εστίν ο σπείρων και άλλος ο θερίζων 38εγώ απέστειλα υμάς θερίζειν ο ουχ υμείς κεκοπιάκατε άλλοι κεκοπιάκασι και υμείς εις τον κόπον αυτών εισεληλύθατε 39εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτόν των Σαμαρειτών διά τον λόγον της γυναικός μαρτυρούσης ότι είπέ μοι πάντα όσα εποίησα 40ως ουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρείται ηρώτων αυτόν μείναι παρ΄ αυτοίς και έμεινεν εκεί δύο ημέρας

The Deliverer of the World

41και πολλώ πλείους επίστευσαν διά τον λόγον αυτού 42τη τε γυναικί έλεγον ότι ουκέτι διά την σην λαλιάν πιστεύομεν αυτοί γαρ ακηκόαμεν και οίδαμεν ότι ούτός εστιν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός 43μετά δε τας δύο ημέρας εξήλθεν εκείθεν και απήλθεν εις την Γαλιλαίαν 44αυτός γαρ ο Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτης εν τη ιδία πατρίδι τιμήν ουκ έχει 45ότε ούν ήλθεν εις την Γαλιλαάν εδέξαντο αυτόν οι Γαλιλαίοι πάντα εωρακότες α εποίησεν εν Ιεροσολύμοις εν τη εορτή και αυτοί γαρ ήλθον εις την εορτήν

The Royal Official's Son is Healed

46ήλθεν ουν ο Ιησούς πάλιν εις την Κανά της Γαλιλαίας όπου εποίησε το ύδωρ οίνον και ην τις βασιλικός ου ο υιός ησθένει εν Καπερναούμ 47ούτος ακούσας ότι Ιησούς ήκει εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν απήλθε προς αυτόν και ηρώτα αυτόν ίνα καταβή και ιάσηται αυτού τον υιόν ήμελλε γαρ αποθνήσκειν 48είπεν ούν ο Ιησούς προς αυτόν εάν μη σημεία και τέρατα ίδητε ου μη πιστεύσητε 49λέγει προς αυτόν ο βασιλικός κύριε κατάβηθι πριν αποθανείν το παιδίον μου 50λέγει αυτώ ο Ιησούς πορεύου ο υιός σου ζη και επίστευσεν ο άνθρωπος τω λόγω ω είπεν αυτώ ο Ιησούς και επορεύετο 51ήδη δε αυτού καταβαίνοντος οι δούλοι αυτού απήντησαν αυτώ και απήγγειλαν λέγοντες ότι ο παις σου ζη 52επύθετο ούν παρ΄ αυτών την ώραν εν η κομψότερον έσχε και είπον αυτώ ότι χθές ώραν εβδόμην αφήκεν αυτόν ο πυρετός 53έγνω ούν ο πατήρ ότι εν εκείνη τη ώρα εν η είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι ο υιός σου ζη και επίστευσεν αυτός και η οικία αυτού όλη 54τούτο πάλιν δεύτερον σημείον εποίησεν ο Ιησούς ελθών εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν
Copyright information for ABPGRK