John 4

CHAPTER 4

The Woman of Samaria

ως ούν έγνω ο κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι Ιησούς πλείονας μαθητάς ποιεί και βαπτίζει η Ιωάννης καίτοιγε Ιησούς αυτός ουκ εβάπτιζεν αλλ΄ οι μαθηταί αυτού αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθεν εις την Γαλιλαίαν έδει δε αυτόν διέρχεσθαι διά της Σαμαρείας έρχεται ούν εις πόλιν της Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ τω υιώ αυτού ην δε εκεί πηγή του Ιακώβ ο ούν Ιησούς κεκοπιακώς εκ της οδοιπορίας εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή ώρα ην ωσεί έκτη έρχεται γυνή εκ της Σαμαρείας αντλήσαι ύδωρ λέγει αυτή ο Ιησούς δος μοι πιείν οι γαρ μαθηταί αυτού απεληλύθεισαν εις την πόλιν ίνα τροφάς αγοράσωσι λέγει ουν αυτώ η γυνή η Σαμαρείτις πως συ Ιουδαίος ων παρ΄ εμού πιείν αιτείς ούσης γυναικός Σαμαρείτιδος ου γαρ συγχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρείταις 10 απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή ει ήδεις την δωρέαν του θεού και τις εστιν ο λέγων σοι δος μοι πιείν συ αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σοι ύδωρ ζων 11 λέγει αυτώ η γυνή κύριε ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ εστί βαθύ πόθεν ούν έχεις το ύδωρ το ζων 12 μη συ μείζων ει του πατρός ημών Ιακώβ ος έδωκεν ημίν το φρέαρ και αυτός εξ αυτού έπιε και οι υιοί αυτού και τα θρέμματα αυτού 13 απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτή πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψήσει πάλιν 14 ος δ αν πίη εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτώ ου μη διψήση εις τον αιώνα αλλά το ύδωρ ο δώσω αυτώ γενήσεται εν αυτώ πηγή ύδατος αλλομένου εις ζωήν αιώνιον 15 λέγει προς αυτόν η γυνή κύριε δος μοι τούτο το ύδωρ ίνα μη διψώ μηδέ έρχωμαι ενθάδε αντλείν 16 λέγει αυτή ο Ιησούς ύπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ ενθάδε 17 απεκρίθη η γυνή και είπεν ουκ έχω άνδρα λέγει αυτή ο Ιησούς καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω 18 πέντε γαρ άνδρας έσχες και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ τούτο αληθές είρηκας 19 λέγει αυτώ η γυνή κύριε θεωρώ ότι προφήτης ει συ 20 οι πατέρες ημών εν τω όρει τούτω προσεκύνησαν και υμείς λέγετε ότι εν Ιεροσολύμοις εστίν ο τόπος όπου δει προσκυνείν 21 λέγει αυτή ο Ιησούς γύναι πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν τω όρει τούτω ούτε εν Ιεροσολύμοις προσκυνήσετε τω πατρί 22 υμείς προσκυνείτε ο ουκ οίδατε ημείς προσκυνούμεν ο οίδαμεν ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν 23 αλλ΄ έρχεται ώρα και νυν εστιν ότε οι αληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσιν τω πατρί εν πνεύματι και αληθεία και γαρ ο πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν

God is Spirit

24 πνεύμα ο θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν 25 λέγει αυτώ η γυνή οίδα ότι μεσίας έρχεται ο λέγομενος Χριστός όταν έλθη εκείνος αναγγελεί ημίν πάντα 26 λέγει αυτή ο Ιησούς εγώ ειμι ο λαλών σοι 27 και επί τούτω ήλθον οι μαθηταί αυτού και εθαύμασαν ότι μετά γυναικός ελάλει ουδείς μέντοι είπε τι ζητείς η τι λαλείς μετ΄ αυτής 28 αφήκεν ουν την υδρίαν αυτής η γυνή και απήλθεν εις την πόλιν και λέγει τοις ανθρώποις 29 δεύτε ίδετε άνθρωπον ος είπέ μοι πάντα όσα εποίησα μήτι ούτός εστιν ο Χριστός 30 εξήλθον ούν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν 31 εν δε τω μεταξύ ηρώτων αυτόν οι μαθηταί λέγοντες ραββί φάγε 32 ο δε είπεν αυτοίς εγώ βρώσιν έχω φαγείν ην υμείς ουκ οίδατε 33 έλεγον ούν οι μαθηταί προς αλλήλους μη τις ήνεγκεν αυτώ φαγείν 34 λέγει αυτοίς ο Ιησούς εμόν βρώμά εστιν ίνα ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον 35 ουχ υμείς λέγετε ότι έτι τετράμηνός εστι και ο θερισμός έρχεται ιδού λέγω υμίν επάρατε τους οφθαλμούς υμών και θεάσασθε τας χώρας ότι λευκαί εισι προς θερισμόν ήδη 36 και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπόν εις ζωήν αιώνιον ίνα και ο σπείρων ομού χαίρη και ο θερίζων 37 εν γαρ τούτω ο λόγος εστίν ο αληθινός ότι άλλος εστίν ο σπείρων και άλλος ο θερίζων 38 εγώ απέστειλα υμάς θερίζειν ο ουχ υμείς κεκοπιάκατε άλλοι κεκοπιάκασι και υμείς εις τον κόπον αυτών εισεληλύθατε 39 εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτόν των Σαμαρειτών διά τον λόγον της γυναικός μαρτυρούσης ότι είπέ μοι πάντα όσα εποίησα 40 ως ουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρείται ηρώτων αυτόν μείναι παρ΄ αυτοίς και έμεινεν εκεί δύο ημέρας

The Deliverer of the World

41 και πολλώ πλείους επίστευσαν διά τον λόγον αυτού 42 τη τε γυναικί έλεγον ότι ουκέτι διά την σην λαλιάν πιστεύομεν αυτοί γαρ ακηκόαμεν και οίδαμεν ότι ούτός εστιν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός 43 μετά δε τας δύο ημέρας εξήλθεν εκείθεν και απήλθεν εις την Γαλιλαίαν 44 αυτός γαρ ο Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτης εν τη ιδία πατρίδι τιμήν ουκ έχει 45 ότε ούν ήλθεν εις την Γαλιλαάν εδέξαντο αυτόν οι Γαλιλαίοι πάντα εωρακότες α εποίησεν εν Ιεροσολύμοις εν τη εορτή και αυτοί γαρ ήλθον εις την εορτήν

The Royal Official's Son is Healed

46 ήλθεν ουν ο Ιησούς πάλιν εις την Κανά της Γαλιλαίας όπου εποίησε το ύδωρ οίνον και ην τις βασιλικός ου ο υιός ησθένει εν Καπερναούμ 47 ούτος ακούσας ότι Ιησούς ήκει εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν απήλθε προς αυτόν και ηρώτα αυτόν ίνα καταβή και ιάσηται αυτού τον υιόν ήμελλε γαρ αποθνήσκειν 48 είπεν ούν ο Ιησούς προς αυτόν εάν μη σημεία και τέρατα ίδητε ου μη πιστεύσητε 49 λέγει προς αυτόν ο βασιλικός κύριε κατάβηθι πριν αποθανείν το παιδίον μου 50 λέγει αυτώ ο Ιησούς πορεύου ο υιός σου ζη και επίστευσεν ο άνθρωπος τω λόγω ω είπεν αυτώ ο Ιησούς και επορεύετο 51 ήδη δε αυτού καταβαίνοντος οι δούλοι αυτού απήντησαν αυτώ και απήγγειλαν λέγοντες ότι ο παις σου ζη 52 επύθετο ούν παρ΄ αυτών την ώραν εν η κομψότερον έσχε και είπον αυτώ ότι χθές ώραν εβδόμην αφήκεν αυτόν ο πυρετός 53 έγνω ούν ο πατήρ ότι εν εκείνη τη ώρα εν η είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι ο υιός σου ζη και επίστευσεν αυτός και η οικία αυτού όλη 54 τούτο πάλιν δεύτερον σημείον εποίησεν ο Ιησούς ελθών εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν
Copyright information for ABPGRK