John 5

CHAPTER 5

Jesus Heals at Bethesda

μετά ταύτα ην εορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα έστι δε εν τοις Ιεροσολύμοις επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγομένη Εβραϊστί Βηθεσδά πέντε στοάς έχουσα εν ταύταις κατέκειτο πλήθος πολύ των ασθενούντων τυφλών χωλών ξηρών εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν άγγελος γαρ κατά καιρόν κατέβαινεν εν τη κολυμβήθρα και ετάρασσε το ύδωρ ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνετο ω δήποτε κατείχετο νοσήματι ην δε τις άνθρωπος εκεί τριάκοντα και οκτώ έτη έχων εν τη ασθενεία τούτον ιδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολύν ήδη χρόνον έχει λέγει αυτώ θέλεις υγιής γενέσθαι απεκρίθη αυτώ ο ασθενών κύριε άνθρωπον ουκ έχω ίνα όταν ταραχθή του ύδωρ βάλη με εις την κολυμβήθραν εν ω δε έρχομαι εγώ άλλος προ εμού καταβαίνει λέγει αυτώ ο Ιησούς έγειραι άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράββατον αυτού και περιεπάτει ην δε σάββατον εν εκείνη τη ημέρα 10 έλεγον ουν οι Ιουδαίοι τω τεθεραπευμένω σάββατόν εστιν ουκ έξεστί σοι άραι τον κράββατον 11 απεκρίθη αυτοίς ο ποιήσας με υγιή εκείνός μοι είπεν άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει 12 ηρώτησαν ουν αυτόν τις εστιν ο άνθρωπος ο ειπών σοι άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει 13 ο δε ιαθείς ουκ ήδει τις εστιν ο γαρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντος εν τω τόπω 14 μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν τω ιερώ και είπεν αυτώ ίδε υγιής γέγονας μηκέτι αμάρτανε ίνα μη χείρόν τι σοι γένηται 15 απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε τοις Ιουδαίοις ότι Ιησούς εστιν ο ποιήσας αυτόν υγιή

The Jews Seek to Kill Jesus

16 και διά τούτο εδίωκον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και εζήτουν αυτόν αποκτείναι ότι ταύτα εποίει εν σαββάτω 17 ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς ο πατήρ μου έως άρτι εργάζεται καγώ εργάζομαι 18 διά τούτο ούν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτείναι ότι ου μόνον έλυε το σάββατον αλλά και πατέρα ίδιον έλεγεν τον θεόν ίσον εαυτόν ποιών τω θεώ

The Father and the Son

19 απεκρίνατο ουν ο Ιησούς και είπεν αυτοίς αμήν αμήν λέγω υμίν ου δύναται ο υιός ποιείν αφ΄ εαυτού ουδέν εάν μη τι βλέπη τον πατέρα ποιούντα α γαρ αν εκείνος ποιή ταύτα και ο υιός ομοίως ποιεί 20 ο γαρ πατήρ φιλεί τον υιόν και πάντα δείκνυσιν αυτώ α αυτός ποιεί και μείζονα τούτων δείξει αυτώ έργα ίνα υμείς θαυμάζητε 21 ώσπερ γαρ ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί ούτως και ο υιός ους θέλει ζωοποιεί 22 ουδέ γαρ ο πατήρ κρίνει ουδένα αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε τω υιώ 23 ίνα πάντες τιμώσι τον υιόν καθώς τιμώσι τον πατέρα ο μη τιμών τον υιόν ου τιμά τον πατέρα τον πέμψαντα αυτόν 24 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται αλλά μεταβέβηκαν εκ του θανάτου εις την ζωήν 25 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι έρχεται ώρα και νυν εστιν ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του υιού του θεού και οι ακούσαντες ζήσονται 26 ώσπερ γαρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτώ ούτως έδωκε και τω υιώ ζωήν έχειν εν εαυτώ 27 και εξουσίαν έδωκεν αυτώ και κρίσιν ποιείν ότι υιός ανθρώπου εστί 28 μη θαυμάζετε τούτο ότι έρχεται ώρα εν η πάντες οι εν τοις μνημείοις ακούσονται της φωνής αυτού 29 και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως 30 ου δύναμαι εγώ ποιείν απ΄ εμαυτού ουδέν καθώς ακούω κρίνω και η κρίσις η εμή δικαία εστίν ότι ου ζητώ το θέλημα το εμόν αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός 31 εάν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού η μαρτυρία μου ουκ έστιν αληθής 32 άλλος εστίν ο μαρτυρών περί εμού και οίδα ότι αληθής εστιν η μαρτυρία ην μαρτυρεί περί εμού 33 υμείς απεστάλκατε προς Ιωάννην και μεμαρτύρηκε τη αληθεία 34 εγώ δε ου παρά ανθρώπου την μαρτυρίαν λαμβάνω αλλ΄ ταύτα λέγω ίνα υμείς σωθήτε 35 εκείνος ην ο λύχνος ο καιόμενος και φαίνων υμείς δε ηθελήσατε αγαλλιασθήναι προς ώραν εν τω φωτί αυτού 36 εγώ δε έχω την μαρτυρίαν μείζω του Ιωάννου τα γαρ έργα α έδωκέ μοι ο πατήρ ίνα τελειώσω αυτά αυτά τα έργα α εγώ ποιώ μαρτυρεί περί εμού ότι ο πατήρ με απέσταλκε 37 και ο πέμψας με πατήρ αυτός μεμαρτύρηκεν περί εμού ούτε φωνήν αυτού ακηκόατε πώποτε ούτε είδος αυτού εωράκατε 38 και τον λόγον αυτού ουκ έχετε μένοντα εν υμίν ότι ον απέστειλεν εκείνος τούτω υμείς ου πιστεύετε 39 ερευνάτε τας γραφάς ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν και εκείναί εισιν αι μαρτυρούσαι περί εμού 40 και ου θέλετε ελθείν προς με ίνα ζωήν έχητε 41 δόξαν παρά ανθρώπων ου λαμβάνω 42 αλλ΄ έγνωκα υμάς ότι την αγάπην του θεού ουκ έχετε εν εαυτοίς 43 εγώ ελήλυθα εν τω ονόματι του πατρός μου και ου λαμβάνετέ με εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω εκείνον λήψεσθε 44 πως δύνασθε υμείς πιστεύσαι δόξαν παρά αλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου θεού ου ζητείτε 45 μη δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω υμών προς τον πάτερα έστιν ο κατηγορών υμών Μωσής εις ον υμείς ηλπίκατε 46 ει γαρ επιστεύετε Μωσεί επιστεύετε αν εμοί περί γαρ εμού εκείνος έγραψεν 47 ει δε τοις εκείνου γράμμασιν ου πιστεύετε πως τοις εμοίς ρήμασι πιστεύσετε
Copyright information for ABPGRK