John 6

CHAPTER 6

Jesus Feeds the Five Thousand

μετά ταύτα απήλθεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος και ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς ότι εώρων αυτού τα σημεία α εποίει επί των ασθενούντων ανήλθε δε εις το όρος ο Ιησούς και εκεί εκάθητο μετά των μαθητών αυτού ην δε εγγύς το πάσχα η εορτή των Ιουδαίων επάρας ούν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολύς όχλος έρχεται προς αυτόν λέγει προς τον Φίλιππον πόθεν αγοράσομεν αρτούς ίνα φάγωσιν ούτοι τούτο δε έλεγε πειράζων αυτόν αυτός γαρ ήδει τι έμελλε ποιείν απεκρίθη αυτώ Φίλιππος διακοσίων δηναρίων άρτοι ουκ αρκούσιν αυτοίς ίνα έκαστος αυτών βραχύ τι λάβη λέγει αυτώ εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου έστι παιδάριον εν ώδε ο έχει πέντε άρτους κριθίνους και δύο οψάρια αλλά ταύτα τι εστιν εις τοσούτους 10 είπε δε ο Ιησούς ποιήσατε τους ανθρώπους αναπεσείν ην δε χόρτος πολύς εν τω τόπω ανέπεσον ούν οι άνδρες τον αριθμόν ωσεί πεντακισχίλιοι 11 έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς και ευχαριστήσας διέδωκε τοις μαθηταίς οι δε μαθηταί τοις ανακειμένοις ομοίως και εκ των οψαρίων όσον ήθελον 12 ως δε ενεπλήσθησαν λέγει τοις μαθηταίς αυτού συναγάγετε τα περισσεύσαντα κλάσματα ίνα μη τι απόληται 13 συνήγαγον ούν και εγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων εκ των πέντε άρτων των κριθίνων α επερίσσευσε τοις βεβρωκόσιν 14 οι ουν άνθρωποι ιδόντες ο εποίησε σημείον ο Ιησούς έλεγον ότι ούτός εστιν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμον 15 Ιησούς ούν γνούς ότι μέλλουσιν έρχεσθαι και αρπάζειν αυτόν ίνα ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα πάλιν ανεχώρησεν εις το όρος αυτός μόνος

Jesus Walks on the Sea

16 ως δε οψία εγένετο κατέβησαν οι μαθηταί αυτού επί την θάλασσαν 17 και εμβάντες εις το πλοίον ήρχοντο πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ και σκοτία ήδη εγεγόνει και ουκ εληλύθει προς αυτούς ο Ιησούς 18 η τε θάλασσα ανέμου μεγάλου πνέοντος διηγείρετο 19 εληλακότες ούν ως σταδίους είκοσιπέντε η τριάκοντα θεωρούσι τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και εγγύς του πλοίου γινόμενον και εφοβήθησαν 20 ο δε λέγει αυτοίς εγώ ειμι μη φοβείσθε 21 ήθελον ούν λαβείν αυτόν εις το πλοίον και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εις ην υπήγον 22 τη επαύριον ο όχλος ο εστηκώς πέραν της θαλάσσης ιδών ότι πλοιάριον άλλο ουκ ην εκεί ει μη εν εκείνο εις ο ενέβησαν οι μαθηταί αυτού και ότι ου συνεισήλθε τοις μαθηταίς αυτού ο Ιησούς εις το πλοιάριον αλλά μόνοι οι μαθηταί αυτού απήλθον 23 άλλα δε ήλθε πλοιάρια εκ Τιβεριάδος εγγύς του τόπου όπου έφαγον τον άρτον ευχαριστήσαντος του κυρίου 24 ότε ούν είδεν ο όχλος ότι Ιησούς ουκ έστιν εκεί ουδέ οι μαθηταί αυτού ενέβησαν και αυτοί εις τα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ ζητούντες τον Ιησούν

The Bread of Life

25 και ευρόντες αυτόν πέραν της θαλάσσης είπον αυτώ ραββί πότε ώδε γέγονας 26 απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς και είπεν αμήν αμήν λέγω υμίν ζητείτέ με ουχ ότι είδετε σημεία αλλ΄ ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάσθητε 27 εργάζεσθε μη την βρώσιν την απολλυμένην αλλά την βρώσιν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον ην ο υιός του ανθρώπου υμίν δώσει τούτον γαρ ο πατήρ εσφράγισεν ο θεός 28 είπον ούν προς αυτόν τι ποιώμεν ίνα εργαζώμεθα τα έργα του θεού 29 απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοίς τούτό εστι το έργον του θεού ίνα πιστεύσητε εις ον απέστειλεν εκείνος 30 είπον ούν αυτώ τι ούν ποιείς συ σημείον ίνα ίδωμεν και πιστεύσωμέν σοι τι εργάζη 31 οι πατέρες ημών το μάννα έφαγον εν τη ερήμω καθώς εστι γεγραμμένον άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτοίς φαγείν 32 είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς αμήν αμήν λέγω υμίν ου Μωσής δέδωκεν υμίν τον άρτον εκ του ουρανού αλλ΄ ο πατήρ μου δίδωσιν υμίν τον άρτον εκ του ουρανού τον αληθινόν 33 ο γαρ άρτος του θεού εστιν ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδούς τω κόσμω 34 είπον ούν προς αυτόν κύριε πάντοτε δος ημίν τον άρτον τούτον 35 είπε δε αυτοίς ο Ιησούς εγώ ειμι ο άρτος της ζωής ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάση και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήση πώποτε 36 αλλ΄ είπον υμίν ότι και εωράκατέ με και ου πιστεύετε 37 παν ο δίδωσί μοι ο πατήρ προς εμέ ήξει και τον ερχόμενον προς με ου μη εκβάλω έξω 38 ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού ουχ ίνα ποιώ το θέλημα το εμόν αλλά το θέλημα του πέμψαντός με 39 τούτο δε εστι το θέλημα του πέμψαντός με πατρός ίνα παν ο δέδωκέ μοι μη απολέσω εξ αυτού αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα 40 τούτο δε εστι το θέλημα του πέμψαντός με ίνα πας ο θεωρών τον υιόν και πιστεύων εις αυτόν έχη ζωήν αιώνιον και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα

Jesus Rejected by the Jews

41 εγόγγυζον ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν εγώ ειμι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού 42 και έλεγον ουχ ούτός εστιν Ιησούς ο υιός Ιωσήφ ου ημείς οίδαμεν τον πατέρα και την μητέρα πως ούν λέγει ούτος ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα 43 απεκρίθη ούν ο Ιησούς και είπεν αυτοίς μη γογγύζετε μετ΄ αλλήλων 44 ουδείς δύναται ελθείν προς με εαν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύση αυτόν και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα 45 έστι γεγραμμένον εν τοις προφήταις και έσονται πάντες διδακτοί του θεού πας ούν ο ακούων παρά του πατρός και μαθών έρχεται προς με 46 ουχ ότι τον πατέρα τις εώρακεν ει μη ο ων παρά του θεού ούτος εώρακε τον πατέρα 47 αμήν αμήν λέγω υμίν ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον 48 εγώ ειμι ο άρτος της ζωής 49 οι πατέρες υμών έφαγον το μάννα εν τη ερήμω και απέθανον 50 ούτός εστιν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνων ίνα τις εξ αυτού φάγη και μη αποθάνη 51 εγώ ειμι ο άρτος ο ζών ο εκ του ουρανού καταβάς εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου ζήσεται εις τον αιώνα και ο άρτος δε ον εγώ δώσω η σάρξ μου εστίν ην εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής 52 εμάχοντο ούν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες πως δύναται ούτος ημίν δούναι την σάρκα φαγείν 53 είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς αμήν αμήν λέγω υμίν εάν μη φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε αυτού το αίμα ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς 54 ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα 55 η γαρ σάρξ μου αληθώς εστι βρώσις και το αίμά μου αληθώς εστι πόσις 56 ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ 57 καθώς απέστειλέ με ο ζών πατήρ καγώ ζω διά τον πατέρα και ο τρώγων με κάκεινος ζήσεται δι΄ εμέ 58 ούτός εστιν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς ου καθώς έφαγον οι πατέρες υμών το μάννα και απέθανον ο τρώγων τούτον τον άρτον ζήσεται εις τον αιώνα 59 ταύτα είπεν εν συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ

Many Disciples Grumble Concerning Jesus

60 πολλοί ούν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπον σκληρός εστιν ούτος ο λόγος τις δύναται αυτού ακούειν 61 ειδώς δε ο Ιησούς εν εαυτώ ότι γογγύζουσι περί τούτου οι μαθηταί αυτού είπεν αυτοίς τούτο υμάς σκανδαλίζει 62 εάν ουν θεωρήτε τον υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ην το πρότερον 63 το πνεύμά εστι το ζωοποιούν η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν τα ρήματα α εγώ λαλώ υμίν πνεύμά εστι και ζωή εστιν 64 αλλ΄ εισίν εξ υμών τινες οι ου πιστεύουσιν ήδει γαρ εξ αρχής ο Ιησούς τίνες εισίν οι μη πιστεύοντες και τις εστιν ο παραδώσων αυτόν 65 και έλεγε διά τούτο είρηκα υμίν ότι ουδείς δύναται ελθείν προς με εάν μη η δεδομένον αυτώ εκ του πατρός μου

The Words of Life

66 εκ τούτου πολλοί απήλθον των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι μετ΄ αυτού περιεπάτουν 67 είπεν ούν ο Ιησούς τοις δώδεκα μη και υμείς θέλετε υπάγειν 68 απεκρίθη ουν αυτώ Σίμων Πέτρος κύριε προς τίνα απελευσόμεθα ρήματα ζωής αιωνίου έχεις 69 και ημείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι συ ει ο Χριστός ο υιός του θεού του ζώντος 70 απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς ουκ εγώ υμάς τους δώδεκα εξελεξάμην και εξ υμών εις διάβολός εστιν 71 έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην ούτος γαρ έμελλεν αυτόν παραδιδόναι εις ων εκ των δώδεκα
Copyright information for ABPGRK