John 7

CHAPTER 7

Jesus at the Feast of Tabernacles

και περιεπάτει ο Ιησούς μετά ταύτα εν τη Γαλιλαία ου γαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατείν ότι εζήτουν αυτόν ο Ιουδαίοι αποκτείναι ην δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία είπον ουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού μετάβηθι εντεύθεν και ύπαγε εις την Ιουδαίαν ίνα και οι μαθηταί σου θεωρήσωσιν τα έργα σου α ποιείς ουδείς γαρ εν κρυπτώ τι ποιεί και ζητεί αυτός εν παρρησία είναι ει ταύτα ποιείς φανέρωσον σεαυτόν τω κόσμω ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν λέγει ουν αυτοίς ο Ιησούς ο καιρός ο εμός ούπω πάρεστιν ο δε καιρός ο υμέτερος πάντοτέ εστιν έτοιμος ου δύναται ο κόσμος μισείν υμάς εμέ δε μισεί ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού πονηρά εστιν υμείς ανάβητε εις την εορτήν ταύτην εγώ ούπω αναβαίνω εις την εορτήν ταύτην ότι ο καιρός ο εμός ούπω πεπλήρωται ταύτα δε ειπών αυτοίς έμεινεν εν τη Γαλιλαία 10 ως δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού τότε και αυτός ανέβη εις την εορτήν ου φανερώς αλλ΄ ως εν κρυπτώ 11 οι ουν Ιουδαίοι εζήτουν αυτόν εν τη εορτή και έλεγον που εστιν εκείνος 12 και γογγυσμός πολύς περί αυτού ην εν τοις όχλοις οι μεν έλεγον ότι αγαθός εστιν άλλοι έλεγον ου αλλά πλανά τον όχλον 13 ουδείς μέντοι παρρησία ελάλει περί αυτού διά τον φόβον των Ιουδαίων

Jesus Teaches in the Temple

14 ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε 15 και εθαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες πως ούτος γράμματα οίδε μη μεμαθηκώς 16 απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς και είπεν η εμή διδαχή ουκ έστιν εμή αλλά του πέμψαντός με 17 εάν τις θέλη το θέλημα αυτού ποιείν γνώσεται περί της διδαχής πότερον εκ του θεού εστιν η εγώ απ΄ εμαυτού λαλώ 18 ο αφ΄ εαυτού λαλών την δόξαν την ιδίαν ζητεί ο δε ζητών την δόξαν του πέμψαντος αυτόν ούτος αληθής εστι και αδικία εν αυτώ ουκ έστιν 19 ου Μωσής δέδωκεν υμίν τον νόμον και ουδείς εξ υμών ποιεί τον νόμον τι με ζητείτε αποκτείναι 20 απεκρίθη ο όχλος και είπεν δαιμόνιον έχεις τις σε ζητεί αποκτείναι 21 απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοίς εν έργον εποίησα και πάντες θαυμάζετε 22 διά τούτο Μωσής δέδωκεν υμίν την περιτομήν ουχ ότι εκ του Μωσέως εστίν αλλ΄ εκ των πατέρων και εν σαββάτω περιτέμνετε άνθρωπον 23 ει περιτομήν λαμβάνει άνθρωπος εν σαββάτω ίνα μη λυθή ο νόμος Μωσέως εμοί χολάτε ότι όλον άνθρωπον υγιή εποίησα εν σαββάτω 24 μη κρίνετε κατ΄ όψιν αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε 25 έλεγον ούν τινες εκ των Ιεροσολυμιτών ουχ ούτός εστιν ον ζητούσιν αποκτείναι 26 και ίδε παρρησία λαλεί και ουδέν αυτώ λέγουσι μήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτός εστιν αληθώς ο Χριστός 27 αλλά τούτον οίδαμεν πόθεν εστίν ο δε Χριστός όταν έρχηται ουδείς γινώσκει πόθεν εστίν 28 έκραξεν ούν εν τω ιερώ διδάσκων ο Ιησούς και λέγων καμέ οίδατε και οίδατε πόθεν ειμί και απ΄ εμαυτού ουκ ελήλυθα αλλ΄ έστιν αληθινός ο πέμψας με ον υμείς ουκ οίδατε 29 εγώ οίδα αυτόν ότι παρ΄ αυτού ειμι κακείνός με απέστειλεν 30 εζήτουν ούν αυτόν πιάσαι και ουδείς επέβαλεν επ΄ αυτόν την χείρα ότι ούπω εληλύθει η ώρα αυτού 31 πολλοί δε εκ του όχλου επίστευσαν εις αυτόν και έλεγον ότι ο Χριστός όταν έλθη μήτι πλείονα σημεία τούτων ποιήσει ων ούτος εποίησεν 32 ήκουσαν οι Φαρισαίοι του όχλου γογγύζοντος περί αυτού ταύτα και απέστειλαν υπηρέτας οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς ίνα πιάσωσιν αυτόν 33 είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς έτι μικρόν χρόνον μεθ΄ υμών ειμι και υπάγω προς τον πέμψαντά με 34 ζητήσετέ με και ουχ ευρήσετε και όπου ειμί εγώ υμείς ου δύνασθε ελθείν 35 είπον ούν οι Ιουδαίοι προς εαυτούς που ούτος μέλλει πορεύεσθαι ότι ημείς ουχ ευρήσομεν αυτόν μη εις την διασποράν των Ελλήνων μέλλει πορεύεσθαι και διδάσκειν τους Έλληνας 36 τις εστιν ούτος ο λόγος ον είπε ζητήσετέ με και ουχ ευρήσετε και όπου ειμί εγώ υμείς ου δύνασθε ελθείν 37 εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής ειστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγων εάν τις διψά ερχέσθω προς με και πινέτω 38 ο πιστεύων εις εμέ καθώς είπεν η γραφή ποταμοί εκ της κοίλιας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος 39 τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελλον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν ούπω γαρ ην πνεύμα άγιον ότι ο Ιησούς ουδέπω εδοξάσθη 40 πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες τον λόγον έλεγον ούτός εστιν αληθώς ο προφήτης 41 άλλοι έλεγον ούτός εστιν ο Χριστός άλλοι δε έλεγον μη γαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται 42 ουχί η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλέεμ της κώμης όπου ην Δαβίδ ο Χριστός έρχεται 43 σχίσμα ούν εν τω όχλω εγένετο δι΄ αυτόν 44 τινές δε ήθελον εξ αυτών πιάσαι αυτόν αλλ΄ ουδείς επέβαλεν επ΄ αυτόν τας χείρας

The Unbelief of the Religious Leaders

45 ήλθον ούν οι υπηρέται προς τους αρχιερείς και Φαρισαίους και είπον αυτοίς εκείνοι διά τι ουκ ηγάγετε αυτόν 46 απεκρίθησαν οι υπηρέται ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτος ο άνθρωπος 47 απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι Φαρισαίοι μη και υμείς πεπλάνησθε 48 μη τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν η εκ των Φαρισαίων 49 αλλ΄ ο όχλος ούτος ο μη γινώσκων τον νόμον επικατάρατοί εισι 50 λέγει Νικόδημος προς αυτούς ο ελθών νυκτός προς αυτόν εις ων εξ αυτών 51 μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον εάν μη ακούση παρ΄ αυτού πρότερον και γνω τι ποιεί 52 απεκρίθησαν και είπον αυτώ μη και συ εκ της Γαλιλαίας ει ερεύνησον και ίδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγήγερται 53 και επορεύθη έκαστος εις τον οίκον αυτού
Copyright information for ABPGRK