John 7

CHAPTER 7

Jesus at the Feast of Tabernacles

1και περιεπάτει ο Ιησούς μετά ταύτα εν τη Γαλιλαία ου γαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατείν ότι εζήτουν αυτόν ο Ιουδαίοι αποκτείναι 2ην δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία 3είπον ουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού μετάβηθι εντεύθεν και ύπαγε εις την Ιουδαίαν ίνα και οι μαθηταί σου θεωρήσωσιν τα έργα σου α ποιείς 4ουδείς γαρ εν κρυπτώ τι ποιεί και ζητεί αυτός εν παρρησία είναι ει ταύτα ποιείς φανέρωσον σεαυτόν τω κόσμω 5ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν 6λέγει ουν αυτοίς ο Ιησούς ο καιρός ο εμός ούπω πάρεστιν ο δε καιρός ο υμέτερος πάντοτέ εστιν έτοιμος 7ου δύναται ο κόσμος μισείν υμάς εμέ δε μισεί ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού πονηρά εστιν 8υμείς ανάβητε εις την εορτήν ταύτην εγώ ούπω αναβαίνω εις την εορτήν ταύτην ότι ο καιρός ο εμός ούπω πεπλήρωται 9ταύτα δε ειπών αυτοίς έμεινεν εν τη Γαλιλαία 10ως δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού τότε και αυτός ανέβη εις την εορτήν ου φανερώς αλλ΄ ως εν κρυπτώ 11οι ουν Ιουδαίοι εζήτουν αυτόν εν τη εορτή και έλεγον που εστιν εκείνος 12και γογγυσμός πολύς περί αυτού ην εν τοις όχλοις οι μεν έλεγον ότι αγαθός εστιν άλλοι έλεγον ου αλλά πλανά τον όχλον 13ουδείς μέντοι παρρησία ελάλει περί αυτού διά τον φόβον των Ιουδαίων

Jesus Teaches in the Temple

14ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε 15και εθαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες πως ούτος γράμματα οίδε μη μεμαθηκώς 16απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς και είπεν η εμή διδαχή ουκ έστιν εμή αλλά του πέμψαντός με 17εάν τις θέλη το θέλημα αυτού ποιείν γνώσεται περί της διδαχής πότερον εκ του θεού εστιν η εγώ απ΄ εμαυτού λαλώ 18ο αφ΄ εαυτού λαλών την δόξαν την ιδίαν ζητεί ο δε ζητών την δόξαν του πέμψαντος αυτόν ούτος αληθής εστι και αδικία εν αυτώ ουκ έστιν 19ου Μωσής δέδωκεν υμίν τον νόμον και ουδείς εξ υμών ποιεί τον νόμον τι με ζητείτε αποκτείναι 20απεκρίθη ο όχλος και είπεν δαιμόνιον έχεις τις σε ζητεί αποκτείναι 21απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοίς εν έργον εποίησα και πάντες θαυμάζετε 22διά τούτο Μωσής δέδωκεν υμίν την περιτομήν ουχ ότι εκ του Μωσέως εστίν αλλ΄ εκ των πατέρων και εν σαββάτω περιτέμνετε άνθρωπον 23ει περιτομήν λαμβάνει άνθρωπος εν σαββάτω ίνα μη λυθή ο νόμος Μωσέως εμοί χολάτε ότι όλον άνθρωπον υγιή εποίησα εν σαββάτω 24μη κρίνετε κατ΄ όψιν αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε 25έλεγον ούν τινες εκ των Ιεροσολυμιτών ουχ ούτός εστιν ον ζητούσιν αποκτείναι 26και ίδε παρρησία λαλεί και ουδέν αυτώ λέγουσι μήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτός εστιν αληθώς ο Χριστός 27αλλά τούτον οίδαμεν πόθεν εστίν ο δε Χριστός όταν έρχηται ουδείς γινώσκει πόθεν εστίν 28έκραξεν ούν εν τω ιερώ διδάσκων ο Ιησούς και λέγων καμέ οίδατε και οίδατε πόθεν ειμί και απ΄ εμαυτού ουκ ελήλυθα αλλ΄ έστιν αληθινός ο πέμψας με ον υμείς ουκ οίδατε 29εγώ οίδα αυτόν ότι παρ΄ αυτού ειμι κακείνός με απέστειλεν 30εζήτουν ούν αυτόν πιάσαι και ουδείς επέβαλεν επ΄ αυτόν την χείρα ότι ούπω εληλύθει η ώρα αυτού 31πολλοί δε εκ του όχλου επίστευσαν εις αυτόν και έλεγον ότι ο Χριστός όταν έλθη μήτι πλείονα σημεία τούτων ποιήσει ων ούτος εποίησεν 32ήκουσαν οι Φαρισαίοι του όχλου γογγύζοντος περί αυτού ταύτα και απέστειλαν υπηρέτας οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς ίνα πιάσωσιν αυτόν 33είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς έτι μικρόν χρόνον μεθ΄ υμών ειμι και υπάγω προς τον πέμψαντά με 34ζητήσετέ με και ουχ ευρήσετε και όπου ειμί εγώ υμείς ου δύνασθε ελθείν 35είπον ούν οι Ιουδαίοι προς εαυτούς που ούτος μέλλει πορεύεσθαι ότι ημείς ουχ ευρήσομεν αυτόν μη εις την διασποράν των Ελλήνων μέλλει πορεύεσθαι και διδάσκειν τους Έλληνας 36τις εστιν ούτος ο λόγος ον είπε ζητήσετέ με και ουχ ευρήσετε και όπου ειμί εγώ υμείς ου δύνασθε ελθείν 37εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής ειστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγων εάν τις διψά ερχέσθω προς με και πινέτω 38ο πιστεύων εις εμέ καθώς είπεν η γραφή ποταμοί εκ της κοίλιας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος 39τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελλον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν ούπω γαρ ην πνεύμα άγιον ότι ο Ιησούς ουδέπω εδοξάσθη 40πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες τον λόγον έλεγον ούτός εστιν αληθώς ο προφήτης 41άλλοι έλεγον ούτός εστιν ο Χριστός άλλοι δε έλεγον μη γαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται 42ουχί η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλέεμ της κώμης όπου ην Δαβίδ ο Χριστός έρχεται 43σχίσμα ούν εν τω όχλω εγένετο δι΄ αυτόν 44τινές δε ήθελον εξ αυτών πιάσαι αυτόν αλλ΄ ουδείς επέβαλεν επ΄ αυτόν τας χείρας

The Unbelief of the Religious Leaders

45ήλθον ούν οι υπηρέται προς τους αρχιερείς και Φαρισαίους και είπον αυτοίς εκείνοι διά τι ουκ ηγάγετε αυτόν 46απεκρίθησαν οι υπηρέται ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτος ο άνθρωπος 47απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι Φαρισαίοι μη και υμείς πεπλάνησθε 48μη τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν η εκ των Φαρισαίων 49αλλ΄ ο όχλος ούτος ο μη γινώσκων τον νόμον επικατάρατοί εισι 50λέγει Νικόδημος προς αυτούς ο ελθών νυκτός προς αυτόν εις ων εξ αυτών 51μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον εάν μη ακούση παρ΄ αυτού πρότερον και γνω τι ποιεί 52απεκρίθησαν και είπον αυτώ μη και συ εκ της Γαλιλαίας ει ερεύνησον και ίδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγήγερται 53και επορεύθη έκαστος εις τον οίκον αυτού
Copyright information for ABPGRK