John 8

CHAPTER 8

The Woman Caught in Adultery

Ιησούς δε επορεύθη εις το όρος των ελαιών όρθρου δε πάλιν παρεγενετο εις το ιερόν και πας ο λαός ήρχετο προς αυτόν και καθίσας εδίδασκεν αυτούς άγουσι δε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι προς αυτόν γυναίκα εν μοιχεία κατειλημμένην και στήσαντες αυτήν εν μέσω λέγουσιν αυτώ διδάσκαλε ταύτην εύρομεν επαυτοφώρω μοιχευομένην εν δε τω νόμω ημών Μωσής ενετείλατο τας τοιαύτας λιθοβολείσθαι συ ούν τι λέγεις τούτο δε έλεγον πειράζοντες αυτόν ίνα έχωσι κατηγορίαν κατ΄ αυτού ο δε Ιησούς κάτω κύψας τω δακτύλω έγραφεν εις την γην ως δε επέμενον ερωτώντες αυτόν ανακύψας είπε προς αυτούς ο αναμάρτητος υμών πρώτος τον λίθον επ΄ αυτή βαλέτω και πάλιν κάτω κύψας έγραφεν εις την γην οι δε ακούσαντες και υπό της συνειδήσεως ελεγχόμενοι εξήρχοντο εις καθ΄ εις αρξάμενοι από των πρεσβυτέρων και κατελείφθη μόνος ο Ιησούς και η γυνή εν μέσω ούσα 10 ανακύψας δε ο Ιησούς και μηδένα θεασάμενος πλην της γυναικός είπεν αυτή γυνη που εισιν εκείνοι οι κατήγοροί σου ουδείς σε κατέκρινεν 11 η δε είπεν ουδείς κύριε είπε δε αυτή ο Ιησούς ουδέ εγώ σε κατακρίνω πορεύου και από του νυν μηκέτι αμάρτανε

The Light of the World

12 πάλιν ούν αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγων εγώ ειμι το φως του κόσμου ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία αλλ΄ έξει το φως της ζωής 13 είπον ούν αυτώ οι Φαρισαίοι συ περί σεαυτού μαρτυρείς η μαρτυρία σου ουκ έστιν αληθής 14 απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς καν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού αληθής εστιν η μαρτυρία μου ότι οίδα πόθεν ήλθον και που υπάγω υμείς δε ουκ οίδατε πόθεν έρχομαι και που υπάγω 15 υμείς κατά την σάρκα κρίνετε εγώ ου κρίνω ουδένα 16 και εάν κρίνω δε εγώ η κρίσις η εμή αληθής εστιν ότι μόνος ουκ ειμί αλλ΄ εγώ και ο πέμψας με πατήρ 17 και εν τω νόμω δε τω υμετέρω γέγραπται ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθής εστιν 18 εγώ ειμι ο μαρτυρών περί εμαυτού και μαρτυρεί περί εμού ο πέμψας με πατήρ 19 έλεγον ούν αυτώ που εστιν ο πατήρ σου απεκρίθη Ιησούς ούτε εμέ οίδατε ούτε τον πατέρα μου ει εμέ ήδειτε και τον πατέρα μου ήδειτε αν

Jesus Warns of Unbelief

20 ταύτα τα ρήματα ελάλησεν ο Ιησούς εν τω γαζοφυλακίω διδάσκων εν τω ιερώ και ουδείς επίασεν αυτόν ότι ούπω εληλύθει η ώρα αυτού 21 είπεν ούν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς εγώ υπάγω και ζητήσετέ με και εν τη αμαρτία υμών αποθανείσθε όπου εγώ υπάγω υμείς ου δύνασθε ελθείν 22 έλεγον ούν οι Ιουδαίοι μήτι αποκτενεί εαυτόν ότι λέγει όπου εγώ υπάγω υμείς ου δύνασθε ελθείν 23 και είπεν αυτοίς υμείς εκ των κάτω εστέ εγώ εκ των άνω ειμί υμείς εκ του κόσμου τούτου εστέ εγώ ουκ ειμί εκ του κόσμου τούτου 24 είπον ούν υμίν ότι αποθανείσθε εν ταις αμαρτίαις υμών εάν γαρ μη πιστεύσητε ότι εγώ ειμι αποθανείσθε εν ταις αμαρτίαις υμών 25 έλεγον ούν αυτώ συ τις ει και είπεν αυτοίς ο Ιησούς την αρχήν ο τι και λαλώ υμίν 26 πολλά έχω περί υμών λαλείν και κρίνειν αλλ΄ ο πέμψας με αληθής εστι κάγω α ήκουσα παρ΄ αυτού ταύτα λέγω εις τον κόσμον 27 ουκ έγνωσαν ότι τον πατέρα αυτοίς έλεγεν 28 είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς όταν υψώσητε τον υιόν του ανθρώπου τότε γνώσεσθε ότι εγώ ειμι και απ΄ εμαυτού ποιώ ουδέν αλλά καθώς εδίδαξέ με ο πατήρ μου ταύτα λαλώ 29 και ο πέμψας με μετ΄ εμού εστιν ουκ αφήκέ με μόνον ο πατήρ ότι εγώ τα αρεστά αυτώ ποιώ πάντοτε 30 ταύτα αυτού λαλούντος πολλοί επίστευσαν εις αυτόν

The Truth Shall Free You

31 έλεγεν ούν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκότας αυτώ Ιουδαίους εάν υμείς μείνητε εν τω λόγω τω εμώ αληθώς μαθηταί μου εστέ 32 και γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς 33 απεκρίθησαν αυτώ σπέρμα Αβραάμ εσμεν και ουδενί δεδουλεύκαμεν πώποτε πως συ λέγεις ότι ελεύθεροι γενήσεσθε 34 απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς αμήν αμήν λέγω υμίν ότι πας ο ποιών την αμαρτίαν δούλός εστι της αμαρτίας 35 ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα ο υιός μένει εις τον αιώνα 36 εάν ούν ο υιός υμάς ελευθερώση όντως ελεύθεροι έσεσθε

Children of Abraham

37 οίδα ότι σπέρμα Αβραάμ εστε αλλά ζητείτέ με αποκτείναι ότι ο λόγος ο εμός ου χωρεί εν υμίν 38 εγώ ο εώρακα παρά τω πατρί μου λαλώ και υμείς ούν ο εωράκατε παρά τω πατρί υμών ποιείτε 39 απεκρίθησαν και είπον αυτώ ο πατήρ ημών Αβραάμ εστι λέγει αυτοίς ο Ιησούς ει τέκνα του Αβραάμ ήτε τα έργα του Αβραάμ εποιείτε αν 40 νυν δε ζητείτέ με αποκτείναι άνθρωπον ος την αλήθειαν υμίν λελάληκα ην ήκουσα παρά του θεού τούτο Αβραάμ ουκ εποίησεν 41 υμείς ποιείτε τα έργα του πατρός υμών είπον ούν αυτώ ημείς εκ πορνείας ου γεγεννήμεθα ένα πατέρα έχομεν τον θεόν 42 είπεν αυτοίς ο Ιησούς ει ο θεός πατήρ υμών ην ηγαπάτε αν εμέ εγώ γαρ εκ του θεού εξήλθον και ήκω ουδέ γαρ απ΄ εμαυτού ελήλυθα αλλ΄ εκείνός με απέστειλε 43 διατί την λαλιάν την εμήν ου γινώσκετε ότι ου δύνασθε ακούειν τον λόγον τον εμόν 44 υμείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ και τας επιθυμίας του πατρός υμών θέλετε ποιείν εκείνος ανθρωποκτόνος ην απ΄ αρχής και εν τη αληθεία ουχ έστηκεν ότι ουκ έστιν αλήθεια εν αυτώ όταν λαλή το ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού 45 εγώ δε ότι την αλήθειαν λέγω ου πιστεύετέ μοι 46 τις εξ υμών ελέγχει με περί αμαρτίας ει δε αλήθειαν λέγω διατί υμείς ου πιστεύετέ μοι 47 ο ων εκ του θεού τα ρήματα του θεού ακούει διά τούτο υμείς ουκ ακούετε ότι εκ του θεού ουκ εστέ

The Jews Dishonor Jesus

48 απεκρίθησαν ουν οι Ιουδαίοι και είπον αυτώ ου καλώς λέγομεν ημείς ότι Σαμαρείτης ει συ και δαιμόνιον έχεις 49 απεκρίθη Ιησούς εγώ δαιμόνιον ουκ έχω αλλά τιμώ τον πατέρα μου και υμείς ατιμάζετέ με 50 εγώ δε ου ζητώ την δόξαν μου έστιν ο ζητών και κρίνων 51 αμήν αμήν λέγω υμίν εάν τις τον λόγον τον εμόν τηρήση θάνατον ου μη θεωρήση εις τον αιώνα 52 είπον ούν αυτώ οι Ιουδαίοι νυν εγνώκαμεν ότι δαιμόνιον έχεις Αβραάμ απέθανε και οι προφήται και συ λέγεις εάν τις τον λόγον μου τηρήση ου μη γεύσεται θανάτου εις τον αιώνα 53 μη συ μείζων ει του πατρός ημών Αβραάμ όστις απέθανε και οι προφήται απέθανον τίνα σεαυτόν συ ποιείς 54 απεκρίθη Ιησούς εάν εγώ δοξάζω εμαυτόν η δόξα μου ουδέν εστιν έστιν ο πατήρ μου ο δοξάζων με ον υμείς λέγετε ότι θεός υμών εστι 55 και ουκ εγνώκατε αυτόν εγώ δε οίδα αυτόν και εάν είπω ότι ουκ οίδα αυτόν έσομαι όμοιος υμών ψεύστης αλλ΄ οίδα αυτόν και τον λόγον αυτού τηρώ 56 Αβραάμ ο πατήρ υμών ηγαλλιάσατο ίνα ίδη την ημέραν την εμήν και είδε και εχάρη

I Am

57 είπον ουν οι Ιουδαίοι προς αυτόν πεντήκοντα έτη ούπω έχεις και Αβραάμ εώρακας 58 είπεν αυτοίς ο Ιησούς αμήν αμήν λέγω υμίν πριν Αβραάμ γενέσθαι εγώ ειμι 59 ήραν ουν λίθους ίνα βάλωσιν επ΄ αυτόν Ιησούς δε εκρύβη και εξήλθεν εκ του ιερού διελθών διά μέσου αυτών και παρήγεν ούτως
Copyright information for ABPGRK