John 6

CHAPTER 6

Jesus Feeds the Five Thousand

1μετά ταύτα απήλθεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος 2και ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς ότι εώρων αυτού τα σημεία α εποίει επί των ασθενούντων 3ανήλθε δε εις το όρος ο Ιησούς και εκεί εκάθητο μετά των μαθητών αυτού 4ην δε εγγύς το πάσχα η εορτή των Ιουδαίων 5επάρας ούν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολύς όχλος έρχεται προς αυτόν λέγει προς τον Φίλιππον πόθεν αγοράσομεν αρτούς ίνα φάγωσιν ούτοι 6τούτο δε έλεγε πειράζων αυτόν αυτός γαρ ήδει τι έμελλε ποιείν 7απεκρίθη αυτώ Φίλιππος διακοσίων δηναρίων άρτοι ουκ αρκούσιν αυτοίς ίνα έκαστος αυτών βραχύ τι λάβη 8λέγει αυτώ εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου 9έστι παιδάριον εν ώδε ο έχει πέντε άρτους κριθίνους και δύο οψάρια αλλά ταύτα τι εστιν εις τοσούτους 10είπε δε ο Ιησούς ποιήσατε τους ανθρώπους αναπεσείν ην δε χόρτος πολύς εν τω τόπω ανέπεσον ούν οι άνδρες τον αριθμόν ωσεί πεντακισχίλιοι 11έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς και ευχαριστήσας διέδωκε τοις μαθηταίς οι δε μαθηταί τοις ανακειμένοις ομοίως και εκ των οψαρίων όσον ήθελον 12ως δε ενεπλήσθησαν λέγει τοις μαθηταίς αυτού συναγάγετε τα περισσεύσαντα κλάσματα ίνα μη τι απόληται 13συνήγαγον ούν και εγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων εκ των πέντε άρτων των κριθίνων α επερίσσευσε τοις βεβρωκόσιν 14οι ουν άνθρωποι ιδόντες ο εποίησε σημείον ο Ιησούς έλεγον ότι ούτός εστιν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμον 15Ιησούς ούν γνούς ότι μέλλουσιν έρχεσθαι και αρπάζειν αυτόν ίνα ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα πάλιν ανεχώρησεν εις το όρος αυτός μόνος

Jesus Walks on the Sea

16ως δε οψία εγένετο κατέβησαν οι μαθηταί αυτού επί την θάλασσαν 17και εμβάντες εις το πλοίον ήρχοντο πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ και σκοτία ήδη εγεγόνει και ουκ εληλύθει προς αυτούς ο Ιησούς 18η τε θάλασσα ανέμου μεγάλου πνέοντος διηγείρετο 19εληλακότες ούν ως σταδίους είκοσιπέντε η τριάκοντα θεωρούσι τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και εγγύς του πλοίου γινόμενον και εφοβήθησαν 20ο δε λέγει αυτοίς εγώ ειμι μη φοβείσθε 21ήθελον ούν λαβείν αυτόν εις το πλοίον και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εις ην υπήγον 22τη επαύριον ο όχλος ο εστηκώς πέραν της θαλάσσης ιδών ότι πλοιάριον άλλο ουκ ην εκεί ει μη εν εκείνο εις ο ενέβησαν οι μαθηταί αυτού και ότι ου συνεισήλθε τοις μαθηταίς αυτού ο Ιησούς εις το πλοιάριον αλλά μόνοι οι μαθηταί αυτού απήλθον 23άλλα δε ήλθε πλοιάρια εκ Τιβεριάδος εγγύς του τόπου όπου έφαγον τον άρτον ευχαριστήσαντος του κυρίου 24ότε ούν είδεν ο όχλος ότι Ιησούς ουκ έστιν εκεί ουδέ οι μαθηταί αυτού ενέβησαν και αυτοί εις τα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ ζητούντες τον Ιησούν

The Bread of Life

25και ευρόντες αυτόν πέραν της θαλάσσης είπον αυτώ ραββί πότε ώδε γέγονας 26απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς και είπεν αμήν αμήν λέγω υμίν ζητείτέ με ουχ ότι είδετε σημεία αλλ΄ ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάσθητε 27εργάζεσθε μη την βρώσιν την απολλυμένην αλλά την βρώσιν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον ην ο υιός του ανθρώπου υμίν δώσει τούτον γαρ ο πατήρ εσφράγισεν ο θεός 28είπον ούν προς αυτόν τι ποιώμεν ίνα εργαζώμεθα τα έργα του θεού 29απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοίς τούτό εστι το έργον του θεού ίνα πιστεύσητε εις ον απέστειλεν εκείνος 30είπον ούν αυτώ τι ούν ποιείς συ σημείον ίνα ίδωμεν και πιστεύσωμέν σοι τι εργάζη 31οι πατέρες ημών το μάννα έφαγον εν τη ερήμω καθώς εστι γεγραμμένον άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτοίς φαγείν 32είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς αμήν αμήν λέγω υμίν ου Μωσής δέδωκεν υμίν τον άρτον εκ του ουρανού αλλ΄ ο πατήρ μου δίδωσιν υμίν τον άρτον εκ του ουρανού τον αληθινόν 33ο γαρ άρτος του θεού εστιν ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδούς τω κόσμω 34είπον ούν προς αυτόν κύριε πάντοτε δος ημίν τον άρτον τούτον 35είπε δε αυτοίς ο Ιησούς εγώ ειμι ο άρτος της ζωής ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάση και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήση πώποτε 36αλλ΄ είπον υμίν ότι και εωράκατέ με και ου πιστεύετε 37παν ο δίδωσί μοι ο πατήρ προς εμέ ήξει και τον ερχόμενον προς με ου μη εκβάλω έξω 38ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού ουχ ίνα ποιώ το θέλημα το εμόν αλλά το θέλημα του πέμψαντός με 39τούτο δε εστι το θέλημα του πέμψαντός με πατρός ίνα παν ο δέδωκέ μοι μη απολέσω εξ αυτού αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα 40τούτο δε εστι το θέλημα του πέμψαντός με ίνα πας ο θεωρών τον υιόν και πιστεύων εις αυτόν έχη ζωήν αιώνιον και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα

Jesus Rejected by the Jews

41εγόγγυζον ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν εγώ ειμι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού 42και έλεγον ουχ ούτός εστιν Ιησούς ο υιός Ιωσήφ ου ημείς οίδαμεν τον πατέρα και την μητέρα πως ούν λέγει ούτος ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα 43απεκρίθη ούν ο Ιησούς και είπεν αυτοίς μη γογγύζετε μετ΄ αλλήλων 44ουδείς δύναται ελθείν προς με εαν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύση αυτόν και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα 45έστι γεγραμμένον εν τοις προφήταις και έσονται πάντες διδακτοί του θεού πας ούν ο ακούων παρά του πατρός και μαθών έρχεται προς με 46ουχ ότι τον πατέρα τις εώρακεν ει μη ο ων παρά του θεού ούτος εώρακε τον πατέρα 47αμήν αμήν λέγω υμίν ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον 48εγώ ειμι ο άρτος της ζωής 49οι πατέρες υμών έφαγον το μάννα εν τη ερήμω και απέθανον 50ούτός εστιν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνων ίνα τις εξ αυτού φάγη και μη αποθάνη 51εγώ ειμι ο άρτος ο ζών ο εκ του ουρανού καταβάς εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου ζήσεται εις τον αιώνα και ο άρτος δε ον εγώ δώσω η σάρξ μου εστίν ην εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής 52εμάχοντο ούν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες πως δύναται ούτος ημίν δούναι την σάρκα φαγείν 53είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς αμήν αμήν λέγω υμίν εάν μη φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε αυτού το αίμα ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς 54ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα 55η γαρ σάρξ μου αληθώς εστι βρώσις και το αίμά μου αληθώς εστι πόσις 56ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ 57καθώς απέστειλέ με ο ζών πατήρ καγώ ζω διά τον πατέρα και ο τρώγων με κάκεινος ζήσεται δι΄ εμέ 58ούτός εστιν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς ου καθώς έφαγον οι πατέρες υμών το μάννα και απέθανον ο τρώγων τούτον τον άρτον ζήσεται εις τον αιώνα 59ταύτα είπεν εν συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ

Many Disciples Grumble Concerning Jesus

60πολλοί ούν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπον σκληρός εστιν ούτος ο λόγος τις δύναται αυτού ακούειν 61ειδώς δε ο Ιησούς εν εαυτώ ότι γογγύζουσι περί τούτου οι μαθηταί αυτού είπεν αυτοίς τούτο υμάς σκανδαλίζει 62εάν ουν θεωρήτε τον υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ην το πρότερον 63το πνεύμά εστι το ζωοποιούν η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν τα ρήματα α εγώ λαλώ υμίν πνεύμά εστι και ζωή εστιν 64αλλ΄ εισίν εξ υμών τινες οι ου πιστεύουσιν ήδει γαρ εξ αρχής ο Ιησούς τίνες εισίν οι μη πιστεύοντες και τις εστιν ο παραδώσων αυτόν 65και έλεγε διά τούτο είρηκα υμίν ότι ουδείς δύναται ελθείν προς με εάν μη η δεδομένον αυτώ εκ του πατρός μου

The Words of Life

66εκ τούτου πολλοί απήλθον των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι μετ΄ αυτού περιεπάτουν 67είπεν ούν ο Ιησούς τοις δώδεκα μη και υμείς θέλετε υπάγειν 68απεκρίθη ουν αυτώ Σίμων Πέτρος κύριε προς τίνα απελευσόμεθα ρήματα ζωής αιωνίου έχεις 69και ημείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι συ ει ο Χριστός ο υιός του θεού του ζώντος 70απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς ουκ εγώ υμάς τους δώδεκα εξελεξάμην και εξ υμών εις διάβολός εστιν 71έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην ούτος γαρ έμελλεν αυτόν παραδιδόναι εις ων εκ των δώδεκα
Copyright information for ABPGRK