Joshua 24

CHAPTER 24

The History of Israel's Sojourn

1και συνήγαγεν Ιησούς πάσας τας φυλάς Ισραήλ εις Συχέμ και συνεκάλεσε τους πρεσβυτέρους Ισραήλ και τους άρχοντας αυτών και τους δικαστάς αυτών και τους γραμματείς αυτών και έστησαν απέναντι του θεού 2και είπεν Ιησούς προς πάντα τον λαόν τάδε λέγει κύριος ο θεός Ισραήλ πέραν του ποταμού κατώκησαν οι πατέρες υμών το απ΄ αρχής Θάρα ο πατήρ Αβραάμ και ο πατήρ Ναχώρ και ελάτρευσαν θεοίς ετέροις 3και έλαβον τον πατέρα υμών τον Αβραάμ εκ του πέραν του ποταμού και ωδήγησα αυτόν εν πάση τη γη Χαναάν και επλήθυνα το σπέρμα αυτού 4και έδωκα αυτώ τον Ισαάκ και έδωκα τω Ισαάκ τον Ιακώβ και τον Ησαύ και έδωκα τω Ησαύ το όρος το Σειρ κληρονομίαν αυτώ και Ιακώβ και οι υιοί αυτού κατέβησαν εις Αίγυπτον 5και απέστειλα Μωυσήν και Ααρών και επάταξεν την Αίγυπτον εν οις εποίησεν εν αυτοίς 6και μετά ταύτα εξήγαγε υμάς και εξήγαγεν τους πατέρας υμών εξ Αιγύπτου και εισήλθετε εις την θάλασσαν και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι οπίσω των πατέρων υμών εν άρμασι και εν ίπποις εις την θάλασσαν την ερυθράν 7και εβοήσαμεν προς κύριον και έδωκε νεφέλην και γνόφον αναμέσον υμών και αναμέσον των Αιγυπτίων και επήγαγεν επ΄ αυτούς την θάλασσαν και εκάλυψεν αυτούς και είδοσαν οι οφθαλμοί υμών όσα εποίησε κύριος εν γη Αιγύπτω και ήτε εν τη ερήμω ημέρας πλείους 8και ήγαγεν υμάς εις γην Αμορραίων των κατοικούντων πέραν του Ιορδάνου και παρετάξαντο υμίν και παρέδωκεν αυτούς κύριος εις τας χείρας υμών και κατεκληρονομήσατε την γη αυτών και εξωλοθρεύσατε αυτούς από προσώπου υμών 9και ανέστη Βαλάκ ο του Σεπφώρ βασιλεύς Μωάβ και παρετάξατο τω Ισραήλ και αποστείλας εκάλεσε τον Βαλαάμ υιόν Βεώρ αράσασθαι υμίν 10και ουκ ηθέλησε κύριος ο θεός σου απολέσαι σε και ευλογίαις ευλόγησεν υμάς και εξείλατο υμάς εκ χειρών αυτών 11και διέβητε τον Ιορδάνην και παρεγενήθητε εις Ιεριχώ και επολέμησαν προς υμάς οι κατοικούντες Ιεριχώ ο Αμορραίος και ο Φερεζαίος και ο Χαναναίος και ο Χετταίος και ο Γεργεσαίος και ο Ευαίος και ο Ιεβουσαίος και παρέδωκεν αυτούς εις τας χείρας υμών 12και εξαπέστειλεν προτέραν υμών την σφηκίαν και εξέβαλεν αυτούς από προσώπου υμών δύο βασιλείς των Αμορραίων ουκ εν τη ρομφαία σου ουδέ εν τω τόξω σου 13και έδωκεν υμίν γην εφ΄ ην ουκ εκοπιάσατε επ΄ αυτήν και πόλεις ας ουκ ωκοδομήσατε και κατωκίσθητε επ΄ αυταίς και αμπελώνας και ελαιώνας ους ου κατεφυτεύσατε υμείς έδεσθε

Choose Whom You Will Serve

14και νυν φοβήθητε τον κύριον και λατρεύσατε αυτώ εν ευθύτητι και εν δικαιοσύνη και περιέλεσθε τους θεούς τους αλλοτρίους οις ελάτρευσαν οι πατέρες υμών εν τω πέραν του ποταμού και εν Αιγύπτω και λατρεύσατε τω κυρίω 15ει δε μη αρέσκει υμίν λατρεύειν τω κυρίω εκλέξασθε υμίν αυτοίς σήμερον τίνι λατρεύσητε ειτε τοις θεοίς των πατέρων υμών τοις εν τω πέραν του ποταμού είτε τοις θεοίς των Αμορραίων εν οις υμείς κατοικείτε επί της γης αυτών εγώ δε και ο οίκός μου λατρεύσομεν τω κυρίω 16και αποκριθείς ο λαός είπε μη γένοιτο ημίν καταλιπείν τον κύριον ώστε λατρεύειν θεοίς ετέροις 17κύριος ο θεός ημών αυτός ανήγαγεν ημάς και τους πατέρας ημών εξ γης Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας και όσα εποίησεν ημίν τα σημεία τα μεγάλα ταύτα και διεφύλαξεν ημάς εν πάση τη οδώ η επορεύθημεν εν αυτή και εν πάσι τοις έθνεσιν ους παρήλθομεν δι΄ αυτών 18και εξέβαλε κύριος σύμπαντα τα έθνη και τον Αμορραίον τον κατοικούντα την γην από προσώπου ημών αλλά και ημείς λατρεύσομεν τω κυρίω ούτος γαρ εστιν ο θεός ημών 19και είπεν ο Ιησούς προς πάντα τον λαόν ου μη δύνησθε λατρεύειν τω κυρίω ότι άγιός εστι και θεός ζηλωτής εστιν ούτος ουκ ανήσει τα ανομήματα υμών και τα αμαρτήματα υμών 20ηνίκα αν εγκαταλίπητε κύριον και λατρεύσητε θεοίς αλλοτρίοις και επελθών κακώσει υμάς και εξαναλώσει υμάς ανθ΄ ων ευ εποίησεν υμίν 21και είπεν ο λαός προς Ιησούν ουχί αλλά κυρίω λατρεύσομεν 22και είπεν Ιησούς προς τον λαόν μάρτυρες υμείς καθ΄ υμών ότι εξελέξασθε υμείς εαυτοίς τον κύριον λατρεύειν αυτώ και είπαν μάρτυρες 23και νυν περιέλεσθε τους θεούς τους αλλοτρίους τους εν υμίν και ευθύνατε την καρδίαν προς κύριον θεόν Ισραήλ 24και είπεν ο λαός προς Ιησούν κυρίω τω θεώ ημών λατρεύσομεν και της φωνής αυτού ακουσόμεθα

Joshua Ordains a Covenant with Israel

25και διέθετο Ιησούς διαθήκην προς τον λαόν εν τη ημέρα εκείνη και έδωκεν αυτώ νόμον και κρίσιν εν Συχέμ 26και έγραψεν Ιησούς τα ρήματα ταύτα εις βιβλίον νόμον του θεού και έλαβεν λίθον μέγαν και έστησεν αυτόν Ιησούς εκεί υπό την τερέβινθον την απέναντι κυρίου 27και είπεν Ιησούς προς πάντα τον λαόν ιδού ο λίθος ούτος έσται υμίν εις μαρτύριον ότι αυτός ακήκοε πάντα τα λεχθέντα υπό κυρίου όσα ελάλησεν προς υμάς σήμερον και ούτος έσται εν υμίν εις μαρτύριον επ΄ εσχάτων των ημερών ηνίκα αν ψεύσησθε κυρίω τω θεώ υμών 28και απέστειλεν Ιησούς τον λαόν έκαστος εις τον τόπον αυτού

Joshua Dies

29και εγένετο μετ΄ εκείνα απέθανεν Ιησούς υιός Ναυή δούλος κυρίου ος εκατόν δέκα ετών 30και έθαψαν αυτόν προς τοις ορίοις του κληρονομίας αυτού εν Θαμνασαράχ εν τω όρει τω Εφραϊμ από βορρά του όρους Γαάς 31και ελάτρευσεν Ισραήλ τω κυρίω πάσας τας ημέρας Ιησού και πάσας τας ημέρας των πρεσβυτέρων όσοι εφείλκυσαν τον χρόνον μετά Ιησού και όσοι είδοσαν σύμπαντα τα έργα κυρίου όσα εποίησε τω Ισραήλ 32και τα οστά Ιωσήφ ανήγαγον οι υιοί Ισραήλ εξ Αιγύπτου και κατώρυξαν εν Σικίμοις εν τη μερίδι του αγρού ου εκτήσατο Ιακώβ παρά των Αμορραίων των κατοικούντων εν Σικίμοις εκατόν αμνάδων και έδωκεν αυτήν τω Ιωσήφ εν μερίδι 33και Ελεάζαρ ο υιός Ααρών ο αρχιερεύς ετελεύτησε και ετάφη εν Γαβαάθ Φινεές του υιού αυτού ην έδωκεν αυτώ εν τω όρει Εφραϊμ
Copyright information for ABPGRK