Joshua 7

CHAPTER 7

Achan's Trespass

και επλημμέλησαν οι υιοί Ισραήλ πλημμέλειαν και ενοσφίσαντο από του αναθέματος και έλαβεν Άχαν υιός Χαρμί υιόυ Ζαβδί υιόυ Ζαρά εκ της φυλής Ιούδα από του αναθέματος και εθυμώθη οργή κύριος τοις υιοίς Ισραήλ και απέστειλεν Ιησούς άνδρας από Ιεριχώ εις Γαί η εστι κατά Βηθαυέν κατά ανατολάς Βαιθήλ και είπεν προς αυτούς λέγων αναβάντες κατασκέψασθε την γην και ανέβησαν οι άνδρες και κατεσκέψαντο την Γαί και ανέστρεψαν προς Ιησούν και είπαν προς αυτόν μη αναβήτω πας ο λαός αλλ΄ ωσεί δισχίλιοι η τρισχίλιοι άνδρες αναβήτωσαν και εκπολιορκησάτωσαν την πόλιν μη αναγάγης εκεί πάντα τον λαόν ολίγοι γαρ εισι και ανέβησαν από του λαού εκεί ωσεί τρισχίλιοι άνδρες και έφυγον από προσώπου ανδρών Γαί

Israel Defeated at Ai

και απέκτειναν απ΄ αυτών άνδρες Γαί ως τριακονταέξ άνδρας και κατεδίωξαν αυτούς από της πύλης έως συνέτριψαν αυτούς και έπληξαν αυτούς επί του καταφερούς και επτοήθη η καρδία του λαού και εγένετο ώσπερ ύδωρ και διέρρηξεν Ιησούς τα ιμάτια αυτού και έπεσεν επί πρόσωπον αυτού επί την γην έναντι κιβωτού κυρίου έως εσπέρας αυτός και οι πρεσβύτεροι Ισραήλ και επεβάλοντο χουν επί την κεφαλήν αυτών και είπεν Ιησούς δέομαι κύριε κύριε ινατί διαβιβάζων διεβίβασεν ο παις σου τον λαόν τούτον τον Ιορδάνην παραδούναι αυτόν τω Αμορραίω απολέσαι ημάς και ει κατεμείναμεν και κατωκίσθημεν παρά τον Ιορδάνην εν εμοί κύριε και τι ερώ επεί μετέβαλεν Ισραήλ αυχένα απέναντι του εχθρού αυτού και ακούσας ο Χαναναίος και πάντες οι κατοικούντες την γην περικυκλώσουσιν ημάς και εκτρίψουσιν ημάς από της γης και τι ποιήσεις το όνομά σου το μέγα 10 και είπε κύριος προς Ιησούν ανάστηθι ινατί συ τούτο πέπτωκας επί πρόσωπόν σου 11 ημάρτηκεν ο λαός και παρέβη την διαθήκην μου ην διεθέμην προς αυτόν και γε έλαβον από του αναθέματος και κλέψαντες εψεύσαντο και έβαλον εις τα σκεύη αυτών 12 και ου μη δύνωνται οι υιοί Ισραήλ υποστήναι κατά πρόσωπον των εχθρών αυτού αυχένα επιστρέψουσιν ενώπιον των εχθρών αυτών ότι εγενήθησαν ανάθεμα ου προσθήσω έτι είναι μεθ΄ υμών εάν μη εξάρητε το ανάθεμα εξ υμών αυτών 13 αναστάς άγνισον τον λαόν και είπον αγνισθήναι εις αύριον ότι τάδε λέγει κύριος ο θεός Ισραήλ το ανάθεμά εστιν εν υμίν Ισραήλ ου δυνήσεσθε αντιστήναι απέναντι των εχθρών υμών έως αν εξάρηται το ανάθεμα εξ υμών 14 και συναχθήσεσθε πάντες τοπρωϊ κατά φυλάς υμών και έσται η φυλή ην αν δείξη κύριος και προσάξετε κατά δήμους και τον δήμον ον αν δείξη κύριος προσάξετε κατά οίκον και τον οίκον ον αν δείξη κύριος κατά άνδρα προσάξετε 15 και ος αν ενδειχθή εν τω αναθέματι καυθήσεται εν τω πυρί αυτός και πάντα όσα εστίν αυτώ ότι παρέβη την διαθήκην κυρίου και ότι εποίησεν ανόμημα εν Ισραήλ 16 και ώρθρισεν Ιησούς τοπρωϊ και προσήγαγε τον λαόν κατά φυλάς αυτού και ανεδείχθη η φυλή Ιούδα 17 και ανεδείχθη δήμος ο Ζαραϊ και προσήχθη δήμος ο Ζαραϊ κατά άνδρα και ανεδείχθη Ζαβδί 18 και προσήχθη ο οίκος αυτού κατά άνδρα και ανεδείχθη Άχαρ υιός Χαρμί υιόυ Ζαβδί υιόυ Ζαρά της φυλής Ιούδα 19 και είπεν Ιησούς τω Άχαρ υιέ μου σήμερον δος δη δόξαν τω κυρίω θεώ Ισραήλ και δος αυτώ την εξομολόγησιν και ανάγγειλόν μοι τι εποίησας και μη κρύψης απ΄ εμού 20 και απεκρίθη Άχαρ τω Ιησοί και είπεν αληθώς εγώ ήμαρτον εναντίον κυρίου θεού Ισραήλ ούτως και ούτως πεποίηκα 21 είδον εν τη προνομή ψιλήν ποικίλην μίαν καλήν και διακόσια δίδραχμα αργυρίου και γλώσσαν χρυσήν μίαν πεντήκοντα διδράχμων ολκή αυτής και επεθύμησα αυτών και έλαβον και ιδού ταύτα κέκρυπται εν τη γη εν τη σκηνή μου και το αργύριον κέκρυπται υποκάτω αυτών 22 και απέστειλεν Ιησούς αγγέλους και έδραμον εις την σκηνήν εις την παρεμβολήν και ταύτα ην κεκρυμμένα εις την σκηνήν αυτού και το αργύριον υποκάτω αυτών 23 και εξήνεγκαν αυτά εκ της σκηνής και ήνεγκαν αυτά προς Ιησούν και προς πάντας πρεσβυτέρους Ισραήλ και έθηκαν αυτά έναντι κυρίου

Achan is Killed

24 και έλαβεν Ιησούς τον Άχαρ υιόν Ζαρά και το αργύριον και την στολήν και την γλώσσαν την χρυσήν και τους υιούς αυτού και τας θυγατέρας αυτού και τους μόσχους αυτού και τα υποζύγια αυτού και τα πρόβατα αυτού και την σκηνήν αυτού και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και πας Ισραήλ μετ΄ αυτού και ανήγαγον αυτούς εις Εμεκαχώρ 25 και είπεν Ιησούς τι ωλόθρευσας ημάς εξολοθρεύσαι σε κύριος καθά και σήμερον και ελιθοβόλησαν αυτόν πας Ισραήλ λίθοις και κατέκαυσαν αυτά εν πυρί και ελιθοβόλησαν αυτούς εν λίθοις 26 και επέστησαν αυτώ σωρόν λίθων μέγαν έως της ημέρας ταύτης και επαύσατο κύριος του θυμού της οργής διά τούτο επωνόμασεν αυτό Εμεκαχώρ έως της ημέρας ταύτης
Copyright information for ABPGRK