Joshua 7

CHAPTER 7

Achan's Trespass

1και επλημμέλησαν οι υιοί Ισραήλ πλημμέλειαν και ενοσφίσαντο από του αναθέματος και έλαβεν Άχαν υιός Χαρμί υιόυ Ζαβδί υιόυ Ζαρά εκ της φυλής Ιούδα από του αναθέματος και εθυμώθη οργή κύριος τοις υιοίς Ισραήλ 2και απέστειλεν Ιησούς άνδρας από Ιεριχώ εις Γαί η εστι κατά Βηθαυέν κατά ανατολάς Βαιθήλ και είπεν προς αυτούς λέγων αναβάντες κατασκέψασθε την γην και ανέβησαν οι άνδρες και κατεσκέψαντο την Γαί 3και ανέστρεψαν προς Ιησούν και είπαν προς αυτόν μη αναβήτω πας ο λαός αλλ΄ ωσεί δισχίλιοι η τρισχίλιοι άνδρες αναβήτωσαν και εκπολιορκησάτωσαν την πόλιν μη αναγάγης εκεί πάντα τον λαόν ολίγοι γαρ εισι 4και ανέβησαν από του λαού εκεί ωσεί τρισχίλιοι άνδρες και έφυγον από προσώπου ανδρών Γαί

Israel Defeated at Ai

5και απέκτειναν απ΄ αυτών άνδρες Γαί ως τριακονταέξ άνδρας και κατεδίωξαν αυτούς από της πύλης έως συνέτριψαν αυτούς και έπληξαν αυτούς επί του καταφερούς και επτοήθη η καρδία του λαού και εγένετο ώσπερ ύδωρ 6και διέρρηξεν Ιησούς τα ιμάτια αυτού και έπεσεν επί πρόσωπον αυτού επί την γην έναντι κιβωτού κυρίου έως εσπέρας αυτός και οι πρεσβύτεροι Ισραήλ και επεβάλοντο χουν επί την κεφαλήν αυτών 7και είπεν Ιησούς δέομαι κύριε κύριε ινατί διαβιβάζων διεβίβασεν ο παις σου τον λαόν τούτον τον Ιορδάνην παραδούναι αυτόν τω Αμορραίω απολέσαι ημάς και ει κατεμείναμεν και κατωκίσθημεν παρά τον Ιορδάνην εν εμοί κύριε 8και τι ερώ επεί μετέβαλεν Ισραήλ αυχένα απέναντι του εχθρού αυτού 9και ακούσας ο Χαναναίος και πάντες οι κατοικούντες την γην περικυκλώσουσιν ημάς και εκτρίψουσιν ημάς από της γης και τι ποιήσεις το όνομά σου το μέγα 10και είπε κύριος προς Ιησούν ανάστηθι ινατί συ τούτο πέπτωκας επί πρόσωπόν σου 11ημάρτηκεν ο λαός και παρέβη την διαθήκην μου ην διεθέμην προς αυτόν και γε έλαβον από του αναθέματος και κλέψαντες εψεύσαντο και έβαλον εις τα σκεύη αυτών 12και ου μη δύνωνται οι υιοί Ισραήλ υποστήναι κατά πρόσωπον των εχθρών αυτού αυχένα επιστρέψουσιν ενώπιον των εχθρών αυτών ότι εγενήθησαν ανάθεμα ου προσθήσω έτι είναι μεθ΄ υμών εάν μη εξάρητε το ανάθεμα εξ υμών αυτών 13αναστάς άγνισον τον λαόν και είπον αγνισθήναι εις αύριον ότι τάδε λέγει κύριος ο θεός Ισραήλ το ανάθεμά εστιν εν υμίν Ισραήλ ου δυνήσεσθε αντιστήναι απέναντι των εχθρών υμών έως αν εξάρηται το ανάθεμα εξ υμών 14και συναχθήσεσθε πάντες τοπρωϊ κατά φυλάς υμών και έσται η φυλή ην αν δείξη κύριος και προσάξετε κατά δήμους και τον δήμον ον αν δείξη κύριος προσάξετε κατά οίκον και τον οίκον ον αν δείξη κύριος κατά άνδρα προσάξετε 15και ος αν ενδειχθή εν τω αναθέματι καυθήσεται εν τω πυρί αυτός και πάντα όσα εστίν αυτώ ότι παρέβη την διαθήκην κυρίου και ότι εποίησεν ανόμημα εν Ισραήλ 16και ώρθρισεν Ιησούς τοπρωϊ και προσήγαγε τον λαόν κατά φυλάς αυτού και ανεδείχθη η φυλή Ιούδα 17και ανεδείχθη δήμος ο Ζαραϊ και προσήχθη δήμος ο Ζαραϊ κατά άνδρα και ανεδείχθη Ζαβδί 18και προσήχθη ο οίκος αυτού κατά άνδρα και ανεδείχθη Άχαρ υιός Χαρμί υιόυ Ζαβδί υιόυ Ζαρά της φυλής Ιούδα 19και είπεν Ιησούς τω Άχαρ υιέ μου σήμερον δος δη δόξαν τω κυρίω θεώ Ισραήλ και δος αυτώ την εξομολόγησιν και ανάγγειλόν μοι τι εποίησας και μη κρύψης απ΄ εμού 20και απεκρίθη Άχαρ τω Ιησοί και είπεν αληθώς εγώ ήμαρτον εναντίον κυρίου θεού Ισραήλ ούτως και ούτως πεποίηκα 21είδον εν τη προνομή ψιλήν ποικίλην μίαν καλήν και διακόσια δίδραχμα αργυρίου και γλώσσαν χρυσήν μίαν πεντήκοντα διδράχμων ολκή αυτής και επεθύμησα αυτών και έλαβον και ιδού ταύτα κέκρυπται εν τη γη εν τη σκηνή μου και το αργύριον κέκρυπται υποκάτω αυτών 22και απέστειλεν Ιησούς αγγέλους και έδραμον εις την σκηνήν εις την παρεμβολήν και ταύτα ην κεκρυμμένα εις την σκηνήν αυτού και το αργύριον υποκάτω αυτών 23και εξήνεγκαν αυτά εκ της σκηνής και ήνεγκαν αυτά προς Ιησούν και προς πάντας πρεσβυτέρους Ισραήλ και έθηκαν αυτά έναντι κυρίου

Achan is Killed

24και έλαβεν Ιησούς τον Άχαρ υιόν Ζαρά και το αργύριον και την στολήν και την γλώσσαν την χρυσήν και τους υιούς αυτού και τας θυγατέρας αυτού και τους μόσχους αυτού και τα υποζύγια αυτού και τα πρόβατα αυτού και την σκηνήν αυτού και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και πας Ισραήλ μετ΄ αυτού και ανήγαγον αυτούς εις Εμεκαχώρ 25και είπεν Ιησούς τι ωλόθρευσας ημάς εξολοθρεύσαι σε κύριος καθά και σήμερον και ελιθοβόλησαν αυτόν πας Ισραήλ λίθοις και κατέκαυσαν αυτά εν πυρί και ελιθοβόλησαν αυτούς εν λίθοις 26και επέστησαν αυτώ σωρόν λίθων μέγαν έως της ημέρας ταύτης και επαύσατο κύριος του θυμού της οργής διά τούτο επωνόμασεν αυτό Εμεκαχώρ έως της ημέρας ταύτης
Copyright information for ABPGRK