Joshua 8

CHAPTER 8

Ambush at Ai

1και είπε κύριος προς Ιησούν μη φοβηθής μηδέ δειλιάσης λάβε μετά σου πάντας τους άνδρας τους πολεμούντας και αναστάς ανάβηθι εις Γαί ιδού δέδωκα εις τας χείράς σου τον βασιλέα Γαί και τον λαόν αυτού και την πόλιν αυτού και την γην αυτού 2και ποιήσεις Γαί και τω βασιλεί αυτής ον τρόπον εποίησας την Ιεριχώ και τω βασιλεί αυτής και την προνομήν αυτής και των κτηνών αυτής προνομεύσεις σεαυτώ κατάστησον δε σεαυτώ ένεδρα τη πόλει εις τα οπίσω αυτής 3και ανέστη Ιησούς και πας ο λαός ο πολεμιστής ώστε αναβήναι εις Γαί επέλεξε δε Ιησούς τριάκοντα χιλιάδας ανδρών δυνατούς εν ισχύϊ και απέστειλεν αυτούς νυκτός 4και ενετείλατο αυτοίς λέγων ίδετε ότι υμείς ενεδρεύσατε την πόλιν οπίσω της πόλεως σφόδρα και έσεσθε πάντες έτοιμοι 5και εγώ και πάντες οι μετ΄ εμού προσάξομεν προς την πόλιν και έσται ως αν εξέλθωσιν οι κατοικούντες Γαί εις συνάντησιν ημίν καθάπερ και πρωήν και φευξόμεθα από προσώπου αυτών 6και ως αν εξέλθωσιν οπίσω ημών αποσπάσομεν αυτούς από της πόλεως και ερούσι φεύγουσιν αυτοί από προσώπου ημών ον τρόπον έμπροσθεν και φευξόμεθα απ΄ αυτών 7υμείς δε εξαναστήσεσθε εκ της ενέδρας και πορεύσεσθε εις την πόλιν και εκτρίψατε την πόλιν και δώσει αυτήν κύριος ο θεός ημών εν χερσίν ημών 8και έσται ως αν συλλάβητε την πόλιν εμπρήσατε αυτήν εν πυρί κατά το ρήμα τούτο ποιήσατε ιδού εντέταλμαι υμίν 9και απέστειλεν αυτούς Ιησούς και επορεύθησαν εις την ενέδραν και ενεκάθισαν αναμέσον Βαιθήλ και αναμέσον Γαί από θαλάσσης της Γαί και ηυλίσθη Ιησούς την νύκτα εκείνην εν μέσω του λαού 10και ορθρίσας Ιησούς τοπρωϊ επεσκέψατο τον λαόν και ανέβησαν αυτός και οι πρεσβύτεροι Ισραήλ κατά πρόσωπον του λαού επί Γαί 11και πας ο λαός ο πολεμιστής ο μετ΄ αυτού ανέβησαν και πορευόμενοι ήλθον εξεναντίας της πόλεως από ανατολών και τα ένεδρα της πόλεως από θαλάσσης και παρενέβαλον από βορρά της Γαί και η κοιλάς αναμέσον αυτού και της Γαί 12και έλαβεν ως πέντε χιλιάδας ανδρών και έθετο αυτούς ένεδρον αναμέσον της Βαιθήλ και της Γαί θάλασσαν της Γαί 13και έταξεν ο λαός πάσαν την παρεμβολήν η ην από βορρά τη πόλει και τα έσχατα αυτού θάλασσαν της πόλεως και επορεύθη Ιησούς την νύκτα εκείνην εν μέσω της κοιλάδος 14και εγένετο ως είδεν ο βασιλεύς Γαί και έσπευσε και ώρθρισε και εξήλθον οι άνδρες της πόλεως εις συνάντησιν αυτοίς επ ευθείας εις τον πόλεμον αυτός και πας ο λαός αυτού εις τον καιρόν κατά πρόσωπον της Αραβά και αυτός ουκ ήδει ότι ένεδρα αυτώ εστιν οπίσω της πόλεως 15και είδε και ανεχώρησεν Ιησούς και πας Ισραήλ από προσώπου αυτών 16και έφυγεν οδόν της ερήμου και ενίσχυσε πας ο λαός της Γαί του καταδιώξαι οπίσω αυτών των υιών Ισραήλ και αυτοί απέστησαν από της πόλεως 17ου κατελείφθη ουδείς εν τη Γαί και εν Βαιθήλ ος ου κατεδίωξεν οπίσω Ισραήλ και κατέλιπον την πόλιν ανεωγμένην και κατεδίωξαν οπίσω Ισραήλ 18και είπε κύριος προς Ιησούν έκτεινον την χείρά σου τω γαϊσώ τω εν τη χειρί σου επί την πόλιν εις γαρ τας χείράς σου έδωκα αυτήν και τα ένεδρα εξαναστήσονται εν τάχει εκ του τόπου αυτών 19και εξέτεινεν ο Ιησούς τον γαϊσόν και την χείρα αυτού επί την πόλιν και τα ένεδρα εξανέστησαν εν τάχει εκ του τόπου αυτών και εξήλθοσαν ότε εξέτεινε την χείρα και εισήλθον εις την πόλιν και κατελάβοντο αυτήν και σπεύσαντες ενέπρησαν την πόλιν εν πυρί 20και περιβλεψάμενοι οι κάτοικοι Γαί εις τα οπίσω αυτών και εθεώρουν τον καπνόν της πόλεως αναβαίνοντα εις τον ουρανόν και ουκ έτι είχον που φύγωσιν ώδε η ώδε και ο λαός ο φεύγων εις την έρημον εστράφησαν επί τους διώκοντας 21και Ιησούς και πας Ισραήλ είδον ότι έλαβον τα ένεδρα την πόλιν και ότι ανέβη ο καπνός της πόλεως εις τον ουρανόν και μεταβαλλόμενοι επάταξαν τους άνδρας της Γαί 22και ούτοι εξήλθον εκ της πόλεως εις συνάντησιν αυτών και εγενήθησαν αναμέσον της παρεμβολής ούτοι εντεύθεν και ούτοι εντεύθεν και επάταξαν αυτούς έως του μη καταλειφθήναι αυτών σεσωσμένον και διαπεφεύγοτα 23και τον βασιλέα της Γαί συνέλαβον ζώντα και προσήγαγον αυτόν προς Ιησούν 24και εγένετο ως επαύσαντο οι υιοί Ισραήλ αποκτείνοντες πάντας τους εν τη Γαί και εν τοις πεδίοις και εν τω όρει επί της καταβάσεως ου κατεδίωξαν αυτούς και έπεσον πάντες εν στόματι ρομφαίας απ΄ αυτής εις τέλος και επέστρεψεν Ιησούς εις Γαί και επάταξεν αυτήν εν στόματι ρομφαίας 25και εγενήθησαν πάντες οι πεσόντες τη ημέρα εκείνη από ανδρός και έως γυναικός δώδεκα χιλιάδες πάντας τους κατοικούντας Γαί 26και Ιησούς ουκ επέστρεψε χείρα αυτού ην εξέτεινεν εν τω γαϊσω έως ανεθεμάτισε σύμπαντας τους κατοικούντας Γαί 27πλην των κτηνών και των σκύλων των εν τη πόλει εκείνη επρονόμευσαν εαυτοίς οι υιοί Ισραήλ κατά πρόσταγμα κυρίου ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Ιησού 28και ενεπύρισεν Ιησούς την πόλιν εν πυρί και έθηκεν αυτήν χώμα εις τον αιώνα αοίκητον έως της ημέρας ταύτης 29και τον βασιλέα της Γαί εκρέμασεν επί ξύλου διδύμου και ην επί του ξύλου έως καιρού της εσπέρας και επιδύνοντος του ηλίου συνέταξεν Ιησούς και καθείλον το σώμα αυτού από του ξύλου και έρριψαν αυτόν εις τον βόθρον προς την πύλην της πόλεως και επέστησαν αυτώ σωρόν λίθων μέγαν έως της ημέρας ταύτης 30τότε ωκοδόμησεν Ιησούς θυσιαστήριον κυρίω τω θεώ Ισραήλ εν όρει Γεβάλ 31καθότι ενετείλατο Μωυσής ο θεράπων κυρίου τοις υιοίς Ισραήλ καθά γέγραπται εν τω νόμω Μωυσή θυσιαστήριον λίθων ολόκληρων εφ΄ ους ουκ επεβλήθη επ΄ αυτούς σίδηρος και ανεβίβασεν εκεί ολοκαυτώματα τω κυρίω και θυσίαν σωτηρίου

Joshua Writes the Second Copy of the Law

32και έγραψεν Ιησούς επί των λίθων το δευτερονόμιον νόμον Μωυσή ον έγραψεν ενώπιον των υιών Ισραήλ 33και πας Ισραήλ και οι πρεσβύτεροι αυτών και οι δικασταί αυτών και οι γραμματείς αυτών παρεπορεύοντο ένθεν και ένθεν της κιβωτού απέναντι και οι ιερείς και οι Λευίται ήραν την κιβωτόν της διαθήκης κυρίου και ο προσήλυτος και ο αυτόχθων ήσαν οι ημίσεις αυτών επι πλησίον όρους Γαριζίν και οι ήμισυ επι πλησίον όρους Γαιβάλ καθά ενετείλατο Μωυσής ο θεράπων κυρίου ευλογήσαι τον λαόν Ισραήλ εν πρώτοις 34και μετά ταύτα ανέγνω σύμπαντα τα ρήματα του νόμου τούτου τας ευλογίας και τας κατάρας κατά πάντα τα γεγραμμένα εν τω νόμω Μωυσή 35ουκ ην ρήμα από πάντων ων ενετείλατο Μωυσής τω Ιησού ο ουκ ανέγνω Ιησούς εις τα ώτα πάσης εκκλησίας Ισραήλ τοις ανδράσι και ταις γυναιξί και τοις παιδίοις και τοις προσηλύτοις τοις προσπορευομένοις τω Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK