Judges 18

CHAPTER 18

Dan Seeks an Inheritance

1εν ταις ημέραις εκείναις ουκ ην βασιλεύς εν Ισραήλ και εν ταις ημέραις εκείναις η φυλή Δαν εζήτει εαυτή κληρονομίαν του κατοικείν ότι ουκ ενέπεσεν αυτή έως της ημέρας εκείνης εν μέσω φυλών Ισραήλ κληρονομία 2και εξαπέστειλαν οι υιοί Δαν από δήμων αυτών πέντε άνδρας από μέρους αυτού άνδρας υιούς δυνάμεως από Σαραά και Εσθαόλ του κατασκέψασθαι την γην και εξιχνιάσαι αυτήν και είπαν προς αυτούς πορεύεσθε και εξερευνήσατε την γην και παρεγένοντο εις όρος Εφραϊμ έως οίκου Μιχά και κατέπαυσαν εκεί 3αυτών όντων παρά οίκω Μιχά και αυτοί έγνωσαν την φωνήν του παιδαρίου του Λευίτου και εξέκλιναν εκεί και είπαν αυτώ τις ήγαγέ σε ώδε και τι συ ποιείς ενταύθα και τι εστίν ώδε 4και είπε προς αυτούς ούτω και ούτως εποίησέ μοι Μιχά και εμισθώσατό με και εγενήθην αυτώ εις ιερέα 5και είπον αυτώ επερώτησον δη εν τω θεώ και γνωσόμεθα ει κατευοδοί η οδός ημών ην ημείς πορευόμεθα επ΄ αυτήν 6και είπεν αυτοίς ο ιερεύς πορεύεσθε εις ειρήνην ενώπιον κυρίου η οδός υμών καθ΄ ην πορεύεσθε εν αυτή 7και επορεύθησαν οι πέντε άνδρες και παρεγένοντο εις Λαισά και είδον τον λαόν τον εν αυτή κατοικούντα εν ελπίδι κατά την σύγκρισις των Σιδωνίων ησυχάζοντας εν ελπίδι και μη δυναμένους λαλήσαι ρήμα εν τη γη ότι μακράν εισιν από Σιδώνος και λόγος ουκ ην αυτοίς μετά Συρίας 8και παρεγένοντο οι πέντε άνδρες προς τους αδελφούς αυτών εις Σαραά και εις Εσθαόλ και έλεγον αυτοίς οι αδελφοί αυτών τι υμείς κάθησθε 9και είπαν ανάστητε και αναβώμεν επ΄ αυτούς ότι εωράκαμεν την γην και ιδού αγαθή σφόδρα και υμείς σιωπατε μη οκνήσητε του πορευθήναι και εισελθείν του κληρονομήσαι την γην 10ηνίκα αν εισέλθητε ήξετε προς λαόν πεποιθότα και η γη ευρύχωρος ότι παρέδωκεν αυτήν ο θεός εν χειρί υμών τόπος όπου ουκ έστιν εκεί υστέρημα παντός ρήματος όσα εν τη γη 11και απήραν εκείθεν εκ συγγενείας του Δαν εκ Σαραά και από Εσθαόλ εξακόσιοι άνδρες περιεζωσμένοι σκεύη παρατάξεως 12και ανέβησαν και παρενέβαλον εν Καριαθιαρίμ εν Ιούδα διά τούτο εκλήθη τω τόπω εκείνω παρεμβολή Δαν έως της ημέρας ταύτης ιδού κατόπισθεν Καριαθιαρίμ 13και παρήλθον εκείθεν έως του όρους Εφραϊμ και ήλθον έως οίκου Μιχά

Micah's Idols Stolen

14και απεκρίθησαν οι πέντε άνδρες οι πορευθέντες κατασκέψασθαι την γην Λαισά και είπον προς τους αδελφούς αυτών ει οίδατε ότι έστιν εν τοις οίκοις τούτοις εφούδ και θεραφίν και γλυπτόν και χωνευτόν και νυν γνώτε τι ποιήσετε 15και εξέκλιναν εκεί και εισήλθον εις τον οίκον του παιδαρίου του Λευίτου εις τον οίκον Μιχά και ηρώτησαν αυτόν εις ειρήνη 16και οι εξακόσιοι άνδρες περιεζωσμένοι σκεύη πολεμικά αυτών εστηλωμένοι παρά την θύραν του πυλώνος οι εκ των υιών Δαν 17και ανέβησαν οι πέντε άνδρες οι πορευόμενοι κατασκέψασθαι την γην και επελθόντες εκεί έλαβον το γλυπτόν και το εφούδ και το θεραφίμ και το χωνευτόν και ο ιερεύς εστηλωμένος παρά τη θύραν του πυλώνος και οι εξακόσιοι άνδρες οι περιεζωσμένοι σκεύη πολεμικά 18και ούτοι εισήλθον εις οίκον Μιχά και έλαβον το γλυπτόν και το εφούδ και το θεραφίν και το χωνευτόν και είπε προς αυτούς ο ιερεύς τι υμείς ποιείτε 19και είπαν προς αυτόν κώφευσον επίθες την χείρά σου επί το στόμα σου και ελθέ μεθ΄ ημών και έση ημίν εις πατέρα και εις ιερέα μη βέλτιον είναί σε ιερέα οίκου ανδρός ενός η γενέσθαι σε ιερέα φυλής και συγγενείας εν Ισραήλ 20και ηγαθύνθη η καρδία του ιερέως και έλαβε το εφούδ και το θεραφίν και το γλυπτόν και το χωνευτόν και εισήλθεν εν μέσω του λαού 21και επέστρεψαν και απήλθον και έθηκαν την τέκνα και την κτήσιν και το βάρος έμπροσθεν αυτών 22αυτοί δε εμάκρυναν από οίκου Μιχά και ιδού Μιχά και οι άνδρες οι εν ταις οικίαις ταις μετά του οίκου Μιχά έκραζον και κατέλαβον τους υιούς Δαν 23και εβόησαν προς υιούς Δαν και επέστρεψαν οι υιοί Δαν τα πρόσωπα αυτών και είπον προς Μιχά τι εστί σοι ότι έκραξας 24και είπε τους θεούς ους εποίησα ελάβετε και τον ιερέα και απήλθετε και τι μοι έτι και τι τούτό μοι λέγετε τι τούτο κράζεις 25και είπον προς αυτόν οι υιοί Δαν μη ακουσθήτω η φωνή σου μεθ΄ ημών μή ποτε απαντήσωσιν υμίν άνδρες κατώδυνοι ψυχή και προσθήσεις την ψυχήν σου και την ψυχήν του οίκου σου 26και επορεύθησαν οι υιοί Δαν εις την οδόν αυτών και είδε Μιχά ότι ισχυρότεροι αυτού εισίν και εξένευσε και ανέστρεψεν εις τον οίκον αυτού

The Sons of Dan Destroy Laish

27και αυτοί έλαβον όσα εποίησε Μιχά και τον ιερέα ος ην αυτώ και ήλθον επί Λαισά επί λαόν ησυχάζοντα και πεποιθότα και επάταξαν αυτούς εν στόματι ρομφαίας και την πόλιν ενέπρησαν πυρί 28και ουκ έστιν ο εξαιρούμενος ότι μακράν εστιν από Σιδώνος και λόγος ουκ έστιν αυτοίς μετά ανθρώπου και αυτή εν τη κοιλάδι η εστιν του οίκου Ροάβ και ωκοδόμησαν την πόλιν και κατώκησαν εν αυτή 29και εκάλεσαν το όνομα της πόλεως Δαν κατά το όνομα Δαν του πατρός αυτών ος εγενήθη τω Ισραήλ και ην Λαίσ όνομα τω πόλει το πρότερον 30και έστησαν εαυτοίς οι υιοί Δαν το γλυπτόν και Ιωνάθαν υιός Γηρσών υιόυ Μανασσή αυτός και οι υιοί αυτού ήσαν ιερείς τη φυλή Δαν έως ημέρας της μετοικεσίας της γης 31και έταξαν εαυτοίς το γλυπτόν Μιχά εποίησε πάσας τας ημέρας όσας ην ο οίκος του θεού εν Σηλώ και εγένετο εν ταις ημέραις εκείναις ουκ ην βασιλεύς εν Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK