Judges 18

CHAPTER 18

Dan Seeks an Inheritance

εν ταις ημέραις εκείναις ουκ ην βασιλεύς εν Ισραήλ και εν ταις ημέραις εκείναις η φυλή Δαν εζήτει εαυτή κληρονομίαν του κατοικείν ότι ουκ ενέπεσεν αυτή έως της ημέρας εκείνης εν μέσω φυλών Ισραήλ κληρονομία και εξαπέστειλαν οι υιοί Δαν από δήμων αυτών πέντε άνδρας από μέρους αυτού άνδρας υιούς δυνάμεως από Σαραά και Εσθαόλ του κατασκέψασθαι την γην και εξιχνιάσαι αυτήν και είπαν προς αυτούς πορεύεσθε και εξερευνήσατε την γην και παρεγένοντο εις όρος Εφραϊμ έως οίκου Μιχά και κατέπαυσαν εκεί αυτών όντων παρά οίκω Μιχά και αυτοί έγνωσαν την φωνήν του παιδαρίου του Λευίτου και εξέκλιναν εκεί και είπαν αυτώ τις ήγαγέ σε ώδε και τι συ ποιείς ενταύθα και τι εστίν ώδε και είπε προς αυτούς ούτω και ούτως εποίησέ μοι Μιχά και εμισθώσατό με και εγενήθην αυτώ εις ιερέα και είπον αυτώ επερώτησον δη εν τω θεώ και γνωσόμεθα ει κατευοδοί η οδός ημών ην ημείς πορευόμεθα επ΄ αυτήν και είπεν αυτοίς ο ιερεύς πορεύεσθε εις ειρήνην ενώπιον κυρίου η οδός υμών καθ΄ ην πορεύεσθε εν αυτή και επορεύθησαν οι πέντε άνδρες και παρεγένοντο εις Λαισά και είδον τον λαόν τον εν αυτή κατοικούντα εν ελπίδι κατά την σύγκρισις των Σιδωνίων ησυχάζοντας εν ελπίδι και μη δυναμένους λαλήσαι ρήμα εν τη γη ότι μακράν εισιν από Σιδώνος και λόγος ουκ ην αυτοίς μετά Συρίας και παρεγένοντο οι πέντε άνδρες προς τους αδελφούς αυτών εις Σαραά και εις Εσθαόλ και έλεγον αυτοίς οι αδελφοί αυτών τι υμείς κάθησθε και είπαν ανάστητε και αναβώμεν επ΄ αυτούς ότι εωράκαμεν την γην και ιδού αγαθή σφόδρα και υμείς σιωπατε μη οκνήσητε του πορευθήναι και εισελθείν του κληρονομήσαι την γην 10 ηνίκα αν εισέλθητε ήξετε προς λαόν πεποιθότα και η γη ευρύχωρος ότι παρέδωκεν αυτήν ο θεός εν χειρί υμών τόπος όπου ουκ έστιν εκεί υστέρημα παντός ρήματος όσα εν τη γη 11 και απήραν εκείθεν εκ συγγενείας του Δαν εκ Σαραά και από Εσθαόλ εξακόσιοι άνδρες περιεζωσμένοι σκεύη παρατάξεως 12 και ανέβησαν και παρενέβαλον εν Καριαθιαρίμ εν Ιούδα διά τούτο εκλήθη τω τόπω εκείνω παρεμβολή Δαν έως της ημέρας ταύτης ιδού κατόπισθεν Καριαθιαρίμ 13 και παρήλθον εκείθεν έως του όρους Εφραϊμ και ήλθον έως οίκου Μιχά

Micah's Idols Stolen

14 και απεκρίθησαν οι πέντε άνδρες οι πορευθέντες κατασκέψασθαι την γην Λαισά και είπον προς τους αδελφούς αυτών ει οίδατε ότι έστιν εν τοις οίκοις τούτοις εφούδ και θεραφίν και γλυπτόν και χωνευτόν και νυν γνώτε τι ποιήσετε 15 και εξέκλιναν εκεί και εισήλθον εις τον οίκον του παιδαρίου του Λευίτου εις τον οίκον Μιχά και ηρώτησαν αυτόν εις ειρήνη 16 και οι εξακόσιοι άνδρες περιεζωσμένοι σκεύη πολεμικά αυτών εστηλωμένοι παρά την θύραν του πυλώνος οι εκ των υιών Δαν 17 και ανέβησαν οι πέντε άνδρες οι πορευόμενοι κατασκέψασθαι την γην και επελθόντες εκεί έλαβον το γλυπτόν και το εφούδ και το θεραφίμ και το χωνευτόν και ο ιερεύς εστηλωμένος παρά τη θύραν του πυλώνος και οι εξακόσιοι άνδρες οι περιεζωσμένοι σκεύη πολεμικά 18 και ούτοι εισήλθον εις οίκον Μιχά και έλαβον το γλυπτόν και το εφούδ και το θεραφίν και το χωνευτόν και είπε προς αυτούς ο ιερεύς τι υμείς ποιείτε 19 και είπαν προς αυτόν κώφευσον επίθες την χείρά σου επί το στόμα σου και ελθέ μεθ΄ ημών και έση ημίν εις πατέρα και εις ιερέα μη βέλτιον είναί σε ιερέα οίκου ανδρός ενός η γενέσθαι σε ιερέα φυλής και συγγενείας εν Ισραήλ 20 και ηγαθύνθη η καρδία του ιερέως και έλαβε το εφούδ και το θεραφίν και το γλυπτόν και το χωνευτόν και εισήλθεν εν μέσω του λαού 21 και επέστρεψαν και απήλθον και έθηκαν την τέκνα και την κτήσιν και το βάρος έμπροσθεν αυτών 22 αυτοί δε εμάκρυναν από οίκου Μιχά και ιδού Μιχά και οι άνδρες οι εν ταις οικίαις ταις μετά του οίκου Μιχά έκραζον και κατέλαβον τους υιούς Δαν 23 και εβόησαν προς υιούς Δαν και επέστρεψαν οι υιοί Δαν τα πρόσωπα αυτών και είπον προς Μιχά τι εστί σοι ότι έκραξας 24 και είπε τους θεούς ους εποίησα ελάβετε και τον ιερέα και απήλθετε και τι μοι έτι και τι τούτό μοι λέγετε τι τούτο κράζεις 25 και είπον προς αυτόν οι υιοί Δαν μη ακουσθήτω η φωνή σου μεθ΄ ημών μή ποτε απαντήσωσιν υμίν άνδρες κατώδυνοι ψυχή και προσθήσεις την ψυχήν σου και την ψυχήν του οίκου σου 26 και επορεύθησαν οι υιοί Δαν εις την οδόν αυτών και είδε Μιχά ότι ισχυρότεροι αυτού εισίν και εξένευσε και ανέστρεψεν εις τον οίκον αυτού

The Sons of Dan Destroy Laish

27 και αυτοί έλαβον όσα εποίησε Μιχά και τον ιερέα ος ην αυτώ και ήλθον επί Λαισά επί λαόν ησυχάζοντα και πεποιθότα και επάταξαν αυτούς εν στόματι ρομφαίας και την πόλιν ενέπρησαν πυρί 28 και ουκ έστιν ο εξαιρούμενος ότι μακράν εστιν από Σιδώνος και λόγος ουκ έστιν αυτοίς μετά ανθρώπου και αυτή εν τη κοιλάδι η εστιν του οίκου Ροάβ και ωκοδόμησαν την πόλιν και κατώκησαν εν αυτή 29 και εκάλεσαν το όνομα της πόλεως Δαν κατά το όνομα Δαν του πατρός αυτών ος εγενήθη τω Ισραήλ και ην Λαίσ όνομα τω πόλει το πρότερον 30 και έστησαν εαυτοίς οι υιοί Δαν το γλυπτόν και Ιωνάθαν υιός Γηρσών υιόυ Μανασσή αυτός και οι υιοί αυτού ήσαν ιερείς τη φυλή Δαν έως ημέρας της μετοικεσίας της γης 31 και έταξαν εαυτοίς το γλυπτόν Μιχά εποίησε πάσας τας ημέρας όσας ην ο οίκος του θεού εν Σηλώ και εγένετο εν ταις ημέραις εκείναις ουκ ην βασιλεύς εν Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK