Judges 3

CHAPTER 3

Nations Are Left to Test Israel

και ταύτα τα έθνη α αφήκε κύριος αυτά ώστε πειράσαι εν αυτοίς τον Ισραήλ πάντας τους μη εγνωκότας πάντας τους πολέμους Χαναάν πλην διά τας γενεάς των υιών Ισραήλ του διδάξαι αυτούς πόλεμον πλην οι έμπροσθεν αυτών ουκ έγνωσαν αυτά τας πέντε σατραπειάς των αλλοφύλων και πάντα τον Χαναναίον και τον Σιδώνιον και τον Ευαίον τον κατοικούντα τον Λίβανον από του όρους του Βαάλ Ερμών έως Λαβώ ημάθ και εγένετο ώστε πειράσαι εν αυτοίς τον Ισραήλ γνώναι ει ακούσονται τας εντολάς κυρίου ας ενετείλατο τοις πατράσιν αυτών εν χειρί Μωυσή και οι υιοί Ισραήλ κατώκησαν εν μέσω του Χαναναίου και του Χετταίου και του Αμορραίου και του Φερεζαίου και του Ευαίου και του Ιεβουσαίου και έλαβον τας θυγατέρας αυτών εαυτοίς εις γυναίκας και τας θυγατέρας αυτών έδωκαν τοις υιοίς αυτών και ελάτρευσαν τοις θεοίς αυτών και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ το πονηρόν εναντίον κυρίου και επελάθοντο κυρίου του θεού αυτών και ελάτρευσαν τοις Βααλίμ και τοις άλσεσι και ωργίσθη θυμώ κύριος εν τω Ισραήλ και απέδοτο αυτούς εις χείρας Χουσανρεσαθαϊμ βασιλέως Συρίας Μεσοποταμίας και εδούλευσαν οι υιοί Ισραήλ τω αυτώ έτη οκτώ

Othniel Judges Israel

και εκέκραξαν οι υιοί Ισραήλ προς κύριον και ήγειρε κύριος σωτήρα τω Ισραήλ και έσωσεν αυτούς τον Γοθονιήλ υιόν Κενέζ αδελφού Χαλέβ ο νεώτερος αυτού 10 και εγένετο επ΄ αυτόν πνεύμα κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ και εξήλθεν επί τον πόλεμον και παρέδωκε κύριος εν χειρί αυτού τον Χουσανρεσαθαϊμ βασιλέα της Συρίας και εκραταιώθη η χειρ αυτού επί τον Χουσανρεσαθαϊμ 11 και ησύχασεν η γη τεσσαράκοντα έτη και απέθανε Γοθονιήλ υιός Κενέζ 12 και προσέθεντο οι υιοί Ισραήλ ποιήσαι το πονηρόν έναντι κυρίου και ενίσχυσε κύριος τον Εγλών βασιλέα Μωάβ επί τον Ισραήλ διά το πεποιηκέναι αυτούς το πονηρόν έναντι κυρίου 13 και συνήγαγε προς εαυτόν πάντας τους υιούς Αμμών και Αμαλήκ και επορεύθη και επάταξε τον Ισραήλ και εκληρονόμησε την πόλιν των φοινίκων 14 και εδούλευσαν οι υιοί Ισραήλ τω Εγλών βασιλεί Μωάβ δεκαοκτώ έτη

Ehud Judges Israel

15 και εκέκραξαν οι υιοί Ισραήλ προς κύριον και ήγειρεν κύριος αυτοίς σωτήρα τον Αώδ υιόν Γηρά υιόν του Ιεμινί άνδρα αμφοτεροδέξιον και απέστειλαν οι υιοί Ισραήλ δώρα εν χειρί αυτού τω Εγλών βασιλεί Μωάβ 16 και εποίησεν εαυτώ Αώδ μάχαιραν δίστομον σπιθαμής το μήκος αυτής και περιεζώσατο αυτήν υπό τον μανδύαν επί τον μηρόν τον δεξιόν αυτού 17 και προσήνεγκε τα δώρα τω Εγλών βασιλεί Μωάβ και Εγλών ανήρ αστείος σφόδρα 18 και εγένετο ως συνετέλεσεν Αώδ προσφέρων τα δώρα και εξαπέστειλε τους αίροντας τα δώρα 19 και υπέστρεψεν από των γλυπτών μετά της Γαλγάλ και είπεν Αώδ λόγος μοι κρυφίος προς σε βασιλεύ και είπεν Εγλών προς αυτόν σιώπα και εξήλθον αφ΄ αυτού πάντας οι παρεστηκότες αυτώ 20 και Αώδ εισήλθε προς αυτόν και αυτός εκάθητο εν τω υπερώω τω θερινώ αυτού μονώτατος και είπεν Αώδ λόγος θεού μοι προς σε βασιλεύ και εξανέστη εκ του θρόνου Εγλών εγγύς αυτού 21 και εγένετο άμα τω αναστήναι αυτόν και εξέτεινεν Αώδ την χείρα την αριστεράν αυτού και έλαβε την μάχαιραν από του μηρού αυτού του δεξιού και ενέπηξεν αυτήν εις την κοιλίαν Εγλών 22 και επεισήνεγκε και γε την λαβήν οπίσω της φλογός και απέκλεισε το στέαρ κατά της φλογός ότι ουκ εξέσπασε την μάχαιραν εκ της κοιλίας αυτού 23 και εξήλθεν Αώδ εις την προστάδα και εξήλθε τους διατεταγμένους και απέκλεισε τας θύρας του υπερώου επ΄ αυτόν και εσφήνωσε 24 και αυτός εξήλθε και οι παίδες αυτού εισήλθον και είδον και ιδού αι θύραι του υπερώου εσφηνωμεναιω και είπαν μήποτε προς δίφρους κάθηται εν τη αποχωρήσει του κοιτώνος 25 και προσέμειναν αισχυνόμενοι και ιδού ουκ ην ο ανοίγων τας θύρας του υπερώου και έλαβον την κλείδα και ήνοιξαν και ιδού ο κυριός αυτών πεπτωκώς επί την γην τεθνηκώς 26 και Αώδ διεσώθη έως εθορυβούντο και ουκ ην ο προσνοών αυτώ και αυτός παρήλθε τα γλυπτά και διεσώθη εις Σειρωθά 27 και εγένετο ηνίκα ήλθεν και εσάλπισεν κερατίνη εν τω όρει Εφραϊμ και κατέβησαν συν αυτώ οι υιοί Ισραήλ από του όρους και αυτός έμπροσθεν αυτών 28 και είπε προς αυτούς κατάβητε οπίσω μου ότι παρέδωκε κύριος ο θεός τους εχθρούς ημών την Μωάβ εν χειρί ημών και κατέβησαν οπίσω αυτού και προκατελάβοντο τας διαβάσεις του Ιορδάνου της Μωάβ και ουκ αφήκαν άνδρα διαβήναι 29 και επάταξαν την Μωάβ εν τω καιρώ εκείνω ωσεί δέκα χιλιάδας ανδρών πάντας τους μαχητάς και πάντα άνδρα δυνάμεως και ου διεσώθη ο ανήρ 30 και ενετράπη Μωάβ εν τη ημέρα εκείνη υπό την χείρα Ισραήλ και ησύχασεν η γη ογδοήκοντα έτη 31 και μετ΄ αυτόν ανέστη Σαμεγάρ υιός Ανάθ και επάταξε τους αλλοφύλους εις εξακοσίους άνδρας εν τω αροτρόποδι των βοών και έσωσεν αυτος τον Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK