Judges 3

CHAPTER 3

Nations Are Left to Test Israel

1και ταύτα τα έθνη α αφήκε κύριος αυτά ώστε πειράσαι εν αυτοίς τον Ισραήλ πάντας τους μη εγνωκότας πάντας τους πολέμους Χαναάν 2πλην διά τας γενεάς των υιών Ισραήλ του διδάξαι αυτούς πόλεμον πλην οι έμπροσθεν αυτών ουκ έγνωσαν αυτά 3τας πέντε σατραπειάς των αλλοφύλων και πάντα τον Χαναναίον και τον Σιδώνιον και τον Ευαίον τον κατοικούντα τον Λίβανον από του όρους του Βαάλ Ερμών έως Λαβώ ημάθ 4και εγένετο ώστε πειράσαι εν αυτοίς τον Ισραήλ γνώναι ει ακούσονται τας εντολάς κυρίου ας ενετείλατο τοις πατράσιν αυτών εν χειρί Μωυσή 5και οι υιοί Ισραήλ κατώκησαν εν μέσω του Χαναναίου και του Χετταίου και του Αμορραίου και του Φερεζαίου και του Ευαίου και του Ιεβουσαίου 6και έλαβον τας θυγατέρας αυτών εαυτοίς εις γυναίκας και τας θυγατέρας αυτών έδωκαν τοις υιοίς αυτών και ελάτρευσαν τοις θεοίς αυτών 7και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ το πονηρόν εναντίον κυρίου και επελάθοντο κυρίου του θεού αυτών και ελάτρευσαν τοις Βααλίμ και τοις άλσεσι 8και ωργίσθη θυμώ κύριος εν τω Ισραήλ και απέδοτο αυτούς εις χείρας Χουσανρεσαθαϊμ βασιλέως Συρίας Μεσοποταμίας και εδούλευσαν οι υιοί Ισραήλ τω αυτώ έτη οκτώ

Othniel Judges Israel

9και εκέκραξαν οι υιοί Ισραήλ προς κύριον και ήγειρε κύριος σωτήρα τω Ισραήλ και έσωσεν αυτούς τον Γοθονιήλ υιόν Κενέζ αδελφού Χαλέβ ο νεώτερος αυτού 10και εγένετο επ΄ αυτόν πνεύμα κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ και εξήλθεν επί τον πόλεμον και παρέδωκε κύριος εν χειρί αυτού τον Χουσανρεσαθαϊμ βασιλέα της Συρίας και εκραταιώθη η χειρ αυτού επί τον Χουσανρεσαθαϊμ 11και ησύχασεν η γη τεσσαράκοντα έτη και απέθανε Γοθονιήλ υιός Κενέζ 12και προσέθεντο οι υιοί Ισραήλ ποιήσαι το πονηρόν έναντι κυρίου και ενίσχυσε κύριος τον Εγλών βασιλέα Μωάβ επί τον Ισραήλ διά το πεποιηκέναι αυτούς το πονηρόν έναντι κυρίου 13και συνήγαγε προς εαυτόν πάντας τους υιούς Αμμών και Αμαλήκ και επορεύθη και επάταξε τον Ισραήλ και εκληρονόμησε την πόλιν των φοινίκων 14και εδούλευσαν οι υιοί Ισραήλ τω Εγλών βασιλεί Μωάβ δεκαοκτώ έτη

Ehud Judges Israel

15και εκέκραξαν οι υιοί Ισραήλ προς κύριον και ήγειρεν κύριος αυτοίς σωτήρα τον Αώδ υιόν Γηρά υιόν του Ιεμινί άνδρα αμφοτεροδέξιον και απέστειλαν οι υιοί Ισραήλ δώρα εν χειρί αυτού τω Εγλών βασιλεί Μωάβ 16και εποίησεν εαυτώ Αώδ μάχαιραν δίστομον σπιθαμής το μήκος αυτής και περιεζώσατο αυτήν υπό τον μανδύαν επί τον μηρόν τον δεξιόν αυτού 17και προσήνεγκε τα δώρα τω Εγλών βασιλεί Μωάβ και Εγλών ανήρ αστείος σφόδρα 18και εγένετο ως συνετέλεσεν Αώδ προσφέρων τα δώρα και εξαπέστειλε τους αίροντας τα δώρα 19και υπέστρεψεν από των γλυπτών μετά της Γαλγάλ και είπεν Αώδ λόγος μοι κρυφίος προς σε βασιλεύ και είπεν Εγλών προς αυτόν σιώπα και εξήλθον αφ΄ αυτού πάντας οι παρεστηκότες αυτώ 20και Αώδ εισήλθε προς αυτόν και αυτός εκάθητο εν τω υπερώω τω θερινώ αυτού μονώτατος και είπεν Αώδ λόγος θεού μοι προς σε βασιλεύ και εξανέστη εκ του θρόνου Εγλών εγγύς αυτού 21και εγένετο άμα τω αναστήναι αυτόν και εξέτεινεν Αώδ την χείρα την αριστεράν αυτού και έλαβε την μάχαιραν από του μηρού αυτού του δεξιού και ενέπηξεν αυτήν εις την κοιλίαν Εγλών 22και επεισήνεγκε και γε την λαβήν οπίσω της φλογός και απέκλεισε το στέαρ κατά της φλογός ότι ουκ εξέσπασε την μάχαιραν εκ της κοιλίας αυτού 23και εξήλθεν Αώδ εις την προστάδα και εξήλθε τους διατεταγμένους και απέκλεισε τας θύρας του υπερώου επ΄ αυτόν και εσφήνωσε 24και αυτός εξήλθε και οι παίδες αυτού εισήλθον και είδον και ιδού αι θύραι του υπερώου εσφηνωμεναιω και είπαν μήποτε προς δίφρους κάθηται εν τη αποχωρήσει του κοιτώνος 25και προσέμειναν αισχυνόμενοι και ιδού ουκ ην ο ανοίγων τας θύρας του υπερώου και έλαβον την κλείδα και ήνοιξαν και ιδού ο κυριός αυτών πεπτωκώς επί την γην τεθνηκώς 26και Αώδ διεσώθη έως εθορυβούντο και ουκ ην ο προσνοών αυτώ και αυτός παρήλθε τα γλυπτά και διεσώθη εις Σειρωθά 27και εγένετο ηνίκα ήλθεν και εσάλπισεν κερατίνη εν τω όρει Εφραϊμ και κατέβησαν συν αυτώ οι υιοί Ισραήλ από του όρους και αυτός έμπροσθεν αυτών 28και είπε προς αυτούς κατάβητε οπίσω μου ότι παρέδωκε κύριος ο θεός τους εχθρούς ημών την Μωάβ εν χειρί ημών και κατέβησαν οπίσω αυτού και προκατελάβοντο τας διαβάσεις του Ιορδάνου της Μωάβ και ουκ αφήκαν άνδρα διαβήναι 29και επάταξαν την Μωάβ εν τω καιρώ εκείνω ωσεί δέκα χιλιάδας ανδρών πάντας τους μαχητάς και πάντα άνδρα δυνάμεως και ου διεσώθη ο ανήρ 30και ενετράπη Μωάβ εν τη ημέρα εκείνη υπό την χείρα Ισραήλ και ησύχασεν η γη ογδοήκοντα έτη 31και μετ΄ αυτόν ανέστη Σαμεγάρ υιός Ανάθ και επάταξε τους αλλοφύλους εις εξακοσίους άνδρας εν τω αροτρόποδι των βοών και έσωσεν αυτος τον Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK